www.archive-hr-2014.com » HR » F » FOING-NOVA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 114 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: .. FOING-NOVA.. Rješenja.. Usluge.. Reference.. Tvrtka.. Kontakt.. Podrška.. Linkovi.. Newsletter.. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.. IPIS.. Informacijski poslovni sustav za računovodstveno-financijsko poslovanje namijenjen proračunskim, neprofitnim i profitnim korisnicima.. SINERGIS područna.. riznica.. Informatički sustav područne riznice.. Obrtnik.. Cjelokupno računovodstveno rješenje za obrtnike.. Strojna i sistemska podrška.. Instalacija i održavanje servera i mreže  ...   programskih rješenja /nove verzije / zakonske promjene.. Foing-nova.. Dobrodošli na naše Web stranice.. Poduze e FOING-NOVA jedno je od vode ih informatičkih tvrtki u Hrvatskoj za korisnike državnog proračuna.. Najnovije datoteke.. FOING-NOVA d.. o.. - Braće Radića 52d - Jalkovec, 42 000 Varaždin - Tel: +385 (0)42 203 262, Fax: +385 (0)42 203 263.. All rights reserved.. 2009..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Podr ka.. Proizvodi.. IPIS - računovodstveno-financijski sustav.. IPIS Central.. Izvanproračunsko poslovanje.. Planiranje i realizacija prodaje.. Isplate.. Zakup prava lova.. Za urede dr avne uprave.. SINERGIS - područna riznica.. Konsolidacija excel obrazaca.. Natrag.. Programska rje enja izra ena su najnovijim programskim alatima (Borland Delphi) i bazirana na MS Windows tehnologiji i relacijskoj bazi podataka - Microsoft SQL.. OSNOVNE KARAKTERISTIKE.. Moderno, pregledno i funkcionalno sučelje.. Automatski update putem Interneta ili CD-a.. Mogučnost dodavanja korisnički definiranih listi.. Podr ava client-server i desktop način rada.. (spajanje aplikacja na server unutar LANa, interneta ili direktnom vezom na udaljeni server).. Interaktivni sustav pomo i i automatski backup podataka.. Mogu nost slanja kreiranih izvje taja putem e-maila na eljenu adresu direktno iz aplikacije.. Mogučnost prebacivanja kreiranih izvje taja s podacima u WORD, EXCEL i TEXT format.. Automatski prijenosi podataka izme u pojedinih programskih modula (nema redundancije podataka).. Kontroling sustava je osiguran preko kontrolnih izvje a  ...   kontrole i sprečavanja mogu nosti neovla tene manipulacije podataka.. Programsko rje enje namjenjeno repliciranju podataka od vi e udaljenih korisnika u jednu jedinstvenu bazu podataka.. Aplikacija je namijenjena planiranju prodaje (vele i maloprodaje) i komparativnom pra enju realizacije.. Aplikacija je namijenjena za isplatu dohotka po Ugovorima o djelu i Autorskim honorarima.. Aplikaticija je namijenjena pra enju prava o zakupu lovi ta, naplati koncesija i realizaciji naplate.. Aplikacija je namijenjena upisivanju usmenih i pismenih zahtjeva kojima ovla tenik ostvaruje pravo na pristup informaciji, radi izrade izvje a o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, te vo enju evidencije o broju podnesenih i rije enih zahtjeva.. Informatički sustav područne riznice za lokalne samouprave.. Konsolidacija statističkih obrazaca nikad nije bila lak a.. Cjelokupno računovodstveno rje enje za obrtnike.. - Bra e Radi a 52d - Jalkovec, 42 000 Varaždin - Tel: +385 (0)42 203 262, Fax: +385 (0)42 203 263..

  Original link path: /rjesenja.php
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Programska podr ka.. Strojna i sistemska podr ka.. Prodaja.. Na razvojni tim projektanata, programera i sistem administratora Vam uvijek stoji na usluzi.. Kontaktirajte nas i zatra ite prezentacije na ih aplikativnih rje enja.. FOING-NOVA preuzima obvezu odr avanja i razvoja programske opreme koju je izradio i isporučio Korisniku u garantnom roku..

