www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ugovor o projektu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i HBOR-a.. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) zaključila je dana 10.. studenog 2003.. godine u Zagrebu Ugovor o projektu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD).. Ugovor su potpisali gospodin Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a, gospođa Marija Kolarić, članica Uprave HBOR-a i gospodin Anand K.. Seth, direktor za Južnu i Srednju Europu Regionalnog Ureda Svjetske banke u Zagrebu.. Ugovor o projektu između HBOR-a i IBRD-a jedan je od ugovora potpisanih u svezi razvoja Projekta energetske učinkovitosti za čiju realizaciju je Globalni fond za zaštitu okoliša (Global Environmental Facility - GEF) putem IBRD-a odobrio darovnicu Republici Hrvatskoj (RH)..  ...   novih radnih mjesta, poticaj malom i srednjem poduzetništvu u sektoru energetskih usluga te na povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača kroz smanjenje troškova proizvodnje ostvarenih uštedama energije.. HBOR je u realizaciji Projekta preuzeo ulogu Garancijske agencije koja će upravljati sredstvima darovnice iz programa IBRD/GEF u iznosu od 2 milijuna USD i 2 milijuna USD iz programa UNDP/GEF, a koristit će se za izdavanje djelomičnih garancija (do 50% odobrenog kredita) za projekte energetske učinkovitosti kao pokriće kreditnog rizika uobičajenog kod tržišta u razvoju.. HBOR kao hrvatska razvojna banka podržava inicijative i programe koji doprinose uspješnijem razvitku i općem dobru Republike Hrvatske, uz brigu za očuvanje okoliša te podršku održivom razvitku na globalnoj razini.. Ispis..

  Original link path: /Art903
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ugovor između HBOR-a i PLINACRO d.. Zagreb, 8.. prosinca 2003.. godine – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i trgovačko društvo PLINACRO d.. Zagreb potpisali su Ugovor o obavljanju poslova po nalogu za Projekt izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2003.. – 2006.. godine (Projekt).. Ugovor su u ime HBOR-a potpisali gospodin Anton Kovačev, predsjednik Uprave i gospodin Krešimir Leko, član Uprave, a u ime PLINACRO-a gospodin Darko Karačić, direktor.. Investicija u Projekt izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2003.. godine obuhvaća ulaganja u plinovodni sustav Pula-Karlovac i plinovodni sustav središnje i istočne Hrvatske.. Vrijednost cjelokupne investicije procijenjena je na iznos od 187 mil EUR.. Planirani izvori financiranja investicije osigurani su iz vlastitih sredstva PLINACRO i dugoročnog zajma Europske investicijske banke (EIB) u iznosu od 90 mil EUR.. Potpisivanje Ugovora o financiranju između PLINACRO-a i EIB-a očekuje se polovicom prosinca ove godine.. Projekt se ocjenjuje od iznimno strateškog i gospodarskog  ...   Na taj način bitno se ojačava pozicija i uloga Republike Hrvatske na globalnom tržištu.. Nadalje, plinovodni sustav će osigurati adekvatne mogućnosti transporta plina za hrvatske potrebe nakon iscrpljivanja domaćih plinskih crpilišta, a potrebno je istaknuti i kako Projekt osigurava gospodarstvu siguran, stalan, ekološki prihvatljiv i relativno povoljan izvor energije.. Također, izgradnjom magistralnih plinovoda stvaraju se pretpostavke za plinofikaciju većeg dijela kućanstava u Hrvatskoj koja do sada nisu bila u mogućnosti koristiti ovaj izvor energije.. HBOR je s inozemnim kreditorima koordinirao iznalaženje najpovoljnijih kreditnih uvjeta za PLINACRO, savjetovao i koordinirao pripremu i prilagodbu investicijske dokumentacije potrebne za odobrenje kredita te ocijenio investiciju sa tehničko-tehnološkog i ekonomsko-financijskog motrišta.. Također je u korist PLINACRO-a analizirao nacrt Ugovora o financiranju te savjetovao PLINACRO pri pregovaranju o zaključenju Ugovora o financiranju sa EIB-om.. Stručne službe HBOR-a će po nalogu PLINACRO-a voditi administrativne poslove i pružati savjetodavne usluge vezane uz realizaciju kredita koristeći iskustvo i znanje stečeno u dosadašnjoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama..

