www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. Razvitak malog i srednjeg poduzetništva.. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO.. Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva.. , obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.. zadruge, ustanove.. koji posluju najmanje dvije godine.. Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.. 2.. Namjena kredita.. Krediti su namijenjeni za ulaganja u:.. I.. Osnovna sredstva:.. Materijalna imovina.. osnivačka ulaganja,.. zemljište, građevinski objekti,.. oprema i uređaji,.. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada.. Nematerijalna imovina.. razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize.. II.. Trajna obrtna sredstva (do 15% ukupnog kredita).. Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.. Ne kreditira se:.. dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe,.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. benzinske postaje,.. kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,.. prodajni i servisni auto saloni,.. izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,.. kupnja i izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor,.. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,.. kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima,.. prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu (kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl.. oprema),.. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije).. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih  ...   ribarstvo.. i.. koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu.. 4% godišnje.. svi ostali mali i srednji poduzetnici.. *PPDS- područja posebne državne skrbi.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.. 6.. Naknada za obradu zahtjeva.. 0,8%.. jednokratno na iznos odobrenog kredita.. 7.. Naknada za rezervaciju sredstava.. 0,25% godišnje.. na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. 8.. Osiguranje.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.. bankarska jamstva,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. 9.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. Banco Popolare Croatia d.. , Zagreb.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. Banka Splitsko-dalmatinska banka d.. , Split.. BKS Bank d.. , Rijeka.. Croatia banka d.. Erste Steiermärkische bank d.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Imex banka d.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Jadranska banka d.. , Šibenik.. Kentbank d.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Partner banka d.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Zagreb.. Samoborska banka d.. , Samobor.. Sberbank d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale – Splitska banka d.. Štedbanka d.. Vaba d.. banka Varaždin.. Veneto banka d.. Zagrebačka banka d.. , Zagreb.. 10.. Rok primjene.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. lipnja 2016.. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4591 666.. e-mail:.. msp@hbor.. hr.. Ispis.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za izravno kreditiranje.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP..

  Original link path: /Sec1397
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost.. ZAŠTITA OKOLIŠA.. Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.. Jedinice lokalne i regionalne samouprave.. Komunalna društva.. Trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe.. Osnovna sredstva:.. zemljište,.. građevinski objekti,.. oprema i uređaji.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita).. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. kupnja udjela u drugim društvima, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. kupnja osobnih automobila osim dostavnih vozila.. kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka,.. Iznos kredita nije ograničen.. Ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. Zahtjevi manji od 100.. 000,00 kn u pravilu se neće razmatrati.. Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. Rok korištenja.. do 14 godina, uključujući i poček.. Kamate.. Iznimno, u slučajevima kreditiranja projekata u iznosu većem od 37 milijuna kuna HBOR zadržava pravo odobrenja kredita uz višu kamatnu stopu u skladu s dostupnim izvorima financiranja.. Iznimno, u slučajevima  ...   se može odobriti i na razini kamatne stope poslovne banke.. Kamatne stope koje HBOR izravno ili putem poslovnih banaka ponudi sukladno Zakonu o javnoj nabavi na javnim nadmetanjima za nabavku novčanih kredita su fiksne i nepromjenjive.. Kamatna stopa može se ugovoriti i na razini tromjesečni EURIBOR + 2%-tna boda godišnje kao promjenjiva kamatna stopa vezano uz promjenu tržišne referentne kamatne stope (3m EURIBOR) uvećano za fiksnu maržu.. Napomena.. : Ukoliko investicija udovoljava kriterijima prihvatljivosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Fond korisniku kredita odobri subvenciju kamatne stope, gore utvrđena kamatna stopa umanjuje se za 2%, odnosno za iznos odobrene subvencije.. 0,8%.. 0,25% godišnje.. neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaćati:.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarske garancije,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a, jamstvo RH,.. Hypo-Alpe-Adria Bank d.. Istarska Kreditna banka Umag d.. Société Générale-Splitska banka d.. telefon: 01 / 4597 817, 01 / 4591 675.. infrastruktura@hbor.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP..

