www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Vinogradarstvo i vinarstvo.. Voćarstvo.. Povrćarstvo.. Sjemenarstvo i rasadničarstvo.. Biljno zdravstvo.. Izvješća.. Integrirana.. Ekološka.. Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo.. Šećer.. Ovlašteni skladištari.. Posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište.. Uputa za fizičke osobe – proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe.. Štete od elementarnih nepogoda.. >.. Služba biljnog zdravstva djeluje u okviru Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, a obavlja poslove iz područja zdravstvene zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja.. U području zdravstvene zaštite bilja ure uje zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvr ivanje prisutnosti i odre ivanje vrsta štetnih organizama u cilju omogu avanja optimalne proizvodnje i trgovine biljem.. Donosi potrebne fitosanitarne mjere u cilju očuvanja zdravstvenog stanja bilja.. U području sredstava za zaštitu bilja ure uje postupak registracije sredstava za zaštitu bilja, obavlja ostale poslove u svezi prometa i primjene sredstava i pra enja ostataka pesticida u cilju pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja  ...   štetnih organizama bilja.. - vo enje postupka registracije sredstava za zaštitu bilja i Upisnika sredstava za zaštitu bilja.. - priprema i koordinacija programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja.. - priprema i koordinacija nacionalnog monitoringa pra enja ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla.. - suradnja s tijelima EU nadležnim za biljno zdravstvo.. Fitosanitarna strategija za razdoblje 2009-2012.. Ovaj dokument predstavlja podlogu za daljnji razvoj hrvatske nacionalne službe za biljno zdravstvo i definiranje njene uloge u fitosanitarnom području u sljede e četiri godine.. Glavni naglasak i ciljevi Strategije stavljeni su na prioritetne aktivnosti službe do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i njenoj ulozi u budu em okruženju jedinstvenog europskog tržišta.. Strateški ciljevi zadani ovom Strategijom su:.. 1.. Utvr ivanje prioritetnih aktivnosti nacionalne službe za biljno zdravstvo u pretpristupnom razdoblju.. Unaprje enje postoje e organizacije službe i razvoj ljudskih potencijala.. Tehnička potpora.. 4.. Položaj i uloga nacionalne službe za biljno zdravstvo nakon pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=5866
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Tehnološke upute.. Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.. Statistički podaci za integriranu proizvodnju.. Integrirana poljoprivredna proizvodnja po županijama.. Popis proizvo ača upisanih u Upisnik proizvo ača u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivednih proizvoda, NN 137/12.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, NN 59/14..

  Original link path: /default.aspx?id=5879
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Produljenje roka za korištenje neiskorištenih količina plavog dizela.. Dosadašnje Knjižice goriva za poljoprivrednike i Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu zamjenjuju se karticom Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo (Kartica goriva).. Karticu goriva, na zahtjev korisnika, izdaje Agencija za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odnosno nadležno tijelo za izdavanje povlastica za ribolov, uzgoj i akvakulturu.. Korisnici prava na plavo gorivo kojima su izdane Knjižice goriva za poljoprivrednike odnosno Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu, obvezni su u razdoblju od 30.. lipnja do 30.. studenog 2010.. godine dostaviti Knjižice goriva regionalnim uredima Agencije za pla anja, odnosno nadležnom tijelu koje je izdalo povlasticu za ribolov, uzgoj i akvakulturu, radi preuzimanja Kartice goriva.. Pravo korištenja Kartice goriva ostvaruje se sljede i dan od dana preuzimanja Kartice goriva, a najranije od 1.. srpnja 2010.. Knjižice goriva prestaju važiti 1.. kolovoza 2010.. godine te e se kupovina i prodaja plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, korisnicima prava obavljati samo uz predočenje kartice goriva i ostalih dokumenata kako je propisano Pravilnikom.. Tehnički uvjeti prihvata i op i uvjeti korištenja kartice goriva za namjene u poljoprivredi i ribarstvu.. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi ( Narodne novine , br..  ...   se koristiti.. Preduvjeti za fiksni EFT POS terminal su:.. slobodan prostor za EFT POS terminal,.. priključak na telefonsku mrežu sa ispravnom telefonskom linijom; ne više od 2 metra udaljen od mikro lokacije na kojoj e biti smještena svaka zasebna Konfiguracija (u slučaju direktnog povezivanja na komutirani telefonski vod),.. priključak na ispravni izvor napajanja (220V, 50Hz), udaljen ne više od 2 metra od pojedine Konfiguracije,.. Preduvjet za mobilne EFT POS terminale je:.. osiguranje aktivne GSM SIM kartice.. Op i uvjeti za korištenje kartice Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo.. Pravna osnova.. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10).. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 44/10).. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 65/10).. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 78/10).. Odluka o utvr ivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo, NN 98/10..

