www.archive-hr-2014.com » HR » H » HPD-ZANATLIJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 168 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Popis izleta i sudionika - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: U 2.. ciklusu etapnog obilaska SPP-a do sada smo bili na sljedećim izletima:.. Broj izleta.. Datum.. Izlet na trasi SPP-a.. Trajanje.. 23.. 02.. PETROV VRH - VELIKI JAVORNIK - ŠPANOVICA.. 7 sati.. 16.. 03.. ŠPANOVICA - ČAKLOVAČKA KULA - PL.. DOM OMANOVAC.. 5 sati.. 06.. 04.. PL.. DOM OMANOVAC - BREZOVO POLJE(skoro) -STRMAC(neplanirano).. Popis sudionika 2.. ciklusa obilaska SPP-a možete vidjeti.. ovdje u tablici.. Inačica za ispis.. Slavonski planinarski put > 2.. ciklus obilaska SPP-a >.. http://www.. hpd-zanatlija.. hr/hr/..

  Original link path: /hr/1989/popis-izleta-i-sudionika/?print=1
  Open archive

 • Title: Kontakt - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Adresa:.. Strossmayera 1/I.. 31000 Osijek.. E-mail:.. zanatlija.. osijek@gmail.. com.. Mobitel predsjednika:.. Marijan Špiranec - 091/540-95-48.. Mobiteli članova upravnog odbora:.. Vladimir Pavičić - 091/22-71-789.. Đuro Conjar - 098/139-26-30..

  Original link path: /hr/1448/kontakt/?print=1
  Open archive

 • Title: Arhiva vijesti - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: 18:59.. 25.. 06.. 15:17.. 20.. 14:33.. 11.. 13:01.. 22.. 05.. 10:49.. -..

  Original link path: /hr/archive/?print=1
  Open archive
 •  

 • Title: Arhiva vijesti
  Descriptive info: 4.. CIKLUSA ETAPNOG OBILASKA SPP-a.. 12:15.. 21.. 22:17.. Sretan Uskrs.. 19.. 19:55.. izlet SPP-a.. 02.. 14:02.. 17.. 15:58.. Izlet na Hahlić.. 17:07.. 14:45.. Godišnji odmor na Velebitu.. 14:15.. Učka - Nacionalni park Brijuni.. 04.. 12:47.. 24.. 12:40..

  Original link path: /hr/archive/?pg=2
  Open archive

 • Title: Arhiva vijesti
  Descriptive info: Godišnja skupština 2014.. 18:45.. Planinarsko predavanje.. 12.. 21:17.. Izlet 2.. ciklusa etapnog obilaska SPP-A.. 12:01..

  Original link path: /hr/archive/?pg=3
  Open archive

 • Title: HPD ZANATLIJA
  Original link path: /strLink;?print=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 6. izlet 2. ciklusa etapnog obilaska SPP-a - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: IZLET:.. CIKLUSA ETAPNOG OBILASKA SPP-a.. (nedjelja, 8.. ).. Odredište:.. - PILJANA - MAKSIMOV HRAST (KT-10) - KLIKUN (KT-11) - POŽEŠKA KOPRIVNICA.. Nadnevak:.. nedjelja, 07.. Vrijeme i mjesto polaska:.. 06:30 sati, ispred BILLE kod Sjenjaka.. Povratak:.. u večernjim satima (oko 20:00 sat).. Cijena izleta:.. 70,00 kuna za polazak iz Osijeka.. 50,00 kuna za polazak iz Našica.. Plan izleta:.. - polazak u 06:30 sati, ispred BILLE kod Sjenjaka.. - polusatna pauza za kavu i doručak (tradicionalni burek) u Našicama.. - početak hodanja oko 9:30 sati.. - hodačka tura: približno 7:00 sati hodanja (oko 21 km).. - neophodan preduvjet za sudjelovanje na izletu je minimum kondicije za sedmosatno hodanje.. - vodiči hodačkog dijela izleta će biti lokalni planinarski vodiči.. - obvezna planinarska oprema: planinarska obuća (gojzerice),  ...   cijeni 50,00 kuna).. - hrana i piće „iz ranca“.. - prilikom povratka u Osijek predviđena je kraća pauza za „kavu“ i sređivanje dojmova.. - dolazak u Osijek u večernjim satima oko 20:00 sat.. Napomene:.. - Ovaj izlet se zbog svoje težine ne preporuča planinarima početnicima, a planinarska obuća (gojzerice) su neophodan preduvjet za sudjelovanje na izletu.. - Sudjelovanjem na ovom izletu prihvaćate planinarska pravila planinarenja u grupi!.. - Sve sudionke molimo da se sukladno planinarskim pravilima kretanja u grupi samovoljno ne udaljuju od grupe i ne hodaju ispred vodiča hodačkog dijela izleta.. VAŽNO !.. Uplate za ovaj izlet se primaju na sastancima Društva do utorka 02.. Kontakt:.. Vladimir Pavičić.. mob.. 091 22 71 789.. e-mail:.. pavicic.. vladimir@gmail.. Fotografije.. Aktivnosti > Najava izleta >..

