www.archive-hr-2014.com » HR » H » HPD-VIHOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 90 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Vrh Bijelih stijena - Velika Javornica
  Descriptive info: 5.. BIJELE STIJENE (KT-5) VELIKA JAVORNICA (KT-6), 1h i 15'.. Od kuæe na Bijelim stijenama valja poæi u ju nom smjeru putom to vodi prema Jasenku (10 min).. Na raskri ju treba krenuti desno, stalno u ju nom smjeru prema uputi smjerokaza, dok lijevo ostaje put za Jasenak.. Kratko se silazi u manji dolac, a zatim se uspinje boèno uz brijeg (pribli no 10 min).. U nastavku puta silazi se do velike kamene gromade nazvane Vrata.. Tik prije Vrata na lijevo prema istoku odvaja se markacija kojom se mo e doæi do divovske jele (za tiæeni spomenik prirode) i spustiti se par minuta prije parkirali ta, odnosno mjesta odakle zapoèinje uspon na Bijele stijene.. Od Vrata put vodi naglo  ...   iza Mjeseèeve glave sagraðeno je malo skloni te, nadstre nica, identièno onom iznad parkirali ta, (vidi opis puta na Bijele stijene iz Jasenka).. Put nastavlja kroz umovitu zaravan Tiha dolina a zatim skreæe blago u lijevo, prema istoku poboèjem glavnog bila Velike javornice.. Nakon 10 min strmijeg uspona, pod kraj kroz stijene, izbija se neposredno pred vrh Velike Javornice na kome se nalazi kutija sa igom.. KT-6.. Velika Javornica.. Nadmorska joj je visina 1375 m.. To je zrakast greben s vi e poboènih grana.. Grebenom se mo e nastaviti do zanimljivog isturenog jugoistoènog vrha odakle je lijep pogled na Jasenaèko i Dre nièko polje, Klek te Velebit.. Prema jugozapadu, odnosno moru, vidik zatvara greben Kolovratskih stijena te Rièièkog bila..

