www.archive-hr-2014.com » HR » H » HPD-ZANATLIJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 168 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Članovi upravnog odbora - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Članovi upravnog odbora Društva:.. predsjednik - Marijan Špiranec.. dopredsjednik - Đuro Conjar.. tajnik - Zlatko Komloši.. blagajnik - Ljilja Havranek.. članovi:.. Nenad Belaj.. Tatjana Glumac.. Damir Ižaković.. Vlado Obad.. Vlado Pavičić.. Danijel Podobnik.. Ivica Miložić.. Inačica za ispis.. >.. http://www.. hpd-zanatlija.. hr/hr/..

  Original link path: /hr/1528/clanovi-upravnog-odbora/?print=1
  Open archive

 • Title: Statut Društva - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: S T A T U T.. HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA.. "ZANATLIJA" OSIJEK.. I OPĆE ODREDBE.. Članak 1.. Hrvatsko planinarsko društvo "Zanatlija" (u daljnjem tekstu HPD Zanatlija ili Društvo) osnovna je planinarska organizacija učlanjena u Hrvatski planinarski savez (u daljnjem tekstu HPS), a djeluje na osnovi ovog Statuta i u skladu sa Statutom HPS.. Članak 2.. Puni naziv udruge je: Hrvatsko planinarsko društvo "Zanatlija" Osijek.. HPD Zanatlija dragovoljna je udruga građana i stječe svojstvo pravne osobe upisom u Registar kod nadležnog zakonom određenog tijela.. Za svoje obveze društvo odgovara sredstvima kojih je vlasnik i kojima raspolaže u skladu sa zakonom.. Društvo razvija svoju glavnu djelatnost na području Županije Osječko-Baranjske, sa sjedištem u Osijeku, J.. Strossmayera 1, 31000 Osijek.. Članak 3.. HPD Zanatlija ima pečat i znak.. Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 30mm.. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz rub pečata je ispisano: "HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO ZANATLIJA OSIJEK".. Znak je okruglog oblika.. U gornjem dijelu nalazi se utvrda (simbol Osijeka) sa troje vrata, jednim prozorom i kulom s tri kraka.. Po sredini vodoravno piše: "HPD ZANATLIJA OSIJEK".. U donjem dijelu na sredini nalazi se cepin.. Na lijevoj strani je planinarska markacija u obliku kruga.. S desne strane nalazi se stilizirani runolist.. Članak 4.. Rad HPD Zanatlija je javan.. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.. II SVRHA, CILJEVI I DJELATNOSTI.. HPD Zanatlija svrhu, ciljeve i djelatnost ostvaruje tako da:.. - pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama.. - razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirani izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije.. - organizira izlete, pohode ture, susrete i druge planinarske akcije.. - organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih puteva.. - promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima.. - njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smissao za njezino očuvanje.. - organizira stručno osposobljavanje svoga članstva kroz planinarske škole i druge oblike obrazovanja.. Članak 5.. Radi ostvarivanja svojih zadataka, Društvo surađuje sa poduzećima, školama, športskim organizacijama i ustanovama i državnim organima.. III ČLANSTVO.. Članak 6.. Članovi Društva su redovni i počasni.. Članom Društva postaje se dragovoljnim prihvaćanjem pravila planinarske etike i ovog statuta.. Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom i potvrdom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.. Unutar dobnih granica članovi plaćaju različitu članarinu.. Visinu članarine i način plaćanja određuje Upravni odbor Društva.. Članovi Društva mogu biti svi građani Republike Hrvatske i stranci.. Društvo vodi popis članova.. Članak 7.. Član HPD Zanatlija po plaćanju članarine ima pravo i dužnost:.. - aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke.. - birati i biti izabran u organe Društva, ako ima poslovnu sposobnost.. - koristiti se rekvizitima i opremom, kao i povlasticama koje imaju članovi Društva.. Članak 8.. Članstvo u Društvu prestaje:.. - istupom.. - neplaćanjem članarine (jednu godinu).. - isključivanjem (odluka Suda časti).. - smrću.. IV ORGANI DRUŠTVA.. Članak 9.. Organi Društvu su:.. - SKUPŠTINA.. - UPRAVNI ODBOR.. - NADZORNI ODBOR.. - SUD ČASTI.. Članak 10.. Svi organi Društva biraju se na Skupštini u pravilu tajnim glasovanjem, ukoliko Skupština ne odluči da je glasovanje javno.. Odluke i zaključci Skupštine donose se većinom glasova.. Prilikom izbora u Društvene organe primjenjuje se načelo izmjene članova.. Birani mogu biti samo punoljetni poslovno sposobni članovi.. SKUPŠTINA.. Članak 11.. Skupština Društva je najviši organ upravljanja Društvom i ima sljedeće ovlasti:.. - donosi Statut i ostale akte bitne za rad Društva.. - raspravlja i odlučuje o izvještajima koje podnose Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i drugi organi Društva, kao i o prijedlozima pojedinih članova.. - donosi osnovne smjernice rada Društva.. - bira članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, stalnih i povremenih komisija Društva, predstavnike u HPS i ostalim strukovnim savezima i udruženjima.. - donosi plan rada, financijski plan i zaključni račun Društva.. - obavlja i druge poslove od interesa za Društvo i planinarsku organizaciju, a u okviru ovih propisa i Statuta HPS.. Skupština može biti redovna ili izvanredna.. Članak 12.. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Društva.. Skupština pravovaljano odlučuje kad je na njoj prisutna nadpolovična većina članova Skupštine.. Ukoliko u dogovoreno vrijeme nije prisutno više od polovice članova Skupštine, Skupština se odgađa za 30 minuta, i  ...   godine i on može biti ponovno biran.. Članak 20.. Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada Društva.. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, a u slučaju njihove spriječenosti ili odsutnosti tajnik društva.. Ovlaštene osobe za zastupanje društva je predsjednik, odnosno dopredsjednik društva.. Članak 21.. Predsjednik saziva Skupštinu i sjednice Upravnog odbora i njima predsjeda.. On saziva sjednice Upravnog odbora po svojoj inicijativi ili na zahtjev članova Upravnog odbora.. Sjednicu mora sazvati i na zahtjev Nadzornog odbora.. Članak 22.. Skupština bira tajnika izmedu svojih članova.. Tajnik je po funkciji član Upravnog odbora sa mandatom od četiri godine i može biti ponovno biran.. Tajnik obavlja sve administrativne poslove za Društvo, a svoje poslove može obavljati volonterski ili profesionalno.. Odluku o obavljanju profesionalne dužnosti tajnika, kao i visinu naknade, određuje Skupština.. Članak 23.. Skupština pokreće postupak za opoziv predsjednika, tajnika, kao i pojedinog člana Upravnog odbora, odnosno opoziv cjelokupnog Upravnog odbora.. Za člana Upravnog odbora koji iz neopravdanih razloga izostane više od tri puta uzastopno sa sjednice, smatrat će se da je odustao od članstva u Upravnom odboru.. Upravni odbor može u toku mandata na upražnjena mjesta u Upravnom odboru odrediti nove članove, ali najviše do jedne trećine članstva Upravnog odbora.. NADZORNI ODBOR.. Članak 24.. Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana izabrana na Skupštini.. Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko, kao i ostalo poslovanje Društva.. Dužan je vršiti pregled poslovanja, a izvještaj podnosi Skupštini.. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora sa pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasovanja.. Ako Nadzorni odbor utvrdi nepravilnosti u radu Društva, priopćiti će svoj nalaz na Upravnom odboru i pozvati ga da u određenom roku poduzme potrebne mjere.. SUD ČASTI.. Članak 25.. Sud časti sastoji se od tri člana izabrana na Skupštini.. Sud časti pokreće disciplinske postupke i donosi odluke u skladu s Pravilnikom Suda časti HPS i Pravilnikom ponašanja članova planinarske udruge, kodeksom planinarske etike, te stegovnim odredbama Olimpijskog odbora.. V IMOVINA I POSLOVANJE DRUŠTVA.. Članak 26.. Imovinu HPD Zanatlija čine nekretnine, pokretne stvari, materijalna dobra i prava, te novčana sredstva kojima Društvo upravlja i raspolaže.. Članak 27.. Društvo ostvaruje sredstva za rad kroz:.. - članarinu i upisninu.. - donacije.. - priloge i darove.. - prihod od imovine i prava.. - prihode od obavljanja privredne i druge djelatnosti.. - prihode od organizacija izleta, priredbi, zabava, predavanja s projekcijama itd.. - ostale prihode.. Članak 28.. Društvo može neposredno obavljati sve gospodarske i druge zakonom dozvoljene djelatnosti.. Društvo može osnovati ili biti suosnivač športskog poduzeća, poduzeća za upravljanje, korištenje i održavanje športskih objekata ili poduzeća za obavljanje gospodarskih djelatnosti.. Eventualna dobit koristi se za poboljšanje uvjeta obavljanja aktivnosti Društva.. Članak 29.. Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju udruga građana, a u okviru financijskog plana kojeg donosi Skupština.. VI NAGRADE I PRIZNANJA.. Članak 30.. Članovi Društva koji su se u ispunjavanju zadataka Društva naročito istakli mogu biti pohvaljeni i nagrađeni od Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora.. Upravni odbor predlaže Skupštini HPS i drugim institucijama svoje zaslužne članove za dodjelu priznanja i drugih odlikovanja.. Članak 31.. Za osobite zasluge za boljitak planinarstva, kao i promicanje interesa Društva, može Skupština, na prijedlog Upravnog odbora, pojedine osobe imenovati POČASNIM ČLANOVIMA HPD ZANATLIJA.. VII PRESTANAK RADA DRUŠTVA.. Članak 32.. Društvo prestaje s radom kad odluku o tome donese Skupština.. Sva imovina Društva se odlukom Skupštine neposredno prije prestanka rada Društva prenosi na drugo planinarsko društvo ili HPS.. Društvo prestaje s radom i u slučajevima propisanim zakonom, a sva imovina prenosi se na HPS.. VIII ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 33.. Nacrt izmjena i dopuna Statuta HPD Zanatlija priprema i utvrđuje Upravni odbor.. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.. Članak 34.. Svi opći akti, doneseni na osnovi dosadašnjeg Statuta HPD "Zanatlija" Osijek, ostaju na snazi i primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, a ako jesu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od najviše godine dana od dana njegova donošenja.. Članak 35.. Na odnose koji nisu regulirani ovim Statutom primjenjuje se Statut HPS.. Članak 36.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini, 14.. prosinca 2007.. U Osijeku, 14.. Predsjednik Hrvatskog planinarskog društva "Zanatlija" Osijek.. Marijan Špiranec..