  Original link path: /default.aspx?id=7426
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Pravilnik o izvješ ivanju u sektoru še era (Narodne novine broj: 95, 04.. 2010.. ) propisuje obvezu dostavljanja podataka o proizvodnji i zalihama u sektoru še era od strane še erana prema Ministarstvu poljoprivrede.. Podatke je potrebno dostaviti na mjesečnoj odnosno godišnjoj razini poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku Podaci o sektoru še era ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte:.. secer@mps.. hr.. Še erane su obvezne dostaviti podatke na sljede im obrascima:..  ...   svibnja svake godine, uz iznimku procjene podataka za tržišnu godinu 2009.. /2010.. koje je potrebno dostaviti u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika.. Obrazac (word).. ;.. Obrazac (excel).. Privremeno izvješ e o proizvodnji.. (Prilog 2.. Pravilnika), rok za dostavu je 20-ti svakog mjeseca za prethodni mjesec.. Konačno izvješ e o proizvodnji še era.. (Prilog 3.. Pravilnika), rok za dostavu je 1.. studenog svake godine za prethodnu tržišnu godinu.. Obrazac (excel).. Mjesečno izvješ e o zalihama še era.. (Prilog 4..

  Original link path: /default.aspx?id=7530
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Skladišnica.. Ovdje možete prona i podatke o ovlaštenim skladištarima i cijenama usluga.. Popis ovlaštenih skladištara.. CJENICI:.. DIBA d.. o.. - Cjenik usluga skaldištenja žitarica 2011.. Žitar d.. , Donji Miholjac - Pregled cijena usluge uskladištenja roba u 2011.. Žito d.. - Cjenik uskladištenja, ulaza, izlaza i sušenja 2011.. Ratarstvo Drenovci d.. , Drenovci - Cjenik prijema i sušenja pšenice i  ...   usluga za 2010.. godinu.. Granolio d.. d.. - Cjenik usluga prijema, sušenja, skladištenja i otpreme soje 2011.. - Cjenik usluga prijema, sušenja, skladištenja i otpreme suncokreta 2011.. - Cjenik usluga prijema, sušenja, skladištenja i otpreme merkantilne pšenice i ječma 2011.. - Cjenik usluga prijema, sušenja, skladištenja i otpreme uljane repice 2011.. - Cjenik usluga prijema, sušenja, skladištenja i otpreme kukuruza 2011..

  Original link path: /default.aspx?id=7575
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zakon o izmjenama zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, NN 93/13.. Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda, NN 142/13.. Prestanak obveze obilježavanja brašna evidencijskim markicama od 20.. srpnja 2013.. Obrazac A3.. Obrazac evidencije proizvodnje brašna.. Obrazac prijave elektronskog vo enja knjige KEUB..