  Original link path: /Art902
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), potpisali su «Sporazum o zajmu».. Frankfurt am Main, 12.. godine – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), potpisali su «Sporazum o zajmu» u iznosu od EUR 37,5 mln.. Sporazum su u ime HBOR-a potpisali gospodin Anton Kovačev, predsjednik Uprave, a u ime KfW-a gospođa Ingrid Matthäus-Maier, članica Uprave i gospodin dr.. Norbert Kloppenburg, direktor Sektora za Europu i Aziju.. Sredstva Sporazuma namijenjena su za refinanciranje kredita HBOR-a krajnjim korisnicima odobrenih u svrhu obnove i proširenja kapaciteta vodoopskrbe i odvodnje u priobalnom području Republike Hrvatske (Projekt), a poglavito na području Južni Jadran.. Osnova temeljem koje je potpisan ovaj Sporazum je suradnja između Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske na promicanju razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj u okviru koje su identificirane potrebe za ulaganjem u vodoopskrbu i odvodnju na obalnom području Republike Hrvatske kako bi se omogućio daljnji razvoj turističkih i gospodarskih kapaciteta uz snažni naglasak  ...   2003.. godine predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo te stručnjaci HBOR-a u uskoj suradnji s KfW-om.. Potpisanim Sporazumom za navedene projekte pribavljaju se iznimno povoljna kreditna sredstva od strane KfW-a budući da će u sklopu istih Vlada Savezne Republike Njemačke osigurati bespovratna sredstva za subvenciju kamatne stope u maksimalnom iznosu od 11 mil.. EUR.. Kamatnu stopu za svaki pojedinačni kredit u okviru Sporazuma KfW će utvrditi temeljem uvjeta koji u tom trenutku prevladavaju na tržištu kapitala Europske monetarne unije za dugoročne kredite, uvećano za maržu od 110 bazičnih poena godišnje.. Ista će biti umanjena za navedenu subvenciju.. Rok povrata kredita je 15 godina u okviru čega je poček od 5 godina.. Potpisivanje Sporazuma je od iznimnog strateškog i gospodarskog značenja za Republiku Hrvatsku.. Naime, realizacijom ove projektne kreditne linije osigurati će se po vrlo povoljnim uvjetima potrebna infrastrukturna osnova za daljnji gospodarski rast, a posebice za razvoj turističkih kapaciteta kao ključne gospodarske aktivnosti na cjelokupnom priobalnom području Republike Hrvatske..

  Original link path: /Art898
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje od 1.. 1.. do 30.. 6.. Polugodišnji financijski izvještaji.. Izvješće poslovodstva..

  Original link path: /polugodisnje-financijsko-izvjesce-za-razdoblje-od-
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Polugodišnji nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.. 01.. 06.. godine..

  Original link path: /polugodisnje-financijsko-11-do-30-06-2013
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: 2012..

  Original link path: /copy-of-polugodisnje-financijsko-izvjesce-za-razdo
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Godišnje izvješće 2013.. / Godišnji financijski izvještaji 2013.. Godišnji financijski izvještaji 2013..

  Original link path: /godisnje-izvjesce-2013-godisnji-financijski-izvjes
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Arhiva godišnjih izvješća.. Godišnje izvješće HBOR-a za 2005.. Godišnje izvješće HBOR-a za 2004.. Godišnje izvješće HBOR-a za 2003.. Godišnje izvješće HBOR-a za 2002.. Godišnje izvješće HBOR-a za 2001.. Godišnje izvješće HBOR-a za 2000.. Godišnje izvješće HBOR-a za 1999.. Godišnje izvješće HBOR-a za 1998..

