www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Katalog hrvatskih poljoprivrednih proizvođača zainteresiranih za izvoz i ulaganja sa tvrtkama.. Izvješće o međunarodnim aktivnostima od 2009.. - 2011.. Bilateralna suradnja.. Multilateralna suradnja.. >.. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska poljoprivredna komora izradili su kataloge hrvatskih poljoprivrednih proizvo ača koji su zainteresirani za izvoz i ulaganja.. Katalozi sadrže podatke o poljoprivrednim tvrtkama i njihovim proizvodima.. Katalog hrvatskih poljoprivrednih proizvo ača zainteresiranih za izvoz i ulaganja sa tvrtkama (engl).. Katalog hrvatskih poljoprivrednih proizvo ača zainteresiranih za izvoz i ulaganja sa tvrtkama koje poštuju halal proceduru (engl).. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=9668
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: IZVJEŠ E O ME UNARODNIM AKTIVNOSTIMA.. OD 2009.. 2011.. g.. Uskla ivanje me unarodnih ugovora sa stranim ministarstvima.. , našim upravama te Ministarstvom vanjskih poslova.. Potpisani su sljede i me unarodni akti:.. Me unarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu u siječnju 2009.. godine;.. Memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju Sustavu zajedničke europske banke gena, potpisan u prosincu 2009.. godini;.. Memorandum o suradnji izme u Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bosne i Hercegovine, potpisan u ožujku 2009.. Protokol o jačanju suradnje u području ruralnog razvoja u Jadransko-jonskom bazenu, potpisan u Rimu, u svibnju 2010.. Memorandum o razumijevanju izme u Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH i Ministarstva poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike Talijanske Republike, potpisan u rujnu 2010.. Sporazum izme u vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području morskog ribarstva, potpisan u siječnju 2011.. Dogovor o prethodnom odobrenju izme u Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Novog Zelanda, potpisan u srpnju 2011.. Memorandum izme u Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva Republike Austrije o suradnji na području poljoprivrede, potpisan u listopadu 2011.. Memorandum o suglasnosti u području poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja izme u Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH i Program Ujedinjenih naroda za razvoj.. potpisan u lipnju 2011.. Godine;.. Memorandum izme u Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Federalne službe za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije, nadležnih za sigurnost izvoznih vodnih bioloških resursa i proizvoda njihove obrade u odnosu na uvjete isporuke ribe i morskih plodova iz Republike Hrvatske u Rusku Federaciju, dogovara se njegovo potpisivanje.. Pra enje rada me unarodnih organizacija.. : imenovanje hrvatskih stručnjaka za rad u komisijama i potkomisijama u me unarodnim organizacijama, kandidiranje projekata i pregovori oko veličine učeš a u proračunu projekta, izvještavanje o nacionalnim statističkim podacima, slanje primjedbi na deklaracije, sporazume i druge zaključne dokumente, sudjelovanje na sjednicama izvršnog odbora i generalne skupštine odre ene me unarodne organizacije.. Koordiniramo rad slijede ih me unarodnih organizacija:.. Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu FAO;.. Radna skupina za javno zdravstvo, hranu i vodu NATO-a;.. Me unarodno vije e za masline IOC;.. Me unarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo OIV;.. Me unarodna organizacija za še er ISO;.. Me unarodno udruženje za ispitivanje sjemena ISTA;.. Me unarodni ured za epizootije OIE;.. Europski program za očuvanje banke biljnih gena ECP/GR;.. Sustav zajedničke europske banke gena AEGIS;.. Europsko udruženje za stočarstvo EAAP;.. Srednjoeuropska inicijativa CEI;.. Radna zajednica Alpe Jadran RZAJ;.. Unija za Mediteran Barcelonski proces UzM;.. Radna skupina za Dunavsku strategiju - DS;.. Jadransko-jonska