  Original link path: /kpp/5-Vrh%20BS-Javornica-4izd.htm
  Open archive

 • Title: Velika Javornica - Skloniste u Dulibi
  Descriptive info: 6.. VELIKA JAVORNICA (KT-6) SKLONI TE U DULIBI (KT-7),.. 3h i 30'.. S vrha na kojem je smje tena kutija sa igom vratiti se natrag na stazu (2 min) i zatim skrenuti ulijevo, na jug ispod glavnog grebena i jugoistoènog vrha.. Ovdje staza zakreæe u desno, na zapad i strmo se se spu ta na omanju zaravan.. U nastavku je staza polo ita kroz mladu umu, a zatim se spu ta kroz dobro razvedenu stijenu prirodnim serpentinama na umsku vlaku te njome zakreæe u ju nom smjeru.. Nakon 100 m hoda vlakom prolazi se kraj nestalnog uzvora koji se pojavljuje samo u vrijeme snijega i ki a a nestaje u ljetnim mjesecima.. To mjesto nazvano je Kristinin izvor.. Od Velike Jvornice do Kristininog izvora potrebno je oko 45 min.. Nastavljamo dalje vlakom preko kamene zaravni, obilazeæi s lijeve, istoène strane izraziti vrh Krpan bilo (1280 m).. Put se postupno spu ta u lijevo do prekrasne Bunjevaèke poljane.. Naroèito je interesantno u rano proljeæe, kad je jedan dio poljane pod snijegom, a u drugom, osunèanom dijelu, cvjetaju prvi vjesnici proljeæa.. Staza i dalje nastavlja u ju nom smjeru te presijeca poljanu i ponovo ulazi u umu.. Put se nastavlja do omanjeg prijevoja a zatim, slijedeæi oznaku, treba iæi oko 400 m blago uzbrdo do dolca to ga krase tri javora stara nekoliko stotina godina.. Odatle mu i potjeèe naziv Tri javora.. Nastaviti vlakom ju no te nakon 10 min izaæi na omanju zaravan.. Od tog mjesta se mo e strmo nizbrdo izaæi na cestu Jasenak Novi Vinodolski (20 min).. Jasenak je od mjesta silaska udaljen oko 10 km.. Na put izrazitom vlakom skreæe udesno, sve do njenog spoja sa umskom cestom (15 min).. U nastavku iæi cestom do mjesta na kojem èini serpentinu (u lijevo), a potom skrenuti u desno i iduæi vlakom kroz gusti bukvik ponovno izbiti na cestu (5 min).. Nakon 10 min hoda cestom sti emo do vidljivog okreti ta.. Napustiti ovdje cestu i skrenuti udesno, na zapad , zaraslom vlakom.. Staza vijuga kroz gusti i jedva vidljivu vlaku postepeno se di uæi do omanjeg prijevoja (10 min).. Iza prijevoja staza laganim spustom izbija na cestu koju sijeèe i ulazi na livadu iza ostataka nekda nje o tarije, stari Stalak.. Tu staza ponovno izbija na Rudolfinu, lijepo izvedenu cestu od Ogulina preko Jasenka do Novog krajem pro log stoljeæa.. Danas je ta cesta asfaltirana od Ogulina do iza Jasenka, odakle nastavlja makadamom do umarske kuæe ispod V.. Javornice (Javorak), zatim slijedi dio od oko 5 km asfaltiranog dijela, pa zatim opet makadam, da bi iza umarske kuæe na Mo unama iza li na asfaltni dioceste koji vodi sve do Novog Vinodolskog.. Na a markacija nastavlja od starog Stalka Rudolfinom u desno, na zapad, oko 300 m te dolazi do lugarnice na Stalku.. Ukupno od vrha V.. Javornice do Stalka ima  ...   te tzv.. Zelena kuæa , 1 h hoda u pravcu Kolovratskih stijena.. Uz skloni te je velika cisterna s pitkom vodom.. Od starog skloni ta krenuti cestom uz cisternu, u sjevernom smjeru oko 50 m.. Ovdje treba napustiti cestu (smjerokaz) i skrenuti u lijevo na zapad umskom vlakom.. Staza vijuga izmeðu prorijeðenih, ali prekrasnih stabala jela i bukava.. Impresivna je njihova visina i vitkost.. Put je ovdje lijepo polo en; doima se kao da etate kroz kakav perivoj, a ne kroz nekada nju pra umu Gluhe Kapele.. Nakon 15 min poèinje postupni uspon do proplanka na kome se uzdi u mlade jele posaðene 1979.. kad je objavljeno prvo izdanje vodièa.. Danas je to veæ izrasla uma tako da se staza mora probijati kroz gusto raslinje bez vidika.. Skreæe se na lijevo, na istok i nakon manjeg uspona nastavlja se skreæuæi na jug uskim grebenom to kao most vijuga izmeðu dubokih vrtaèa s lijeve strane i uske doline s desne strane.. Kada se dolina i staza sastanu, treba skrenuti u lijevo i popeti se na brijeg te izbiti na umsku cestu kojom se na desno (sjever) mo e doæi do Rudolfine, a na lijevo (jug) do ceste za Alan.. Odmah pored ceste nalazi se lugarnica pod Rièièkim bilom, tzv.. zelena kuæa u kome je danas smje teno, u jednom dijelu kuæe, novo skloni te u Dulibi.. Od starog do novog skloni ta ima oko 1 h hoda.. Skloni te u Dulibi (novo).. Zbog dotrajalosti starog skloni ta bilo je potrebno naæi novo rje enje za smje taj to je ostvareno zahvaljujuæi susretljivosti umarije iz Novog koja je odobrila kori tenje dijela velike lugarnice pod Rièièkim bilom poznate pod imenom zelena kuæa.. Tijekom 1990 god.. u dvije radne akcije èlanova PD Vihor i HPD Kapela osposobljene su dvije prostorije.. U manjoj se nalazi poeæ i stol s klupom, dok je veæa ureðena u spavaonicu sa 12 le aja (jogi madraci).. Ostali dio lugarnice je neiskori ten te u nu di mo e takoðer poslu iti kao skloni te.. Ispred kuæe je velika cisterna s pitkom vodom.. Skloni te odr ava Odbor KPP-a i u njemu je smje ten ig.. KT-7.. I z l e t i i z s k l o n i t a:.. Sjeverni vrh Kolovratskih stijena.. Od skloni ta odmah preko ceste u zapadnom smjeru strmim usponom, najprije vlakom a zatim bez puta te se za oko 30 min izlazi na sjeverni zavr etak grebena Kolovratskih stijena.. Od grebena na lijevo poèinju stijene sa najvi im vrhom 1089 m, koji je samo dva metra ni i od glavnog ju nog.. U nastavku se mo e za oko 1 h doæi do ju nog vrha ali je potrebna dobra kondicija i snala enje meðu stijenama.. U sjevernom smjeru od prijevoja greben prelazi u umoviti Zapadak, a zatim se nastavlja prema Rièièkom bilu..

  Original link path: /kpp/6-Javornica-Duliba-4izd.htm
  Open archive

 • Title: Sklonište u Dulibi - Kolovratske stijene
  Descriptive info: 7.. SKLONIŠTE U DULIBI (KT-7) - KOLOVRATSKE STIJENE (KT-8), 2h.. Od novog skloništa u Dulibi markacija slijedi šumsku cestu u smjeru juga oko 2 km.. Smjerokazom je označeno mjesto na kojem markacija napušta cestu u desno, u zapadnom smjeru idući vlakom uzbrdo oko 20 min.. Inače, cesta nastavlja dalje te se njiome može izaći na sfaltnu cestu Tomići – Alan.. Iz Alana se može dalje nastaviti prema  ...   ceste, odnosno Klenovice na moru.. Od prestanka vlake staza se penje strmo u zavojima do prijevoja ispod južnog, glavnog vrha Kolovratskih stijena.. Od skloništa do prijevoja ima 1 h hoda.. Na prijevoju je uputno ostaviti naprtnjače, a zatim ići odvojkom desno, u sjevernom smjeru usponom kroz lijepo razvedenu stijenu te izaći na vrh Kolovratskih stijena, 10 min.. Kutija sa žigom.. KT-8.. smještena je na stijeni tik ispod vrha..