  Original link path: /sec1406
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Energetska obnova zgrada.. PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA.. ovdje.. Korisnici kredita.. pružatelji energetske usluge (trgovačka društva i obrti koji izvršavaju uslugu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, a koji su odabrani na javnom nadmetanju),.. naručitelji energetske usluge (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove, agencije, škole i bolnice u njihovom vlasništvu),.. sva trgovačka društva i obrti koji ulažu u energetsku učinkovitost.. adaptacija i rekonstrukcija građevinskih objekata,.. Prihvatljivost svakog pojedinačnog projekta s osnove energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ocjenjuje APN, temeljem čega izdaje Potvrdu o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta.. Iznos kredita.. Najveći iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, prihvatljivosti projekta temeljem Potvrde o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta  ...   temeljem odluke Uprave HBOR-a, prema kriterijima iz Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. mjenice i zadužnice Krajnjeg korisnika kredita i vlasnika Krajnjeg korisnika kredita,.. mjenice i zadužnice JLPRS-a ili tijela državne uprave u slučaju kada su isti krajnji korisnici kredita,.. ugovor o ustupanju tražbina (ugovor o cesiji) kojim će se potraživanja koja Pružatelj energetske usluge ima prema Naručitelju energetske usluge cedirati na kreditora.. činidbene bankarske garancije prenosive na HBOR,.. Jamstvo HAMAG-BICRO-a za povrat kredita do iznosa od 80% iznosa kredita HBOR-a,.. iznimno kada se zbog veličine i kvalitete projekta ocijeni potrebnim, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.. Societe Generale - Splitska banka d.. telefon: 01 / 4597 817, 01 / 4597 907..

  Original link path: /program-kreditiranja-energetske-obnove-zgrada
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Program kreditiranja komunalne infrastrukture.. INFRASTRUKTURA.. Trgovačka društva i ostale pravne osobe.. osnivačka ulaganja.. zemljište.. građevinski objekti.. Trajna obrtna sredstva:.. samo za ulaganja u socijalnu infrastrukturu (do 30% ukupnog iznosa kredita).. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba.. kupovina ili izgradnja uredskih prostora.. kupovina ili izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor.. ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom  ...   Krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije.. Iznimno, može se kreditirati do 100% predračunske vrijednosti za investicije jedinica lokalne i regionalne samouprave i društava u njihovom vlasništvu.. do 5 godina.. do 15 godina, uključujući i poček.. Popis poslovnih banaka uključenih u suradnju na provedbi Programa kreditiranja komunalne infrastrukture.. Hypo-Alpe-Adria bank d..