  Original link path: /Art1311
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. STATUT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK.. Opće odredbe.. Članak 1.. Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su položaj, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj HBOR-a kao posebne financijske institucije.. HBOR je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske.. HBOR je pravna osoba osnovana posebnim zakonom i ne upisuje se u sudski registar.. Tvrtka.. Članak 2.. HBOR posluje pod tvrtkom »Hrvatska banka za obnovu i razvitak« i pod skraćenom tvrtkom »HBOR«.. U poslovanju s inozemstvom HBOR se može koristiti tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi »Croatian Bank for Reconstruction and Development«.. Sjedište i poslovna adresa.. Članak 3.. Sjedište HBOR-a je u Zagrebu, na poslovnoj adresi Strossmayerov trg 9.. Odluku o promjeni poslovne adrese donosi Uprava HBOR-a.. Predmet poslovanja.. Članak 4.. HBOR obavlja bankovne usluge, ostale financijske usluge i pomoćne bankovne usluge u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, ulaganja u gospodarstvo Republike Hrvatske te poslove osiguranja izvoznih poslova od netržišnih rizika.. HBOR prvenstveno obavlja sljedeće djelatnosti:.. financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva;.. financiranje infrastrukture;.. poticanje izvoza;.. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva;.. poticanje zaštite okoliša;.. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.. U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 2.. ovog članka HBOR:.. odobrava kredite i druge plasmane;.. izdaje bankarska i druga jamstva;.. zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju;.. ulaže u dužničke i vlasničke instrumente;.. obavlja i druge financijske poslove i usluge u svrhu provedbe svojih djelatnosti.. Djelatnosti iz stavka 2.. točke 6.. te poslove iz stavka 3.. točke 3.. ovog članka HBOR obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu.. Temeljni kapital.. Članak 5.. Temeljni kapital HBOR-a iznosi 7.. 000.. 000,00 kuna, a uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna.. Dinamika uplate temeljnog kapitala HBOR-a utvrđuje se za pojedinu godinu državnim proračunom.. Ovlaštenja u pravnom prometu i odgovornost za obveze.. Članak 6.. HBOR može poslovati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih te u ime i za račun drugih.. HBOR ima neograničeno ovlaštenje u pravnom prometu s trećim osobama.. HBOR za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.. Republika Hrvatska jamči za obveze HBOR-a bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave.. Odgovornost Republike Hrvatske kao jamca za obveze HBOR-a je solidarna i neograničena.. Vrijeme trajanja i prestanak.. Članak 7.. HBOR je pravna osoba koju je zakonom, na neograničeno vrijeme, osnovala Republika Hrvatska i koja može prestati s radom samo na temelju posebnog zakona.. Raspodjela dobiti i rezerve.. Članak 8.. HBOR ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti.. Dobit ostvarena za poslovnu godinu raspoređuje se u rezerve HBOR-a sukladno Zakonu.. Osim rezervi HBOR-a iz stavka 2.. ovog članka, HBOR formira rezerve za pokriće rizika poslovanja, čiju visinu utvrđuje Uprava HBOR-a.. HBOR nije obveznik poreza na dobit.. Tijela HBOR-a.. Članak 9.. Tijela HBOR-a su Uprava i Nadzorni odbor.. Uprava HBOR-a.. Članak 10.. Upravu HBOR-a čine tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave.. Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.. Mandat predsjednika i članova Uprave traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.. Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana osoba sukladno zakonu.. Prestanak mandata.. Članak 11.. Mandat člana Uprave prestaje protekom mandata, opozivom od strane Nadzornog odbora, ostavkom člana Uprave na daljnje obnašanje funkcije, odlaskom u mirovinu ili smrću.. Ako se za vrijeme trajanja mandata kod člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje dužnosti, predsjednik Uprave zatražit će žurno sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će predložiti opoziv tog člana Uprave i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.. U slučaju da mandat člana Uprave prestane zbog ostavke na članstvo u Upravi, odlaska u mirovinu ili smrti člana Uprave, predsjednik Uprave žurno će predložiti sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor imenovati novog člana.. Ako se okolnosti iz stavka 2.. i 3.. ovog članka pojave u vezi s predsjednikom Uprave, predsjednik Nadzornog odbora žurno će sazvati sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor imenovati novog predsjednika Uprave.. Prava, obveze i ovlaštenja predsjednika Uprave.. Članak 12.. Predsjednik Uprave ima prava i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom, drugim aktima HBOR-a te odlukama Nadzornog odbora HBOR-a.. Predsjednik Uprave:.. predlaže Nadzornom odboru imenovanje i opoziv članova Uprave;.. rukovodi radom Uprave;.. saziva sjednice Uprave, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama te predlaže donošenje odluka Uprave;.. dodjeljuje zaduženja članovima Uprave;.. usklađuje odgovornosti i ovlaštenja u HBOR-u;.. u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru.. Ovlasti i nadležnost Uprave.. Članak 13.. Uprava zastupa, vodi poslove i raspolaže imovinom HBOR-a sukladno Zakonu i ovom Statutu te je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za zakonito i uspješno vođenje poslova HBOR-a.. Uprava ima sljedeća ovlaštenja: upravljanje i vođenje poslovanja HBOR-a, donošenje normativnih akata kojima se utvrđuje način rada i unutarnja organizacija HBOR-a, donošenje programa kreditiranja, donošenje pojedinačnih odluka o odobrenju kredita i drugih financijskih poslova, odlučivanje o imenovanju i opozivu radnika s posebnim ovlaštenjima, odlučivanje o pravima i obvezama radnika te izvješćivanje Nadzornog odbora.. U okviru svoje nadležnosti Uprava obavlja sljedeće poslove:.. vodi poslovanje HBOR-a;.. prati i kontrolira cjelokupno poslovanje HBOR-a, a osobito pitanja poslovne politike, sigurnosti, rentabilnosti i  ...   