  Original link path: /kpp/7-Duliba-Kolovratske-4izd.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Kolovratske stijene - Vinište
  Descriptive info: 8.. KOLOVRATSKE STIJENE (KT-8) VINI TE (KT-9), 2h i 45 min.. Kolovratske stijene.. Kolovratske stijene èine rastrgani stjenoviti greben dug oko 1 km.. Ima dvije vr ne toèke.. Jedna je na 1082 m/nm (sjeverna) a druga 1091 m/nm (ju na).. Vrh je izrazita stijena visoka izmeðu 15 20 m s vrlo lijepim liticama koje se naroèito istièu u vrijeme kada uma nema li æa.. S vrha se pru aju lijepi vidici na cijelu Dulibu, kuæu na Stalku.. a preko nje na Veliku Javornicu.. Veoma se lijepo vidi u pravcu jugoistoka vrh Alija i u daljini Velebit.. S vrha se valja vratiti do prijevoja a zatim se se spustiti niz brijeg, slijedeæi marakaciju prema jugoistoku do mjesta gdje staza èini zavoj u desno.. Ovdje je va no raskri je.. U smjeru juga nastavkom vlake moguæe je stiæi za oko 20 min do asfaltne ceste i tzv.. «Ru ièke kuæe».. To je u stvari nekada nja umska baraka koja je i danas dobro oèuvana.. Za nu du je moguæe u njoj prespavati jer je stalno otvorena.. Markacija KPP-a od raskri ja skreæe u desno nizbrdo u zapadnom smjeru do spoja sa umskom cestom to od Ru ièke kuæe vodi preko Rièièkog bila u Dulibu.. Cestu valja presjeæi i nastaviti stazom to se niz nekada nje sjenoko e spu ta u Kolovratsko polje.. Jo se i danas vide ostaci gromaèa to su dijelile granice posjeda jer se u pro losti ovdje intezivno ivjelo.. Staza vodi kroz polje, pored lovaèke èeke prema jugozapadu i zatim blago polulijevo sve do podno ja brda Èerni vrh.. Ovdje nastaje prirodna udolina to se prostrala imeðu bezimene kote 1038 s lijeve, ju ne strane i Èernog vrha s desne, sjeverne strane.. Staza skreæe u lijevo (jug) te se u serpentinama uzdi e na sam prijevoj.. Nedavno je preko prijevoja izgraðena nova umska cesta koja kreæe prema Suèeviæa bilu (jug).. Inaèe, od Ru ièke kuæe probijena je takoðer cesta koja ju no zaobilazi Kolovratsko polje i od koje se na prijevoj ispod Èernog bila odvaja spomenuta nova cesta.. U nastavku cesta vijuga grebenom prema Èernom  ...   kojima danas ivi samo par stalnih stanovnika.. U selu je lovaèki dom, danas ugostiteljski objekt u zakupu Zvonka Kalanja u kojem se mo e dobiti preko ljeta piæe i hrana.. Ako se ode do lovaèkog doma nije se potrebno vraæati do markirane staze, veæ od doma iæi pribli no 100 m naprijed do mjesta gdje cesta dotiæe brdo, a zatim skrenuti s asfalta udesno, na zapad, i nekom od vidljivih staza okomito preko brda spu tati se na drugu, jugozapadnu stranu sve do zaseoka Zadrinak (Baèiæi) u kome je danas samo jedna kuæa sa stalnim stanovnicima.. Ispred kuæe postoji cisterna s dobrom vodom.. KPP nastavlja ravno preko ceste Luka Krmpotska Omari ostavljajuæi lijepo ureðenu vikendicu s desne strane te slijedi dobro vidljivu i oznaèenu stazu koja poludesno, jugozapadno vodi prema kamenoj glavici.. S kamene glavice vidi se zaselak Zadrinak (Baèiæi) do kojeg vodi zmijoliko asfaltna cesta.. Od Luke Krmpotske do Zadrinka dolazi se pribli no za 30 min.. U Zadrinku valja asfaltom u desno, sjeverozapadnom smjeru te se pribli no za 20 min sti e u zaselak Drsnik.. Selo je napu teno, no postoji jedna uzdr avana kuæa, povremeno nastanjena.. Pored te je kuæe i cisterna s pitkom vodom.. Cestom iæi do zadnje ru evne kuæe i tada markacija zakreæe ulijevo u zapadnom smjeru na vidljivi seoski put koji u serpentini vodi do velikog proplanka preko kojeg je nedavno izgraðen makadamski put.. Markacija prelazi cestu te vijuga kroz mladu borovu umu koja je danas neusporedivo vi a od one koju smo zatekli pri trasiranju puta 1979.. S lijeve strane se vidi suhozid a preko njega posaðena visoka borova uma.. Kada se put pribli i najbli oj toèki suhozida ulijevo, na zapad, odvaja se staza na vidikovac Kita (kota 657).. Ostavite naprtnjaèu i poðite pogledati nezaboravan vidik na Velebit, otoke, Klenovicu, na stari grad Ledenice i slikovito skloni te u Vini tu.. U nastavku valja slijediti put to vijuga izmeðu ograda nekada njih planta a borove ume da bi na kraju polagano se spu tajuæi kroz visoku makiju zaustavila se pred kuæom u Vini tu (25 min)..