  Original link path: /hr/1731/5-izlet-2-ciklusa-etapnog-obilaska-spp-a/?print=1
  Open archive

 • Title: Članovi upravnog odbora
  Descriptive info: Članovi upravnog odbora Društva:.. predsjednik - Marijan Špiranec.. dopredsjednik - Đuro Conjar.. tajnik - Zlatko Komloši.. blagajnik - Ljilja Havranek.. članovi:.. Nenad Belaj.. Tatjana Glumac.. Damir Ižaković.. Vlado Obad.. Vlado Pavičić.. Danijel Podobnik.. Ivica Miložić.. >..

  Original link path: /hr/1528/clanovi-upravnog-odbora/?print=1&print=1
  Open archive

 • Title: Statut Društva
  Descriptive info: S T A T U T.. HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA.. "ZANATLIJA" OSIJEK.. I OPĆE ODREDBE.. Članak 1.. Hrvatsko planinarsko društvo "Zanatlija" (u daljnjem tekstu HPD Zanatlija ili Društvo) osnovna je planinarska organizacija učlanjena u Hrvatski planinarski savez (u daljnjem tekstu HPS), a djeluje na osnovi ovog Statuta i u skladu sa Statutom HPS.. Članak 2.. Puni naziv udruge je: Hrvatsko planinarsko društvo "Zanatlija" Osijek.. HPD Zanatlija dragovoljna je udruga građana i stječe svojstvo pravne osobe upisom u Registar kod nadležnog zakonom određenog tijela.. Za svoje obveze društvo odgovara sredstvima kojih je vlasnik i kojima raspolaže u skladu sa zakonom.. Društvo razvija svoju glavnu djelatnost na području Županije Osječko-Baranjske, sa sjedištem u Osijeku, J.. Strossmayera 1, 31000 Osijek.. Članak 3.. HPD Zanatlija ima pečat i znak.. Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 30mm.. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz rub pečata je ispisano: "HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO ZANATLIJA OSIJEK".. Znak je okruglog oblika.. U gornjem dijelu nalazi se utvrda (simbol Osijeka) sa troje vrata, jednim prozorom i kulom s tri kraka.. Po sredini vodoravno piše: "HPD ZANATLIJA OSIJEK".. U donjem dijelu na sredini nalazi se cepin.. Na lijevoj strani je planinarska markacija u obliku kruga.. S desne strane nalazi se stilizirani runolist.. Članak 4.. Rad HPD Zanatlija je javan.. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.. II SVRHA, CILJEVI I DJELATNOSTI.. HPD Zanatlija svrhu, ciljeve i djelatnost ostvaruje tako da:.. - pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama.. - razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirani izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije.. - organizira izlete, pohode ture, susrete i druge planinarske akcije.. - organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih puteva.. - promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima.. - njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smissao za njezino očuvanje.. - organizira stručno osposobljavanje svoga članstva kroz planinarske škole i druge oblike obrazovanja.. Članak 5.. Radi ostvarivanja svojih zadataka, Društvo surađuje sa poduzećima, školama, športskim organizacijama i ustanovama i državnim organima.. III ČLANSTVO.. Članak 6.. Članovi Društva su redovni i počasni.. Članom Društva postaje se dragovoljnim prihvaćanjem pravila planinarske etike i ovog statuta.. Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom i potvrdom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.. Unutar dobnih granica članovi plaćaju različitu članarinu.. Visinu članarine i način plaćanja određuje Upravni odbor Društva.. Članovi Društva mogu biti svi građani Republike Hrvatske i stranci.. Društvo vodi popis članova.. Članak 7.. Član HPD Zanatlija po plaćanju članarine ima pravo i dužnost:.. - aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke.. - birati i biti izabran u organe Društva, ako ima poslovnu sposobnost.. - koristiti se rekvizitima i opremom, kao i povlasticama koje imaju članovi Društva.. Članak 8.. Članstvo u Društvu prestaje:.. - istupom.. - neplaćanjem članarine (jednu godinu).. - isključivanjem (odluka Suda časti).. - smrću.. IV ORGANI DRUŠTVA.. Članak 9.. Organi Društvu su:.. - SKUPŠTINA.. - UPRAVNI ODBOR.. - NADZORNI ODBOR.. - SUD ČASTI.. Članak 10.. Svi organi Društva biraju se na Skupštini u pravilu tajnim glasovanjem, ukoliko Skupština ne odluči da je glasovanje javno.. Odluke i zaključci Skupštine donose se većinom glasova.. Prilikom izbora u Društvene organe primjenjuje se načelo izmjene članova.. Birani mogu biti samo punoljetni poslovno sposobni članovi.. SKUPŠTINA.. Članak 11.. Skupština Društva je najviši organ upravljanja Društvom i ima sljedeće ovlasti:.. - donosi Statut i ostale akte bitne za rad Društva.. - raspravlja i odlučuje o izvještajima koje podnose Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i drugi organi Društva, kao i o prijedlozima pojedinih članova.. - donosi osnovne smjernice rada Društva.. - bira članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, stalnih i povremenih komisija Društva, predstavnike u HPS i ostalim strukovnim savezima i udruženjima.. - donosi plan rada, financijski plan i zaključni račun Društva.. - obavlja i druge poslove od interesa za Društvo i planinarsku organizaciju, a u okviru ovih propisa i Statuta HPS.. Skupština može biti redovna ili izvanredna.. Članak 12.. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Društva.. Skupština pravovaljano odlučuje kad je na njoj prisutna nadpolovična većina članova Skupštine.. Ukoliko u dogovoreno vrijeme nije prisutno više od polovice članova Skupštine, Skupština se odgađa za 30 minuta, i  ...   godine i on može biti ponovno biran.. Članak 20.. Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada Društva.. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, a u slučaju njihove spriječenosti ili odsutnosti tajnik društva.. Ovlaštene osobe za zastupanje društva je predsjednik, odnosno dopredsjednik društva.. Članak 21.. Predsjednik saziva Skupštinu i sjednice Upravnog odbora i njima predsjeda.. On saziva sjednice Upravnog odbora po svojoj inicijativi ili na zahtjev članova Upravnog odbora.. Sjednicu mora sazvati i na zahtjev Nadzornog odbora.. Članak 22.. Skupština bira tajnika izmedu svojih članova.. Tajnik je po funkciji član Upravnog odbora sa mandatom od četiri godine i može biti ponovno biran.. Tajnik obavlja sve administrativne poslove za Društvo, a svoje poslove može obavljati volonterski ili profesionalno.. Odluku o obavljanju profesionalne dužnosti tajnika, kao i visinu naknade, određuje Skupština.. Članak 23.. Skupština pokreće postupak za opoziv predsjednika, tajnika, kao i pojedinog člana Upravnog odbora, odnosno opoziv cjelokupnog Upravnog odbora.. Za člana Upravnog odbora koji iz neopravdanih razloga izostane više od tri puta uzastopno sa sjednice, smatrat će se da je odustao od članstva u Upravnom odboru.. Upravni odbor može u toku mandata na upražnjena mjesta u Upravnom odboru odrediti nove članove, ali najviše do jedne trećine članstva Upravnog odbora.. NADZORNI ODBOR.. Članak 24.. Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana izabrana na Skupštini.. Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko, kao i ostalo poslovanje Društva.. Dužan je vršiti pregled poslovanja, a izvještaj podnosi Skupštini.. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora sa pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasovanja.. Ako Nadzorni odbor utvrdi nepravilnosti u radu Društva, priopćiti će svoj nalaz na Upravnom odboru i pozvati ga da u određenom roku poduzme potrebne mjere.. SUD ČASTI.. Članak 25.. Sud časti sastoji se od tri člana izabrana na Skupštini.. Sud časti pokreće disciplinske postupke i donosi odluke u skladu s Pravilnikom Suda časti HPS i Pravilnikom ponašanja članova planinarske udruge, kodeksom planinarske etike, te stegovnim odredbama Olimpijskog odbora.. V IMOVINA I POSLOVANJE DRUŠTVA.. Članak 26.. Imovinu HPD Zanatlija čine nekretnine, pokretne stvari, materijalna dobra i prava, te novčana sredstva kojima Društvo upravlja i raspolaže.. Članak 27.. Društvo ostvaruje sredstva za rad kroz:.. - članarinu i upisninu.. - donacije.. - priloge i darove.. - prihod od imovine i prava.. - prihode od obavljanja privredne i druge djelatnosti.. - prihode od organizacija izleta, priredbi, zabava, predavanja s projekcijama itd.. - ostale prihode.. Članak 28.. Društvo može neposredno obavljati sve gospodarske i druge zakonom dozvoljene djelatnosti.. Društvo može osnovati ili biti suosnivač športskog poduzeća, poduzeća za upravljanje, korištenje i održavanje športskih objekata ili poduzeća za obavljanje gospodarskih djelatnosti.. Eventualna dobit koristi se za poboljšanje uvjeta obavljanja aktivnosti Društva.. Članak 29.. Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju udruga građana, a u okviru financijskog plana kojeg donosi Skupština.. VI NAGRADE I PRIZNANJA.. Članak 30.. Članovi Društva koji su se u ispunjavanju zadataka Društva naročito istakli mogu biti pohvaljeni i nagrađeni od Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora.. Upravni odbor predlaže Skupštini HPS i drugim institucijama svoje zaslužne članove za dodjelu priznanja i drugih odlikovanja.. Članak 31.. Za osobite zasluge za boljitak planinarstva, kao i promicanje interesa Društva, može Skupština, na prijedlog Upravnog odbora, pojedine osobe imenovati POČASNIM ČLANOVIMA HPD ZANATLIJA.. VII PRESTANAK RADA DRUŠTVA.. Članak 32.. Društvo prestaje s radom kad odluku o tome donese Skupština.. Sva imovina Društva se odlukom Skupštine neposredno prije prestanka rada Društva prenosi na drugo planinarsko društvo ili HPS.. Društvo prestaje s radom i u slučajevima propisanim zakonom, a sva imovina prenosi se na HPS.. VIII ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 33.. Nacrt izmjena i dopuna Statuta HPD Zanatlija priprema i utvrđuje Upravni odbor.. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.. Članak 34.. Svi opći akti, doneseni na osnovi dosadašnjeg Statuta HPD "Zanatlija" Osijek, ostaju na snazi i primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, a ako jesu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od najviše godine dana od dana njegova donošenja.. Članak 35.. Na odnose koji nisu regulirani ovim Statutom primjenjuje se Statut HPS.. Članak 36.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini, 14.. prosinca 2007.. U Osijeku, 14.. Predsjednik Hrvatskog planinarskog društva "Zanatlija" Osijek.. Marijan Špiranec..