  Original link path: /hr/1532/statut-drustva/?print=1
  Open archive

 • Title: Povijest Društva - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Planinarsko društvo "Zanatlija" Osijek osnovano je 1971.. Osnovali su ga planinari-obrtnici, članovi planinarskog društva "Jankovac".. Glavni inicijator osnivanja društva bio je krojač Josip Muha.. 17 zainteresiranih izabralo je inicijativni odbor na čelu s Josipom Muhom i 28.. veljače 1971.. održana je osnivačka skupština novog osječkog planinarskog društva.. Već u pripremi zaključeno je da će se novo planinarsko društvo zvati "Zanatlija", iako je društvo bilo otvoreno i za pripadnike drugih profesija.. Prvi predsjednik društva bio je glavni inicijator njegovog osnivanja krojač Josip Muha, podpredsjednici krojač Pavao Špišić i postolar Josip Digula, tajnik trgovački  ...   Zvonimir Senko, Oto Katović, Stjepan Santoši, Dragomir Zajic i Nikola Szege.. Društvo kontinuirano djeluje sve do današnjih dana.. Aktivnosti su prekinute samo za vrijeme domovinskog rata.. Članovi društva organizirano ili individualno pohodili su mnoge vrhove širom Europe i svijeta.. Pored već spomenutog osnivača društva Josipa Muhe, spomenimo i ostale predsjednike u dosadašnjoj povijesti društva: Vinko Mandić, Đuro Turković, Đorđe Balić, Dragutin Rodik, Vlado Obad, Miroslav Mitrović, Gordan Jerkić i Ljilja Havranek.. Sadašnji predsjednik je Marijan Špiranec.. Izvor: referat Đorđa Balića povodom 25.. obljetnice društva (24.. veljače 1996.. godine).. > Povijest Društva >..

