www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. Posljednja izmjena:.. 17..

  Original link path: /kreditnikalkulator?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispis..

  Original link path: /Default.aspx?art=1842
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: IZRAČUN OTPLATE.. *Izračun je informativne prirode, nije obvezujući za HBOR te se u druge svrhe ne može koristiti.. Za vrijeme počeka naplaćuje se kamata u visini ugovorene kamatne stope.. Kamata se obračunava na iskorišteni iznos kredita.. Iznos kredita u kunama.. Kamatna stopa.. 2 %.. 3 %.. 4 %.. 5 %.. 6 %.. Ostalo.. Rok  ...   godina.. 6 godina.. 7 godina.. 8 godina.. 9 godina.. 10 godina.. 11 godina.. 12 godina.. 13 godina.. 14 godina.. 15 godina.. 16 godina.. 17 godina.. Vrijeme počeka.. bez počeka.. Način otplate:.. Mjesečno.. Tromjesečno/Kvartalno.. Šestomjesečno/polugodišnje.. Godišnje.. Iznos prve mjesečne rate.. (u počeku):.. (u otplati):.. Ukupan iznos kamata:.. Ukupan iznos.. (glavnica i kamata):.. Ispis plana otplate..

  Original link path: /kreditni-kalkulator/
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Cijenimo Vaše mišljenje!.. Poštovani,.. Naše aktivnosti usmjerene su na pružanje potpore Vašem poslovnom uspjehu što je jedna od naših temeljnih zadaća koju ostvarujemo kroz naše programe.. Budući da sve programe kreiramo upravo s tom svrhom, želimo znati više o Vašim iskustvima vezanim za korištenje naših usluga, a Vaši prijedlozi i primjedbe omogućit će nam da naše aktivnosti i u budućnosti  ...   što ste prepoznali HBOR kao partnera u svojem poslovanju.. Sva svoja pitanja, nedoumice i eventualne nejasnoće možete nam uputiti i izravno e-mailom na.. hbor@hbor.. hr.. Upitnik.. - želite li primiti odgovor, molimo Vas unesite i osobne podatke.. napomena:.. pritiskom na tipku "Enter", obrazac će biti poslan.. PRIJEDLOZI.. PRIMJEDBE.. OSTALO.. IME.. PREZIME.. TELEFON.. FAX.. E-MAIL.. ADRESA.. Polja označena s (*) su obavezna..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1624
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Službenik za informiranje: Iva Božović, tel.. 01 4591 526, fax.. 01 4591 790, e-mail:.. ibozovic@hbor.. Korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija dostupne su informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HBOR pod uvjetima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).. Pristup informacijama omogućen je tijekom cijele godine, radnim danom od 8 do 16 sati.. Zahtjev za pristup informacijama..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1568
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Bernska Unija.. Međunarodna udruga osiguravatelja izvoznih kredita i ulaganja osnovana 1934.. Službeni naziv ove udruge je Bernska Unija - The Berne Union - International Union of Credit and Investment Insurers.. CIRR stopa (Commercial Interest Reference Rate).. Komercijalna referentna kamatna stopa koja je propisana kao najniža fiksna kamatna stopa kod izvoznih kredita koji se odobravaju uz službenu potporu.. Sporazumom OECD-a utvrđena minimalna komercijalna referentna kamatna stopa koja se objavljuje periodično (za razdoblje od mjesec dana); utvrđuju se sukladno kretanju kamatnih stopa na tržištu državnih obveznica u osnovnim valutama (USD, GBP, EURO, itd.. ) i trajanju kredita; obvezna primjena pri financiranju izvoza uz potporu države, vrijednost CIRR stope može se vidjeti na web adresi: www.. oecd.. org, odnosno upitom u HBOR-u.. Za Vas smo pripremili pregled trenutno važećih CIRR stopa.. Dodatni ugovor (Side Agreement).. HBOR zaključuje sa Izvoznikom poseban ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze i pitanje samopridržaja.. Samopridržaj je udio Izvoznika i/ili Osiguranika u šteti, odnosno iznos kredita koji nije pokriven