  Original link path: /kpp/8-Kolovratske-Viniste-4izd.htm
  Open archive

 • Title: Vinište - Klenovica
  Descriptive info: 9.. VINIŠTE (KT-9) KLENOVICA (KT-10), 45 min.. Vinište.. Danas je to pusto selo s dvije sačuvane kuće.. U rujnu 1981.. g.. umrla je 76 godišnja Anka Komadina, posljednji stanovnik Viništa.. Razumijevanjem tadašnjeg SIZ-a socijalne zaštite Novi Vinodolski kuća u kojoj je živjela pokojna Anka Komadina dana je na korištenje društvima HPD “Vihor” i HPD “Kapela”.. Do 1989.. kuća je bila otvoreno sklonište.. Te godine, u više radnih akcija, dograđen je dio kuće, obnovljen krov te uređena prizemna prostorija, ranije drvarnica bake Anke.. Danas je u gornjem dijelu dom s dvije prostorije.. U prvoj je prostoriji kuhinja a služi i kao dnevni boravak dok su u odvojenoj, manjoj prostoriji smješteni skupni ležajevi za 16 osoba.. U domu se nalazi peć i sav nužan pribor.. Rasvjeta je izvedena pomoću fotonaponskog modula i akumulatora.. Ispred kuće je lijepo dvorište popločano kamenom.. s ugrađenim stolom i velikim roštiljem.. U prizemnom dijelu kuće uređeno je sklonište, stalno otvoreno, sa sedam ležajeva i peći.. U njemu se nalazi i žig.. KT-9.. Zapadno pored kuće, prema moru, lijepe su livade s posađenim smokvama i višnjama.. Pogodno je za kampiranje.. Ispred ulaza u sklonište smještena je lijepo obzidana cisterna izgrađena 1856 g.. a obnovljena je marom članova društava 1990.. Domom i skloništem upravlja Odbor KPP-a.. Boravak u domu moguć je uz najavu.. Od 1997.. uvedena su ljetna dežurstva u domu, tako da je moguće provesti nekoliko dana u prelijepom ambijentu primorskog ugođaja.. Boravak u domu s malom udaljenosti do mora (40 min) omogućuje pravo planinarsko ljetovanje.. Za sve obavijesti  ...   i mir.. Markacija ide cestom na jug oko 50 m i zatim skreće na desno u smjeru mora na zapad vidljivom stazom i putokazom.. Put vodi s lijeve strane vododerine i ide naniže usporedno s njome prema moru, da bi na kraju, prošavši pored suhozida skrenuo desno do dna obrasle vododerine i prošao kroz propust (tunel) ispod Jadranske ceste.. Na raskrižju s asfaltnom cestom iza propusta ići desno, približno 300 m, a zatim ulijevo nizbrdo asfaltnim putom spustiti se do gostionice “Pod orajem” koja se nalazi na samoj obali mora.. Ispred gostionice je nepresušan izvor koji neposredno utječe u more.. Na ogradi pored gostione, odnosno trgovine, smješten je lijepo oblikovan pregledni plan KPP-a, dar našeg prijatelja, akademskog slikara Antona Bičanića.. U bistrou preko puta gostionice nalazi se i žig,.. KT-10.. Klenovica.. Nekad malo, ljupko turističko – ribarsko mjesto.. Danas je izgrađeno mnogo novih kuća, pretežno za odmor.. Nalazi se na pola puta između Novog Vinodolskog i Senja.. Klenovica ima i omanji hotel “Vila Lostura” a moguće je prespavati i u privatnom smještaju.. U neposrednoj blizini hotela uz obalu smješten je autokamp i konoba.. P r i s t u p:.. Zagreb – Gornje Jelenje – Novi Vinodolski (lokalni autobus vozi do Klenovice).. Zagreb – Rijeka (vlak ili autobus).. Crikvenica – Novi Vinodolski (lokalni autobus do Klenovice).. Zagreb – Senj (autobus), lokalnim autobusom do Klenovice.. U Klenovici završava (ili započinje ) Kapelski planinarski put.. Povratak iz Klenovice najbolje je planirati autobusom koji ima postaju na izlasku ceste iz Klenovice na Jadransku magistralu..

  Original link path: /kpp/9-Viniste-Klenovica-4izd.htm
  Open archive

 • Title: Literatura
  Descriptive info: L I T E R A T U R A.. V.. Cvetišić:.. Na Bijelim stijenama, Hrvatski planinar, 1922.. Sa planina i gora, Zagreb 1925.. D.. Hirtz:.. Prirodni zemljopis Hrvatske, Zagreb 1905.. K.. Bošnjak:.. Acta Botanica, Zagreb, 1931.. B.. Gušić:.. Samarske i Kolovratske stijene, Hrvatski planinar, 1926.. M.. Samarske stijene, Hrvatski planinar, 1932.. J.. Poljak:.. Kolovratske stijene, Hrvatski planinar, 1933.. Blašković:.. Bijele stijene, Naše planine, 1949.. E.. Kumičić:.. Bjelolasica, Naše planine, 1950.. Ž.. Vodič po Gorskom kotaru, Zagreb, 1962.. Planine Hrvatske, Zagreb, 1986.. Z.. Smerke:.. Bijele i samarske stijene, Varaždin, 1981..