  Original link path: /hr/1530/povijest-drustva/?print=1
  Open archive
 •  

 • Title: Referat u povodu 40-godišnjice osnutka - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Svaki jubilej prilika je da za trenutak pogled uprt u budućnost vratimo prema prošlosti i da se sjetimo svega što nam je u toj prošlosti bilo lijepo, svega što je omogućilo da budemo ono što jesmo.. Danas je prilika da se sjetimo 40 godina rada planinarskog društva «Zanatlija» u Osijeku.. Tamo neke daleke 1971.. godine pokretači i osnivači ovog društva nisu se opterećivali pitanjem dali će planinarsko društvo koje osnivaju slaviti npr.. svoj 40 rođendan, oni su samo osjetili potrebu da tada - 1971.. godine -djeluju drugačije, a što podrazumijeva bolje i više nego li su djelovali u sredini iz koje su dolazili.. No prije nego li se prisjetimo kako je sve počelo moramo se sjetiti i početaka planinarstva u našoj domovini, Slavoniji i Osijeku.. Hrvati su sedmi narod u svijetu koji se organizirano počeo baviti planinarenjem.. Daleke 1874.. godine na poticaj poznatog alpiniste iz Graza prof.. dr Johana Frischaua, veliki župan i pisac Bude Budisavljević i Vladimir Mažuranić – sin hrvatskog bana Ivana Mažuranića - pokreću inicijativu za osnivanja planinarskog društva.. Iste godine na poziv našeg Slavonca Dr Đure Pilara okupilo se 13 poznatih znanstvenika i kulturnih radnika i osnovalo Hrvatsko planinsko društvo.. Krasote gorske prirode imale su snažan utjecaj i na Osječane.. U osječkim novinama ima mnogo izvještaja i podlistaka o posjećivanju slavonskih gora i prilikom takovog izleta na Jankovac opisanog u «Di Drau» od 7.. srpnja 1985.. u općem oduševljenju osnovali su osječki izletnici na Jankovcu Planinsko družtvo «Bršljan».. To je bilo treće planinarsko društvo u Hrvatskoj.. No ubrzo je «Bršljan» prestao sa radom.. Novi početak planinarstva u Osijeku bio je 1925.. godine kada je na inicijativu osječkog odvjetnika Dr Kamila Firingera osnovano planinarsko društvo «Jankovac».. Godine 1934.. osječki planinari izgradili su i prvi planinarski dom u Slavoniji na Jankovcu.. Poslije II svjetskog rata planinarstvo je dobilo na širini.. U kontekstu novih društvenih odnosa poticano je bavljenje sportskim aktivnostima kod omladine, radnika i obrtnika, općenito svih slojeva društva.. Godinama još od početaka PD»Jankovca» među osječkim planinarima djelovala je grupa planinara – obrtnika.. Krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća u PD «Jankovac» registrirano je preko petstotina planinara i počela su se osjećati potrebe za drugačijom organizacijom radi adekvatnog prihvata i rada sa tako velikim brojem članova.. Kako se povećao broj planinara zanatlija «Krojačka sekcija» pri Udruženju zanatlija grada Osijeka predložila je Udruženju zanatlija da formira sekciju planinara – zanatlija pri PD «Jankovac».. Uvažavajući broj i aktivnost planinara zanatlija tadašnji Upravni Odbor Udruženja zanatlija 1970.. godine predlaže «Krojačkoj sekciji» ukoliko se osjeća sposobnom da osnuje novo planinarsko društvo, kako bi još više pridonijeli društvenoj aktivnosti zanatlija u gradu.. Treba napomenuti da je te godine Udruženje zanatlija djelovalo tek 5 godina i da je tražilo sve putove afirmacija zanatstva, a što se pored ostalog postiže i animiranjem zanatlija da kroz planinarsku aktivnost obnove svoje fizičke i umne potencijale.. Nakon podrške Udruženja zanatlija aktivisti u «Krojačkoj sekciji» na čelu s inicijatorom i čovjekom koji je ponio najveći teret u prethodnom razdoblju – sad već nažalost pokojnim Josipom Muhom – ubrzano su djelovali.. Već u pripremi osnivačke skupštine zaključeno je da će se novo planinarsko društvo zvati «Zanatlija», no od prvog trenutka društvo je bilo otvoreno i za pripadnike svih ostalih profesija.. Osnivačka skupština održana je 28.. godine i prisustvovali su joj slijedeći članovi – osnivači koji su zlatnim slovima upisani u povijest društva:.. Josip Muha, Josip Kalman, Dragica Cvenić, Marijan Jalžetić, Josip Digula, Vinko Mandić, Dragomir Zajic, Franjo Škarica, Stjepan Santoši, Dobrivoje Radosavljević, Nikica Vegar, Božo Plevnik, Zorko Plevnik, Alojz Muha, Franjo Kečkeš, Vilim Gajari, Slavko Fingler, Dragutin i Dubravka Hakenberger, Ivan Đakovac, Mile Čurić, Dragica Zajic, Veronika Santo, Anica Santoši, Kata Petraš, Klara Pinto, Greta Mandić, Elizabeta Muha, Oto Katović, Mira Fingler, Zdravko Bojanić, Milan Valentić, Slavica Bojanić, Nikola Szege, Zlatko Lončarić, Đuro Turković, Vlado Čapo i Zvonimir Senko.. Za prvog predsjednika društva izabran je krojač Josip Muha, za podpredsjednike krojač Pavao Špišić i postolar Josip Digula, za tajnika trgovački pomoćnik Marijan Jalžetić i za blagajnika frizerka Dragica Cvenić.. U Upravni odbor još su izabrani Josip Kalman, inž.. Iz izvještaja tajnika vidljivo je da je društvo u prvoj godini imalo preko 200 članova i organiziralo 34 izleta.. Valja naglasiti i dio izvještaja sa prve godišnje skupštine društva koji je postao postulat politike društva u svim narednim godinama: «Mnogi su mislili - kad smo ih pozivali da nam se pridruže - da je to planinarstvo isključivo sport snažnih i izdržljivih, da je vezano uz opasnosti, no ubrzo smo ih uvjerili u suprotno.. Počeli smo organizirati manje planinarske izlete i to u velikim grupama da bi se ljudi upoznali sa planinama i međusobno.. ».. U proteklih 40 godina u radu društva učestvovalo je preko 6000 članova.. Godišnje se je broj članova kretao oko 200 članova sa plaćenom članarinom..  ...   a svoju ljubav realiziraju primjereno trenutku u kome žive.. Društvo je osnovano 1971.. g.. a već 1972.. , 1973.. i 1975.. godine od tadašnjeg Planinarskog odbora Slavonije proglašeno je najaktivnijim u Slavoniji, isto kao za 1994.. i 1995.. godinu.. Godine 1988.. Planinarski savez Hrvatske je društvu dodijelilo u znak priznanja za postignute dugogodišnje rezultate "Srebrni znak".. Uvijek i iza svega stoje ljudi.. Tako i iza ovih 40 godina.. Teško je pobrojati sve ljude koji su nosili aktivnost društva, ljude koji su bili duša društva u pojedinim razdobljima, ljude zbog kojih ponekad s povjerenjem i znatiželjom polazimo na izlete.. Zato smo se opredijelili poimenično spomenuti samo ljude koji su bili na čelu društva.. «Krivac» da smo se danas imali razloga sastati, idejni tvorac, inicijator i osnivač, te prvi i počasni predsjednik društva je sada već nažalost pokojni Josip Muha.. Dugogodišnji sportaš, planinario je od najranije mladosti, ali je organiziran planinar postao u PD»Jankovac.. Godinama je bio jezgra oko koje su se okupljali novi i novi planinari.. Bio je i predsjednik Planinarskog odbora Slavonije, na funkcijama u Planinarskom savezu Hrvatske i Jugoslavije.. Dobitnik je najviših planinarskih priznanja PD «Zanatlija», te Planinarskih saveza Hrvatske i Jugoslavije.. Ovo su samo suhi biografski podaci za čovjeka koji je veliki dio sebe ugradio u planinarstvo i u naše društvo.. Vinko Mandić je zamijenio Josipa Muhu na mjestu predsjednika.. Jedan je od osnivača društva i vječiti «čovjek u sjeni», čovjek na koga si se uvijek mogao osloniti.. Vinko nije u svojoj planinarskoj karijeri odviše hodao, ali ni jedna planinarska akcija nije bez Vinka prošla.. U zadnje vrijeme iako narušenog zdravlja kad god je bio u prilici da sretne planinara, rado bi se interesirao o novostima u radu društva.. Koliko govoriti o Đuri Turkoviću, zvanom Ture, u rodnim Našicama Branku.. Gdje god se je Ture našao, svi su znali da su tu Slavonci, da su tu Osječani – zanatlije.. Koliko je poznanstva sklopljeno upravo preko Tureta.. Kolikima je Ture bio veza - kako na Papuk?, radi li dom na Jankovcu?, imaš li Ture planinarskih cipela?, kad dolazite kod nas?, Ture javi našim kućama da smo se popeli na vrh i sretno se vraćamo.. Ture je osnivač društva, jedan od predsjednika, referent za izlete, za povijest društva i sve ostalo što zatreba.. Počasni je predsjednik društva.. Za nas koji ga volimo i cijenimo, koji znamo koliko mu planinarenje znači u životu samo je jedno jasno –Ture će uvijek ostati mlad i predvodnik najmlađeg ešalona društva.. Na funkciji predsjednika društva bio je i Đorđe Balić.. Životna opredjeljenja – ljubav za čovjeka, prirodu, istinu pokušava pretočiti kroz praktičnu akciju u društvu.. Bio je organizator niza planinarskih izleta većih i manjih, velikih planinarskih marševa, 1.. slavonske visokogorske ekspedicija, radnih akcija na izgradnji planinarskih domova, voditelj planinarskih škola, dugogodišnji tajnik Slavonskog planinarskog saveza, član Predsjedništva PSH.. Nositelj je najviših priznanja PD «Zanatlija», SPS i HPS.. Pokojni Dragutin Rodik znani Dado bio je predsjednik društva u kriznim vremenima neposredno prije i za vrijeme domovinskog rata.. Nije se dičio sa velikim hodačkim uspjesima ali je godinama bio, prvo kao blagajnik, pa tajnik, i naposljetku kao predsjednik društva nezaobilazni učesnik svih društvenih aktivnosti.. Neposredno nakon prvog smirivanja ratnih aktivnosti u našem gradu, došlo je novo vrijeme koje traži i nove ideje, novu akciju i nove ljude.. To se sretno spojilo u liku novog predsjednika Vlade Obada.. Vlado je svojom smirenošću i produhovljenošću poveo društvo u obnovu i djelovanje u novom vremenu.. Afirmiraju se i kombiniraju masovni izleti, ali i tehnički i kondiciono zahtjevniji izleti u naše i inozemno gorje.. Vladin istraživački i dječački duh istražuje nove planinarske destinacije u susjednim zemljama, ali nam otkriva i nepoznatu okolicu Osijeka.. Njegova planinarska predavanja nestrpljivo se očekuju po godinu dana.. Slijedeći predsjednik bio je Miroslav Mitrović , poznatiji kao Mitar.. Njegov rad u društvu više je zabilježen kao organizatora niza izleta na kojima su i oni manje zahtjevni hodači došli na svoje.. Poslije Mitra dužnost predsjednika obnašao je Gordan Jerkić.. Za vrijeme svoga predsjednikovanja uložio je mnogo osobnog truda u organizaciju aktivnosti društva i vrijedno i kvalitetno ih dokumentirao kamerom.. Ljiljanu Havranek kao prvu ženu na mjestu predsjednice, možemo okarakterizirati kao dobru majku koja je okuplja svoju djecu i pokušavala i uspjela da održi na pravom putu.. Uložila je puno ljubavi i truda, što je rezultiralo i dobrim rezultatima.. Marijan Špiranec, aktualni predsjednik Društva, nasmijani, naturalizirani esseker, u teška vremena kada nema novaca uspješno vodi Društvo u nadajmo se bolju planinarsku budućnost.. ***.. Na kraju ovog malog vremeplova po prošlosti Planinarskog društva «Zanatlija» - sigurno je da će slični uradci biti čitani još mnogo puta, jer sadašnja aktivnost društva je garancija dobre budućnosti.. Đorđe Balić.. referat na svečanoj sjednici.. HPD "Zanatlija" Osijek.. u čast 40 godina postojanja i rada Društva.. Osijek, 26.. 02.. 2011..