Policom osiguranja i u pravilu se kreće od 5 do 20%.. Država primateljica.. Strana fizička ili pravna osoba od koje Izvoznik ili Izvoznikova banka potražuje određeni novčani ekvivalent temeljem izvršenih isporuka roba i usluga po Izvoznom ugovoru odnosno po Ugovoru o kreditu.. U slučaju osiguranja izravnih isporuka roba i usluga dužnik je obično kupac kome je hrvatski izvoznik isporučio robe odnosno izvršio usluge, dok se kod osiguranja kredita inozemnom kupcu odnosno banci inozemnog kupca kao inozemni dužnik može pojaviti inozemni kupac i/ili banka inozemnog kupca te neki drugi garant po Ugovoru o kreditu.. Inozemni dužnik.. Inozemni kupac.. Strana pravna ili fizička osoba koja putem Izvoznog ugovora uvozi hrvatsku robu i/ili usluge.. Izvlaštenje.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva eksproprijaciju, nacionalizaciju ili zapljenu ulaganja ili imovine projektnog poduzeća, kao i neizravne oblike izvlaštenja vlade države primateljice ulaganja koje su diskriminirajuće za ulagača ili projektno poduzeće.. Izvozni ugovor.. Ugovor u kojem su suugovaratelji hrvatsko trgovačko društvo ili obrtnik s jedne te strana pravna ili fizička osoba s druge strane i u kojem je pretežiti sadržaj obveze hrvatskog suugovaratelja proizvodnja i/ili isporuka robe i/ili pružanje usluga Inozemnom kupcu.. Izvoznik.. je hrvatsko trgovačko društvo, obrtnik ili zadruga koja je sa stranom pravnom osobom sklopila izvozni ugovor, narudžbu ili pismo namjere.. Izvozno-kreditna agencija.. Uobičajeni naziv za osiguravatelja koji provodi nacionalnu shemu osiguranja izvoznih poslova od političkih i komercijalnih rizika u ime i za račun države.. Kategorije zemalja.. Utvrđene prema OECD klasifikaciji važećoj od 24.. 2002.. Sve detalje možete potražiti na web adresi http://www.. org.. Komercijalni rizici.. Neplaćanje, odnosno neizvršenje obveze Inozemnog dužnika: insolventnost, stečaj ili ovrha nad imovinom inozemnog dužnika, nemogućnost izvršenja Ugovora o kreditu na strani Osiguranika ili osiguranikovih zastupnika, nastala uslijed činjenica za koje Osiguranik ne odgovara i koje su nastale u inozemstvu.. Kredit Inozemnom kupcu i/ili banci.. Ugovor o namjenskom zajmu ili kreditu za financiranje Izvoznog ugovora u kojemu su suugovaratelji banka ili trgovačko društvo kao zajmodavac ili davatelj kredita s jedne te inozemna banka ili druga pravna osoba uz garanciju banke ili Subjekta javnog prava kao zajmoprimac ili korisnik kredita s druge strane i u kojemu je glavna obveza Inozemnog dužnika plaćanje ugovorene kamate i vraćanje glavnice zajmodavcu ili davatelju kredita.. Lokalni troškovi.. Izdaci za robe i usluge u kupčevoj zemlji koji su neophodni za izvršenje izvoznog ugovora.. U lokalne troškove se ne uključuju provizije plaćene izvoznikovom posredniku u zemlji izvoza.. Mali ili srednji poduzetnik.. (sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN 29/02 i 63/07) je fizička ili pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu i koja: zapošljava prosječno godišnje manje od 250 radnika, u poslovanju je neovisna*, ostvaruje ukupan godišnji promet do 216.. 000.. 000,00 kuna, ili ima ukupnu aktivu ako je obveznik poreza na dobit, odnosno ima dugotrajnu imovinu ako je obveznik poreza na dohodak, u vrijednosti do 108.. 000,00 kuna.. *Neovisnost u poslovanju znači da druge fizičke ili pravne osobe, koje ne udovoljavaju prethodno navedenim kriterijima za definiciju malog i srednjeg poduzetnika, pojedinačno ili zajednički, nisu vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja malog ili srednjeg poduzetnika.. Mikro subjekt malog gospodarstva.. je fizička i pravna osoba koja: prosječno godišnje ima zaposleno manje od 10 radnika; ostvaruje ukupni godišnji promet do 14.. 