www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. Pregled i preuzimanje financijskih izvještaja.. Tromjesečni izvještaji.. 2014.. 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. Polugodišnja izvješća.. Devetomjesečni izvještaji.. Godišnja izvješća.. 2008.. 2007.. 2006.. Arhiva godišnjih izvješća.. Posljednja izmjena:.. 29.. 8..

  Original link path: /art1593?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispis..

  Original link path: /Default.aspx?art=1593
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: VAŽNIJI LINKOVI.. Ministarstva.. Komore i udruženja.. Državne ustanove.. Međunarodne organizacije.. Informacije o zemljama.. Bonitetne agencije.. Izvozno-kreditne agencije.. URED PREDSJEDNIKA RH.. www.. urpr.. hr/.. SABOR RH.. sabor.. VLADA RH.. vlada.. HRVATSKA NARODNA BANKA.. hnb.. NARODNE NOVINE.. nn.. Ministarstva.. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA.. mingorp.. MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH.. mspm.. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE.. mrrfeu.. MINISTARSTVO FINANCIJA.. mfin.. hr.. /.. MINISTARSTVO OBRANE.. morh.. MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA.. mvep.. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA.. mup.. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA.. mprh.. MINISTARSTVO UPRAVE.. uprava.. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA.. minpo.. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA.. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE.. mmpi.. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE.. mps.. MINISTARSTVO TURIZMA.. mint.. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE.. mzoip.. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA.. mgipu.. MINISTARSTVO BRANITELJA.. branitelji.. MINISTARSTVO ZDRAVLJA.. miz.. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA.. public.. mzos.. MINISTARSTVO KULTURE.. min-kulture.. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA.. hgk.. biznet.. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA.. hok.. UDRUŽENJE HRVATSKIH IZVOZNIKA.. hrvatski-izvoznici.. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU.. dzs.. CARINSKA UPRAVA.. carina.. EKONOMSKI INSTITUT.. eizg.. HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA.. hup.. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO HAMAG INVEST.. hamag.. OECD.. oecd.. org/ech/xcred.. BERNSKA UNIJA.. berneunion.. org.. uk/.. EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK(European Bank for Reconstruction and Development).. ebrd.. com/.. EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (European Investment Bank).. eib.. org/.. AGENCIJA ZA MULTILATERALNA OSIGURANJA INVESTICIJA (Multilateral Investment Guarantee Agency).. miga.. STALNI ARBITRAŽNI SUD (Permanent Court of Arbitration)..  ...   cz.. Danska EKF.. ekf.. dk.. Egipat ECGE.. ecgegypt.. net.. Estonija KREDEX.. kredex.. ee.. Filipini PHILEXIM.. philexim.. ph.. Finska FINVERA.. finnvera.. fi.. Francuska COFACE.. Grčka ECIO.. oaep.. gr.. Hong Kong HKEC.. hkecic.. Indija ECGC.. ecgc.. in.. Iran EGFI.. egfi.. Indonezija ASEI.. asei.. co.. id.. Italija SACE.. sace.. it.. Izrael ASHRA.. ashra.. il.. Jamajka EXIMJ.. eximbankja.. Japan NEXI.. nexi.. go.. jp.. Jordan JLGC.. jlgc.. Južnoafrička Republika CGIC.. creditguarantee.. za.. Kanada EDC.. edc.. ca.. Kina SINOSURE.. sinosure.. cn/sinosure/english/English.. html.. Koreja, Rep.. KEIC.. keic.. or.. kr.. Kuvajt IAIGC.. iaigc.. Mađarska MEHIB.. mehib.. hu.. Makedonija MBDP.. mbdp.. mk.. Malezija MECIB.. exim.. my/.. Meksiko BANCOMEXT.. bancomext.. gob.. mx.. Nizozemska ATRADIUS.. atradius.. Norveška GIEK.. giek.. no.. Njemačka EULERHERMES.. eulerhermes.. Oman ECGAO.. ecgaoman.. om.. Poljska KUKE.. kuke.. pl.. Portugal COSEC.. cosec.. pt.. Rumunjska EXIM R.. eximbank.. ro.. Saudijska Arabija SEP.. sep.. sa.. Singapur ECICS.. ecics.. sg.. Sjedinjene Američke Države US EXIMBANK.. Sjedinjene Američke Države FCIA.. fcia.. Slovačka EXIMBANK SK.. eximbanka.. sk.. Slovenija SID Banka.. sid.. si.. Srbija AOFI.. aofi.. rs.. Šri Lanka SLECIC.. slecic.. lk.. Španjolska CESCE.. cesce.. Španjolska CREDITO Y CAUCION.. creditoycaucion.. Švedska EKN.. ekn.. se.. Švicarska SERV.. serv-ch.. com/en/.. Tajland EXIM T.. th.. Tajvan TEBC.. tw.. Turska TURK EXIMBANK.. tr.. Ujedinjeno Kraljevstvo ECGD.. ecgd.. uk.. Uzbekistan UZBEKINVEST.. uzbekinvest.. uz.. Zimbabve CREDSURE.. credsure.. zw/.. 12.. 6.. 2012..

