www.archive-hr-2014.com » HR » L » LISINA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 260 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Prijedlog za mandatno rukovodstvo PD"Lisina"
  Descriptive info: 20 Ožujak 2013.. Hitovi: 1373.. Temeljem članka 36.. Statuta predlažem za sljedeće mandatno razdoblje rukovodstvo pd Lisina i to:.. 1.. Za.. Predsjednika.. : Miloš Vrenc.. 2.. Tajnicu.. :.. Draženka Kinkela.. 3.. Za člana.. Izvršnoga Odbora.. :.. 1.. Bojana Jardas.. 2.. Tatjana Mohorovičić.. 3.. Robert Koprivnjak.. 4.. Igor Peloza.. 5.. Valter Kinkela.. 6.. Radoš Sušanj.. 7.. Paris Fotinos.. 4.. Za člana.. Nadzorni Odbor:.. Jošar Rudi – Predsjednik.. Kornelija Grbac.. Lorena Zubalić.. 5.. člana.. Stegovnog suda:.. Klaudio Jelenić.. Robert Stanić.. Matko Milan.. Predsjednik:.. Miloš Vrenc; v.. r..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=98:prijedlog-za-mandatno-rukovodstvo-pd-lisina&catid=20:o-nama&Itemid=267
  Open archive

 • Title: Prijedlog za počasnog člana - Klaudio Jelenić
  Descriptive info: Prijedlog za počasnog člana - Klaudio Jelenić.. Hitovi: 1219.. Temeljem članka 14.. Statuta planinarskog društva Lisina Matulji Upravni odbor predlaže da se:.. gospodin.. KLAUDIO JELENIĆ.. Proglasi.. POČASNIM ČLANOM.. planinarskoga društva Lisina, a zbog svojih zasluga za rad i djelovanje Društva od njegovoga osnutka pa do danas !.. Miloš Vrenc..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=99:prijedlog-za-pocasnog-clana-klaudio-jelenic&catid=20:o-nama&Itemid=268
  Open archive

 • Title: Izmjene statuta PD "Lisina"
  Descriptive info: Izmjene statuta pd Lisina.. Hitovi: 1149.. Izvršni odbor Društva temeljem članka 36.. Statuta predlaže slijedeće izmjene Statuta:.. Članak 30.. Mandat predsjednika i tajnika Udruge traje 4 godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.. Članak 32.. Izvršni odbor čine tajnik i 7 članova.. Predsjednik Udruge je istodobno predsjednik izvršnog odbora.. Članak 33.. Mandat izvršnog odbora Udruge traje 4 godine i može se ponoviti.. Članak 37.. Nadzorni odbor ima tri člana.. Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine i može se ponoviti.. Predsjednik Udruge i članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.. Članak 40.. Stegovni  ...   odbora ne mogu biti članovi Stegovnog suda.. Članak 43.. Mandat u svim tijelima Udruge traje 4 godine.. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.. Članak 57.. Danom stupanja na snagu ovog Statuta predstaje virjediti Statut od 11.. 12.. 1997.. godine.. Članak 58.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.. U Matuljima 05.. 04.. 2013.. Predsjednik Izvršnog Odbora:..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=97:izmjene-statuta-pd-lisina&catid=20:o-nama&Itemid=266
  Open archive
 •  