000,00 kn ili ima ukupnu aktivu ako je obveznik poreza na dobit, odnosno ima dugotrajnu imovinu ako je obveznik poreza na dohodak, u vrijednosti do 7.. 000,00 kn;.. Naknada troškova.. Ukoliko Osiguratelj ne bude dužan isplatiti odštetu, jer je zahtjev u cijelosti naplaćen od Inozemnog kupca, troškovi prouzročeni naplatom mogu biti naknađeni u %-tku osiguranja određenim Općim uvjetima.. Uobičajeni troškovi učinjeni tijekom izvoznog posla u Osiguranikovom poslovanju, u poslovanju Osiguranikovog zastupnika ili Osiguranikovog partnera u konzorciju, neće biti naknađeni.. Nemogućnost transfera i ograničenje transfera valute.. Oblik političkog rizika pod kojim se podrazumijeva svaka mjera države primateljice koja posredno ili  ...   od političkih i komercijalnih rizika u ime i za račun Republike Hrvatske je Hrvatska banka za obnovu i razvitak.. Početak roka otplate kredita.. Datum kada kredit stupa u otplatu, koji je kod službenih izvozno-kreditnih agencija definiran sukladno međunarodnim pravilima.. Početnik.. je prema programu kreditiranja „Početnici“ hrvatski državljanin koji:• po prvi put osniva obrt ili trgovačko društvo,.. • ima registriranu djelatnost,.. • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposlen na odgovornom radnom mjestu,.. • je mlađi od 55 godina,.. • nije vlasnik drugog trgovačkog društava ili obrta,.. • nije suvlasnik u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,.. • početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.. Polica osiguranja.. Pisana isprava o zaključenom Ugovoru o osiguranju izdana od strane Osiguravatelja.. Politički rizici.. Rat ili ratu slični događaji; pobuna ili revolucija; vladine mjere koje na rok dulji od 3 mjeseca ograničavaju i sprječavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima koja su dugovana Osiguraniku; iste učinke će proizvesti i odgoda plaćanja u trajanju od više od 3 mjeseca ako Inozemni kupac ili njegov jamac predstavljaju državnu vlast i ne mogu pasti pod stečaj sudbenom ili upravnom odlukom (Inozemni kupac koji je subjekt javnog prava); nemogućnost izvršenja obveze iz Izvoznog ugovora uslijed drugih političkih događaja.. Ova definicija uključuje štetu nastalu tijekom proizvodnje, kao i nemogućnost izvršenja od strane Osiguranika ili Osiguranikovog zastupnika iz razloga za koje Osiguranik ne odgovara i koji su se dogodili u inozemstvu, pri čemu je Inozemni kupac subjekt javnog prava.. Poljoprivrednik.. je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi te koji je upisan u upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.. Praški klub.. Praški klub razvio se ranih 90-tih godina na inicijativu tadašnjeg Glavnog tajnika Bernske Unije kako bi se uspostavila suradnja i održavali redoviti sastanci novoosnovanih i već postojećih izvozno-kreditnih agencija s područja Istočne i Centralne Europe.. Opširnije informacije kao i popis članica možete pogledati u dokumentu Praški klub.. Premija osiguranja.. Novčani iznos koji osiguranik plaća Osiguravatelju na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.. Projektno poduzeće.. Trgovačko društvo u državi primateljici u koje se vrši ulaganje ili svaka osoba koja djeluje u ime tog trgovačkog društva.. Raskid ugovora.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva raskid ugovora od strane države primateljice kao jednostranog djelovanja ili propusta vlade ili drugih osoba javnog prava u državi primateljici, koji se odnosi na osigurano ulaganje.. Rat i građanski nemiri.