  Original link path: /default.aspx?id=8981
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ministarstvo poljoprivrede poradi pravovremenog informiranja malih proizvo ača jakih alkoholnih pi a o obvezama koji isti imaju temeljem Zakona o trošarinama (,,Narodne Novine, br.. 22/2013, 32/2013 i 81/2013) objavljuje Uputu za fizičke osobe - Uputa za fizičke osobe proizvo ače jakih alkoholnih pi a za vlastite potrebe a koja je objavljena na web stranici Ministarstva financija dana 6.. 2013.. Nadalje, poradi potpunijeg informiranja malih proizvo ača jakih alkoholnih pi a daje se prikaz Prijave za upis u registar trošarinskih obveznika  ...   vlastite potrebe, zapremnini kotla te obračunatoj trošarini - Obrazac GI-MP-JAP koje su isti dužni dostavljati nadležnom Carinskom uredu, Carinske uprave Ministarstva financija, kao i Primjer vezan za utvr ivanje i obračun trošarina i popunjavanje Obrasca GI-MP-JAP.. Uputa za fizičke osobe proizvodače jakih alkoholnih pi a za vlastite potrebe.. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika.. Godišnje izvješ e o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pi a za vlastite potrebe.. Primjer vezan za utvr ivanje i obračun trošarina i popunjavanje Obrasca GI-MP-JAP..

  Original link path: /default.aspx?id=9458
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (.. Narodne novine.. broj 73/97).. ure en je pojam elementarne nepogode i propisane su mjere, prava i dužnosti sudionika zaštite od elementarnih nepogoda.. Metodologijom za procjenu štete od elementarne nepogode ure en je postupak prijave i potvr ivanja šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj.. (.. broj 96/98).. Ministarstvo poljoprivrede u skladu sa navedenim Zakonom vrši verifikaciju, odnosno potvr uje štete prijavljene od županijskih povjerenstva te ih dostavlja na daljnji postupak Ministarstvu financija kao centralnom tijelu nadležnom  ...   od elementarnih nepogoda (.. Obrasci:.. EN-P Prijava štete od elementarne nepogode.. EN-1 Šteta od elementarne nepogode na gra evini.. EN-2 Šteta od elementarne nepogode na opremi.. EN-3 Šteta od elementarne nepodoge na zemljištima.. EN-4 Šteta od elementarne nepogode na dugogodišnjim nasadima.. EN-5A Šteta od elementarne nepogode na ošte enim šumama.. EN-5B Šteta od elementarne nepogode na uništenim šumama.. EN-6 Šteta od elementarne nepogode u stočarstvu.. EN-7 Šteta od elementarne nepogode na obrtnim sredstvima.. EN-8 Šteta od elementarne nepogode na ostalim dobrima i troškovi..

  Original link path: /default.aspx?id=9459
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zaštita autohtonih proizvoda.. Pitanja i odgovori.. Obrasci za podnošenje zahtjeva na nacionalnoj razini.. Postupak za registraciju zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI), zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (ZTS) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.. U postupku zaštite.. Zaštićene oznake izvornosti (ZOI).. Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP).. Ovlaštena kontrolna tijela za ZOI i ZOZP - nacionalna razina.. Postupak registracije na razini Europske unije.. Proizvodi registrirani na razini Europske unije.. Seminari i radionice.. Standardi kvalitete za hranu.. Označavanje hrane - Informiranje potrošača o hrani.. Službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje.. Službene kontrole.. Sigurnost hrane.. Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.. Republika Hrvatska zbog posebnosti zemljopisnog položaja, prirodnih i klimatskih uvjeta kao i bogate kulture te tradicije, posjeduje veliki broj autohtonih prehrambenih proizvoda koji zbog tehnoloških, prehrambenih i organoleptičkih specifičnosti, kvalitetom i posebnoš u uspješno konkuriraju na hrvatskom tržištu i dio su naše gastronomske ponude.. Mnogi od njih su postali prepoznatljivi kao i zemljopisna područja u kojima se proizvode.. Proizvodi se štite zbog:.. više cjenovne kategorije.. stvaranja identiteta i prepoznatljivosti.. izravne veze proizvoda s odre enim zemljopisnim područjem daje dodatnu vrijednost  ...   i Vije a s obzirom na utvr ivanje simbola Unije za zašti ene oznake izvornosti, zašti ene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na odre ena pravila o podrijetlu, odre ena pravila postupka i odre ena dodatna prijelazna pravila.. 665/2014 od 11.. ožujka 2014.. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vije a u pogledu uvjeta uporabe neobavezne oznake kvalitete planinski proizvod.. Provedbena Uredba Komisije (EU) br.. 668/2014 od 13.. srpnja 2014.. o utvr ivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br.. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vije a o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.. Obrasci uz Uredbu Komisije (EU) br.. 668/2014 (.. zip).. Zakonski akti:.. Zakon o zašti enim oznakama izvornosti, zašti enim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br.. 80/13.. ,.. 14/14.. ).. Podzakonski akti:.. Pravilnik o zašti enim oznakama izvornosti, zašti enim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br.. 86/13).. Pravilnik o nacionalnom znaku zašti ene oznake izvornosti, zašti ene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradiconalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br.. 69/14).. Knjiga grafičkih standarda I.. Knjiga grafičkih standarda II..