 • Title: Statut društva
  Descriptive info: Statut društva.. 09 Listopad 2012.. Hitovi: 1333.. PLANINARSKO DRUŠTVO.. "LISINA", MATULJI.. STATUT.. PLANINARSKOG DRUŠTVA.. "LISINA".. Na temelju članka 11 i 37 Zakona o udrugama (Narodne novine br.. 70/97), te članka 11 i.. članka 77 Zakona o športu (Narodne novine br.. 111/97) članovi planinarskog društva su.. na Skupštini Planinarskog društva "Lisina"-Matulji dana 11.. usvojili.. I OPĆE ODREDBE.. Članak 1.. Ovim se statutom uređuje: naziv, sjedište i područje djelovanja udruge, obilježja i pečat.. udruge, svrhu osnivanja, ciljeve i djelatnost udruge, sredstva za rad udruge, odredbe o.. članovima udruge, tijela upravljanja udruge, zastupanje udruge, prestanak rada udruge i.. postupak s imovinom u slučaju prestanka rada udruge te druge odredbe od značaja za.. udrugu.. Članak 2.. Društvo ima svojstvo pravne osobe koje stječe upisom u Registar udruženja građana kod.. zakonom određenog organa uprave.. II NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT UDRUGE.. Naziv.. Članak 3.. Naziv udruge je: PLANINARSKO DRUŠTVO "LISINA" MATULJI.. Skraćeni naziv udruge glasi: PD "LISINA" Matulji.. Sjedište.. Članak 4.. Sjedište PD "LISINA" Matulji je na adresi Trg Maršala Tita 11 u Matuljima.. Pečat.. Članak 5.. Udruga ima pečat koji je pravokutnog oblika s punim nazivom udruge čije su dimenzije.. 5 x 1.. 5 cm.. :.. Pravo korištenja pečata uz potpis imaju: predsjednik i tajnik.. III PODRUČJE.. NA.. KOJEMU UDRUGA DJELUJE.. Članak 6.. Područje djelovanja udruge je Županija primorsko-goranska.. IV ZASTUPANJE UDRUGE.. Članak 7.. Udrugu zastupa predsjednik.. Predsjednik Udruge može pojedine poslove zastupanja,.. putem punomoći, prenjeti na druge osobe.. V CILJ I DJELATNOST UDRUGE.. Članak 8.. Ciljevi Udruge jesu da kao sportsko društvo okuplja mladež i da svojim radom doprinosi.. općim ciljevima sporta, zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, zaštiti okoliša,.. gospodarskom promicanju društva, razvoju humanih odnosa među ljudima, a osobito u.. očuvanju okoliša, planinarskoj orijentaciji, speleologiji i alpinizmu.. Članak 9.. Ciljeve iz članka 8.. ovog statuta Udruga će ostvarivati na sljedeći način:.. organizirati sportsko-rekreacijske aktivnosti građana radi očuvanja zdravlja i.. osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena;.. održavati planinarske objekte, kao i održavati i označavati planinarske staze i.. transverzale na području djelovanja Udruge;.. organizirati planinarske, speleološke, alpinističke škole, škole za planinarske vodiče,.. kao i škole za zaštitare prirode;.. sudjelovati kao i organizirati natjecanja u planinarskoj orijentaciji;.. sudjelovati i organizirati ekspedicije i trekkinge;.. 6.. aktivno sudjelovati u svim oblicima zaštite okoliša;.. 7.. surađivati s drugim planinarskim udrugama.. Ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti iz članka 8.. i prvog stavka članka 9.. u Udruzi.. postoje sekcije:.. •alpinistički odsjek,.. •speleološka sekcija,.. •orijentacijska sekcija,.. •sekcija označavanja planinarskih putova,.. Radi pribavljanja potrebnih financijskih sredstava Udruga može neposredno obavljati.. gospodarske i druge djelatnosti u skladu s propisima.. VI OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE.. Članak 10.. Djelovanje Udruge je javno.. Udruga svoje članove o svom radu izvješćuje na sjednicama tijela Udruge i na drugi.. pogodan način (oglasna ploča, putem glasila Udruge i si).. Članak 11.. Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.. Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge kada se zbog osobito.. važnih.. razloga.. odluči na sjednici tijela Udruge.. VII ČLANSTVO UDRUGE.. Članak 12.. Član Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske pod.. jednakim uvjetima, a na način predviđen Statutom, odnosno mora prihvaćati Statut i.. odluke Udruge, kao i obveze, prava te odgovornosti koje iz njih proizlaze.. Članom Udruge mogu postati i osobe bez poslovne sposobnosti ili sa smanjenom.. poslovnom sposobnošću (nominalni članovi).. Ovi članovi Udruge nemaju pravu.. sudjelovanja u radu tijela Udruge.. Udruga vodi evidenciju o svojini članovima - Popis članstva.. Članak 13.. Redovni članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.. Visinu članarine određuje.. Izvršni odbor.. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz o pravovoljanosti.. članstva u Udruzi.. Članak 14.. Članstvo nastaje odlukom Izvršnog odbora Udruge na osnovi ispunjene pristupnice.. Izvršni odbor Udruge može odlučiti da fizičku osobu ili ovlaštenog predstavnika pravne.. osobe koja je značajno pomogla u radu ili promicanju Udruge imenuje za počasnog člana.. Udruge.. Počasni članovi Udruge sudjeluju u radu Skupštine Udruge bez prava glasa.. VIII PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA.. Članak 15.. Članovi Udruge imaju sljedeća prava i obveze:.. da sudjeluju u radu Udruge,.. da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,.. da biraju i da budu birani u tijela Udruge,.. da čuvaju ugled Udruge,.. da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,.. da plaćaju članarinu,.. da budu obaviješteni o radu Udruge.. Članak 16.. Članstvo u Udruzi prestaje:.. neplaćanjem članarine,.. isključivanjem odlukom Stegovnog suda zbog nepridržavanja odredbi Statuta i.. drugih akata Udruge, kao i kad svojim djelovanjem  ...   osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Udruge iz redova.. članstva;.. g) osigurava nadzor nad materijslno-financijskini poslovanjem Udruge;.. h) podnosi izvješće o radi Skupštini Udruge;.. i) odlučuje o drugim pitanjima iz rada Udruge.. Nadzorni odbor.. Mandat članova nadzornog odbora traje dvije godine i može se ponoviti.. Članak 38.. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih.. članova tog odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.. Sjednice se održavaju najmanje dvaput godišnje.. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice.. njegovih članova i to većinom glasova svih članova.. Članak 39.. Nazorni odbor:.. a).. pregledava cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Udruge te obavlja nadzor.. nad tim poslovanjem,.. provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata.. c)upoznaje Izvršni odbor sa stanjem, nađenim pregledom i nadzorom,.. d)podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge.. Stegovni sud.. Mandat članova Stegovnog suda traje dvije godine i može se ponoviti.. Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda.. prava i obveza utvrđenih ovim Statutom.. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnjeti Nadzorni odbor, Izvršni odbor.. ili predsjednik Udruge.. Članak 41.. Zbog povreda prava i obveza, članu Udruge Stegovni sud može izreći:.. a)opomenu,.. b)isključenje iz članstva.. Članak 42.. Protiv odluke Stegovnog suda član Udruge može u roku 30 dana od primitka odluke.. uložiti prigovor Skupštini Udruge.. Odluka Skupštine donijeta povodom prigovora člana je konačna.. XI OPOZIV.. Mandat u svim tijelima Udruge traje dvije godine.. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih.. ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela.. Članak 44.. Postupak za opoziv predsjednika Udruge, odnosno člana tijela upravljanja pokreće.. Skupština, odnosno, tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.. Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti Izvršni odbor ili Nadzorni odbor.. ili 1/3 članova Skupštine Udruge.. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Udruge,.. Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.. Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li pristupiti glasovanju o.. opozivu.. Predsjednik Udruge, odnosno član tijela upravljanja, opozvan je ako je za opoziv.. glasovala većina nazočnih članova.. Novoizabranom predsjedniku, odnosno članu tijela upravljanja, mandat traje do isteka.. mandata ostalih članova tijela upravljanja.. XII IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJA S.. MOGUĆOM DOBITI.. Članak 45.. Imovina udruge sastoji se od pokretnina i novčanih sredstava koja se ostvaruju iz.. članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, najma planinarskog objekta na Lisini,.. marketinga, organizacije izleta, trekkinga, ekspedicija te vršenja gospodarske djelatnosti.. (trgovina, ugostiteljstvo, turistička agencija i si), a sve u skladu s posebnim zakonskim.. propisima.. Članak 46.. Imovinom Udruge upravljaju tijela Udruge na najsvrsishodni]i način radi ostvarivanja.. ciljeva Udruge.. Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.. Članak 47.. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se.. uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.. Članak 48.. Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo.. za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.. utvrđeni ovim Statutom.. Članak 49.. Materijalno i financijsko poslovanje vrši se u skladu sa zakonskim propisima.. Poslove blagajne u Udruzi obavlja tajnik Udruge.. Potpisnici financijskih dokumenata u platnom prometu su predsjednik i tajnik Udruge.. XHI PRESTANAK UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM.. Članak 50.. Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine.. Članak 51.. Prestankom rada Udruge imovina Udruge se nakon namirenja vjerovnika i troškova.. postupka predaje Županiji koja može odlučiti da imovinu predaje udruzi koja nastavlja.. djelovati na teritoriju Udruge koja je prestala djelovati.. XIV PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE.. Članak 52.. Udruga može dodijeliti svoja priznanja i nagrade svojim članovima, kao i drugim.. organizacijama i građanima zaslužnim za razvitak i promicanje interesa Udruge.. Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog.. odbora.. Članak 53.. Udruga može članovima nadoknaditi plaću, snositi putne troškove i druge troškove u.. vršenju poslova i zadataka za Udrugu.. Članak 54.. Udruga može davati novčane i druge naknade za ostvarenje sportskih rezultata i.. obavljanje sportskih aktivnosti - sudjelovanje u ekspedicijama i slično.. XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 55.. Opći akti Udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od dana.. njegovog stupanja na snagu.. Članak 56.. Tumačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Izvršenog odbora.. Danom stupanja na snagu ovog Statuta predstaje virjediti Statut od 05.. 1995.. U Matuljima 11.. Udruga PD "LISINA" Matulji.. Zvonimir Lenžer..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=63:statut-drustva&catid=20:o-nama&Itemid=232
  Open archive