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva onaj događaj/događaje u državi primateljici koji imaju karakter objavljenog ili neobjavljenog rata, građanskih nemira, revolucije, terorizma ili sabotaže s ciljem ostvarenja političkih ciljeva, a koji uzrokuju trajnu štetu, razaranje ili likvidaciju imovine projektnog poduzeća ili neplaćanje dospjelih obroka kredita uslijed tog događaja.. Samopridržaj.. Vlastiti udio osiguranika u šteti po izvoznom ugovoru.. Strani udio.. U pravilu HBOR ne odobrava osiguranje za projekte gdje udio strane komponente prelazi 40%, pri čemu se pod stranim udjelom podrazumijevaju lokalni troškovi u zemlji izvoza i udio robe i usluga iz trećih zemalja.. Subjekt javnog prava.. Pravna osoba koja predstavlja državnu vlast i ne može pasti pod stečaj sudbenom ili upravnom odlukom.. Šteta.. Gubitak iskazan u novčanoj protuvrijednosti koji je nastao za Osiguranika nastupom nekog od osiguranih rizika.. Šteta tijekom proizvodnje.. Posebni oblik osiguranja koji se odobrava za robu proizvedenu po posebnoj narudžbi za određenog kupca, a rizik nastupa kada inozemni kupac jednostrano raskine Izvozni ugovor prije nego je ta roba isporučena.. Osigurani iznos u ovom slučaju se kreće u visini stvarno nastalih troškova proizvodnje.. Trgovačko društvo.. je pravna osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.. Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03).. Ugovor o osiguranju.. Pravni posao kojim se Osiguranik obvezuje platiti premiju osiguranja, a Osiguravatelj preuzima obvezu isplate odštete u slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguraniku ili trećoj osobi na koju je asigniran Ugovor o osiguranju.. Polica osiguranja i pripadajući Opći uvjeti osiguranja predstavljaju cjeloviti tekst ugovora o osiguranju.. Ugovor o ulaganju.. Ugovor zaključen između Osiguranika i države primateljice koji definira obveze stranaka vezano za ulaganje u inozemstvo.. Uskrata pravne zaštite.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva mjere države primateljice kojima se osiguraniku odbija ili onemogućava pristup sudu ili arbitraži ili mu se onemogućava postizanje izvršnosti već donesene sudske odluke.. Vrijednost izvoznog ugovora.. Vrijednost izvezene robe i usluga koje kupac mora platiti (ne uključuje lokalne troškove i kamate.. Vrijeme čekanja.. Razdoblje od datuma dospijeća osiguranog potraživanja do datuma kada Osiguranik ima pravo postaviti Odštetni zahtjev.. Vrijeme čekanja se posebno stipulira u Polici osiguranja, a uobičajeno vrijeme čekanja kod produženog neplaćanja je 6 mjeseci, dok se u slučaju stečaja Odštetni zahtjev može postaviti odmah po upisu u stečajnu masu.. 21.. 1.. 2008..

  Original link path: /Art827?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=827
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Radionica "7 koraka do kredita", Split , 18.. HBOR će u utorak, 18.. godine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Split, održati radionicu "7 koraka do kredita".. Radionica će se održati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split, Bihaćka 2c (dvorana A, 3.. kat)  ...   voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju.. Ova besplatna radionica namijenjena je mikro-poduzetnicima i početnicima, posebno onima koji kreću samostalno poslovati radi samozapošljavanja.. Svi zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje do 17.. 2.. godine na mail.. hbor-split@hbor.. ili.. mirela.. pavela@hzz.. ili telefon broj: 021 430 732 ili 021 310 546..

  Original link path: /radionica-7-koraka-do-kredita-split-18-veljace-201
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja 23.. u Slavonskom Brodu.. HBOR će u ponedjeljak, 23.. rujna 2013.. u suradnji s Razvojnom agencijom Brodsko-posavske županije CTR održati radionicu „7 koraka do kredita“.. Radionica će se održati u prostorijama CTR-a na adresi Trg pobjede 26a (zgrada Projektbiroa, 4.. kat) , Slavonski Brod s početkom u 10 sati.. Više o radionici možete vidjeti.. , a svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do četvrtka 19.. na mail hbor-osijek@hbo.. hr ili telefon broj: 031 251 015..