  Original link path: /Sec1409
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje.. KREDITNA LINIJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U HRVATSKOJ.. (HBOR – KfW).. Zašto upravo ova kreditna linija?.. Vaš postojeći sustav vodoopskrbe i odvodnje je zastario, neučinkovit i skup? Želite investirati u novi sustav vodoopskrbe i odvodnje?.. HBOR (“Hrvatska banka za obnovu i razvitak”) zajedno s Njemačkom razvojnom bankom KfW (“Kreditanstalt für Wiederaufbau”) nudi novu mogućnost kreditiranja projekata za poticanje razvoja vodoopskrbe i odvodnje.. Sredstvima kreditne linije moguće je financiranje 100% iznosa prihvatljive predračunske vrijednosti investicije (minimalan iznos kredita je 400.. 000 €).. Krediti su namijenjeni za ulaganje u projekte vodoopskrbe i odvodnje uključujući projekte izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.. Kreditna linija je kreirana kako bi pridonijela poboljšanju komunalne infrastrukture i zaštiti prirodnih resursa Republike Hrvatske.. Projekti koji će se financirati iz kreditne linije trebaju pridonijeti poboljšanju životnih uvjeta stanovnika, održivog razvoja i korištenja hrvatskih turističkih i ekonomskih potencijala.. Prednost imaju projekti koji već imaju gotovu projektnu dokumentaciju, i već imaju potrebne dozvole za gradnju ili ih mogu ishoditi u kratkom roku.. Stručnjaci HBOR-a i KfW-a pružiti će podršku tijekom projektnih aktivnosti u svrhu pronalaženja najbolje moguće alternative za Vaš sustav, u smislu tehničke, ekonomske i financijske prihvatljivosti.. Tko su prihvatljivi krajnji korisnici?.. Prihvatljivi krajnji korisnici kredita su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave općine, gradovi i županije koje ispunjavaju predviđene zakonske uvjete vezane uz mogućnost zaduživanja , te komunalna poduzeća.. Što je potrebno učiniti kako bi ste dobili kredit iz ove kreditne linije?.. Za realizaciju kreditne linije potrebno je učiniti nekoliko jednostavnih koraka.. Korak.. Kako bi Vaš prijedlog projekta bio odabran provjerite da li su ispunjeni slijedeći uvjeti:.. nedostatna vodoopskrba ili neodgovarajuća odvodnja koja može biti  ...   za financiranje predmetnog projekta.. Po uspješnom obavljenim prethodnim koracima slijedi postavljanje kreditnog zahtjeva HBOR-u (kreditni zahtjev).. Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima odobrenim iz ove kreditne linije, HBOR će prihvaćati osiguranja u skladu s odredbama Općih uvjeta osiguranja plasmana HBOR-a: mjenice i zadužnice, zalog na imovini, jamstvo RH, jamstvo JLS, bankarska jamstva, druge uobičajene.. instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju (poput npr.. cesije priljeva sredstava, zapljena sredstava na posebnom računu projekta i sl.. ).. Pristupate realizaciji projekta, od postupka javnog nadmetanja za izvođenje predmetnih radova do izgradnje i puštanja u rad predmetnog sustava, uz praćenje i podršku stručnjaka HBOR-a i KfW-a odnosno izabranog konzorcija konzultanata.. Uvjeti kreditiranja:.. Kamatna stopa za korisnika kredita:.. 3,0% godišnje (fiksno).. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:.. 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.. Naknada za rezervaciju sredstava:.. obračun se vrši tromjesečno na osnovu godine od 360 dana.. (njemačka metoda) i mjeseca od 30 dana.. Način obračuna:.. polugodišnje na 30.. lipnja i 31.. prosinca svake godine na osnovu godine od 360 dana i mjeseca od 30 dana.. Rok korištenja i poček:.. maksimalno do 5 godina.. Rok otplate:.. Do 15 godina,.. uključujući korištenje kredita i poček.. Krajnji korisnik će otplatiti kredit u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih obroka, a prvi obrok otplate dospijeva 6 mjeseci nakon isteka korištenja kredita.. (Isplate iz kredita obračunavaju se prema srednjem tečaju HNB-a, a povrat kredita obračunava se prema prodajnom tečaju HNB-a na dan uplate kredita.. ).. Prijevremena otplata kredita:.. Sukladno Pravilniku o načinu obračuna naknada.. Za sve daljnje informacije vezane za kreditnu liniju slobodno nas kontaktirajte:.. Josip Pavković, voditelj Odjela infrastrukture i zaštite okoliša,.. telefon: +385 1 / 4597 817, fax: +385 1 / 4597 813,.. jpavkovic@hbor.. ,..

  Original link path: /sec1671
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Trajna obrtna sredstva.. TRAJNA OBRTNA SREDSTVA.. Kreditiranje trajnih obrtnih sredstva za osnaženje poslovanja.. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove.. –koji su registrirani i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.. Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita i rok otplate.. • nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, potrebama krajnjeg korisnika za trajnim obrtnim sredstvima te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.. • Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.. do 6 mjeseci.. do 2 godine.. od 2 do 6 godina, uključujući i poček.. Kamata za krajnje  ...   godišnje.. SVI OSTALI GOSPODARSKI SUBJEKTI.. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom.. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.. * ukoliko krajnji korisnik kredita nije u mogućnosti koristiti potporu male vrijednosti, kredit mu se može odobriti uz opću kamatnu stopu temeljem referentne kamatne stope.. jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. 0,25%.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita.. Instrumenti osiguranja.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini,.. bankarska jamstva, jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu:.. , Rijeka.. , Split.. , Umag.. , Zadar.. , Koprivnica.. Zagreb.. , Slatina.. telefon: 01/ 45 91 538.. tos@hbor..