  Original link path: /usluge.php
  Open archive
 •  

 • Title: Foing-nova
  Descriptive info: Rje enja.. 18.. godi nja poslovna suradnja sa Ministarstvom pravosu a RH.. Trenutno aktivno vi e od 300 instalacija u različitim pravosudnim tijelima po cijeloj Hrvatskoj, od najmanjih kao to su dr avna odvjetni tva, preko različitih sudova, zatvora i kaznionica, pa do najve ih kao to su Vrhovni sud RH i MP.. O kvaliteti na ih proizvoda najbolje govori činjenica da imamo od svih informatičkih firmi u Hrvatskoj najve i broj instalacija u tijelima dr avne uprave, o čemu govori impozantna referentna lista: Uredi Vlade (25), MP, Dr avni ured za reviziju, DGU, APN, nekoliko upanija itd.. Dr avna tijela.. 1 -.. URED ZA OP E POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH, ZAGREB.. 2 -.. DR AVNA GEODETSKA UPRAVA, ZAGREB.. http://www.. dgu.. hr/.. 3 -.. AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, ZAGREB.. apn.. 4 -.. DR AVNI URED ZA REVIZIJU, ZAGREB.. revizija.. 5 -.. URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA, ZAGREB.. 6 -.. SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA,  ...   -.. VI E OSNOVNIH KOLA.. 13 -.. MEÐIMURSKA UPANIJA, URED DR AVNE UPRAVE.. uprava.. hr/?A=ZKONT&ZUPID=20.. 14 -.. PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA, URED DR AVNE UPRAVE U RIJECI.. 15 -.. ISTARSKA UPANIJA, URED DR AVNE UPRAVE.. 16 -.. Institut za medicinska istra ivanja u Zagrebu.. imi.. hr/.. 17 -.. Visoka kola za menad ment u turizmu i informatici Virovitica.. vsmti.. 18 -.. SKUD Ivan Goran Kovači.. igk.. hr/default.. asp?podrucje=IGK.. 19 -.. AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO.. ccaa.. hr.. Ministarstva.. MINISTARSTVO PRAVOSUÐA RH, ZAGREB.. pravosudje.. VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE.. vsrh.. VISOKI PREKR AJNI SUD.. DR AVNO ODVJETNI TVO.. OP INSKI SUDOVI.. PREKR AJNI SUDOVI.. TRGOVAČKI SUDOVI.. UPANIJSKI SUDOVI.. OP INSKA DR AVNA ODVJETNI TVA.. UPANIJSKA DR AVNA ODVJETNI TVA.. ZATVORI I KAZNIONICE.. ODGOJNI ZAVOD.. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, ZAGREB.. mps.. Tvrtke.. OPREMA-STROJEVI, LUDBREG.. oprema-strojevi.. com.. KONČAR NNA, ZLATAR.. koncar-nna.. KONČAR SNA, ZAGREB.. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA.. PEKARNICA LATICA, VARA DIN.. ELDRA Bregana.. eldra.. INDUSTRIJA MESA IVANEC, IVANEC.. http://imi-ivanec..

  Original link path: /reference.php
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: O nama.. ISO 9001.. Poduze e FOING-NOVA jedno je od vode ih informatičkih tvrtki u Hrvatskoj za korisnike dr avnog proračuna.. Nastalo je 1990.. godine na FOI Vara din, kao firma koju su osnovali zaposlenici fakulteta, po čemu je i dobila ime.. Temeljna uloga firme u samom početku funkcioniranja bila je pru anje kompletne informatičke podr ke u hardverskom, programskom i edukativnom smislu Fakultetu organizacije i informatike u Vara dinu.. S daljnjim razvojem firme te i te poslovanja se prebacilo na rje avanje kompletnih računovodstvenih programskih rje enja za proračunske, profitne i neprofitne poslovne subjekte, te je kao takva firma prva u Republici Hrvatskoj izradila  ...   proračunske korisnike, FOING-NOVA je osposobljena i za slijede a područja djelatnosti:.. Rein enjering poslovnih procesa.. Projektiranje informacijskih sustava.. Razvoj poslovnih aplikacija.. Odr avanje i podr ka informacijskih sustava.. U području razvoja programskih aplikacija obavljamo:.. Dizajn i razvoj softvera.. Konverzija/migracija podataka.. Instalacija i odr avanje baza podataka.. Instalacija-postavljanje aplikacijskih sustava.. Povezivanje aplikacija i baza podataka.. Obuka korisnika.. Savjetovanje za nabavu računala i softverskih alata.. Neprekidno radimo na razvoju i usavr avanju aplikativne programske opreme koriste i vlastito a i znanje velikog broja stručnjaka koji s nama sura uju, to nam omogu uje da aplikacije uvijek pravodobno uskladimo sa svim zakonskim promjenama, te udovoljimo i specifičnim zahtjevima korisnika..