  Original link path: /radionica-kakoo-koristiti-kredit-za-financiranje-p
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja 24.. u Puli.. HBOR će u utorak, 24.. u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje održati radionicu „7 koraka do kredita“.. Radionica će se održati u prostorijama Istarske razvojne agencije na adresi Mletačka 12 (roza zgrada, 4.. kat) , Pula s početkom u 10 sati.. , a svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do ponedjeljka 23.. na mail hbor-pula@hbor.. hr ili telefon broj: 052 381 900..

  Original link path: /radionica-kako-koristiti-kredit-za-financiranjepul
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Radionica: „7 koraka do kredita“ 17.. HBOR će u utorak, 17.. prosinca 2013.. održati radionicu „7 koraka do kredita“.. Prezentacija HBOR-ovih programa za početnike i mlade poduzetnike, 16.. u Rijeci.. HBOR će u ponedjeljak, 16.. godine u suradnji sa Znanstveno-tehnologijskim parkom StepRi, Rijeka predstaviti kreditne programe namijenjene poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima.. Prezentacija će se održati u dvorani 107 na prvom katu Znanstveno-tehnologijskog parka StepRi u Rijeci, Slavka Krautzeka 83/A (Sveučilišni kampus), s početkom u 12,00 sati.. Predavač je Vesna Bartolović, voditeljica Područnog ureda HBOR.. a za Primorje i Gorski kotar.. Okrugli stol - Poduzetnički inkubatori u funkciji bržeg razvoja poduzetništva i njihov utjecaj na unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja, Rijeka, 29.. 11.. HBOR će u petak 29.. godine u okviru Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva sudjelovati na okruglom stolu: „Poduzetnički inkubatori u funkciji bržeg razvoja poduzetništva i njihov utjecaj na unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja“ u organizaciji HGK Županijske komore Rijeka, Grupacije konzultanata za gospodarstvo, Poslovne akademije Rijeka i Visoke poslovne škole PAR.. Okrugli stol je namijenjen poduzetnicima, konzultantima, potpornim institucijama, ustanovama za obrazovanja, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i financijskim institucijama.. HBOR na Forumu: Mladi u poduzetništvu, Rijeka, 20.. Rijeka, 20.. - U Centru tehničke kulture Rijeka, Školjić 6 u srijedu 20.. godine s početkom u 12 sati održava se Forum: Mladi u poduzetništvu kojim se obilježava Globalni tjedan poduzetništva.. Jedna od tema s kojima će se baviti je i HBOR-ov kreditni program - Poduzetništvo mladih.. HBOR i Ekonomski fakultet u Rijeci predstavili zajednički projekt „Studentska poduzeća“.. 19.. – Ekonomski fakultet u Rijeci i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavili su danas zajednički projekt poticanja studentskog poduzetništva u svrhu samozapošljavanja studenata i završenih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci, a potom je Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a kao gost-predavač održao predavanje na temu „Uloga HBOR-a u poticanju izvoza“.. Prezentacija novih kreditnih programa HBOR-a za mlade poduzetnike i početnike u Vukovaru, 6.. 2013.. HBOR će u srijedu 6.. godine, u suradnji s HGK - Županijskom komorom Vukovar i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovara predstaviti nove kreditne programe za mlade poduzetnike i početnike kojima kamatnu stopu subvencionira Ministarstvo poduzetništva i obrta.. Prezentacija novih kreditnih programa HBOR-a za mlade poduzetnike i početnike u Požegi, 25.. 