odbora.. Članak 20.. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.. Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava i vodi ih predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.. Nadzorni odbor može odlučivati i pisanim putem, bez održavanja sjednice.. U tom slučaju odluke se donose ako je za prijedlog odluke pozitivno glasovala najmanje natpolovična većina svih članova Nadzornog odbora.. Način sazivanja i održavanja sjednica te sva pitanja vezana za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.. Odlučivanje Nadzornog odbora.. Članak 21.. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova, odnosno njihovih zamjenika, osim odluka za koje je Zakonom ili ovim Statutom određena drugačija većina.. U ime Nadzornog odbora odluke i druge akte Nadzornog odbora potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.. Unutarnji ustroj i način poslovanja HBOR-a.. Članak 22.. HBOR obavlja svoju djelatnost u okviru sljedećih organizacijskih jedinica: sektora, direkcija, službi, odjela i posebnih organizacijskih jedinica pri Upravi HBOR-a.. HBOR nema poslovnica niti podružnica.. Uprava HBOR-a može osnovati područne urede na području Republike Hrvatske s ciljem prezentacije kreditnih programa i ostalih aktivnosti HBOR-a.. Odlukom o osnivanju pojedinog područnog ureda utvrđuje se područje djelovanja ureda te njegovo sjedište.. Djelokrug, nadležnost i ustroj organizacijskih jedinica iz ovog članka podrobnije se utvrđuje pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HBOR-a.. Odbori i komisije pri HBOR-u.. Članak 23.. U okviru HBOR-a djeluje Kreditni odbor.. Uprava može osnovati i druge odbore i komisije te utvrditi njihovu nadležnost i način rada.. Kreditni odbor.. Članak 24.. Kreditni odbor ima najmanje tri, a najviše pet članova, koje imenuje Uprava na prijedlog predsjednika Uprave.. Kreditni odbor donosi pojedinačne odluke o odobrenju izravnih plasmana do iznosa od 700.. 000,00 kuna te neizravnih plasmana do iznosa od 3.. 000,00 kuna.. Zahtjeve za plasmane u iznosu većem od iznosa iz stavka 2.. ovog članka Kreditni odbor razmatra te, po njihovom prihvaćanju, predlaže Upravi donošenje odluke o odobrenju plasmana.. Radnici s posebnim ovlaštenjima.. Članak 25.. Radnike s posebnim ovlaštenjima imenuje i opoziva Uprava.. Radnici s posebnim ovlaštenjima su izvršni direktor, direktor Sektora, predstojnik Ureda Uprave, rukovoditelj Direkcije, savjetnik Uprave te drugi radnici kojima je odlukom Uprave dan status radnika s posebnim ovlaštenjima.. U okviru svojih ovlasti radnici s posebnim ovlaštenjima odgovorni su za zakonitost rada i poslovanja, likvidnost, izvršavanje obveza, ekonomsko-financijsku uspješnost, poboljšanje kvalitete poslova i usluga te povećanje ugleda HBOR-a.. Uvjeti imenovanja radnika s posebnim ovlaštenjima utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HBOR-a.. Kontrola odobrenih kredita.. Članak 26.. Stručne službe redovito obavljaju kontrolu namjenskog korištenja sredstava plasmana odobrenih neizravno ili izravno krajnjim korisnicima.. Za poslove financijske i tehničke kontrole, uz radnike HBOR-a, mogu se koristiti vanjski suradnici, stručnjaci i ovlaštena revizorska društva.. O svojim nalazima stručne službe redovito izvješćuju nadležna tijela HBOR-a.. Kontrola i revizija.. Članak 27.. Poslovi unutarnje kontrole i revizije organiziraju se u okviru nezavisne i samostalne organizacijske jedinice koja nema operativnih zaduženja iz redovnog poslovanja HBOR-a, a za svoj rad odgovara Upravi i Nadzornom odboru.. Ciljevi, zadaće, obveze, odgovornosti i način rada Kontrole i revizije podrobnije se uređuju pravilnikom koji donosi Uprava.. Godišnji financijski izvještaji.. Članak 28.. Godišnje financijske izvještaje utvrđuje Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave.. Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor, po njihovom utvrđenju, podnosi na potvrdu Hrvatskom saboru.. Revizija.. Članak 29.. Za reviziju poslovanja i financijskih izvještaja HBOR-a nadležna je državna revizija.. Reviziju financijskih izvještaja HBOR-a svake godine obavlja i ovlašteno revizorsko društvo.. Odluku o angažiranju ovlaštenog revizorskog društva donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.. Poslovna tajna.. Članak 30.. Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti i podaci koje zbog njihove prirode i značaja za poslovanje nije dopušteno objavljivati, prenositi ili davati na uvid neovlaštenim osobama, osim na način propisan zakonom ili općim aktom HBOR-a.. Podrobnije odredbe o poslovnoj tajni, čuvanju podataka i imovine HBOR-a propisuje Uprava HBOR-a.. Zabrana konkurencije.. Članak 31.. Predsjednik i članovi Uprave te radnici s posebnim ovlaštenjima ne smiju, dok su zaposleni u HBOR-u, osnovati banku ili drugu financijsku organizaciju.. S osnivanjem banke ili financijske organizacije izjednačena je i kupovina dionica ili na drugi način izražen udio u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija.. Pod kupnjom dionica ili stjecanjem udjela u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija ne smatra se udio u vlasništvu manji od 5% ukupnog kapitala banke ili financijske organizacije.. Iznimno od odredbi ovog članka, Nadzorni odbor može dati suglasnost na postupanje drugačije od navedenog u stavku 1.. i 2.. ovog članka.. Donošenje, izmjene i dopune Statuta.. Članak 32.. Nadzorni odbor donosi Statut te njegove izmjene i dopune kvalificiranom većinom glasova tri četvrtine prisutnih članova, ali najmanje natpolovičnom većinom glasova svih članova.. Nadzorni odbor može ovlastiti Upravu HBOR-a da izvrši ispravak Statuta ili utvrdi pročišćeni teksta Statuta.. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu dati Nadzorni odbor i Uprava.. Prijelazne i završne odredbe.. Članak 33.. Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.. Statut se objavljuje na oglasnim pločama te na Intranet i Internet stranicama HBOR-a.. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji je Nadzorni odbor HBOR-a donio na 60.. sjednici održanoj dana 06.. svibnja 2003.. Posljednja izmjena:.. 22..