  Original link path: /hr/1531/referat-u-povodu-40-godisnjice-osnutka/?print=1
  Open archive

 • Title: Značke - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Prva značka društva.. Reprint prve značke.. Jubilarna značka u povodu 15 godina Društva.. Značka koja se dodjeljivala uz pisano priznanje.. Značka koja se dodjeljivala u znak priznanja za obilazak Transverzale "Partizanski marš vrhovima Papuka ".. Treća društvena značka..

  Original link path: /hr/1533/znacke/?print=1
  Open archive

 • Title: Amblemi - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Plaketa u povodu 5 godina Društva.. Amblem na platnu.. Privjesak na kartonu.. Amblem pohoda na platnu.. Amblem na platnu iz 1993..

  Original link path: /hr/1534/amblemi/?print=1
  Open archive

 • Title: Pridružite nam se... - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Ako želite.. uživati u prirodnim ljepotama.. pronaći nove prijatelje.. upoznati nove krajeve.. provesti slobodno vrijeme na drugačiji način.. steći nova znanja.. osjetiti duh avanture.. fizičku i psihičku relaksaciju.. NE OKLIJEVAJTE!.. Samo jedan razlog dovoljan je da nam se pridružite i uživate.. Član društva se postaje uplatom članarine za tekuću godinu.. Učlanjenjem se stječe pravo na popust na noćenje od.. 50 %.. u  ...   planinarskim domovima u inozemstvu.. Taj popust je različit za svaku pojedinu zemlju.. Svaki član društva ima pravo i na besplatnu pomoć u slučaju nezgode na teritoriju Hrvatske, a i osiguran je u slučaju nezgode ili smrti.. Članarina iznosi:.. -.. za učenike, studente, umirovljenike i nezaposlene: 30 kn.. za zaposlene: 60 kn.. Cijena članske iskaznice iznosi 10 kn i važi 6 godina.. Članska iskaznica:..