  Original link path: /hr/1532/statut-drustva/?print=1&print=1
  Open archive

 • Title: Povijest Društva
  Descriptive info: Planinarsko društvo "Zanatlija" Osijek osnovano je 1971.. Osnovali su ga planinari-obrtnici, članovi planinarskog društva "Jankovac".. Glavni inicijator osnivanja društva bio je krojač Josip Muha.. 17 zainteresiranih izabralo je inicijativni odbor na čelu s Josipom Muhom i 28.. veljače 1971.. održana je osnivačka skupština novog osječkog planinarskog društva.. Već u pripremi zaključeno je da će se novo planinarsko društvo zvati "Zanatlija", iako je društvo bilo otvoreno i za pripadnike drugih profesija.. Prvi predsjednik društva bio je glavni inicijator njegovog osnivanja krojač Josip Muha, podpredsjednici krojač Pavao Špišić i postolar Josip Digula, tajnik trgovački  ...   Zvonimir Senko, Oto Katović, Stjepan Santoši, Dragomir Zajic i Nikola Szege.. Društvo kontinuirano djeluje sve do današnjih dana.. Aktivnosti su prekinute samo za vrijeme domovinskog rata.. Članovi društva organizirano ili individualno pohodili su mnoge vrhove širom Europe i svijeta.. Pored već spomenutog osnivača društva Josipa Muhe, spomenimo i ostale predsjednike u dosadašnjoj povijesti društva: Vinko Mandić, Đuro Turković, Đorđe Balić, Dragutin Rodik, Vlado Obad, Miroslav Mitrović, Gordan Jerkić i Ljilja Havranek.. Sadašnji predsjednik je Marijan Špiranec.. Izvor: referat Đorđa Balića povodom 25.. obljetnice društva (24.. veljače 1996.. godine).. > Povijest Društva >..