inicijativa.. - JJI;.. Radna skupina za regionalni ruralni razvoj SWG.. Organiziranje me unarodnih skupova u zemlji:.. pisanje govora, prezentacija, tehnička priprema predavača, dvorane i opreme, organiziranje tehničkih izleta i dr.. U Republici Hrvatskoj smo organizirali sljede e doga aje:.. Uspješno smo organizirali 32.. svjetski kongres vinogradarstva i vinarstva u Zagrebu u lipnju 2009.. Glavna tema kongresa je bila.. Globalizacija u vinogradarsko-vinarskom sektoru: perspektive i alternative,.. ukupno je na kongresu sudjelovalo 520 sudionika iz preko 40 svjetskih zemalja.. Nakon završetka kongresa, 3.. srpnja, održana je i 7.. generalna skupština Me unarodne organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV).. Organizirali smo svjetskim vinarima posjet kutjevačkim, daruvarskim, me imurskim i plešivičkim vinarima.. U suradnji sa Stalnom radnom skupinom za regionalni ruralni razvoj (SWG) organizirali smo u Zagrebu u studenom 2010.. godine godišnji radni sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Europe.. Glavni cilj sastanka je bio jačanje regionalne suradnje u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.. Sukladno tome donesen je završni dokument koji sadrži uskla ene zaključke sastanka.. Sudjelovalo je 13 delegacija zemalja iz okruženja, a od toga su bili prisutni ministri Austrije, Albanije, Crne Gore i Makedonije s kojima su održani bilateralni sastanci o pitanjima aktualnim za odnose s tim zemljama.. U Splitu smo organizirali SWG Forum o poljoprivrednoj politici u listopadu 2011.. Tema ovog Foruma je bila Izazovi poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Jugoistočnoj Europi Globalna, europska i regionalna dimenzija , a sudjelovalo je 70-ak predstavnika ministarstava poljoprivrede zemalja iz regije, predstavnika Europske komisije, me unarodnih organizacija, delegacije EU u Hrvatskoj, te predstavnici hrvatskih stručnih institucija i akademske zajednice.. Skupovi kojima se obilježava Svjetski dan hrane u Republici Hrvatskoj.. Svake godine se u okviru me unarodnog sajma Agrozemlja, u Bizovačkim toplicama održavaju prigodne izložbe poljoprivrednih proizvoda s ciljem informiranja javnosti o problematici hrane u svijetu.. U suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu i FAO-om organizirali smo dva me unarodna skupa u Osijeku na kojima su sudjelovali predstavnici znanstvenih i stručnih institucija.. Tema skupa 2010.. godine je bila.. Ujedinjeni protiv gladi.. , dok je 2011.. godine tema bila.. Cijena hrane od krize ka stabilnosti.. Koordinacija rada na projektima.. , iniciranje projekata, zaključivanje sporazuma o projektima, kontrola njihove provedbe na terenu ( Steering Committee) i financijskog učeš a hrvatske strane, organizacija studijskih putovanja za predstavnike našeg ministarstva i hrvatskih stručnjaka drugih institucija u inozemstvu te organizacija boravka inozemnih stručnjaka i konzultanata u Republici Hrvatskoj.. Značajniji projekti s pojedinim državama i me unarodnim organizacijama su:.. U sklopu hrvatsko njemačke bilateralne tehničke suradnje koja se temelji na Ugovoru izme u Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o tehničkoj suradnji od 15.. siječnja 1999.. godine, Savezno ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke angažiralo je 2005.. godine Njemačko društvo za tehničku suradnju (GTZ) u svrhu provedbe Projekta.. Poticanje gospodarstva i zapošljavanja u prehrambenom sektoru.. Projekt je u završnoj fazi provedbe i obuhvatio je sljede e aktivnosti: osnivanje Udruge vinara i njihova edukacija, izgradnja laboratorija analizu i kontrolu kvalitete vina u Kutjevu, edukacija vinara Slavonije, Baranje i Srijema, izgradnja laboratorija za analizu i kontrolu kvalitete mesa na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, edukacija proizvo ača kulena, opremanje ureda proizvo ača kulena, edukacija proizvo ača ekološkog vo a i povr a, opremanje pogona za preradu ekološkog vo a, opremanje