  Original link path: /art823?dm=2
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=823
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: STATUT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK.. Opće odredbe.. Članak 1.. Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su položaj, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj HBOR-a kao posebne financijske institucije.. HBOR je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske.. HBOR je pravna osoba osnovana posebnim zakonom i ne upisuje se u sudski registar.. Tvrtka.. Članak 2.. HBOR posluje pod tvrtkom »Hrvatska banka za obnovu i razvitak« i pod skraćenom tvrtkom »HBOR«.. U poslovanju s inozemstvom HBOR se može koristiti tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi »Croatian Bank for Reconstruction and Development«.. Sjedište i poslovna adresa.. Članak 3.. Sjedište HBOR-a je u Zagrebu, na poslovnoj adresi Strossmayerov trg 9.. Odluku o promjeni poslovne adrese donosi Uprava HBOR-a.. Predmet poslovanja.. Članak 4.. HBOR obavlja bankovne usluge, ostale financijske usluge i pomoćne bankovne usluge u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, ulaganja u gospodarstvo Republike Hrvatske te poslove osiguranja izvoznih poslova od netržišnih rizika.. HBOR prvenstveno obavlja sljedeće djelatnosti:.. financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva;.. financiranje infrastrukture;.. poticanje izvoza;.. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva;.. poticanje zaštite okoliša;.. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.. U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 2.. ovog članka HBOR:.. odobrava kredite i druge plasmane;.. izdaje bankarska i druga jamstva;.. zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju;.. ulaže u dužničke i vlasničke instrumente;.. obavlja i druge financijske poslove i usluge u svrhu provedbe svojih djelatnosti.. Djelatnosti iz stavka 2.. točke 6.. te poslove iz stavka 3.. točke 3.. ovog članka HBOR obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu.. Temeljni kapital.. Članak 5.. Temeljni kapital HBOR-a iznosi 7.. 000.. 000,00 kuna, a uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna.. Dinamika uplate temeljnog kapitala HBOR-a utvrđuje se za pojedinu godinu državnim proračunom.. Ovlaštenja u pravnom prometu i odgovornost za obveze.. Članak 6.. HBOR može poslovati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih te u ime i za račun drugih.. HBOR ima neograničeno ovlaštenje u pravnom prometu s trećim osobama.. HBOR za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.. Republika Hrvatska jamči za obveze HBOR-a bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave.. Odgovornost Republike Hrvatske kao jamca za obveze HBOR-a je solidarna i neograničena.. Vrijeme trajanja i prestanak.. Članak 7.. HBOR je pravna osoba koju je zakonom, na neograničeno vrijeme, osnovala Republika Hrvatska i koja može prestati s radom samo na temelju posebnog zakona.. Raspodjela dobiti i rezerve.. Članak 8.. HBOR ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti.. Dobit ostvarena za poslovnu godinu raspoređuje se u rezerve HBOR-a sukladno Zakonu.. Osim rezervi HBOR-a iz stavka 2.. ovog članka, HBOR formira rezerve za pokriće rizika poslovanja, čiju visinu utvrđuje Uprava HBOR-a.. HBOR nije obveznik poreza na dobit.. Tijela HBOR-a.. Članak 9.. Tijela HBOR-a su Uprava i Nadzorni odbor.. Uprava HBOR-a.. Članak 10.. Upravu HBOR-a čine tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave.. Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.. Mandat predsjednika i članova Uprave traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.. Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana osoba sukladno zakonu.. Prestanak mandata.. Članak 11.. Mandat člana Uprave prestaje protekom mandata, opozivom od strane Nadzornog odbora, ostavkom člana Uprave na daljnje obnašanje funkcije, odlaskom u mirovinu ili smrću.. Ako se za vrijeme trajanja mandata kod člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje dužnosti, predsjednik Uprave zatražit će žurno sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će predložiti opoziv tog člana Uprave i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.. U slučaju da mandat člana Uprave prestane zbog ostavke na članstvo u Upravi, odlaska u mirovinu ili smrti člana Uprave, predsjednik Uprave žurno će predložiti sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor imenovati novog člana.. Ako se okolnosti iz stavka 2.. i 3.. ovog članka pojave u vezi s predsjednikom Uprave, predsjednik Nadzornog odbora žurno će sazvati sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor imenovati novog predsjednika Uprave.. Prava, obveze i ovlaštenja predsjednika Uprave.. Članak 12.. Predsjednik Uprave ima prava i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom, drugim aktima HBOR-a te odlukama Nadzornog odbora HBOR-a.. Predsjednik Uprave:.. predlaže Nadzornom odboru imenovanje i opoziv članova Uprave;.. rukovodi radom Uprave;.. saziva sjednice Uprave, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama te predlaže donošenje odluka Uprave;.. dodjeljuje zaduženja članovima Uprave;.. usklađuje odgovornosti i ovlaštenja u HBOR-u;.. u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru.. Ovlasti i nadležnost Uprave.. Članak 13.. Uprava zastupa, vodi poslove i raspolaže imovinom HBOR-a sukladno Zakonu i ovom Statutu te je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za zakonito i uspješno vođenje poslova HBOR-a.. Uprava ima sljedeća ovlaštenja: upravljanje i vođenje poslovanja HBOR-a, donošenje normativnih akata kojima se utvrđuje način rada i unutarnja organizacija HBOR-a, donošenje programa kreditiranja, donošenje pojedinačnih odluka o odobrenju kredita i drugih financijskih poslova, odlučivanje o imenovanju i opozivu radnika s posebnim ovlaštenjima, odlučivanje o pravima i obvezama radnika te izvješćivanje Nadzornog odbora.. U okviru svoje nadležnosti Uprava obavlja sljedeće poslove:.. vodi poslovanje HBOR-a;.. prati i kontrolira cjelokupno poslovanje HBOR-a, a osobito pitanja poslovne politike, sigurnosti, rentabilnosti i likvidnosti  ...   Nadzornog odbora.. Članak 20.. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.. Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava i vodi ih predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.. Nadzorni odbor može odlučivati i pisanim putem, bez održavanja sjednice.. U tom slučaju odluke se donose ako je za prijedlog odluke pozitivno glasovala najmanje natpolovična većina svih članova Nadzornog odbora.. Način sazivanja i održavanja sjednica te sva pitanja vezana za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.. Odlučivanje Nadzornog odbora.. Članak 21.. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova, odnosno njihovih zamjenika, osim odluka za koje je Zakonom ili ovim Statutom određena drugačija većina.. U ime Nadzornog odbora odluke i druge akte Nadzornog odbora potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.. Unutarnji ustroj i način poslovanja HBOR-a.. Članak 22.. HBOR obavlja svoju djelatnost u okviru sljedećih organizacijskih jedinica: sektora, direkcija, službi, odjela i posebnih organizacijskih jedinica pri Upravi HBOR-a.. HBOR nema poslovnica niti podružnica.. Uprava HBOR-a može osnovati područne urede na području Republike Hrvatske s ciljem prezentacije kreditnih programa i ostalih aktivnosti HBOR-a.. Odlukom o osnivanju pojedinog područnog ureda utvrđuje se područje djelovanja ureda te njegovo sjedište.. Djelokrug, nadležnost i ustroj organizacijskih jedinica iz ovog članka podrobnije se utvrđuje pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HBOR-a.. Odbori i komisije pri HBOR-u.. Članak 23.. U okviru HBOR-a djeluje Kreditni odbor.. Uprava može osnovati i druge odbore i komisije te utvrditi njihovu nadležnost i način rada.. Kreditni odbor.. Članak 24.. Kreditni odbor ima najmanje tri, a najviše pet članova, koje imenuje Uprava na prijedlog predsjednika Uprave.. Kreditni odbor donosi pojedinačne odluke o odobrenju izravnih plasmana do iznosa od 700.. 000,00 kuna te neizravnih plasmana do iznosa od 3.. 