www.archive-hr-2014.com » HR » G » GDI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 407 . Archive date: 2014-06.

 • Title: gdi.hr - 14.4 Visoko obrazovanje
  Descriptive info: 14.. 4 Visoko obrazovanje.. Monday, 22 September 2008.. Visoko obrazovanje u svojim propisima nigdje ne tretira posebno osobe s invaliditetom, osim neke lokalne zajednice, kod određivanja stipendija, ali je ovdje važno napomenuti da je proveden jedan program prilagodbe nekoliko studentskih soba u studentskom domu, koje su prilagođene korisnicima invalidskih kolica..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=29&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 15.1 Zaštita zaposlenika
  Descriptive info: 15.. 1 Zaštita zaposlenika.. Na osnovi članka 2.. Zakona o radu (NN 38/95, 54/95, 65/95, 17/01.. i 82/01.. ) osoba koja traži zaposlenje (a i zaposlenik) ne smije biti stavljena u nepovoljniji položaj od drugih osoba zbog - između ostaloga - tjelesnih i mentalnih teškoća.. Kada ovlaštena stručna osoba odnosno tijelo ocijeni da kod zaposlenika postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invaliditeta - poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštenog tijela, u pisanom obliku ponuditi zaposleniku druge odgovarajuće poslove  ...   vremena i poduzeti sve druge radnje kako bi zaposleniku osigurao odgovarajuće poslove.. Člankom 78.. Zakona je propisano da poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposleniku kod kojega postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti samo uz prethodnu suglasnost zaposleničkog vijeća, a ako ga nema onda nadležne službe zapošljavanja.. Za dobivanje takve suglasnosti poslodavac mora dokazati da je poduzeo sve što je u njegovoj moći da zaposleniku osigura druge odgovarajuće poslove ili da je zaposlenik odbio raspored na poslove koji odgovaraju njegovim sposobnostima..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=30&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 15.2 Privremena nesposobnost za rad
  Descriptive info: 2 Privremena nesposobnost za rad.. Zakon o radu posvetio je dužnu pažnju pravima zaposlenika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, do koje dolazi zbog ozljede ili ozljede na radu, te bolesti ili profesionalne bolesti.. Prvo recimo da je zaposlenik dužan što je moguće prije izvijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju.. Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaposleniku koji je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja i oporavka od pretrpljene ozljede na radu ili od profesionalne bolesti.. Zakon također propisuje da ozljeda na radu odnosno profesionalna bolest ne smije  ...   ima pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radio ili pak na druge odgovarajuće poslove.. Zaposlenik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti ima prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju koje organizira poslodavac, a ako takav zaposlenik nakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na posao ima pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao.. Spomenimo još da je člankom 228.. Zakona o radu određena novčana kazna za poslodavca u iznosu od 5.. 000 do 20.. 000 kuna ako otkaže zaposleniku za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koji privremeno ne radi zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=31&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive
 •  