  Original link path: /kpp/KPP-Literatura-4izd.htm
  Open archive

 • Title: HPD Vihor » Kamniške Alpe
  Descriptive info: Kamniške Alpe.. 31.. 08.. 01.. 09 uputili smo se minibusom na Gornje Jezersko, te popeli do kuće na LEDINAMA, 1700m.. Neobičan doček: vrhunski koncert klasične glazbe na krovu kuće!.. Nestvarno!.. Isti dan došli na LEDIN SKI VRH, 1700m.. Prekrasan pogled na cijele Alpe.. povratak drugi dan kroz mokro Ždrelo : brrr nije jednostavno.. Dalje do Češke kuće iuživanje u spustu u dolinu.. Vodstvo: Neno Paulić.. Categories:.. Rad društva.. Posted on October 17, 2013 at 11:36 am.. Kategorije.. Bili smo na.. GODIŠNJI PLAN IZLETA.. Najave izleta.. Planovi izleta (stari).. BEGUNJŠČICA..

  Original link path: /?p=879
  Open archive

 • Title: HPD Vihor » Rad društva
  Descriptive info: Archive for the Rad društva Category.. Oct.. 10.. Istra: staza 7 slapova, 1.. dio.. HPD VIHOR-Istra-staza 7 slapova l.. Posted by Vihor.. in.. 0 Comments.. Keep Reading.. Istra: staza 7 slapova 2.. HPD VIHOR-Istra-staza 7 slapova II.. dio.. Gljivari,cvijećari, travari.. HPD VIHOR Travari, gljivari i cvjećari (novo).. Jun.. 13.. Program izleta u Istru.. SEDAM SLAPOVA RIJEKE MIRNE.. 16.. 6.. 2013.. Susret s planinarima HPD „Planik“ iz Umaga povodom 30-te obljetnice.. Sedam slapova rijeke Mirne nalaze se u blizini grada Buzeta.. Do slapova vode dvije staze.. Jedna staza, nešto teža, vodi uz slapove 1,2,3 i 4 do sela Kotli,, a druga, relativno lakša, uz slapove 5 do 7 od sela Kotli do Buzeta.. S prve staze postoji prečica kojom se može doći na drugu stazu blizu slapa 7.. Visinska razlika cijele staze 250 m i duljina 15 km, a skraćene visinska razlika 100 m duljine 11 km.. 6,30 h Polazak iz Pierottijeve ulice.. Kava u Ravnoj gori.. 9 h Dolazak u Buzet.. A grupa.. polazi s planinarima HPD „Planik“ na obilazak svih 7 slapova.. Nakon prvog dijela staze odmor u selu Kotli oko 11,30 h.. Nastavak hodnje drugim dijelom staze prema Buzetu gdje se očekuje dolazak oko 14,30 h.. Ukupno hoda oko 5,5 sati.. B grupa.. polazi na obilazak skraćene staze, koju čini dio prve staze do slapova 1,2 i 3, prelazi prečicom na drugu stazu do slapa 7 te se vraća u Buzet.. Ukupno hoda oko 3,5 sati.. HPD „Planik“ u vatrogasnom domu organizira ručak (grah) s jednim pićem po cijeni 30 kn.. Listić za skupljanje kontrolnih žigova pohoda 5 kn.. Oni sudionici koji ne žele jesti grah mogu ručati u (već poznatoj) gostionici Most za 55 kn (juha od šparoga, gulaš s fužima ili šparoge s umakom).. Cijena prijevoza 100kn.. Oprema planinarska.. Organiziraju i vode Zlatica Krznar i Ivica Mikac.. Napomena:.. Odazivom na izlet svaki sudionik potvrđuje da je platio članarinu za tekuću godinu te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete.. Na Izletusudjeluje na vlastitu odgovornost.. Obvezuje se da će se pridržavati plana izleta te odluka i uputa vodiča.. Organizator i vodič zadržavaju pravo promjene plana i programa izleta ovisno o stanju na terenu i vremenskim prilikama.. May.. 23.. Radovi na Viništu proljeće 2013.. Izvješće o proljetnim radovima na kući „Anke Komadine“ Vinište od 9.. do 15.. travnja 2013.. Sudionici: Dlouhy Goga i Mišo, Stanić Josip i Sussy, Ivić Harry, Mikac Ivica, Bulić Mare, Romih Željko, Hitrec Vladimir i Diana Hitrec – Marković; svi iz HPD „VIHOR“ Zagreb.. Košnja trave s dvije motorne kosilice.. Dovršenje zida iza roštilja.. Čišćenje prilazne staze do kuće.. Čišćenje KPP-a do tunela.. Čišćenje vodovoda od algi.. Izmjena regulatora napona na agregatu.. Uređenje malog vrta.. Vezanje i orezivanje loze.. Pospremanje kuće, drvarnice skladišta i skloništa.. Popravak električne instalacije.. Uklanjanje stabala kod gornjeg suhozida.. Izrada drva za loženje.. Sudionici su donirali: prijevoz, prehranu, gorivo za kosilice i motornu pilu.. Domar:.. Dlouhy Mišo.. 14.. Senjska obilaznica.. SENJSKA OBILAZNICA – IZLET VIHORAŠA 11.. i 12.. 