  Original link path: /trajna-obrtna-sredstva
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Likvidnost.. LIKVIDNOST.. Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti.. trgovačka društva, obrtnici, ustanove ili zadruge koji su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj.. Ovim Programom ne financiraju se:.. Proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme, zatvora i kažnjeničkih centara,.. Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. Proizvodnja, prerada i distribucija duhana,.. Provođenje pokusa na životinjama,.. Poslovanja koja rezultiraju negativnim učincima na okoliš,.. Poduzetnici koji djeluju u sektoru ugljena,.. Nabava vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,.. Djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama EU, odnosno djelatnosti koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza,.. Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja,.. Kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. Javni bilježnici.. za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama, državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza.. nije ograničen  ...   rok otplate kredita s dospijećem u razdoblju od 31.. 2016.. do 30.. 04.. 2017.. godine prema posebnim uvjetima za poslovne banke.. Ovo je mjera privremenog produljenja roka otplate kredita koja se primjenjuje na zahtjeve za odobrenje kredita zaprimljene u HBOR-u do 30.. 06.. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava HBOR-a za provedbu mjere.. Kamatna stopa.. 4% godišnje (za sve gospodarske subjekte).. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno na iskorišteni iznos kredita, uz iznimku zadnjeg obračuna koji dospijeva na naplatu s datumom dospijeća kredita.. najviše do 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.. Korištenje kredita.. Kredit će se koristiti jednokratno po zaključenju ugovora o kreditu.. Poslovna banka je dužna isti, a najkasnije sljedeći radni dan isplatiti sredstva krajnjem korisniku kredita.. Poslovna banka je dužna kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa i pratiti namjensko korištenje kredita krajnjeg korisnika.. HBOR zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja kredita i obvezuje poslovnu banku na pribavljanje i čuvanje dokumentacije te vođenje evidencije koja omogućuje brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita.. telefon: 01 / 4591 538, 01 / 4597 814.. izvoz@hbor..

  Original link path: /Sec1666
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Kreditiranje proizvodnje.. KREDITIRANJE PROIZVODNJE.. Program kreditiranja proizvodnje.. trgovačka društva, obrtnici.. zadruge.. Obrtna sredstva:.. kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji ,.. premoštenje do naplate prodane robe,.. cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe.. Način kreditiranja.. putem poslovnih banaka.. nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini poslovnih prihoda te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.. kredit se odobrava u kunama.. do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem.. Kredite odobrene prema mjeri privremenog produljenja roka otplate kredita nije moguće obnoviti odnosno produljiti ugovoreni rok dospijeća kredita.. Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita je 4% godišnje.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. Kamate se obračunavaju i naplaćuju tromjesečno.. Ukoliko krajnji korisnik kredita nije u mogućnosti koristiti potporu male vrijednosti, kredit mu se može odobriti uz opću kamatnu stopu temeljem referentne kamatne stope.. Poticajne kamatne stope i Zakon i Uredba o državnim potporama.. Sukladno Zakonu  ...   i odobrene poticajne kamatne stope krajnjem korisniku kredita (efektivna kamatna stopa), a koja je u visini manjoj od referentne kamatne stope.. Potpora u obliku poticajne kamatne stope koja je niža od referentne kamatne stope za pojedinog krajnjeg korisnika kredita odobrava se sukladno važećim propisima o državnoj potpori i može se odobriti samo onom krajnjem korisniku kredita koji već nije iskoristio najviši dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši od datuma od kojeg poslovna banka može početi koristiti kredit.. Osiguranje.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarska jamstva i.. Namjensko korištenje kredita.. Produžetak ugovora.. Za.. jednu godinu.. , a ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključit će se dodatak postojećeg ugovora.. Ako poslovna banka podnosi zahtjev za produžetak ugovora podnosi ga na temelju zahtjeva izvoznika uz obrazloženje i to najkasnije 15 radnih dana prije dospijeća kredita.. Poslovna banka naplaćuje krajnjem korisniku naknadu od najviše 0,8% na iznos obnovljenog okvira.. 11.. 12..

