www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO.. Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva.. , obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.. zadruge, ustanove.. koji posluju najmanje dvije godine.. Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.. 2.. Namjena kredita.. Krediti su namijenjeni za ulaganja u:.. I.. Osnovna sredstva:.. Materijalna imovina.. osnivačka ulaganja,.. zemljište, građevinski objekti,.. oprema i uređaji,.. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada.. Nematerijalna imovina.. razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize.. II.. Trajna obrtna sredstva (do 15% ukupnog kredita).. Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.. Ne kreditira se:.. dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe,.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. benzinske postaje,.. kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,.. prodajni i servisni auto saloni,.. izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,.. kupnja i izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor,.. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,.. kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima,.. prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu (kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl.. oprema),.. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije).. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja,  ...   na PPDS*ili na brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo.. i.. koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu.. 4% godišnje.. svi ostali mali i srednji poduzetnici.. *PPDS- područja posebne državne skrbi.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.. 6.. Naknada za obradu zahtjeva.. 0,8%.. jednokratno na iznos odobrenog kredita.. 7.. Naknada za rezervaciju sredstava.. 0,25% godišnje.. na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. 8.. Osiguranje.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.. bankarska jamstva,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. 9.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. Banco Popolare Croatia d.. , Zagreb.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. Banka Splitsko-dalmatinska banka d.. , Split.. BKS Bank d.. , Rijeka.. Croatia banka d.. Erste Steiermärkische bank d.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Imex banka d.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Jadranska banka d.. , Šibenik.. Kentbank d.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Partner banka d.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Zagreb.. Samoborska banka d.. , Samobor.. Sberbank d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale – Splitska banka d.. Štedbanka d.. Vaba d.. banka Varaždin.. Veneto banka d.. Zagrebačka banka d.. , Zagreb.. 10.. Rok primjene.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. lipnja 2016.. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4591 666.. e-mail:.. msp@hbor.. hr.. Posljednja izmjena:.. 6..

  Original link path: /art725?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. Razvitak malog i srednjeg poduzetništva.. Ispis.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za izravno kreditiranje.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1397
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: ZAŠTITA OKOLIŠA.. Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.. Jedinice lokalne i regionalne samouprave.. Komunalna društva.. Trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe.. Osnovna sredstva:.. zemljište,.. građevinski objekti,.. oprema i uređaji.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita).. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. kupnja udjela u drugim društvima, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. kupnja osobnih automobila osim dostavnih vozila.. kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka,.. Iznos kredita nije ograničen.. Ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. Zahtjevi manji od 100.. 000,00 kn u pravilu se neće razmatrati.. Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. Rok korištenja.. do 14 godina, uključujući i poček.. Kamate.. Iznimno, u slučajevima kreditiranja projekata u iznosu većem od 37 milijuna kuna HBOR zadržava pravo odobrenja kredita uz višu kamatnu stopu u skladu s dostupnim izvorima financiranja.. Iznimno, u  ...   energije, kamatna stopa se može odobriti i na razini kamatne stope poslovne banke.. Kamatne stope koje HBOR izravno ili putem poslovnih banaka ponudi sukladno Zakonu o javnoj nabavi na javnim nadmetanjima za nabavku novčanih kredita su fiksne i nepromjenjive.. Kamatna stopa može se ugovoriti i na razini tromjesečni EURIBOR + 2%-tna boda godišnje kao promjenjiva kamatna stopa vezano uz promjenu tržišne referentne kamatne stope (3m EURIBOR) uvećano za fiksnu maržu.. Napomena.. : Ukoliko investicija udovoljava kriterijima prihvatljivosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Fond korisniku kredita odobri subvenciju kamatne stope, gore utvrđena kamatna stopa umanjuje se za 2%, odnosno za iznos odobrene subvencije.. 0,8%.. 0,25% godišnje.. neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaćati:.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarske garancije,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a, jamstvo RH,.. Hypo-Alpe-Adria Bank d.. Istarska Kreditna banka Umag d.. Société Générale-Splitska banka d.. telefon: 01 / 4597 817, 01 / 4591 675.. infrastruktura@hbor.. 29..