  Original link path: /hr/1449/pridruzite-nam-se/?print=1
  Open archive

 • Title: Kako postati planinar? - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Prostorije HPD "Zanatlija".. Prostorije HPD "Zanatlija" se nalaze u Ulici Josipa Jurja Strossmayera broj 1, na I.. katu.. Do tamo možete doći tramvajem do Trga Ante Starčevića i potom pješice 5 minuta do prostorija.. Učlanjivanje.. U Društvo se možete učlaniti utorkom u 20,00 sati, kada je i sastanak društva.. Pri učlanjenju plaćate članarinu za tekuću godinu i novu člansku iskaznicu koja se može popunjavati 6 godina.. Savjet je da pri učlanjivanju uzmete i "Plan izleta" za tekuću godinu jer puno znači pri planiranju izleta na kojima želite sudjelovati.. Godišnja članarina iznosi 60,00 kuna za zaposlene, te 30,00 kuna za umirovljenike i učenike.. Uplatom članarine stječete pravo na Generalnu policu osiguranja u slučaju nesreće u planini, 50% popusta u cijeni noćenja u planinarskim domovima u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, popuste pri kupnji planinarske opreme (Iglu, Vrhunac, Intersport), te popust u cijeni ulaznica u hrvatskim nacionalnim parkovima.. Informiranje.. Da biste znali šta se sve organizira i koje su aktivnosti Društva morate biti informirani.. Za to ima više načina.. U samim prostorijama HPD »Zanatlija«, na sastanku društva utorkom od 20 sati.. Osim toga tu je i Internet adresa www.. hr.. Za novopridošle članove je sigurno zanimljivo da znaju kako izgleda sastanak društva.. Sastanak vodi Predsjednik društva ili neko tko ga zamenjuje.. Prvi dio je posvećen akcijama koje su se odvijale prošli vikend ili proteklih dana.. Vođe izleta podnose izvješće o svemu što se događalo na izletima i usponima.. Nakon toga prelazi se na najavu novih izleta.. Izleti se najavljuju oko mjesec dana unaprijed.. Vođe budućih izleta daju informacije o planiranim rutama hodanja, kakva je oprema potrebna, neophodna kondicija, koliko što košta i sve što je vezano za navedeni izlet.. Poslije najave izleta završava se službeni dio sastanka, te se pristupa multimedijalnoj prezentaciji slika s proteklih izleta.. Izbor izleta.. Najvažnija odluka je izbor pravog izleta.. U obzir morate uzeti više činjenica.. Prvo i osnovno  ...   uplatite akontaciju to ćete sigurnije imati mjesto.. Na izletu.. Zanatlije u najvećem broju slučajeva polaze na izlete autobusom, sa parkirališta pored Bille na Sjenjaku.. Budite uvijek ranije na mjestu polaska.. Često se stvari i oprema dugo pakiraju u prtljažnik autobusa.. Stoga je potrebno doći ranije da bi se na vrijeme krenulo na planirani izlet.. Za veće akcije vođa puta obično napravi raspored sjedenja.. Strogo se pridržavajte satnice koja je dana u "Planu izleta".. Ne dozvolite da 50 ljudi čeka jednog čovjeka.. Od "Plana izleta" se odustaje samo u slučaju objektivnih okolnosti.. Imajte na umu da je vođa izleta odgovoran za vas i zato slušajte njegove upute.. Oprema.. Jedno od najbolnijih pitanja novih planinara je svakako oprema.. Ljudi često žele putovati, ali nemaju dovoljno opreme.. Vrlo je teško doći do kvalitetne opreme u ekonomskim uvjetima kakvi su danas.. Oprema za penjanje je vrlo skupa.. To je i razumljivo kada imamo u vidu čemu ona služi.. Nešto od opreme može se uzeti iz »Skladišta« društva.. Iznajmljivanje je potpuno besplatno.. Ipak neke stvari moraju se kupiti.. Nakon povratka s izleta.. Po povratku s izleta dođite slijedeći utorak u društvo.. Lijep je osjećaj slušati izlaganje vođe izleta gdje se išlo i koje su sve avanture doživljene, sa saznanjem da smo i sami sudjelovali u tome.. Ako se ipak nešto loše dogodilo, napišite to i priložite Upravnom odboru društva.. Sastanak UO održavaju se jednom tromjesečno u 18 sati utorkom, prije sastanka članstva, ali i po potrebi.. Poslije prvog izleta znat će te što želite.. Da li su to obične kratke ture sa obilaskom zanimljivih mjesta, upoznavanjem ljekovitog bilja, uživanjem u prirodi ili možda prave alpinističke akcije pune "adrenalina".. Od toga će ovisiti vaša daljnja aktivnost.. Uživajte u svom uspjehu i….. prijavite se na slijedeći izlet.. Kraja nema, vrh za vrhom, planina za planinom… Vidimo se!.. Umor nestaje – zadovoljstvo ostaje.. Upravni odbor HPD „Zanatlija“ Osijek..

  Original link path: /hr/1465/kako-postati-planinar/?print=1
  Open archive

 • Title: Izleti koji dolaze - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Izleti koji dolaze.. Datum.. Mjesto.. Prijevoz.. Voditelj.. Borovik.. biciklima.. 098/982-80-84.. -13.. autobus.. Vladimir Pavičić.. 091/22-71-789.. 20.. Krndija.. automobil.. Đuro Conjar.. 098/13-92-630.. Papuk.. automobil.. 03.. Orahovica.. autobus.. 08.. -17.. Planinarski godišnji odmor.. 15-17.. Vihorački planinarski put.. 06.. -07.. Obilazak Visočkih piramida.. 091/540-95-48.. Slet planinara Slavonije.. 098/139-98-04.. PANONA FEST.. 092/195-19-98.. 07.. SPP - 6.. dionica.. 19.. -21.. Velebit.. 28.. Feričanci.. Ljilja Havranek.. 095/900-90-96.. Aktivnosti > Plan izleta >..