 • Title: gdi.hr - 15.3 Dopust ili skraćeno radno vrijeme
  Descriptive info: 3 Dopust ili skraćeno radno vrijeme.. Pravo na plaćeni dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena do sedme godine života djeteta s težim smetnjama u razvoju može ostvariti jedan od roditelja pod uvjetom - da su oba roditelja zaposlena s punim radnim vremenom, te da roditelj sam brine i njeguje dijete s težim smetnjama.. Nakon prestanka jednog od tih prava - jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju ima pravo raditi polovicu punoga radnog vremena (članak 66.. Zakona).. Izuzetno - jedan zaposleni roditelj može ostvariti jedno od prava za vrijeme dok je drugi roditelj na odsluženju vojnog roka ili radi u pričuvnom sastavu, ili se nalazi u pritvoru ili zatvoru duže od 30 dana, odnosno ta prava može ostvariti otac dok je majka na obveznom porodnom dopustu, ili pak jedan od roditelja dok drugi nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružati potrebnu njegu djetetu.. Težim smetnjama u razvoju  ...   kronološkoj dobi, već je ovisno o pomoći druge osobe u obavljanju osnovnih životnih potreba, oblačenja i svlačenja, pokretanja tijela, korištenju lijekova, specijalne dijete i tehničke opreme i slično, a što utvrđuje tijelo vještačenja.. Pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena može ostvariti i roditelj punoljetnog djeteta nad kojim je produženo roditeljsko pravo, kao i roditelj punoljetnog djeteta nad kojim nije produženo roditeljsko pravo ako su teže smetnje u razvoju postojale prije punoljetnosti djeteta.. Roditelj koji radi s polovicom punoga radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punoga radnog vremena na teret socijalne skrbi, a kada koristi dopust do sedme godine života djeteta ima pravo na naknadu plaće u visini iznosa 5 osnovica.. Valja istaći da se pravo na dopust odnosno pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena ostvaruje u sustavu socijalne skrbi iako proizlazi iz radnog odnosa, odnosno rada, te da je to pravo roditelja a ne djeteta..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=32&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 15.4 Zaštita roditelja invalidnog djeteta
  Descriptive info: 4 Zaštita roditelja invalidnog djeteta.. Roditelju za vrijeme korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu i korištenja dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.. Otkaz je nevažeći ako zaposlenik u roku od 15 dana od dana dostave otkaza obavijesti poslodavca da se koristi tim pravom i o tome mu podnese odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.. Člankom 111.. Zakona o radu propisano je da otkazni rok ne teče (uz ostalo) za vrijeme privremene nesposobnosti,  ...   pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom.. U članku 228.. određeno je da će poslodavac biti novčano kažnjen za prekršaj, ako jednom od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju ne omogući korištenje dopusta ili rad u polovici punoga radnog vremena, zatim ako roditelju koji se koristi pravom na rad u skraćenom radnom vremenu naredi prekovremeni rad ili mu bez suglasnosti promijeni mjesto rada, te ako takvom roditelju otkaže ugovor o radu za vrijeme korištenja nekog od prava po osnovi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=33&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 15.5 Poticanje zapošljavanja
  Descriptive info: 5 Poticanje zapošljavanja.. Člankom 27.. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 32/02.. i 86/02.. ) utvrđeno je, da Vlada RH donosi godišnji plan poticanja zapošljavanja.. Temeljem toga plana Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge nadležne pravne osobe provode mjere za poticanje zapošljavanja u cilju unapređenja zapošljavanja, razvijanja poduzetništva, poticanja prilagodljivosti poslodavca i radnika uvjetima na tržištu rada, kao i poticanja istih uvjeta pri zapošljavanju žena i muškaraca.. Radi praćenja provedbe plana Vlada je osnovala posebno povjerenstvo  ...   kojima se nalaze i mjere za unapređenje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih, kakve su osobe s invaliditetom, te hrvatski branitelji, starije osobe i dugotrajno nezaposlene osobe.. Nadajmo se da će tome pridonijeti i tri provedbena propisa donijeta temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju - Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad, te Pravilnik o odgovarajućem smještaju, a objavljeni su u Narodnim novinama broj 96 iz rujna 2002.. godine..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=34&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 16. Socijalna skrb
  Descriptive info: 16.. Socijalna skrb.. Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=35&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 16.01 Korisnik socijalne skrbi
  Descriptive info: 01 Korisnik socijalne skrbi.. Članak 10.. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97.. , 27/01.. , 59/01.. ) kaže da je korisnik socijalne skrbi samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora - kao i (1) tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete i dijete kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite, (2) tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna odrasla osoba, starija nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama, i (3) druga osoba koja je u nevolji  ...   život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (NN 39/02.. ) propisano, da se ne smatra da nema sredstava za uzdržavanje osoba čiji ostvareni prihod po članu njene obitelji.. nije veći od 100% osnovice za socijalna davanja propisana člankom 16.. Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica sada iznosi 400 kuna) Prema Zakonu o socijalnoj skrbi i propisima donijetim na temelju njega - samac ili obitelj imaju pravo na desetak oblika pomoći.. Većinu tih prava mogu i trebaju koristiti osobe s invaliditetom, pa ih vrijedi upoznati.. A radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi valja se obratiti centru za socijalnu skrb..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=36&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 16.02 Pravo na savjetovanje
  Descriptive info: 02 Pravo na savjetovanje.. Pravo na savjetovanje pruža se u svrhu uspješnijeg prerastanja nedaća i teškoća, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=37&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 16.03 Pomaganje u prevladavanju teškoća
  Descriptive info: 03 Pomaganje u prevladavanju teškoća.. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se samcu ili obitelji radi svladavanja nedaća i teškoća u svezi s bolešću, starošću, smrti u obitelji,problemima u odgoju djece, invaliditetom, uključivanjem u svakodnevni život, te drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.. Pomaganje se odnosi na vođenje kućanstva, raspolaganje novcem,učenje djeteta,nabavu odjeće,pronalaženje posla, rješavanje problema stanovanja i smještaja u ustanovu,poduzimanje pravnih radnji i drugo.. [ Natrag ]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 16.04 Pomoć za uzdržavanje
  Descriptive info: 04 Pomoć za uzdržavanje.. Pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje, a niti su ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način.. Pomoć se da je u novcu ili u naturi, a i u obliku zajma ako osoba ima nekretninu ili drugu imovinu ili pravo koje trenutačno ne može realizirati.. Visina pomoći za uzdržavanje (a i drugih davanja iz socijalne skrbi) prema članku 16.. Zakona o socijalnoj skrbi - utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH (sada osnovica iznosi 400 kuna).. Pomoć za uzdržavanje za samca i dijete od 15 do 18 godina iznosi 100% osnovice, za odraslu osobu u obitelji i dijete do 7 godina 80% osnovice, a za dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice.. Visina pomoći povećava se od 25% do 50% za dijete samohranog roditelja i potpuno radno nesposobnu odraslu osobu, te trudnicu i rodilju.. (Radno nesposobna osoba je osoba starija od 65 godina, dijete do navršene 15.. godine života, te osoba čija je nesposobnost za  ...   koje je uvećan doplatak za djecu u postocima utvrđenim propisima o doplatku za djecu i za sveukupan iznos doplatka utvrđenog za djecu s težim oštećenjima zdravlja.. Visina pomoći utvrđuje se kao razlika između iznosa sredstava za uzdržavanje utvrđenog prema osnovici i iznosa prosječnoga mjesečnoga prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.. U prihode se ne uračunava pomoć za stanovanje, naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, doplatak za djecu i osobna invalidnina.. Pravo na pomoć za uzdržavanje nema samac ili član obitelji koji može sam sebe uzdržavati, koji ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je po zakonu ili ugovoru dužna uzdržavati i koji može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi (od prodaje ili davanja u zakup imovine, ako odbije ponuđeno zaposlenje).. Pomoć se ne isplaćuje korisniku dok se nalazi na vojnoj obvezi, u zatvoru duže od 30 dana, na bolničkom liječenju duže od dva mjeseca, smješten u drugu obitelj ili dom socijalne skrbi, kao i korisniku kojem je osigurano besplatno stanovanje, prehrana, odjeća i drugo za vrijeme školovanja..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=25
  Open archive •  


  Archived pages: 407