www.archive-hr-2014.com » HR » G » GDI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 407 . Archive date: 2014-06.

 • Title: gdi.hr - 17.05 Zdravstvena njega u kući
  Descriptive info: 05 Zdravstvena njega u kući.. Monday, 22 September 2008.. Osigurana osoba ima pravo na liječenje u kući kada ne postoji potreba za bolničkim liječenjem.. Liječenje u kući provodi se kućnom posjetom izabranog liječnika, odnosno medicinske sestre, te pružanjem hitne medicinske pomoći.. Radi poboljšanja i sprječavanja pogoršanja zdravstvenog stanja.. osiguraniku se može odobriti zdravstvena njega i rehabilitacija u kući, što je regulirano Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja  ...   u kući osigurana osoba stječe kod stanja nepokretnosti i slabije pokretnosti, kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, prolaznih ili trajnih stanja u kojima nije moguće samozbrinjavanje, nakon složenijih operativnih zahvata, te kod terminalnog bolesnika.. Prijedlog za njegu u kući da je izabrani liječnik, a odobrenje da je liječničko povjerenstvo.. Zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući provode medicinske sestre prema uputama i pod nadzorom izabranog liječnika i patronažne sestre.. [ Natrag ]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.06 Bolničko liječenje
  Descriptive info: 06 Bolničko liječenje.. Bolničku zdravstvenu zaštitu ostvaruje osigurana osoba u ugovornim bolničkim ustanovama na temelju uputnice izabranog liječnika ili doktora u službi hitne medicinske pomoći.. Bolničko liječenje ostvaruje se u najbližoj bolnici mjestu stanovanja osiguranika koja može pružiti traženu uslugu.. Uz uputnicu za bolničko liječenje prilaže se sva raspoloživa medicinska dokumentacija.. Bolničko liječenje osigurane  ...   i to: za liječenje duševnih bolesti, za liječenje kroničnih bolesti, za liječenje osoba starije dobi, za liječenje djece s trajnim psihofizičkim smetnjama, te za liječenje medicinskom rehabilitacijom.. Po završenom liječenju bolnica je dužna izdati osiguraniku otpusno pismo s kojim se treba javiti svom izabranom liječniku najkasnije u roku od tri dana po otpustu iz bolnice..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.07 Bolnička rehabilitacija
  Descriptive info: 07 Bolnička rehabilitacija.. Člankom 39.. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja propisano je da pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi osigurana osoba ostvaruje na osnovi uputnice izabranog doktora ili kao nastavak bolničkog liječenja, na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda Taj opći akt još nije donesen, ali se može pretpostaviti da će biti sličan dosadašnjem Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava.. na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom.. (NN 26/96.. Tim aktom utvrđen je Popis bolesti, bolesnih  ...   uz uvjet - da uz bolesti, bolesna stanja i posljedice ozljeda iz Popisa postoji i funkcionalno oštećenje određenog stupnja ili nemogućnost i nepripremljenost provođenja ambulantne rehabilitacije, te da nema kontraindikacija.. Rehabilitacija može biti početna i održavajuća, a za ovu drugu više su zainteresirane osobe s invaliditetom.. Održavajuća.. bolnička medicinska rehabilitacija kod kroničnih bolesti i stanja provodi se u svrhu sprječavanja pogoršanja, te očuvanja kvalitete života osigurane osobe.. Prijedlog za održavajuću rehabilitaciju daje izabrani liječnik na osnovi mišljenja i nalaza liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti, a odobrenje daje liječničko povjerenstvo..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=25
  Open archive
 •  

 • Title: gdi.hr - 17.08 Ortopedska i druga pomagala
  Descriptive info: 08 Ortopedska i druga pomagala.. Osigurana osoba ima pravo na ortopedska i druga pomagala i stomatološko-protetske nadomjestke, te na popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal u opsegu i na način utvrđen u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (NN63/00, 77/00, 85/00, 106/00,131/00, 60/01,71/01, 31/02, 76/02, 85/02.. i 117/02.. Osigurana osoba ima pravo na pomagala utvrđene vrijednosti, količine i dužine roka uporabe prema medicinskoj indikaciji, a daje joj se na uporabu bez ili uz obvezu vraćanja.. Pri tome dobije novo pomagalo, ali joj se (uz njezin pristanak i određene povlastice) može dati i uporabljeno pomagalo, osim razumije se - stomatoloških.. Osiguranik ostvaruje pravo na pomagalo, rezervni dio, potrošni materijal i popravak pomagala na osnovi propisane potvrde ugovornog liječnika određene specijalnosti, a istu mora ovjeriti ovlašteni zaposlenik HZZO.. Dio pomagala moguće je dobiti tek nakon odobrenja povjerenstava za ortopedska i druga pomagala područnog ureda ili Direkcije HZZO.. Zbog važnosti citiramo članak 13.. Pravilnika: Pomagala koja su u Popisu navedena u količini većoj od 12 komada za godinu dana, odobravaju se jedanput godišnje, odnosno jedanput za petogodišnje razdoblje u slučaju kada ih osigurana osoba koristi zbog bolesti i stanja (hendikepa) koje je trajne naravi, a propisuju se i ovjerovljuju na jednoj potvrdi za tromjesečno razdoblje.. Dodajmo: odobrenja za ta pomagala daju se za razdoblje od najmanje godinu dana.. Osiguranik sudjeluje u pokriću dijela vrijednosti pomagala, popravka  ...   