10.. HBOR će u petak 25.. godine, u suradnji s HGK - Županijska komora Požega predstaviti nove kreditne programe za mlade poduzetnike i početnike kojima kamatnu stopu subvencionira Ministarstvo poduzetništva i obrta.. Prezentacija novih kreditnih programa HBOR-a za mlade poduzetnike i početnike u Osijeku, 24.. HBOR će u četvrtak 24.. godine, u suradnji s HGK - Županijska komora Osijek, predstaviti nove kreditne programe za mlade poduzetnike i početnike kojima kamatnu stopu subvencionira Ministarstvo poduzetništva i obrta.. Predstavljanje HBOR-ovih kreditnih programa za početnike, mlade poduzetnike i žene poduzetnice u Crikvenici.. HBOR će u četvrtak 17.. u suradnji s Poduzetničkim centrom „Vinodol“, Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske te Udruženjem obrtnika Grada Novog Vinodolskog predstaviti kreditne programe namijenjene poduzetnicima početnicima, ženama poduzetnicama i mladim poduzetnicima.. Prezentacija će se održati u vijećnici Grada Crikvenice s početkom u 17 sati.. Više informacija možete dobiti u HBOR-ovom Područnom uredu za Primorje i Gorski kotar, na broju telefona: 051 206 508 ili mailom:.. hbor-rijeka@hbor.. Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja 3.. HBOR će u četvrtak, 3.. u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Rijeka održati radionicu „7 koraka do kredita“.. Radionica će se održati na Ekonomskom fakultetu (ul.. Ivana Filipovića 2, dvorana br.. 1/II kat) s početkom u 10,00 sati.. HBOR i ove godine okupio hrvatske izvoznike i svjetske financijske stručnjake.. Održana 12.. Međunarodna konferencija o poticanju izvoza.. Dubrovnik, 06.. – danas se u hotelu hotelu Valamar Lacroma u organizaciji Hrvatske banke za obnovu i razvitak i pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održava dvanaesta Međunarodna konferencija o poticanju izvoza.. Konferencija je ove godine okupila preko 200 izvoznika i svih onih koji sudjeluju u procesu stvaranja izvoznog proizvoda, a uvodnim govorima skupu su se obratili otvorili Anton Kovačev, predsjednik uprave HBOR-a, Andro Vlahušić, gradonačelnik Dubrovnika, Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova te Slavko Linić, ministar financija u Vladi Republike Hrvatske.. Novi kreditni programi HBOR-a za mlade i početnike uz subvenciju kamata.. Zagreb, 26.. kolovoza 2013.. - mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1.. rujna na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u kojima će kamatnu stopu subvencionirati Ministarstvo poduzetništva i obrta, najavili su danas na konferenciji  ...   Zelenog ureda.. Djelatnici HBOR-a i Hrvatskog kreditnog osiguranja (HKO) iskazali su veliki interes za edukaciju na području poticanja energetski efikasnog ponašanja u uredskim prostorijama, ali i u vlastitim domovima.. Radionice Zeleni ured jedna su od aktivnosti Vladinog programa Dovesti svoju kuću u red, u koji se HBOR uključio krajem 2011.. godine potpisivanjem Pisma namjere s UNDP-om.. ProInvest Zagreb, 7.. Sljedeći ProInvest održat će se u Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu u Kongresnoj dvorani.. Prijava:.. vlada.. hr/proinvest/prijava_za_proinvest_zagreb.. Kako optimizirati troškove u poslovanju.. 22.. travnja 2013.. – Osiguranjem potraživanja kod.. Hrvatskog kreditnog osiguranja d.. dodatno se smanjuju troškovi prikupljanja informacija o kupcima i analize tržišta, troškovi naplate potraživanja, troškovi rezervacija za dospjela nenaplaćena potraživanja, a ujedno se oslobađa vrijeme ljudskih resursa koje se usmjerava na druga područja.. Više na.. www.. poslovni.. U Rijeci održana radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja.. Rijeka, 16.. - održana je jednodnevna, besplatna radionica o korištenju kredita za financiranje poslovanja za male poduzetnike u kategoriji mikro-poduzetnika i početnika, posebno onih koji pokreću samostalno poslovanje radi samozapošljavanja.. HBOR sam i u suradnji s drugim institucijama ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju i osposobljavanju malih i srednjih poduzetnika.. U Gospiću održana radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja.. Gospić, 12.. Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja 25.. 