  Original link path: /art403?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Plan nabave za 2012.. 1.. 2.. I izmjene i dopune Plana 2012.. 3.. II izmjene i dopune Plana 2012.. III izmjene i dopune Plana 2012.. 5.. IV i V izmjene i dopune Plana 2012.. 6.. VI izmjene i dopune Plana 2012.. 7.. VII izmjene i dopune Plana 2012.. 8.. VIII izmjene i dopune Plana 2012.. 9.. IX izmjene i dopune Plana 2012.. 10.. X i XI izmjene i dopune Plana 2012.. godinu nakon I.. , II.. , III.. , IV.. , V.. , VI.. , VII.. , VIII.. , IX.. , X.. i XI.. izmjene i dopune plana..

  Original link path: /plan-nabave-za-2012-godinu
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Plan nabave za 2013.. I.. izmjene i dopune Plana 2013.. II.. IV.. V.. VI.. VII.. VIII.. IX.. 11.. X.. 12.. XI.. 13.. XII.. 14.. XIII.. XIV.. 16.. XV.. 17.. XVI.. 18.. XVII.. 19.. XVIII.. 20.. XIX.. 21.. XX.. XXI.. 23.. XXII.. , XI.. , XII.. , XIII.. , XIV.. , XV.. , XVI.. , XVII.. , XVIII.. , XIX.. , XX.. , XXI.. i XXII.. izmjena i dopuna Plana..

  Original link path: /plan-nabave-za-2013-godinu
  Open archive •  


  Archived pages: 1113