pomagalo - dužna je to učiniti u roku od 30 dana nakon proteka roka uporabe pomagala.. Recimo još da osigurana osoba može uzeti pomagalo veće vrijednosti od naznačene u potvrdi, ali tada sama plaća razliku u cijeni.. Povjerenstva za ortopedska i druga pomagala djeluju u područnim uredima HZZO u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, te u Direkciji Zavoda u Zagrebu.. Povjerenstva u područnim uredima odobravaju: pomagala za koja je to označeno u Popisu pomagala uz Pravilnik, veći broj pomagala od propisanih, pravo na novo pomagalo i prije isteka roka pomagala što se koristi, pravo na popravak kada cijena prelazi 1.. 000 kuna, teleskopske naočale, ležište proteze za batrljak, antidekubitalni jastuk, a odlučuje i po prigovorima na ocjenu ugovornog liječnika.. Povjerenstvo za pomagala u Direkciji Zavoda odlučuje u postupku medicinskog vještačenja i daje odobrenja za: pomagala koja nisu navedena u Popisu, mioelektronsku protezu za ruke, invalidska kolica na elektromotorni pogon, koncentrator kisika, antidekubitalni madrac, te osobni uređaj za grijanje peritonejske otopine (za ta pomagala daje i odobrenja za popravak, te nabavu rezervnih dijelova i potrošnog materijala).. Bilo bi uputno da korisnici pomagala imaju uvijek pri ruci Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, a osobito njegov Popis od nekih 800 pomagala sa svim potrebnim podacima - nazivom, tko propisuje, tko daje suglasnost (odobrenje), vraća li se ili ne, rok uporabe, jamstveni rok, vrijednost pomagala i drugo..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.09 Pravo na lijekove
  Descriptive info: 09 Pravo na lijekove.. Osigurana osoba u okviru prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova s utvrđene Liste lijekova HZZO, pod uvjetima i na način određen Zakonom i propisima donijetim temeljem njega.. Odluka o utvrđivanju Liste lijekova HZZO (NN 65/01, 20/02, 44/02, 57/02.. i 85/02.. ) utvrđuje sve lijekove koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, a uz šifru i naziv lijeka daju se i podaci o cijeni, načinu primjene, obliku, nazivu proizvođača.. Lijekovi što se propisuju  ...   propisivanje, odnosno participaciju.. Dodajmo da je Vlada RH svojom Odlukom o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2002.. godinu (NN 47/02.. ) propisala, da HZZO osigurava osiguranim osobama plaćanje lijekova koji se propisuju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to: 90% vrijednosti za lijekove označene na Listi lijekova Zavoda oznakom R10, 75% vrijednosti za lijekove označene na Listi lijekova oznakom R25, 50% vrijednosti za lijekove označene na Listi lijekova oznakom R50, te 25% vrijednosti za lijekove označene na Listi lijekova oznakom R75..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.10 Pravo na novčane naknade
  Descriptive info: 10 Pravo na novčane naknade.. Osiguranici u okviru osnovnoga zdravstvenog osiguranja imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, te na naknadu troškova prijevoza u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite.. Pravo na naknadu plaće pripada osiguraniku kada je privremeno nesposoban za rad zbog ozljede, bolesti i komplikacija u vezi trudnoće i poroda, kada koristi porodni dopust ili dopust za njegu djeteta, kada njeguje bolesnog člana obitelji, kada je određen za pratitelja bolesniku upućenom na liječenje u drugo mjesto, kada koristi pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom i  ...   plaće osiguraniku u posljednjih šest mjeseci.. Pravo osiguranika na bolovanje utvrđuje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite i liječničko povjerenstvo Zavoda.. Ako bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci, izabrani liječnik dužan je uputiti osiguranika tijelu vještačenja mirovinskog osiguranja radi ocjene radne sposobnosti i invaliditeta.. Pravo na naknadu troškova prijevoza ima osiguranik koji je zbog ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja upućen ili pozvan u drugo mjesto.. Naknada pripada i pratitelju, ako izabrani liječnik utvrdi potrebu pratitelja.. Pravo na naknadu troškova prijevoza ostvaruje se na osnovi putnog naloga i putne karte..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.11 Dopunsko zdravstveno osiguranje