  Original link path: /art732?dm=2
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1406
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA.. ovdje.. Korisnici kredita.. pružatelji energetske usluge (trgovačka društva i obrti koji izvršavaju uslugu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, a koji su odabrani na javnom nadmetanju),.. naručitelji energetske usluge (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove, agencije, škole i bolnice u njihovom vlasništvu),.. sva trgovačka društva i obrti koji ulažu u energetsku učinkovitost.. adaptacija i rekonstrukcija građevinskih objekata,.. Prihvatljivost svakog pojedinačnog projekta s osnove energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ocjenjuje APN, temeljem čega izdaje Potvrdu o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta.. Iznos kredita.. Najveći iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, prihvatljivosti projekta temeljem Potvrde o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta APN-a,  ...   odluke Uprave HBOR-a, prema kriterijima iz Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. mjenice i zadužnice Krajnjeg korisnika kredita i vlasnika Krajnjeg korisnika kredita,.. mjenice i zadužnice JLPRS-a ili tijela državne uprave u slučaju kada su isti krajnji korisnici kredita,.. ugovor o ustupanju tražbina (ugovor o cesiji) kojim će se potraživanja koja Pružatelj energetske usluge ima prema Naručitelju energetske usluge cedirati na kreditora.. činidbene bankarske garancije prenosive na HBOR,.. Jamstvo HAMAG-BICRO-a za povrat kredita do iznosa od 80% iznosa kredita HBOR-a,.. iznimno kada se zbog veličine i kvalitete projekta ocijeni potrebnim, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.. Societe Generale - Splitska banka d.. telefon: 01 / 4597 817, 01 / 4597 907..

  Original link path: /zgradarstvo?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Energetska obnova zgrada..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1718
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: INFRASTRUKTURA.. Program kreditiranja komunalne infrastrukture.. Trgovačka društva i ostale pravne osobe.. osnivačka ulaganja.. zemljište.. građevinski objekti.. Trajna obrtna sredstva:.. samo za ulaganja u socijalnu infrastrukturu (do 30% ukupnog iznosa kredita).. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba.. kupovina ili izgradnja uredskih prostora.. kupovina ili izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor.. ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom  ...   Krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije.. Iznimno, može se kreditirati do 100% predračunske vrijednosti za investicije jedinica lokalne i regionalne samouprave i društava u njihovom vlasništvu.. do 5 godina.. do 15 godina, uključujući i poček.. Popis poslovnih banaka uključenih u suradnju na provedbi Programa kreditiranja komunalne infrastrukture.. Hypo-Alpe-Adria bank d..

  Original link path: /art744?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Original link path: /Default.aspx?sec=1409
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: TRAJNA OBRTNA SREDSTVA.. Kreditiranje trajnih obrtnih sredstva za osnaženje poslovanja.. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove.. –koji su registrirani i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.. Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita i rok otplate.. • nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, potrebama krajnjeg korisnika za trajnim obrtnim sredstvima te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.. • Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.. do 6 mjeseci.. do 2 godine.. od 2 do 6 godina, uključujući i poček.. Kamata za krajnje korisnike.. 4%  ...   OSTALI GOSPODARSKI SUBJEKTI.. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom.. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.. * ukoliko krajnji korisnik kredita nije u mogućnosti koristiti potporu male vrijednosti, kredit mu se može odobriti uz opću kamatnu stopu temeljem referentne kamatne stope.. jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. 0,25%.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita.. Instrumenti osiguranja.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini,.. bankarska jamstva, jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu:.. , Rijeka.. , Split.. , Umag.. , Zadar.. , Koprivnica.. Zagreb.. , Slatina.. telefon: 01/ 45 91 538.. tos@hbor.. 18..

  Original link path: /art1280?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Trajna obrtna sredstva..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1725
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: LIKVIDNOST.. Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti.. trgovačka društva, obrtnici, ustanove ili zadruge koji su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj.. Ovim Programom ne financiraju se:.. Proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme, zatvora i kažnjeničkih centara,.. Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. Proizvodnja, prerada i distribucija duhana,.. Provođenje pokusa na životinjama,.. Poslovanja koja rezultiraju negativnim učincima na okoliš,.. Poduzetnici koji djeluju u sektoru ugljena,.. Nabava vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,.. Djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama EU, odnosno djelatnosti koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza,.. Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja,.. Kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. Javni bilježnici.. za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama, državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza.. nije ograničen i  ...   otplate kredita s dospijećem u razdoblju od 31.. 2016.. do 30.. 04.. 2017.. godine prema posebnim uvjetima za poslovne banke.. Ovo je mjera privremenog produljenja roka otplate kredita koja se primjenjuje na zahtjeve za odobrenje kredita zaprimljene u HBOR-u do 30.. 06.. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava HBOR-a za provedbu mjere.. Kamatna stopa.. 4% godišnje (za sve gospodarske subjekte).. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno na iskorišteni iznos kredita, uz iznimku zadnjeg obračuna koji dospijeva na naplatu s datumom dospijeća kredita.. najviše do 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.. Korištenje kredita.. Kredit će se koristiti jednokratno po zaključenju ugovora o kreditu.. Poslovna banka je dužna isti, a najkasnije sljedeći radni dan isplatiti sredstva krajnjem korisniku kredita.. Poslovna banka je dužna kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa i pratiti namjensko korištenje kredita krajnjeg korisnika.. HBOR zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja kredita i obvezuje poslovnu banku na pribavljanje i čuvanje dokumentacije te vođenje evidencije koja omogućuje brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita.. telefon: 01 / 4591 538, 01 / 4597 814.. izvoz@hbor.. 4..

  Original link path: /art1570?dm=2
  Open archive •  


  Archived pages: 1113