  Original link path: /hr/1530/povijest-drustva/?print=1&print=1
  Open archive

 • Title: Referat u povodu 40-godišnjice osnutka
  Descriptive info: Svaki jubilej prilika je da za trenutak pogled uprt u budućnost vratimo prema prošlosti i da se sjetimo svega što nam je u toj prošlosti bilo lijepo, svega što je omogućilo da budemo ono što jesmo.. Danas je prilika da se sjetimo 40 godina rada planinarskog društva «Zanatlija» u Osijeku.. Tamo neke daleke 1971.. godine pokretači i osnivači ovog društva nisu se opterećivali pitanjem dali će planinarsko društvo koje osnivaju slaviti npr.. svoj 40 rođendan, oni su samo osjetili potrebu da tada - 1971.. godine -djeluju drugačije, a što podrazumijeva bolje i više nego li su djelovali u sredini iz koje su dolazili.. No prije nego li se prisjetimo kako je sve počelo moramo se sjetiti i početaka planinarstva u našoj domovini, Slavoniji i Osijeku.. Hrvati su sedmi narod u svijetu koji se organizirano počeo baviti planinarenjem.. Daleke 1874.. godine na poticaj poznatog alpiniste iz Graza prof.. dr Johana Frischaua, veliki župan i pisac Bude Budisavljević i Vladimir Mažuranić – sin hrvatskog bana Ivana Mažuranića - pokreću inicijativu za osnivanja planinarskog društva.. Iste godine na poziv našeg Slavonca Dr Đure Pilara okupilo se 13 poznatih znanstvenika i kulturnih radnika i osnovalo Hrvatsko planinsko društvo.. Krasote gorske prirode imale su snažan utjecaj i na Osječane.. U osječkim novinama ima mnogo izvještaja i podlistaka o posjećivanju slavonskih gora i prilikom takovog izleta na Jankovac opisanog u «Di Drau» od 7.. srpnja 1985.. u općem oduševljenju osnovali su osječki izletnici na Jankovcu Planinsko družtvo «Bršljan».. To je bilo treće planinarsko društvo u Hrvatskoj.. No ubrzo je «Bršljan» prestao sa radom.. Novi početak planinarstva u Osijeku bio je 1925.. godine kada je na inicijativu osječkog odvjetnika Dr Kamila Firingera osnovano planinarsko društvo «Jankovac».. Godine 1934.. osječki planinari izgradili su i prvi planinarski dom u Slavoniji na Jankovcu.. Poslije II svjetskog rata planinarstvo je dobilo na širini.. U kontekstu novih društvenih odnosa poticano je bavljenje sportskim aktivnostima kod omladine, radnika i obrtnika, općenito svih slojeva društva.. Godinama još od početaka PD»Jankovca» među osječkim planinarima djelovala je grupa planinara – obrtnika.. Krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća u PD «Jankovac» registrirano je preko petstotina planinara i počela su se osjećati potrebe za drugačijom organizacijom radi adekvatnog prihvata i rada sa tako velikim brojem članova.. Kako se povećao broj planinara zanatlija «Krojačka sekcija» pri Udruženju zanatlija grada Osijeka predložila je Udruženju zanatlija da formira sekciju planinara – zanatlija pri PD «Jankovac».. Uvažavajući broj i aktivnost planinara zanatlija tadašnji Upravni Odbor Udruženja zanatlija 1970.. godine predlaže «Krojačkoj sekciji» ukoliko se osjeća sposobnom da osnuje novo planinarsko društvo, kako bi još više pridonijeli društvenoj aktivnosti zanatlija u gradu.. Treba napomenuti da je te godine Udruženje zanatlija djelovalo tek 5 godina i da je tražilo sve putove afirmacija zanatstva, a što se pored ostalog postiže i animiranjem zanatlija da kroz planinarsku aktivnost obnove svoje fizičke i umne potencijale.. Nakon podrške Udruženja zanatlija aktivisti u «Krojačkoj sekciji» na čelu s inicijatorom i čovjekom koji je ponio najveći teret u prethodnom razdoblju – sad već nažalost pokojnim Josipom Muhom – ubrzano su djelovali.. Već u pripremi osnivačke skupštine zaključeno je da