  Descriptive info: 11 Dopunsko zdravstveno osiguranje.. Uvjeti i način provođenja i uspostavljanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 28/02.. ) i Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 47/02.. Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobrovoljno i ugovara se s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ili s društvima osiguranja,a u svrhu plaćanja troškova razlike do pune vrijednosti prava utvrđenih u okviru osnovnoga zdravstvenog osiguranja.. Ugovor o dopunskome zdravstvenom osiguranju može se sklopiti u svim područnim uredima Zavoda i njihovim ispostavama uz  ...   pravilima.. Za prava koja proizlaze iz dopunskoga zdravstvenog osiguranja osiguranik plaća premiju Zavodu, odnosno osiguravatelju s kojim je zaključio ugovor o osiguranju.. Visinu premije određuje Zavod odnosno osiguravatelj uzimajući u obzir cijene zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja i rizik kojemu su izložene osigurane osobe.. Na temelju ugovora osiguravatelj izdaje osiguraniku iskaznicu (policu) dopunskoga zdravstvenog osiguranja.. Za ovu godinu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odredio je visinu premije za dopunsko osiguranje u iznosu od 50 kuna mjesečno za osiguranika umirovljenika i 80 kuna mjesečno za ostale osiguranike..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.12 Privatno zdravstveno osiguranje
  Descriptive info: 12 Privatno zdravstveno osiguranje.. Privatno zdravstveno osiguranje ustanovljuje se individualnim ugovorom između osiguravatelja i pojedinca na temelju pravila koje određuje osiguravatelj.. Takvim ugovorom određuju se premije za osiguranje većeg opsega prava od onih utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju ili pak višeg standarda usluga ili određenih prava koja nisu obuhvaćena osnovnim zdravstvenim osiguranjem.. Pobliže uvjete i način provođenje privatnoga zdravstvenog osiguranja utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo, a opseg prava osiguravatelj..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Prava i propisi
  Descriptive info: Prava i propisi.. Filter.. Sortiranje.. Naslov uzlazno.. Naslov silazno.. Hitovi uzlazno.. Hitovi silazno.. Po redu unosa.. Prikaži #.. 5.. 10.. 15.. 20.. 30.. 50.. Naslov.. Posjeta.. 01.. Osnivanje društva.. 508.. 02.. Rad Društva - programi i projekti.. 636.. 03.. Budućnost i strategija Društva.. 536.. 04.. Što nam je donio rat i poraće ?.. 569.. 05.. Tada je reagirao Svijet.. 581.. 06.. Aktivnosti Nacionalnih saveza i SOIH-a.. 754.. 07.. Lokalne udruge ponovo dobivaju krila.. 685.. 08.. Borba za terminologiju.. 560.. 09.. Borba  ...   Zakon o osobama s invaliditetom.. 12.. Zakon o udrugama i civilno društvo.. 730.. 13.. Rad na preventivi.. 572.. 14.. 1 Predškolski odgoj.. 644.. 2 Osnovnoškolski odgoj.. 699.. 3 Srednjoškolsko obrazovanje.. 729.. 4 Visoko obrazovanje.. 615.. 1 Zaštita zaposlenika.. 648.. 2 Privremena nesposobnost za rad.. 1361.. 3 Dopust ili skraćeno radno vrijeme.. 1382.. 4 Zaštita roditelja invalidnog djeteta.. 808.. 5 Poticanje zapošljavanja.. 684.. 16.. Socijalna skrb.. 677.. 01 Korisnik socijalne skrbi.. 713.. 02 Pravo na savjetovanje.. 661.. Stranice 1 - 25 od 97..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=8&Itemid=25&limit=25&limitstart=0
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.13 Kaznena odgovornost
  Descriptive info: 13 Kaznena odgovornost.. Člankom 128.. Zakona o zdravstvenom osiguranju određeno je, da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.. 000 do 10.. 000 kuna kazniti za prekršaj izabrani liječnik ako osiguranoj osobi bez osnova utvrdi pravo na korištenje bolovanja.. Člankom 129.. propisano je da će se novčanom kaznom od 3.. 000 do 5.. 000 kuna kazniti osigurana osoba ako svjesno prouzroči privremenu nesposobnost za rad, ako u roku od tri dana nakon početka bolesti ne izvijesti izabranog liječnika da je oboljela, odnosno u roku od tri dana od  ...   bolovanja radi, ako se ne odazove na poziv za liječnički pregled, ako se ne pridržava uputa za liječenje, ako bez suglasnosti izabranog liječnika otputuje iz mjesta prebivališta, te ako zlorabi pravo na korištenje bolovanja, i još ovo: člankom 80.. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima propisano je, da će Zavod potraživati naknadu štete od osigurane osobe koja je iz neopravdanih razloga onemogućila izradu naručenog pomagala po mjeri, koja nije preuzela naručeno pomagalo, koja je namjerno uništila preuzeto pomagalo, te koja nije vratila pomagalo dobiveno na uporabu uz obvezu vraćanja..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.14 Dodatni propisi
  Descriptive info: 14 Dodatni propisi.. - Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje.. od 1.. srpnja do 31.. prosinca 2002.. godine (NN 70/02.. - Odluka o utvrđivanju cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za  ...   85/02.. i 88/02).. - Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002.. godini (NN 114/01.. - Odluka o osnovicama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja (NN 31/02.. - Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje (NN 31/02..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=25
  Open archive •  


  Archived pages: 407