 • Title: Članovi PD"Lisina"
  Descriptive info: Hitovi: 2454.. REDNI BROJ.. PREZIME I IME.. Vrenc Miloš.. Ružić Sandro.. Ružić Mateo.. Jelenić Klaudio.. Turak Vojmir.. Starčić Ivan.. Milan Matko.. Fotinos Athina.. Fotinos Panagiotis.. 10.. Fotinos Vesna.. 11.. Fotinos Paris.. 12.. Hosi Marija.. 13.. Hosi Siniša.. 14.. Hosi Tomislav.. 15.. Falaš Predrag.. 16.. Kinkela Anamarija.. 17.. Kinkela Morena.. 18.. Kinkela Martina.. 19.. Kinkela Valter.. 20.. Murat Ivan.. 21.. Stanić Alenka.. 22.. Stanić Robert.. 23.. Grbac Kornelija.. 24.. Grbac Andrej.. 25.. Grbac Damir.. 26.. Bolić Emil.. 27.. Paušić Kristina.. 28.. Jošar Rudi.. 29.. Kodrnja Marijan.. 30.. Kodrnja Smiljana.. 31.. Linić-Bujan Marija.. 32.. Bujan Toma.. 33.. Urh Eugen.. 34.. Kinkela Draženka.. 35.. Bolić Ruža.. 36.. Miletić Larisa.. 37.. Miletić Dalibor.. 38.. Smrković Tamara.. 39.. Dekleva Ivan.. 40.. Dekleva Helga.. 41.. Dekleva Mihael.. 42.. Dekleba Nikol.. 43.. Opačak Gea.. 44.. Sirnik Slavko.. 45.. Sirnik Ljiljana.. 46.. Šćulac Mladen.. 47.. Šćulac Margareta.. 48.. Knežević Damir.. 49.. Koprivnjak Robert.. 50.. Peloza Igor.. 51.. Peloza Tatjana.. 52.. Babić Tedi.. 53.. Markanjević Tina.. 54.. Jakačić Paulo.. 55.. Slavić Erna.. 56.. Turković Milojka.. 57.. Travaš Jagoda.. 58.. Udović Davorin.. 59.. Burić Goran.. 60.. Ciganović Sandro.. 61.. Sušanj Denis.. 62.. Sušanj Radoš.. 63.. Sušanj Arsen.. 64.. Sušanj Irena.. 65.. Stanić Laura.. 66.. Stanić Mario..  ...   Aleksandar.. 90.. Sušanj Leon.. 91.. Sušanj Silvia.. 92.. Sušanj Diana.. 93.. Gašparović Dragica.. 94.. Gašparović Dubravko.. 95.. Gašparović Jasna.. 96.. Gašparović Marijan.. 97.. Balan Branko.. 98.. Štemberger Danica.. 99.. Laginja Slavica.. 100.. Juričić Ivanka.. 101.. Smajla Gordana.. 102.. Zubalić Lorena.. 103.. Erlić Veronika.. 104.. Jelenić Tanja.. 105.. Plivelić Mirjana.. 106.. Rosović Claudia.. 107.. Petrov Dinko.. 108.. Vračko Anita.. 109.. Vračko Sanjin.. 110.. Kućel Eni.. 111.. Kućel Marija.. 112.. Mohorovičić Tatjana.. 113.. Jardas Bojana.. 114.. Marić Bojan.. 115.. Rubčić Goran.. 116.. Jelenić Roža.. 117.. Peloza Adrijana.. 118.. Sušanj Ervin.. 119.. Surina Anamarija.. 120.. Hasičić Jusmir.. 121.. Jelenić Nataša.. 122.. Herega Damir.. 123.. Valetić Robert.. 124.. Ignatoski Milan.. 125.. Dujaković Tihomir.. 126.. Smajla Doris.. 127.. Prodan Vilim.. 128.. Kovačić Nataša.. 129.. Slavić Paulo.. 130.. Sušanj Sanja.. 131.. Zrinšćak Katarina.. 132.. Mohorovičić Iva.. 133.. Zdrinšćak Josip.. 134.. Mohorovičić Vesna.. 135.. Vrancich Sandro.. 136.. Radman Marko.. 137.. Radaković Ivan.. 138.. Radaković Bogdan.. 139.. Stanić Alen.. 140.. Slavić Denis.. 141.. Sokolić Ozrenka.. 142.. Sokolić Jadranko.. 143.. Šeljić Dražen.. 144.. Šatmanić-Željanac Ankica.. 145.. Šepić Senka.. 146.. Šepić Goran.. 147.. Mazar Marino.. 148.. Delić Dominik.. 149.. Čarak Matija.. 150.. Klapčić Silvija.. 151.. Turza Aljoša.. 152.. Juričić Franko.. 153.. Turković-Juričić Alenka.. 154.. Juričić Inge..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=62:hg&catid=20:o-nama&Itemid=231
  Open archive