5.. Mala grupica hrabrih (Maja, Biba, Nena, Željka, Mirjana, Frenki i Zdravko) uputila se kombijem u tmurno jutro na planirani izlet na Senjsku obilaznicu.. Prognoza nimalo obećavajuća.. Već u Zagrebu nešto ujutro rosi, a lagana kišica počinje na karlovačkom autoputu.. Raspoloženje je ipak na visini.. Svi su dobro opremljeni za kišne uvjete.. Uz jedno zaustavljanje za kavu, stižemo na Vratnik i u 9 h krećemo put Sijaseta.. Kišica sitno rominja pa prestaje.. Dolazimo do Biondića i skrećemo do kuće da pozdravimo domaćine (nadali smo se kiselom mlijeku, ali su ga već ujutro poslali u Senj na prodaju).. Pogledi nikakvi.. Magla.. Šteta, s njihove livade je krasan pogled na cijeli Kvarner.. Domaćin kaže da dok ima magle, neće biti kiše.. Nastavljamo dalje prema Krajačevoj kući.. Putem livade pune planinskih jaglaca.. Maja se raspametila i slika li slika.. Zdravko je slijedi u stopu, a ja kaskam za njima.. Kod Krajačeve kuće kratka pauza i tu pada prva pivica i rakijica.. Kišica je prestala.. Raspoloženje odlično.. Nastavljamo dalje.. U udolinama ima još zaostalog snijega, ali i visibaba.. Idemo na Jadićevu plan.. Stižemo na cilja za 20-ak minuta.. Magla svuda, svuda oko nas….. (pjevala bi Lisica).. Spuštamo se na cestu, a u magli se jedva razabiru obrisi prve trojke na čelu.. Prolazimo kroz selo Liskovac i „izlazimo na more“.. Pucaju pogledi na otoke i niz obalu (valjda na jug ili možda istok?) na Velebit.. Opet pada malo kišica tek toliko da nam ne bude dosadno (skidaj kabanicu, obuci kabanicu).. Hodamo po cesti i povremeno je siječemo.. Na jednom zavoju dolazimo do putokaza za kuću na Sijasetu.. Odjednom grane sunce i jednoglasno donosimo odluka da napravimo pauzu i uživamo u suncu.. Čim smo skinuli ruksake dečki iz njih vade, što? Pivicu! Nakon kratke pauze počinjemo se spuštati prema kući.. Prolazimo kroz krasnu šumu pinija.. Hodali smo oko pet-šest sati.. U kući nas dočekuju naša domaćica gđa.. Neda i još tri planinarke iz Senja.. Kuća je lijepo uređena s velikom blagovaonom i kuhinjom u prizemlju i velikom spavaonicom na katu.. Sve novo i čisto.. Vani se upravo gradi WC i sanitarni čvor.. Ljubazne domaćice nas dočekuju finim domaćim rakijama.. U prostoriji je ugodno toplo.. Skidamo sa sebe mokru robu i cipele i stavljamo sušiti oko štednjaka u kojem veselo pucketa vatra.. Sva sreća da smo u domu sami jer smo se raširili po svim stolcima i vješalicama.. Prema dogovoru, domaćice su nam skuhale odličan grah sa kiselim zeljem i sušenim odojkom.. To još nisam bila jela, bilo je odlično.. Bilo je naravno i pive.. Oko 22 h odlazimo umorni i siti na spavanje.. Po noći pada kiša.. Ujutro još oblačno, ali puše bura što obećava prestanak kiše.. Nakon doručka vozimo s gospođom Nedom do Krivog puta gdje su u staroj školi Senjani uredili planinarsko sklonište.. Sve su uredili uz puno truda i puno donacija.. Opraštamo se od Nede i krećemo prema Alinom bilu.. Puše prilično jaka bura, ali nema kiše.. Gledamo more i otoke i vjetroelektrane.. Na Alinom bilu (1106 m.. n.. m.. ) je i odašiljač.. Idemo dalje.. Do Malića, kažu, 2,30 sati.. Spuštamo se na makadam pa strmo preko padine prema Maliću.. Putom nailazimo na svakakvo cvijeće, đurđice, kaćune, maćuhice, potočnice.. Divota.. Na Maliću bura dere da se zubima držimo za kamen.. Bježimo niže u zaklon i radimo pauzu za ručak, izležavanje na suncu i pivica.. Nakon pola sata nastavljamo dalje preko padina punih kaćuna do ceste s putokazima.. Tu su oznake malo zbunjujuće.. Ali naše vodiče još služi pamćenje na prethodne izlete u istom kraju pa izabiru pravi put – Put degenije.. Dolazimo na poznatu stazu (za one koje su tu već bili s Vihorom) i uživamo u vidicima i perunikama.. Maja, Željka i ja beremo kovilje koje se srebri i povija na buri.. Nakon prekrasne šumice pinija s perunikama dolazimo na zadnji dio puta preko „ljutog“ krša.. Jadne moje nove cipele, valjda će izdržati.. Trkači odoše naprijed, a fotografi slikaju i slikaju.. U jednom času Zdravko kaže:“To je degenija.. Sto posto sam siguran.. “ I stvarno, nama pod nogama, na samoj stazi skoro nezamjetljivi, buketići degenija (nazvana po gospodinu Arpadu von Degenu, Mađaru koji ju je prvi otkrio).. Na jednom, jedan jedini žuti cvjetić.. Predivne su sa onim svojim baršunastim okruglim tobolčićima punim (pretpostavljam) sjemenja.. Trkači koji su odjurili ispred nas nisu ih naravno vidjeli.. Pravo im budi kad samo jure nizbrdo.. Doduše, da je Zdravko nije prepoznao, ne bih je niti ja možda prepoznala, ali bih je vidjela jer je  ...   