pogona za preradu ekološkog povr a i osnivanje zadruga proizvo ača ekološkog vo a i povr a.. U prosincu 2011.. održane su dvije završne radionice na temu unapre enja proizvodnje i prerade ekološkog vo a i povr a i unapre enja vinarskog sektora koje su okupile proizvo ače sudionike projekta koji se završava u 2011.. U sklopu hrvatsko francuske suradnje, od 2003.. francuska Vlada je stavila na raspolaganje svoje long-term tehničke savjetnike, koji su smješteni unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a čiji je glavni zadatak potpora ministarstvu i prate im institucijama pri pridruživanju Europskoj uniji te pomo u uskla ivanju s europskim standardima.. Temelji ove suradnje su trogodišnji programi suradnje izme u Francuske i Hrvatske te Francusko-hrvatsko strateško partnerstvo, potpisani od strane dva Ministarstva vanjskih poslova.. Suradnja se odvijala putem organiziranih studijskih putovanja, radionica, razmjene stručnjaka i sl.. u području unapre enja sektora za vino i alkoholna pi a, uspostavi i unapre enju sustava rada Agencije za pla anja u poljoprivredi, uspostavi integriranog sustava za upravljanje i kontrolu, poljoprivredne politike i ruralnog razvoja te strukturiranju profesionalnih poljoprivrednih organizacija, ekološkoj poljoprivredi, sjemenarstvu, stočarstvu i dr.. U okviru rada Zajedničke sjednice Vlada Republike Ma arske i Vlade Republike Hrvatske, Ma arska je pružila značajnu financijsku i stručnu pomo na području edukacije i razmjene iskustava kroz on-the-job treninge za djelatnike Agencije za pla anja u poljoprivredi, kao i pomo u pripremi procedura za djelatnike Uprave za ruralni razvoj te u području strateškog planiranja i programiranja, odnosno provo enja programa ruralnog razvoja.. Koordinacija provedbe projekta FAO/EBRD.. Potpora kvalitetnim prehrambenim proizvodima u Hrvatskoj te poboljšanje veza izme u poljoprivredno-prehrambenih tvrtki i proizvo ača.. započeta je u travnju 2011.. godine kad je Zagrebu održana.. Konferencija o zemljopisnim oznakama u Hrvatskoj.. Korisnici u projektu su Uprava za sigurnost i kakvo u hrane MPRRR, lokalni proizvo ači, Agrokor te znanstvene institucije.. Cilj je omogu iti razvoj nove marketinške prilike za Agrokor i lokalne proizvo ače kroz jačanje svijesti sudionika o važnosti razvijanja oznaka zemljopisnog podrijetla u proizvodima na nacionalnoj i lokalnoj razini za dva odabrana proizvoda (Baranjski kulen i mandarine iz doline Neretve).. FAO projekt.. Priprema akcijskog plana razvoja sektora maslinarstva.. je započet u ožujku 2010.. godine te završen u svibnju 2011.. Cilj projekta je bio analizirati stanje u maslinarstvu i izraditi akcijski plan razvoja  ...   temu ekološke poljoprivrede, za predstavnike MPRRR na temu vinarske inspekcije, za predstavnike povr arskog sektora i HPK na temu proizvo ačkih organizacija u povr arstvu te za predstavnike sektora stočarstva i HPK na temu proizvo ačkih organizacija u stočarstvu.. održana je radionica na temu organske poljoprivrede za hrvatske ekološke proizvo ače te je u 2011.. Francuska poljoprivredna komora održala seminar za savjetnike u HPK, a za djelatnike Agencije za pla anja u poljoprivredi održan je u Zagrebu seminar na temu provedbe Europskog fonda za ribarstvo.. Hrvatski predstavnici (veterinarska služba) sudjelovali su i na radionici za referentne laboratorije na temu rezidua antibiotika i boja u Fougeresu, Francuska te na seminaru u Bruxellesu na temu budu e uloge savjetodavne službe unutar CAP-a (predstavnici HPK).. Ve 6 godina za redom u Narodnoj Republici Kini se održava Poljoprivredni forum Kine i zemalja središnje i istočne Europe na kojem organiziramo sudjelovanje hrvatskih predstavnika Ministarstva, znanstvenih institucija i gospodarstvenika.. U sklopu aktivnosti hrvatsko-bavarske komisije u 2011.. organizirali smo studijsku posjetu hrvatskih stručnjaka na temu potpora vezano uz dobrobit životinja, mjere budu eg Programa za ruralni razvoj za razdoblje 