000,00 kuna.. Zahtjeve za plasmane u iznosu većem od iznosa iz stavka 2.. ovog članka Kreditni odbor razmatra te, po njihovom prihvaćanju, predlaže Upravi donošenje odluke o odobrenju plasmana.. Radnici s posebnim ovlaštenjima.. Članak 25.. Radnike s posebnim ovlaštenjima imenuje i opoziva Uprava.. Radnici s posebnim ovlaštenjima su izvršni direktor, direktor Sektora, predstojnik Ureda Uprave, rukovoditelj Direkcije, savjetnik Uprave te drugi radnici kojima je odlukom Uprave dan status radnika s posebnim ovlaštenjima.. U okviru svojih ovlasti radnici s posebnim ovlaštenjima odgovorni su za zakonitost rada i poslovanja, likvidnost, izvršavanje obveza, ekonomsko-financijsku uspješnost, poboljšanje kvalitete poslova i usluga te povećanje ugleda HBOR-a.. Uvjeti imenovanja radnika s posebnim ovlaštenjima utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HBOR-a.. Kontrola odobrenih kredita.. Članak 26.. Stručne službe redovito obavljaju kontrolu namjenskog korištenja sredstava plasmana odobrenih neizravno ili izravno krajnjim korisnicima.. Za poslove financijske i tehničke kontrole, uz radnike HBOR-a, mogu se koristiti vanjski suradnici, stručnjaci i ovlaštena revizorska društva.. O svojim nalazima stručne službe redovito izvješćuju nadležna tijela HBOR-a.. Kontrola i revizija.. Članak 27.. Poslovi unutarnje kontrole i revizije organiziraju se u okviru nezavisne i samostalne organizacijske jedinice koja nema operativnih zaduženja iz redovnog poslovanja HBOR-a, a za svoj rad odgovara Upravi i Nadzornom odboru.. Ciljevi, zadaće, obveze, odgovornosti i način rada Kontrole i revizije podrobnije se uređuju pravilnikom koji donosi Uprava.. Godišnji financijski izvještaji.. Članak 28.. Godišnje financijske izvještaje utvrđuje Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave.. Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor, po njihovom utvrđenju, podnosi na potvrdu Hrvatskom saboru.. Revizija.. Članak 29.. Za reviziju poslovanja i financijskih izvještaja HBOR-a nadležna je državna revizija.. Reviziju financijskih izvještaja HBOR-a svake godine obavlja i ovlašteno revizorsko društvo.. Odluku o angažiranju ovlaštenog revizorskog društva donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.. Poslovna tajna.. Članak 30.. Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti i podaci koje zbog njihove prirode i značaja za poslovanje nije dopušteno objavljivati, prenositi ili davati na uvid neovlaštenim osobama, osim na način propisan zakonom ili općim aktom HBOR-a.. Podrobnije odredbe o poslovnoj tajni, čuvanju podataka i imovine HBOR-a propisuje Uprava HBOR-a.. Zabrana konkurencije.. Članak 31.. Predsjednik i članovi Uprave te radnici s posebnim ovlaštenjima ne smiju, dok su zaposleni u HBOR-u, osnovati banku ili drugu financijsku organizaciju.. S osnivanjem banke ili financijske organizacije izjednačena je i kupovina dionica ili na drugi način izražen udio u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija.. Pod kupnjom dionica ili stjecanjem udjela u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija ne smatra se udio u vlasništvu manji od 5% ukupnog kapitala banke ili financijske organizacije.. Iznimno od odredbi ovog članka, Nadzorni odbor može dati suglasnost na postupanje drugačije od navedenog u stavku 1.. i 2.. ovog članka.. Donošenje, izmjene i dopune Statuta.. Članak 32.. Nadzorni odbor donosi Statut te njegove izmjene i dopune kvalificiranom većinom glasova tri četvrtine prisutnih članova, ali najmanje natpolovičnom većinom glasova svih članova.. Nadzorni odbor može ovlastiti Upravu HBOR-a da izvrši ispravak Statuta ili utvrdi pročišćeni teksta Statuta.. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu dati Nadzorni odbor i Uprava.. Prijelazne i završne odredbe.. Članak 33.. Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.. Statut se objavljuje na oglasnim pločama te na Intranet i Internet stranicama HBOR-a.. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji je Nadzorni odbor HBOR-a donio na 60.. sjednici održanoj dana 06.. svibnja 2003..