će se novo planinarsko društvo zvati «Zanatlija», no od prvog trenutka društvo je bilo otvoreno i za pripadnike svih ostalih profesija.. Osnivačka skupština održana je 28.. godine i prisustvovali su joj slijedeći članovi – osnivači koji su zlatnim slovima upisani u povijest društva:.. Josip Muha, Josip Kalman, Dragica Cvenić, Marijan Jalžetić, Josip Digula, Vinko Mandić, Dragomir Zajic, Franjo Škarica, Stjepan Santoši, Dobrivoje Radosavljević, Nikica Vegar, Božo Plevnik, Zorko Plevnik, Alojz Muha, Franjo Kečkeš, Vilim Gajari, Slavko Fingler, Dragutin i Dubravka Hakenberger, Ivan Đakovac, Mile Čurić, Dragica Zajic, Veronika Santo, Anica Santoši, Kata Petraš, Klara Pinto, Greta Mandić, Elizabeta Muha, Oto Katović, Mira Fingler, Zdravko Bojanić, Milan Valentić, Slavica Bojanić, Nikola Szege, Zlatko Lončarić, Đuro Turković, Vlado Čapo i Zvonimir Senko.. Za prvog predsjednika društva izabran je krojač Josip Muha, za podpredsjednike krojač Pavao Špišić i postolar Josip Digula, za tajnika trgovački pomoćnik Marijan Jalžetić i za blagajnika frizerka Dragica Cvenić.. U Upravni odbor još su izabrani Josip Kalman, inž.. Iz izvještaja tajnika vidljivo je da je društvo u prvoj godini imalo preko 200 članova i organiziralo 34 izleta.. Valja naglasiti i dio izvještaja sa prve godišnje skupštine društva koji je postao postulat politike društva u svim narednim godinama: «Mnogi su mislili - kad smo ih pozivali da nam se pridruže - da je to planinarstvo isključivo sport snažnih i izdržljivih, da je vezano uz opasnosti, no ubrzo smo ih uvjerili u suprotno.. Počeli smo organizirati manje planinarske izlete i to u velikim grupama da bi se ljudi upoznali sa planinama i međusobno.. ».. U proteklih 40 godina u radu društva učestvovalo je preko 6000 članova.. Godišnje se je broj članova kretao oko 200 članova sa plaćenom  ...   planinu, a svoju ljubav realiziraju primjereno trenutku u kome žive.. Društvo je osnovano 1971.. g.. a već 1972.. , 1973.. i 1975.. godine od tadašnjeg Planinarskog odbora Slavonije proglašeno je najaktivnijim u Slavoniji, isto kao za 1994.. i 1995.. godinu.. Godine 1988.. Planinarski savez Hrvatske je društvu dodijelilo u znak priznanja za postignute dugogodišnje rezultate "Srebrni znak".. Uvijek i iza svega stoje ljudi.. Tako i iza ovih 40 godina.. Teško je pobrojati sve ljude koji su nosili aktivnost društva, ljude koji su bili duša društva u pojedinim razdobljima, ljude zbog kojih ponekad s povjerenjem i znatiželjom polazimo na izlete.. Zato smo se opredijelili poimenično spomenuti samo ljude koji su bili na čelu društva.. «Krivac» da smo se danas imali razloga sastati, idejni tvorac, inicijator i osnivač, te prvi i počasni predsjednik društva je sada već nažalost pokojni Josip Muha.. Dugogodišnji sportaš, planinario je od najranije mladosti, ali je organiziran planinar postao u PD»Jankovac.. Godinama je bio jezgra oko koje su se okupljali novi i novi planinari.. Bio je i predsjednik Planinarskog odbora Slavonije, na funkcijama u Planinarskom savezu Hrvatske i Jugoslavije.. Dobitnik je najviših planinarskih priznanja PD «Zanatlija», te Planinarskih saveza Hrvatske i Jugoslavije.. Ovo su samo suhi biografski podaci za čovjeka koji je veliki dio sebe ugradio u planinarstvo i u naše društvo.. Vinko Mandić je zamijenio Josipa Muhu na mjestu predsjednika.. Jedan je od osnivača društva i vječiti «čovjek u sjeni», čovjek na koga si se uvijek mogao osloniti.. Vinko nije u svojoj planinarskoj karijeri odviše hodao, ali ni jedna planinarska akcija nije bez Vinka prošla.. U zadnje vrijeme iako narušenog zdravlja kad god je bio u