  Original link path: /default.aspx?id=6078
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Standardi kvalitete za ve inu kategorija hrane u Republici Hrvatskoj, s ciljem informiranja potrošača i zaštite interesa potrošača, propisani su posebnim propisima koji uključuju:.. klasifikaciju, kategorizaciju i naziv hrane,.. fizikalna, odre ena kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav hrane,.. fizikalno-kemijska i senzorska svojstva sastojaka te vrstu i količinu sastojaka, dodataka i drugih tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane,.. dopuštene tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi hrane.. postupke koje je potrebno provesti prije stavljanja hrane na tržište (samo za odre enu hranu).. dodatne zahtjeve označavanja hrane,.. metode koje je utvrdila Europska unija radi kontrole propisanih standarda kvalitete hrane.. Zakonski akt.. Zakon o hrani (Narodne novine, broj.. 81/2013.. ,.. 14/2014.. Podzakonski akti:.. Propisi koji su u potpunosti uskla eni sa zakonodavstvom EU:.. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima, Narodne novine, broj.. 73/2005.. Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima, Narodne novine, br.. 80/2007.. i.. 28/2011.. Pravilnik o uguš enom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu, Narodne novine, br.. 34/2011.. Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima, Narodne novine, br.. 70/2008.. 86/2008.. Pravilnik o še erima i metodama analiza še era namijenjenih za konzumaciju, Narodne novine, br.. 39/2009.. 144/2010.. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata, Narodne novine, broj.. 70/2009.. Pravilnik o medu, Narodne novine, broj.. 93/2009.. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza uguš enog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju, Narodne novine, broj.. 112/2009.. Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije, Narodne novine, broj.. 81/2010.. Pravilnik o vo nim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zasla enom kesten pireu, Narodne novine, broj.. 94/2011.. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama, Narodne novine, broj.. Pravilnik o vo nim sokovima  ...   proizvodim sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima, Narodne novine, br.. 69/2008.. 141/2013.. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima, Narodne novine, br.. Pravilnik o smrznutim desertima, Narodne novine, br.. 20/2009.. Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva, Narodne novine, br.. Pravilnik o kakvo i uniflornog meda, Narodne novine, br.. 122/2009.. Pravilnik o jestivim uljima i mastima, Narodne novine, br.. 41/2012.. 70/2013.. Pravilnik o soli, Narodne novine, br.. 89/2011.. Pravilnik o pivu, Narodne novine, br.. 142/2011.. Pravilnik o mesnim proizvodima, Narodne novine, broj.. 131/2012.. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta, Narodne novine, br.. 78/2005.. 135/2009.. 86/2010.. 72/2011.. Kategorije hrane za koje nisu propisani standardi kvalitete moraju udovoljavati propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti/sigurnosti hrane i zahtjevima označavanja hrane.. Prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode.. Ministarstvo poljoprivrede provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih voda prije njihovog stavljanja na tržište sukladno Pravilniku o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine br.. 81/2013).. Postupak priznavanja prirodnih mineralnih voda provodi se i u ostalim državama članicama Europske unije.. Postupak priznavanja moraju prolaziti prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (tre e zemlje) ukoliko se prvi puta stavljaju na tržište Republike Hrvatske, odnosno jedinstveno tržište Europske unije.. Obrazac iz Dodatka 5.. :.. Zahtjev za pokretanje postupka priznavanja prirodne mineralne vode/prirodne izvorske vode.. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije, Narodne novine, broj.. 106/2013.. Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije.. (List of natural mineral waters recognised by member states, Official Journal of the European Union).. Link:.. http://ec.. europa.. eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_eulist_en.. pdf..