  Original link path: /art403
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Zakon o HBOR-u.. Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o HBOR-u.. Statut.. Opći uvjeti kreditnog poslovanja.. Program dodjele državnih potpora HBOR-a..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1380
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA.. iznad 700.. 000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.. UVOD.. SAŽETAK ULAGANJA.. 1.. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU.. 2.. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA.. 3.. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA.. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA.. 5.. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA.. 6.. ANALIZA TRŽIŠTA.. Tržište nabave.. Tržište prodaje.. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda.. 7.. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH.. Analiza potrebnih kadrova.. Proračun godišnjih bruto plaća.. 8.. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA.. Opis tehničko-tehnološkog procesa.. Utrošak sirovina, materijala i energenata.. Tehnička struktura ulaganja..  ...   ANALIZA.. Ulaganje u osnovna sredstva.. Ulaganje u obrtna sredstva.. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva.. Izvori financiranja i kreditni uvjeti.. Izvori financiranja.. Obračun kreditnih obveza.. Proračun amortizacije.. Proračun troškova i kalkulacija cijena.. Projekcija računa dobiti i gubitka.. Financijski tok.. Ekonomski tok.. Projekcija bilance.. 13.. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA.. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta.. Dinamička ocjena projekta.. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja.. Metoda neto sadašnje vrijednosti.. Metoda relativne sadašnje vrijednosti.. Metoda interne stope rentabilnosti.. 14.. ANALIZA OSJETLJIVOSTI.. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA.. 2010..

  Original link path: /Art801?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=801
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA.. do 700.. PODACI O PODUZETNIKU.. 1.. O OSOBI PODUZETNIKA.. 2.. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI.. POLAZIŠTE.. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE.. RAZLOZI OSNIVANJA.. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA.. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE).. TRŽIŠNA OPRAVDANOST.. TRŽIŠTE NABAVE.. TRŽIŠTE PRODAJE.. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA.. OPIS TEHNOLOGIJE.. STRUKTURA TROŠKOVA.. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH.. LOKACIJA.. ZAŠTITA OKOLINE.. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA.. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA.. PRORAČUN AMORTIZACIJE.. KALKULACIJA CIJENA.. 4.. TROŠKOVI POSLOVANJA.. 5.. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA.. IZVORI FINANCIRANJA.. RAČUN DOBITI (DOHOTKA).. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI.. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI).. ZAKLJUČAK..

  Original link path: /Art802?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=802
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Sukladno važećim propisima o državnim potporama objavljenim sadržanim u Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (NN 20/07) i Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (NN 37/09), Odluci o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi (NN 56/09) smatra se da je poduzetnik u teškoćama:.. ako je više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo a više od četvrtine tog kapitala izgubljeno  ...   prethodno navedeno, a kad se radi o velikim poduzetnicima:.. ako nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak;.. ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to, primjerice, rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.. 16.. 2011..

  Original link path: /Art1330?dm=2
  Open archive •  


  Archived pages: 1113