 • Title: Sastanci društva
  Descriptive info: Sastanci društva.. 12 Listopad 2012.. Hitovi: 1424.. Obaviještavaju se svi zainteresirani da se sastanci društva održavaju petkom u 20 sati,dok se u zimskom periodu(od 27.. listopada)održavaju od 19 sati..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=67:sastanci-drustva&catid=20:o-nama&Itemid=243
  Open archive

 • Title: Novo u galeriji 2014
  Descriptive info: Nalazite se ovdje:.. Obavijesti.. Novo u galeriji 2014.. 06 Travanj 2014.. Hitovi: 241.. U galeriju su "dignute" slike sa 6-tog tradicionalnog pohoda "100 ženskeh na Planike"..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=133:novo&catid=25:obavijesti&Itemid=152
  Open archive

 • Title: 100 ženskeh na Planike 2014
  Descriptive info: 100 ženskeh na Planike 2014.. 05 Ožujak 2014.. Hitovi: 375.. tradicionalni pohod “.. 100 ženskeh na Planike”.. organizira PD Lisina od Matuj 09.. 03.. I ov put ruta je stara,.. sen dobro znana,.. 1000 vrlin ima, nanke jedna mana.. Bedž, dolči, garoful, dobra maneštra,.. Saki ki pride videt će da je to prava fešta..  ...   Se je isto kot i lane, parićajte se za 4,5- 5 ur hoda:.. Poklon – Planik – Korita - Brgudac.. Prijave petak na 7 ur večer va prostorojah društva,.. a more i na e-mail:.. Vrednosti ove akcije prepoznali su i potpomogli sponzori i dobrotvori :.. Radnik Lovran.. Udruga dragovoljci domovinskega rata Matulji.. Štamparija Impress Matulji..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=132:100-zenskeh-na-planike-2014&catid=25:obavijesti&Itemid=152
  Open archive