  Original link path: /default.aspx?id=6077
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Održana radionica " Workshop on food information to consumers - AGR 50136".. Seminari na temu: Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača.. Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane najvažniji su oblici komunikacije subjekta u poslovanju s hranom (proizvo ača, trgovca, ugostitelja i svakog drugog subjekta u poslovanju s hranom koji na tržište stavlja hranu) s potrošačem te je jedno od najsloženijih zakonski ure enih područja vezanih uz hranu.. Sukladno načelu zaštite vlastitih interesa, potrošači moraju biti potpuno informirani o hrani koja je stavljena na tržište i koja im se nudi te im se na taj način omogu ava izbor hrane koju e kupiti i konzumirati.. Označavanje, reklamiranje i prezentiranje, odnosno informiranje potrošača o hrani, mora biti takvo da ne obmanjuje krajnjeg potrošača osobito glede sastava, količine, trajnosti, podrijetla, postupka proizvodnje, karakteristika hrane, prirode, identiteta i svojstava hrane.. Odgovornost za označavanje, reklamiranje i prezentiranje zapakirane ili pretpakirane hrane ima proizvo ač ili onaj koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a koji ima sjedište u Europskoj uniji.. Za označavanje, odnosno informiranje potrošača o nezapakiranoj ili nepretpakiranoj hrani odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom koji hranu prodaje krajnjem potrošaču.. Za donošenje i tumačenje propisa o op em označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, odnosno informiranje potrošača o hrani kao i za označavanje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane nadležna je Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike.. Uredba Komisije (EZ) br.. 608/2004.. o označivanju hrane i sastojaka hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola.. Uredba Komisije (EU) br.. 718/2013.. o izmjeni Uredbe (EZ) br.. 608/2004 o označivanju hrane i sastojaka hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola.. Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, broj.. 56/2013.. 1169/2011.. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br.. 1924/2006 i (EZ) br.. 1925/2006  ...   kojem hrana pripada (Narodne novine, broj.. 26/2013.. Napomena:.. Subjekti u poslovanju s hranom do.. prosinca 2014.. godine.. mogu.. označavati hranu prema jednom od sljede ih načina:.. Sukladno odredbama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, br.. 63/2011, 79/2011 i 90/2013) i Pravilnika o navo enju hranjivih vrijednosti hrane (Narodne novine, broj.. ), kada isti prestaju biti na snazi;.. ili.. Sukladno odredbama Uredbe (EU) br.. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, čija je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, broj 56/2013).. Od.. godine subjekti u poslovanju s hranom.. moraju.. označavati hranu prema odredbama Uredbe (EU) br.. 1169/2011, osim u dijelu navo enja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane.. Nutritivna deklaracija odnosno navo enje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane postaje obvezno od.. prosinca 2016.. godine za svu hranu, a navodi se kako je propisano člancima od 30.. do 35.. Uredbe (EU) br.. 1169/2011 (iznimke Prilog V.. Uredbe hrana na koju se ne primjenjuje zahtjev obveznog navo enja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti).. Subjekti u poslovanju s hranom koji se odluče za dobrovoljno navo enje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane prije 13.. godine moraju ih navoditi prema jednom od sljede ih načina:.. do.. godine:.. prema Pravilniku o navo enju hranjivih vrijednosti hrane (Narodne novine, broj.. ) ako ostale podatke navode prema Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, broj.. ) ili.. sukladno člancima od 30.. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, ako ostale informacije navode prema istoj Uredbi;.. od.. godine isključivo sukladno člancima od 30.. Vodiči:.. Vodič za označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane - 8.. izdanje.. Vodič o navo enju hranjivih vrijednosti hrane - 2.. Upute za ugostitelje.. Pitanja i odgovori o primjeni Uredbe (EU) br.. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani.. Guidance-tolerances for nutrient values.. 7.. 2012 13:44:00..

  Original link path: /default.aspx?id=5851
  Open archive •  


  Archived pages: 993