4.. u Virovitici.. HBOR će u četvrtak, 25.. u suradnji s Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije - Vidra održati radionicu „7 koraka do kredita“.. Radionica će se održati u zgradi Virovitičko-podravske županije, mala vijećnica, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica s početkom u 10 sati.. Svijest o nužnosti osiguranja potraživanja sve veća kod hrvatskih poduzetnika.. - Odgovor na probleme neplaćanja kupaca leži u proizvodu osiguranja potraživanja.. Jedina osiguravajuća kuća u RH koja se sustavno bavi ovom vrstom osiguranja je.. Hrvatsko kreditno osiguranje d.. koje kroz svoje proizvode osigurava rizike neplaćanja kupaca uslijed stečaja, ovrhe, predstečajne nagodbe ili zbog narušene likvidnosti.. Osiguranje potraživanja – ključ do uspješnog poslovanja.. 11.. - Osiguranje potraživanja alat je koji omogućuje sigurniju naplatu pri prodaji roba i usluga uz odgodu plaćanja na domaćem i međunarodnom tržištu.. Svaku prodaju uz odgodu plaćanja uvijek prati određeni rizik od neplaćanja, bilo zbog toga što kupac ne može ili ne želi platiti, ili zbog drugih nepredvidivih okolnosti koje sprječavaju uredno izvršenje obveza plaćanja.. Osiguranje potraživanja koje nudi.. pokriva upravo te rizike.. Hrvatsko kreditno osiguranje nudi rješenje za neplaćanje kupaca.. 8.. - Kako se poslovanje vašeg društva širi, povećavaju se i rizici koji ga prate kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.. Nelikvidnost kupaca, stečajevi, ovrhe, politička situacija na inozemnim tržištima samo su neke od situacija koje mogu ozbiljno narušiti poslovanje i uzrokovati visoke financijske gubitke koje je teško prebroditi.. nudi proizvode koji su prilagodljivi potrebama svakog klijenta, a odabirom optimalne razine pokrića dobiva se odgovarajuća zaštita od rizika neplaćanja.. Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja.. Pula, 10.. Dodatna podrška u poticanju investicija iz Sjedinjenih Američkih Država.. Američki veleposlanik u Zagrebu izrazio nadu u jačanje američkih investicija u Hrvatskoj.. – Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a jučer je održao sastanak s američkim veleposlanikom u Hrvatskoj, gospodinom Kenneth Mertenom te gospodinom Thomas Johnstonom, savjetnikom za gospodarstvo.. Sastanak je održan kako bi se predstavile HBOR-ove aktivnosti i poslovanje u Republici Hrvatskoj, ali i dogovorili temelji za buduću suradnju.. ProInvest Varaždin, 5.. Sljedeći ProInvest održat će se u Varaždin u hotelu Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin.. hr/hr/proinvest/prijava_za_proinvest_varazdin_5_travnja_2013.. ProInvest Osijek, 18.. ožujka 2013.. Prezentacije ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva održat će se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek.. hr/hr/aktualne_teme_i_projekti/aktualne_teme/proinvest/prijava.. ProInvest: Prezentacije ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva.. Zagreb, 21.. veljače 2013.. - Koraci koje Vlada poduzima pri pokretanju investicijskog ciklusa i restrukturiranju gospodarstva bit će prezentirane u nekoliko hrvatskih gradova pod programskim nazivom 'ProInvest'.. Ministri iz Vlade posjetit će nekoliko hrvatskih gradova: Split 25.. veljače, Osijek 11.. ožujka, Varaždin 25.. ožujka, Rijeka 8.. travnja i Zagreb 22.. Dodatan poticaj od 500 milijuna eura za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj.. Svečano potpisan ugovor o dosad najvećem odobrenom zajmu Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.. Zagreb, 25.. siječnja 2013.. - Europska investicijska banka (EIB) odobrila je Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) zajam u iznosu od 500 milijuna eura koji predstavlja dosad najveći iznos zaduženja HBOR-a.. Ugovor o prvoj tranši zajma, u iznosu od 250 milijuna eura, danas su potpisali Anton Rop, potpredsjednik EIB-a i Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a, a potpisivanju je prisustvovao i Slavko Linić, ministar financija..

  Original link path: /arhiva-priopcenja-2013
  Open archive •  


  Archived pages: 1113