  Original link path: /firma.php
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Lokacija poduze a.. Ime:*.. Prezime:.. Firma:.. Adresa:.. Poštanski broj:.. Grad:.. Telefon:*.. Fax:.. E-Mail:*.. Upit / komentar / primjedba:.. Foing-nova d.. Bra e Radi a 52d - Jalkovec.. 42000 Vara din.. Telefon:.. +385 (0)42 203 269.. +385 (0)42 203 263.. Matični broj:.. 0156043.. OIB:.. 41605016397.. MBS:.. 070032893.. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Vara dinu pod poslovnim brojem 01/477-2.. Temeljni kapital 92.. 500,00 kuna upla en je u cjelosti.. Članovi uprave:.. D.. Petrovi i R.. Tomiek.. Žiro račun:.. 2484008-1101397845 RBA.. E-Mail:.. info@foing-nova..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Original link path: /support.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Proizvo ači.. Vlada Republike Hrvatske.. vlada.. Pravosu e.. Sabor Republike Hrvatske.. sabor.. Narodne novine.. nn..

  Original link path: /linkovi.php
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Molimo vas da upišete željeno korisničko ime i vaš E-mail kako bi mogli primati naše novosti i informacije.. Korisničko ime.. E-Mail.. E-mail adresa e se koristiti isključivo za potrebe firme Foing nova..

  Original link path: /newsletter.php
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Glavna knjiga.. Glavna knjiga je evidencija svih poslovnih i računovodstvenih doga aja nekog poslovnog subjekta.. Salda konti.. Blagajničko poslovanje.. Platni promet.. Excel obrasci.. Planiranje prihoda i rashoda.. Osnovna sredstva.. Materijalno poslovanje.. Sitni inventar.. Kadrovska evidencija.. Obračun pla a.. Fakturiranje.. Ugovori o djelu.. Javna nabava.. U skladu sa movim zakonom o javnoj nabavi, u sklopu prograskog paketa IPIS , izra en je program CPV - plan i realizacija javne nabave..

  Original link path: /rjesenja.php?what=1&tip=1&id=32&bck=1&parentid=1
  Open archive

 • Title: Foing Nova
  Descriptive info: Uspostava sustva područne riznice postaje sve vi e nu nost kako bi jedna lokalna samouprava uspje no rije ila niz nedostataka u dosada njem funkcioniranju.. Uz direktne i indirektne financijske u tede, pobolj anja funkcionalnosti, rje avanje problema dislociranosti, centralizacije podataka, smanjivanja mogu nosti pogre aka i vi estrukih unosa, uspostava područne rizinice pokazatelj je i ozbiljnosti sagledavanja problema, pristupa i pra enja postoje ih suvremenih organizacijskih i informatičkih trendova.. Sustav područne riznice mora biti rezultat timskog rada svih pojedinih subjekata koji e u njemu sudjelovati, mora biti shva  ...   učinkovit.. Funcionalna shema područne riznice.. Prikazuje zaokru eni ciklus tijeka podataka od unosa obveza prema dobaljačima, kreiranja i kontrole platnih naloga, njihovo odobravanje i transfer naloga u sustav poslovne banke, te povratne informacije o izvr enim pla anjima za naloge svakog pojedinog korisnika.. Informatično rje enje.. Sastoji se od programskog paketa Foing-nova SINERGIS sastavljenog od tri me usobno povezana modula :.. Glavna knjiga s pripadaju im izvje ima i excel obrascima proračunskih korisnika i planiranjem proračuna.. Salda konti kupaca i dobavljača s pripadaju im izvje ima.. Platni promet (virmani)..

  Original link path: /rjesenja.php?what=1&tip=1&id=43&bck=8&parentid=1
  Open archive •  


  Archived pages: 114