2014.. u okviru suradnje sa saveznom pokrajinom Baden-Württemberg organizirali smo studijsko putovanje za predstavnike MPRRR u pokrajinu na temu agrookolišnih mjera i LEADER programa.. Organizacija boravka inozemnih stručnjaka i konzultanata u Republici Hrvatskoj.. U okviru odnosa RH s Kraljevinom Španjolskom u 2011.. godini organizirali smo posjetu predstavnika španjolske Poljoprivredne zadruge ACOR iz regije Castilla i Leon Republici Hrvatskoj.. Predstavnici ACOR-a održali su sastanke u Upravi Hrvatskog saveza zadruga, u MPRRR, Županijskoj komori Osijek s predstavnicima lokalnih zadruga i tvrtki.. Organizirana je i posjeta tvrtki Belje-farma krava, Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo, te Poljoprivrednoj zadruzi Agrovladislavci kako bi pronašli mogu nosti za zajedničku suradnju u budu nost kroz korištenje fondova EU-a.. je organizirana studijska posjeta albanske delegacije na temu IPARD administracije gdje su se sudionici upoznali s ulogom Uprave za ruralni razvoj i Agencije za pla anja u poljoprivredi u području definiranja i provedbe mjera IPARD programa.. U suradnji s HZPSS u 2010.. je organizirana studijska posjeta na temu organske poljoprivrede za stručnjake crnogorske savjetodavne službe za vrijeme koje su sudionici razmijenili iskustva s predstavnicima MPRRR, HZPSS i ekološkim proizvo ačima.. U okviru suradnje s Francuskom Republikom i u suradnji s Upravom za ruralni razvoj organizirana je radionica na temu ekološke poljoprivrede za hrvatske ekološke proizvo ače.. organizirana je posjeta delegacije NR Kine na temu ribarstva.. Tijekom posjete održani su sastanci s predstavnicima Uprava ribarstva MPRRR, te je organizirana dvodnevna posjeta pogonima za proizvodnju i preradu ribe na Jadranu te Institutu za ribarstvo i oceanografiju Split.. U okviru suradnje s Republikom Turskom 2010.. godine organizirana je posjeta turske delegacije Republici Hrvatskoj.. Predstavnici turske delegacije održali su sastanke s predstavnicima MPRRR-a kako bi se upoznali s problematikom i hrvatskim iskustvima u području pregovora s Europskom unijom.. U okviru suradnje s Republikom Kosovom 2011.. godine organizirana je posjeta kosovske delegacije Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, Zavodu za vinogradarstvo, vinarstvo i vo arstvo s ciljem prijenosa hrvatskih iskustava u uskla ivanju predmetnog zakonodavstva s EU legislativom.. Priprema me unarodnih sastanaka:.. odre ivanje tema razgovora, izrada podloge za razgovore na razini cijelog ministarstva, obrada statističkih podataka i odre ivanje protokola doga aja.. U tri godine održano je niz sastanaka od kojih izdvajamo najvažnije:.. priprema i organizacija sudjelovanja ministra poljoprivrede na neformalnim sastancima europskih ministara poljoprivrede koji se održavaju dva puta godišnje u zemlji koja trenutno predsjedava Europskom unijom.. Na svakom sastanku se razgovara o aktualnim temama iz Zajedničke poljoprivredne politike na plenarnom dijelu te na marginama EU neformalnog sastanka, hrvatski ministar ima priliku susreti se s europskim ministrima.. Ove godine su sastanci održani u Ma arskoj i Poljskoj, u 2010.. godini u Španjolskoj i Belgiji, a u 2009.. godini u Švedskoj.. organizacija sudjelovanja hrvatskog izaslanstva predvo enog ravnateljem Uprave za poljoprivrednu politiku i me unarodnu suradnju na Konferenciji ministara poljoprivrede zemalja članica Srednjoeuropske inicijative (CEI) gdje je održao govor na temu.. Mala poljoprivredna gospodarstva i globalizacija.. Konferencija je održana u Beogradu, 13.. svibnja 2011.. organizacija sudjelovanja hrvatskog izaslanstva u Rimu u lipnju 2011.. na visokoj razini na 37.. Ministarskoj konferenciji FAO-a u na kojemu je izabran novi glavni direktor FAO i na kome je sudjelovalo 180 delegacija iz raznih zemalja te oko 80 ministara poljoprivrede iz cijelog svijeta.. Ministarska konferencija se održava svake dvije godine, a u 2009.. godini je održana u sklopu Samita o