  Original link path: /hr/1446/izleti-koji-dolaze/?print=1
  Open archive

 • Title: Godišnji plan izleta za 2014.g. - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Mjesec.. Događaj.. Siječanj.. Rasol - Jankovac.. Zadnji prvoga - Gazije.. Veljača.. ZIMBA - Baranja.. Godišnja Skupština.. SPP-1.. Zimski uspon na Bjelolasicu.. Ožujak.. Dan žena na Srednjaku.. SPP-2.. Papučki jaglaci.. Travanj.. Našički križni put.. SPP-3.. Pohod od Ivane do Tadije.. Svibanj.. Hahlić - noćni uspon na Učku.. SPP-4.. Pohod slavonskim planinama.. Velebit.. Podravski pješački put -  ...   planinara - Vinica.. Srpanj.. Borovik.. Triglav.. Kolovoz.. Orahovica.. Godišnji odmor na planinarski način.. Kapelski planinarski put.. Rujan.. 39.. SPP-6.. Samarske stijene.. Kroz šume i vinograde - Feričanci.. Listopad.. SPP-7.. Studeni.. Kutjevačko Martinje.. SPP-8.. dionica.. Jesen na Čardaku.. Prosinac.. Sijelo na Liscu.. Međunarodni dan planina.. Dravski put.. Aktivnosti > Plan izleta > Godišnji plan izleta >..

  Original link path: /hr/1459/godisnji-plan-izleta-za-2014g/?print=1
  Open archive

 • Title: 1. izlet 2. ciklusa obilaska SPP-a - HPD ZANATLIJA
  Descriptive info: Slavonski planinarski put je obilaznica po slavonskim brdima.. Ovaj izlet je bio prvi u nizu koji će se održati kroz dvije godine.. U 6:00 ujutro krenuli smo iz Osijeka.. U našicama smo napravili pauzu pola sata radi tradicionalnog bureka.. Baš je dobro sjeo.. Nastavljamo put prema Daruvaru kroz manja naselja kojih skoro da niti nema na karti.. Gledamo kako su kuće ili prazne ili razrušene.. Trebat će dosta vremena da se vrati živost u ovaj kraj (ako ikad).. Dolazimo do Daruvara i nastavljamo do planinarskog doma "Petrov Vrh".. Neki koriste priliku za jutarnju okrijepu, kao i za lupanje prvog žiga u dnevnik.. Domaćini nam žele dobrodošlicu te će nas oni voditi kroz ovaj dio puta.. U početku lagana susnježica kasnije prelazi u kišu.. Put počinje nizbrdo kroz šumu.. Slijedimo markacije i uskoro dolazimo do potoka.. Na potoku nema službenog prijelaza pa se moramo snaći na razne načine.. Neki su koristili konop, neki su brzo pretrčali, a neki su izuli cipele i čarape te hrabro kročili kroz hladnu vodu.. Nakon što smo svi prošli potok, slijedi nam komadić uzbrdice.. Tu smo se prvi put zadihali.. Put nas vodi kroz lovišta, šumu i raslinje.. Stižemo do jednog sela odakle se pruža lijepi pogled na dolinu i okolna brda.. Promatraju nas znatiželjni seljaci i ništa manje znatiželjne ovce.. Nude nas sa vodom i rakijom.. Nakon kratkog predaha (jer ipak moramo sačekati one  ...   nas je lijepa, drveće se još nije probudilo iz zimskog sna, ali jaglaci nam već uveseljavaju pogled.. SPP prolazi ispod vrha Veliki Javornik do kojeg dolazimo u većoj skupini da udarimo i drugi pečat danas.. Oni, koji su već imali pečat u svojoj kolekciji, iskoristili su vrijeme i otišli bez zaustavljanja.. Dalje nas put vodi kroz posjećenu šumu, a dio puta smo morali proći i kroz blatnjavu cestu.. Markacije nisu sasvim dobro označene (posjekli ih šumari) pa smo se probijali kroz šikaru i gusto grmlje da pronađemo pravi put.. Naznake civilizacije nam pokazuje cesta koja se lagano spušta.. Dolazimo do jednog sela.. "Je li ovo Španovica?" pitam ja.. "Nije, imate još skoro pola sata do tamo".. Eh, baš nam je olakšao.. Prolazimo kroz to selo Grahovljani, pozdravljamo magarce (kao i oni nas) i nastavljamo, sada već asfaltiranom cestom, do Španovice.. Putokaz na cesti Pakrac-Požega kaže nam da još imamo 15 minuta hoda do centra sela.. Konačno dolazimo do doma gdje smo se okrijepili sa ukusnim gulašem i popili koje pivo.. Bili smo gladni, umorni, mokri i blatnjavi, ali ipak zadovoljni da smo prošli ovu dionicu.. Jer, glad smo umanjili, blato i prljavštinu ćemo oprati, umor će nestati, ali ostat će nam zadovoljstvo i lijepa uspomena na ovaj izlet.. Jedva čekam slijedeću dionicu SPP, ali po mogućnosti uz ipak ljepše vrijeme.. Valentin.. Fotografije.. Aktivnosti > Izleti na kojima smo bili >..

  Original link path: /hr/1752/1-izlet-2-ciklusa-obilaska-spp-a/?print=1
  Open archive •  


  Archived pages: 168