I u Pićnu i u Gračišću se naveliko gradi,.. polažu se vodovod i plinovod i popločuje se mjesto, a sve to uz novčanu.. pomoć Evropske unije.. Iz Gračišća nizbrdo vodi staza Svetog Šimuna do.. istoimene crkvice, i dalje do vodopada Sopot, gdje se spaja sa stazom.. Sv.. Roka koja dolazi iz Pićna, sveukupno oko tri sata hoda kroz prelijep.. krajolik na koji se sa svakog od okolnih brda pogled pruža kao na dlanu.. Staze su uređene i markirane, dostupne i slabijim hodačima pa, tko zna,.. možda se uklope u program nekog od budućih izleta u Istru.. Na kraju nam je ostao još Lindar i u njemu stari top iz vremena borbe.. protiv Francuza.. ugrađen u obrambeni bedem, odnosno u četvrtastu.. kulu.. Na cesti koja vodi iz Pazina, prije ulaska u Lindar, nalazi se s lijeve.. strane crkva sv.. Katarine iz 14.. stoljeća u kojoj su freske nepoznatoga.. majstora, a najpoznatija je zaista vrlo neobična zidna slikarija zvana Živi.. križ, datirana glagoljskim natpisom 1409 godine i na kojoj se sva četiri.. kraka križa pretvaraju u ruke.. (Više o tome na http://www.. istrapedia.. hr/.. hrv/1569/freske-u-lindaru).. A onda ručak u restoranu iznad Pazinske jame tko je htio mogao se do.. jame i spustiti pa kući.. Pokisla sam, valjda ne jedina, tek od autobusa.. do tramvaja.. Vlasta Kovač.. 18.. ZELENA ČISTKA poziv za sudjelovanje.. HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ.. £ CROATIAN MOUNTAINEERING ASSOCIATION £.. KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE.. £ THE ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISION £.. Kozarčeva 22 10000, Zagreb – CROATIA.. Tel/fax: (385 1) 48 24 142 £ Tel: (385 1) 48 23 624.. £.. zastita.. prirode@plsavez.. hr.. £ www:.. http://www.. plsavez.. Poštovani članovi.. Društava, PSZ i HPS!.. Zagreb, 15.. Predmet: Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš.. POZIV PLANINARIMA DA SE PRIDRUŽE U BORBI ZA ČISTU PRIRODU.. ZELENA ČISTKA – JEDAN DAN ZA ČISTI OKOLIŠ.. Kao i prošle godine, Hrvatska se pridružila najvećem globalnom ekološkom pokretu Let s Do It – World Cleanup (Očistimo svijet), koji se od 2008.. godine organizira diljem svijeta.. U 2012.. godini u projekt se uključilo preko 7 miljuna aktivnih građana iz 96 zemalja, a svoj doprinos dalo je i desetke tisuća volontera iz Hrvatske, među kojiima i planinari.. Pozivamo sve planinare i građane da se pridruže akciji Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš te u subotu 20.. travnja učine i praktični korak u očuvanju prirodnih resursa (voda, tlo, zrak) neophodnih za kvalitetan život.. Za taj dan planirane su mnoge akcije čišćenja prirode od otpada i divljih odlagališta diljem Lijepe naše i svi su pozvani da se priključe.. Uuključene su sve županije i grad Zagreb, vode ih koordinatori, a njihova imena i podatke za kontakt možete saznati na stranicama.. zelena-cistka.. org/.. Akcije se provode na planiranim i primjerenim lokacijama, divljim odlagalištima i mjestima gdje je za prikupljanje otpada potrebno mnogo ruku, a u suradnji s lokalnim komunalnim i ostalim organizacijama koje će pružiti tehničku pomoć.. Lokalni će vas koordinatori uputiti na odabrana mjesta, prema mogućnostima ponesite rukavice i po koju vreću za smeće.. Bez obzira na vremenske prilike, početak je u 9 sati, a završetak u 14 sati.. Ostale opće upute pronađite na stranicama.. org/upute/dan-c pocetak-akcije/.. U nastavku ovog dopisa priložen je raspored lokacija na kojima će se u Zagrebu provoditi akcije čišćenja u suradnji s Čistoćom.. Međutim, Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš više je od jednodnevne ekološke akcije! Pozivamo planinare da svakim svojim odlaskom u prirodu učine mali korak prema njezinom očuvanju čistom, prije svega aktivnostima na uklanjanju otpada.. U današnje vrijeme, svi imaju plastičnu vrečicu u koju mogu prikupiti nešto od otpada (ambalaža, ) na koji naiđu prilikom kretanja po prirodi, primjereno svojim mogućnostima ponesite i odložite na ispravan način, a svaka takva gesta učinit će zadovoljstvo po povratku iz prirode većim! Oni koji žele i imaju tehničke mogućnosti (GPS i fotoaparat) na stranicama Zelene čistke postoji link preko kojega se može provjeriti da li je pronađeno divlje odlagalište ili onečišćeno područje kartirano ili postoji mogućnost da ga sami unesete u kartu!.. Svi zajedno, sve vrijeme moramo voditi brigu da okoliš i priroda Lijepe naše postanu i ostanu zeleniji, a za 20.. godine zakazan je sastanak na divljim odlagalištima otpada i svi su pozvani učiniti taj mali napor za ČISTU PRIRODU!.. Planinarski pozdrav,.. Pročelnik KZP HPS.. Slavko Ferina, v.. r.. KORDINATOR kontakt:.. Maja Knepr Šegina.. Lokalna koordinatorica za Grad Zagreb 098 97 84 746.. zagreb@zelena-cistka.. org.. Usaglašene lokacije za čišćenje, akcija Zelena čistka 20.. 