prilici da sretne planinara, rado bi se interesirao o novostima u radu društva.. Koliko govoriti o Đuri Turkoviću, zvanom Ture, u rodnim Našicama Branku.. Gdje god se je Ture našao, svi su znali da su tu Slavonci, da su tu Osječani – zanatlije.. Koliko je poznanstva sklopljeno upravo preko Tureta.. Kolikima je Ture bio veza - kako na Papuk?, radi li dom na Jankovcu?, imaš li Ture planinarskih cipela?, kad dolazite kod nas?, Ture javi našim kućama da smo se popeli na vrh i sretno se vraćamo.. Ture je osnivač društva, jedan od predsjednika, referent za izlete, za povijest društva i sve ostalo što zatreba.. Počasni je predsjednik društva.. Za nas koji ga volimo i cijenimo, koji znamo koliko mu planinarenje znači u životu samo je jedno jasno –Ture će uvijek ostati mlad i predvodnik najmlađeg ešalona društva.. Na funkciji predsjednika društva bio je i Đorđe Balić.. Životna opredjeljenja – ljubav za čovjeka, prirodu, istinu pokušava pretočiti kroz praktičnu akciju u društvu.. Bio je organizator niza planinarskih izleta većih i manjih, velikih planinarskih marševa, 1.. slavonske visokogorske ekspedicija, radnih akcija na izgradnji planinarskih domova, voditelj planinarskih škola, dugogodišnji tajnik Slavonskog planinarskog saveza, član Predsjedništva PSH.. Nositelj je najviših priznanja PD «Zanatlija», SPS i HPS.. Pokojni Dragutin Rodik znani Dado bio je predsjednik društva u kriznim vremenima neposredno prije i za vrijeme domovinskog rata.. Nije se dičio sa velikim hodačkim uspjesima ali je godinama bio, prvo kao blagajnik, pa tajnik, i naposljetku kao predsjednik društva nezaobilazni učesnik svih društvenih aktivnosti.. Neposredno nakon prvog smirivanja ratnih aktivnosti u našem gradu, došlo je novo vrijeme koje traži i nove ideje, novu akciju i nove ljude.. To se sretno spojilo u liku novog predsjednika Vlade Obada.. Vlado je svojom smirenošću i produhovljenošću poveo društvo u obnovu i djelovanje u novom vremenu.. Afirmiraju se i kombiniraju masovni izleti, ali i tehnički i kondiciono zahtjevniji izleti u naše i inozemno gorje.. Vladin istraživački i dječački duh istražuje nove planinarske destinacije u susjednim zemljama, ali nam otkriva i nepoznatu okolicu Osijeka.. Njegova planinarska predavanja nestrpljivo se očekuju po godinu dana.. Slijedeći predsjednik bio je Miroslav Mitrović , poznatiji kao Mitar.. Njegov rad u društvu više je zabilježen kao organizatora niza izleta na kojima su i oni manje zahtjevni hodači došli na svoje.. Poslije Mitra dužnost predsjednika obnašao je Gordan Jerkić.. Za vrijeme svoga predsjednikovanja uložio je mnogo osobnog truda u organizaciju aktivnosti društva i vrijedno i kvalitetno ih dokumentirao kamerom.. Ljiljanu Havranek kao prvu ženu na mjestu predsjednice, možemo okarakterizirati kao dobru majku koja je okuplja svoju djecu i pokušavala i uspjela da održi na pravom putu.. Uložila je puno ljubavi i truda, što je rezultiralo i dobrim rezultatima.. Marijan Špiranec, aktualni predsjednik Društva, nasmijani, naturalizirani esseker, u teška vremena kada nema novaca uspješno vodi Društvo u nadajmo se bolju planinarsku budućnost.. ***.. Na kraju ovog malog vremeplova po prošlosti Planinarskog društva «Zanatlija» - sigurno je da će slični uradci biti čitani još mnogo puta, jer sadašnja aktivnost društva je garancija dobre budućnosti.. Đorđe Balić.. referat na svečanoj sjednici.. HPD "Zanatlija" Osijek.. u čast 40 godina postojanja i rada Društva.. Osijek, 26.. 2011..

  Original link path: /hr/1531/referat-u-povodu-40-godisnjice-osnutka/?print=1&print=1
  Open archive •  


  Archived pages: 168