 • Title: Izvještaj sa godišnje skupštine 2013.
  Descriptive info: Izvještaj sa godišnje skupštine 2013.. 01 Prosinac 2013.. Hitovi: 346.. Redovita godišnja Skupština planinarskog društva Lisina Matulji održana je u srijedu dana 27.. 11 2013.. u društvtenom domu Hangar u Matuljima.. Predsjednik Skupštine Miloš Vrenc prigodnim riječima otvorio je redovitu godišnju Skupštinu Društva, pozdravio je sve nazočne članove, a posebno Predsjednika Istarskog planinrskog saveza gospodina Vladimira Rojnića, tajnika planinarskog društva Elektroistra Pula gospodina Drobnjaka, te pradstavnicu sponzora firme Autoglobal Veli Brgud gospođicu Lakić.. Skupštini je nazočilo.. 83 člana od ukupno 143.. ; što je više od natpolovičnog broja, te su time sve Odluke Skupštine pravovaljane.. Dnevni red Skupštine:.. Izvješće o radu za 2013.. godinu;.. Dodjela priznanja najzaslužnijim članovima u 2013.. Godini.. Ad.. U izvješću je naglasak dat na veliki uspjeh Marka Hanze, koji je nastupio na Ultra trailu du Mont Blanc.. Utrka je to od 166 kilometara, koju je Marko završio na 305.. mjestu od ukupno više od 1600 plasiranih trkača iz cijeloga svijeta.. Za to mu je trebalo 34 sata i 24 minute.. Sunčana je osvojila prvo mjesto, kao pobjednica seriala Adnaturinog Salamon multisport seriala.. Dvojcu „starih“ trekera priključili su se Vedran i Tedi, uz poseban uspjeh Vedrana na dvije trke na Učku; Učka Trail i Učka Vertikal, gdje je osvojio 3; odnosno 10 mjesto.. Školska transverzala imala je, a zbog jako loših vremenskih  ...   naše Općine.. Posebno je naglašena pomoć predsjednika IPS gdina Rojnića u digitalizaciji LP-a.. Naš planinaski dom Stanko Jurdana u Lisini i dalje je u devastiranom stanju i neizgledno je kada će i da li će bit ikada više u funkciji planinarenja.. Kao najaktivniji u protekloj 2013-oj godini, prigodnu i praktičnu nagradu dobili su:.. Alenka Stanić.. Mirjana Plivelić.. Claudia Rosović.. Nataša Kovačić.. Kristina Paušić.. Goran Burić.. Zbog velikog angažmana u digitalizaciji LP-a diplomama su nagrađeni:.. Mario Stanić, Robert Koprivnjak, Paris Fotinos, Tomislav Hosi, Robert Stanić, Matko Milan i Vedran Dakić.. Marko Hanza.. nagrađen je diplomom za izuzetan uspjeh na treking utrci UTMB.. Zbog doprinosa u pisanoj riječi i uređenju web stranici i uređenju naših oglasnih ormarića u centru mjestu, nagrađeni su diplomom:.. Zdravko Drobac, Dalibor Miletić i Vedran Dakić.. Kao markacisti, uz završeni tečaj HPS-a, nagrađeni su:.. Damir Grbac i Matko Milan.. Zbog logističke potpore pri organiziranju naše akcije „100 ženskeh na Planike“ prigodnom knjigom nagrađeni su:.. Mladen Šćulac, Stojan Balzani i Đani Brajan.. Nakon službenog dijela, prikazana su dva DVD uradka o protekloj godini i portreti naših vrijednih članica Društva.. Podjeljeni su i kalendari za 2014.. godinu.. Zakuskom sa kolačima, pršutom i sirom, koje su napravile članice i financirali muški članovi Društva, uz sponzora za vino beli i črno i soki, završila je godišnja Skupština..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=129:izvjestaj-sa-godisnje-skupstine&catid=25:obavijesti&Itemid=152
  Open archive

 • Title: Risnjak by Taliban
  Descriptive info: 09 Studeni 2013.. Hitovi: 348.. Saga o Risnjaku by Taliban..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=126:risnjak-by-taliban&catid=25:obavijesti&Itemid=152
  Open archive

 • Title: Sastanci društva
  Descriptive info: 01 Studeni 2013.. Hitovi: 267.. 11.. zbog blagdana nema sastanka društva.. Od 8.. sastanci će počinjati 1 h ranije, od 19h zbog prelaska na zimsko vrijeme..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=124:sastanci-drustva&catid=25:obavijesti&Itemid=152
  Open archive •  


  Archived pages: 260