04.. Akcije započinju u 9 sati na navedenim lokacijama (potražite Lokalne koordinatore), a završavaju u 14 sati!.. LOKACIJE.. PREDVIĐENE KOLIČINE U m.. 3.. BROJ UČESNIKA.. NAPOMENA.. Okretište Prečko.. Ca 15 m.. 20-ak.. Nekoliko hrpa + razasuto po zelenoj površini.. Priobalna cesta, jugozapadno iza King Crossa.. Ca 20 m.. 30-ak.. Jarunska šuma na križanju naspia, sjeveroistočno od trim staze.. Teško odrediti jer je sve razasuto po šumi.. 40-ak.. Otpad razasut po šumi i drveću.. Novoselački put, Gornja Dubrava.. Ca 25 m.. Hrpe otpada raznolikog sastava uz cestu.. Savski nasip Jadranski most- Most slobode.. , teško je biti točniji jer je površina jako velika i otpada ima po svuda.. 50-ak.. Otpada ima po svuda, ispod mostova, na grmlju, po livadama.. Savski nasip most Slobode- most Mladosti.. Savski nasip most Mladosti- željeznički most.. Ca 25 m3, teško je biti točniji jer je površina jako velika i otpada ima po svuda.. Savski Gaj 2, broj 11.. , izvlačenje otpada iz polusrušene kuće.. 15-ak.. Potrgani stolci, drvenarija, plastične kante, sitno smeće.. Zagrebačka cesta.. ,.. Razni otpad u grmlju na zelenoj površini.. Naselje Profectus.. Ca 10 m.. 10-ak.. Pridruženo Zagrebačkoj jer su preko puta.. Žitnjačka cesta.. Oko 50 m.. 50 i više.. Sve i svašta od jabuka do fotelja.. Park prirode Medvednica Bizek.. ?.. 100 tinjak.. Sami organiziraju, treba jedan punkt na Zelenoj magistrali.. Škole.. Same.. Otpad ide u redovitom odvozu jer čiste okoliš škola.. Najava izleta: SENJSKA OBILAZNICA.. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO.. VIHOR ZAGREB.. IZLET.. SENJSKA OBILAZNICA.. 11-12.. 05.. Plan izleta:.. 1.. dan-subota 11.. 2013.. 07:00.. polazak autobusa iz Pierottijeve ulice.. Pauza za kavu na odmorištu.. Predviđa se dolazak na Vratnik oko 09:30.. Hodamo prema planinarskoj kući.. Sijaset.. ( 328 m )-cca.. 6.. sati hoda.. Nalazi se na dnu duboko usječene Sijasetske drage i okružena je lijepom šumom crnog bora.. Sagradili su je senjski planinari 1965.. godine na mjestu nekadašnje lugarnice.. Ima cisternu s vodom.. Koriste je uglavno senjski planinari i građani za svoja druženja, ali može poslužiti i kao baza za uspone u području Senjskog bila.. Mogući prilaz je od gostionice Stric Luka u Senjskoj dragi, na 5km ceste za Vratnik odakle se do kuće može za 20 min pješice.. Do kule Nehaj u Senju ima 2 sata spusta.. Smještaj i noćenje.. Hrana i piće: iz ruksaka.. 2.. dan-nedjelja 12.. polazak na hodanje.. Vratnik-Sibinj- cca.. Nakon odmora krećemo za Zagreb.. CIJENA AUTOBUSNOG PRIJEVOZA 200 KN !.. Cijena noćenja: 40 Kn.. Oprema:.. planinarska (gojzerice, ruksak, vjetrovka, rezervna odjeća, zaštita od kiše, sunca, baterijska svjetiljka, kapa, rukavice, pitka voda.. Napomena.. : Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima plaćenu članarinu kod planinarskog društva za tekuću godinu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost te da će se pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.. Organizator i vodič izleta zadržava pravo promjene plana i programa, prema postojećim uvjetima na terenu ili vremenskih neprilika, također zadržava pravo procjene kondicijske sposobnosti pojedinih sudionika izleta.. Organizator i vodič izleta: Maja Bratanić uz pomoć lokalnog vodiča.. Previous.. Next..

  Original link path: /?cat=4&paged=2
  Open archive

 • Title: HPD Vihor » Istra: staza 7 slapova, 1.dio
  Descriptive info: dio.. Posted on October 10, 2013 at 11:49 am..

  Original link path: /?p=869
  Open archive

 • Title: HPD Vihor » Istra: staza 7 slapova – 2.dio
  Descriptive info: Posted on October 10, 2013 at 10:45 am..

  Original link path: /?p=852
  Open archive

 • Title: HPD Vihor » Gljivari,cvijećari, travari…
  Descriptive info: Posted on October 1, 2013 at 9:46 pm..

  Original link path: /?p=847
  Open archive •  


  Archived pages: 90