  Original link path: /sec1690
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema izvoza.. PRIPREMA IZVOZA.. Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova.. priprema proizvodnje za izvoz,.. izvoz roba,.. cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.. nije ograničen, a ovisi o mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini izvoznih poslova te vrsti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati.. Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita se utvrđuje na temelju osnovne stope i marže koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu krajnjeg korisnika kredita i ponuđenim instrumentima osiguranja.. Osnovnu stopu utvrđuje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.. Visina nominalne kamatne stope prema kreditnom rangu i ponuđenim instrumentima osiguranja (kolateralizaciji) bila bi kako slijedi:.. Za kredite koji se odobravaju na rok do jedne godine i za kredite kojima se produljuje ugovoreni rok dospijeća:.. Visina kamatne stope za krajnjeg korisnika kredita*.. Kreditni rang.. Kolateralizacija (osiguranje).. Visoka.. Normalna.. Niska.. Jak (AAA-A).. 4,0%.. Dobar (BBB).. Zadovoljavajući (BB).. 4,4%.. Slab (B).. 6,7%.. Loš / financijske teškoće.. (CCC i niže).. 9,9%.. *efektivna kamatna stopa kreće se u rasponu od 5,19% do 11,58% godišnje.. Za kredite koji se odobravaju prema mjeri privremenog produljenja roka otplate  ...   već prisutni plasiraju novi proizvod i/ili uslugu bez obzira na ročnost kredita:.. 2,0%.. 3,0%.. 4,4,0%.. *efektivna kamatna stopa kreće se u rasponu od 3,08% do 11,58% godišnje.. 1,0%.. Za obnavljanje kredita na rok kraći od godinu naknade iznose:.. a.. 0,25% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do.. tri mjeseca,.. b.. 0,50% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do.. šest mjeseci,.. c.. 0,75% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do.. devet mjeseci.. Pravdanje stanja kredita.. Nakon 6 mjeseci.. od datuma kada je kredit raspoloživ za korištenje ili kraće ukoliko je kredit odobren na kraći rok od godinu dana, sukladno dinamici koja će biti definirana ugovorom o kreditu.. Pravdanje se vrši novim ugovorom, narudžbom, pismom namjere za konkretan izvozni posao.. Pravdanje namjenskog korištenja.. Jednom godišnje dostavom carinskih deklaracija poslovnoj banci ili sukladno ugovoru o kreditu kada se kredit odobrava na rok kraći od godinu dana.. ili kraće na temelju zahtjeva banke (izvoznika), a ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključit će se dodatak postojećeg ugovora.. Poslovna banka naplaćuje krajnjem korisniku naknadu od najviše 1,0% na iznos obnovljenog okvira.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. , Varaždin.. , Šibenik.. , Samobor.. banka Varaždin..

  Original link path: /sec15
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema poljoprivredne proizvodnje.. KREDITIRANJE PRIPREME POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE.. Obrtna sredstva za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju.. Fizičke i pravne osobe (OPG-i u sustavu PDV-a, obrti, trgovačka društva, zadruge) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća.. Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje i to:.. obrtna sredstva za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog).. obrtna sredstva za otkup poljoprivrednih proizvoda.. Najmanji iznos kredita je 50.. Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a.. Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.. HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja za pripremu poljoprivredne proizvodnje u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva  ...   i naplaćuju mjesečno ili tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom u okviru ugovaranja uobičajenih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini, bankarska jamstva te druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju).. Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih instrumenata osiguranja snosi korisnik kredita.. Poslovne banke uključene u suradnju na Programu kreditiranja.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. telefon: 01 / 4597 818, 01 / 4591 670.. poljoprivreda@hbor..

  Original link path: /Sec1695
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema turističke sezone.. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE.. Program kreditiranja pripreme turističke sezone.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici.. ustanove.. Nabava roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima.. Navedeno uključuje nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. 000,00 kn, a najviši  ...   uz valutnu klauzulu.. od 15.. prosinca do 30.. lipnja sljedeće godine.. korištenje kredita moguće je i ranije sukladno odluci nadležnog tijela HBOR-a.. u 2 jednake rate koje dospijevaju 15.. listopada i 15.. studenog tekuće godine.. promjenjiva, tromjesečni EURIBOR+3,75% godišnje.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. bankarske garancije,.. turizam@hbor..

  Original link path: /sec13999
  Open archive •  


  Archived pages: 1113