sigurnosti hrane na kome je sudjelovalo 60 šefova država i 182 članice FAO te stotinjak ministara poljoprivrede.. kontinuirana priprema i organizacija sastanaka hrvatskog ministra poljoprivrede sa ministrima poljoprivrede zemalja u regiji.. U sklopu raznih regionalnih doga aja svake godine se organiziraju sastanci na bilateralnoj razini na kojima ministri razgovaraju o aktualnim temama u poljoprivrednom sektoru.. Od značajnijih susreta u 2009.. godini izdvajamo susret hrvatskog ministra s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Zirojevi em u okviru Poljoprivrednog foruma SWG-a na Jahorini, s makedonskim ministrom poljoprivrede Spasenoskim tijekom sajma poljoprivrede u Novom Sadu, sa srpskim ministrom Draginom tijekom Me unarodne izložbe poljoprivrede (SIA) u Parizu te s makedonskim ministrom poljoprivrede Dimovskim tijekom Regionalnog foruma ministara u Skopju.. godini ostvareni su sastanci sa slovenskim ministrom poljoprivrede Židanom, tijekom me unarodnog poljoprivrednog sajma AGRA u Radgoni te sa srpskim ministrom Draginom tijekom me unarodne konferencije Reforma CAP-a; izazovi pristupa i suradnje u Beogradu.. ostvareni su sastanci sa makedonskim ministrom vanjskih poslova Poposkim u Zagrebu, sa slovenskim ministrom Židanom u siječnju u okviru sajma Zeleni tjedan u Berlinu te u kolovozu tijekom 49.. me unarodnog sajma poljoprivrede AGRA u Radgoni, s predsjednikom AP Vojvodine Pajti em u Zagrebu, sa srpskim ministrom poljoprivrede Petrovi em tijekom 78.. me unarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.. Organizirano je sudjelovanje predstavnika MPRRR-a na nizu doga aja kao što su sudjelovanje na Me unarodnom i regionalnom sajmu privrede u Subotici, Sajmu hrane u Budvi, Konferenciji Kako ozeleniti CAP na Bledu, Poljoprivrednom forumu ministara u okviru SWG-a u Skopju.. Kontinuirana organizacija sastanaka hrvatskog ministra poljoprivrede s ministrima poljoprivrede europskih zemalja.. Tijekom čitave godine pripremaju se susreti u Zagrebu sa stranim izaslanstvima na visokoj razini te se organiziraju sudjelovanja ministra i ostalih predstavnika ministarstva na najznačajnijim doga ajima koji se održavaju u europskim državama, a koji su prilika za bilateralne susrete s kolegama i predstavljanje hrvatske poljoprivrede i gospodarstva.. ističemo susret hrvatskog ministra s francuskim ministrom poljoprivrede Le Maireom, posjetu bavarskog ministra Brunnera, posjetu g.. Hauka, ministra savezne pokrajine Baden W rttemberga.. ostvareni su sastanci s ma arskim ministrom Grafom za vrijeme održavanja 17.. stočarskog sajma, Hodmezovasarhely, s g.. Platzeckom, predsjednikom Vlade pokrajine Brandenburg u Zagrebu, s talijanskim ministrom poljoprivrede, g.. Galanom u Zagrebu te ministrom poljoprivrede Republike Austrije, g.. Berlakovichem u Zagrebu.. Organizirano je sudjelovanje predstavnika MPRRR na nizu doga aja kao npr.. Summit ministara na Zelenom tjednu (Njemačka), SIA (Francuska), 17.. stočarskom sajmu, Hodmezovasarhely (Ma arska), Agrobalt (Litva), Danima Hrvatske u sklopu Jesenskog sajma u Grazu, Austrija, Svjetskoj konferenciji o poljoprivredi, sigurnosti hrane i klimatskim promjenama u Haagu, Nizozemska, Me unarodnom forumu Bukurešt (Rumunjska), OMEK (Ma arska).. organizirana je službena posjeta hrvatske gospodarske delegacije, predvo ene državnim tajnikom Kraljevini Maroku za vrijeme koje je potpisan Sporazum izme u Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području morskog ribarstva.. Priprema i organizacija sastanka ministra poljoprivrede, u srpnju 2010.. godine u Bruxellesu (Belgija) s povjerenicima Europske komisije: povjerenikom za poljoprivredu i ruralni razvoj, povjerenikom za zdravstvo i zaštitu potrošača te povjerenicom za pomorska pitanja i ribarstvo.. Ti sastanci održani su radi završnih pregovora u poglavljima 11, 12 i 13, koje je Hrvatska uspješno završila 2011.. Aktivnosti vezane uz organizaciju nastupa na me unarodnim sajmovima.. Temeljem.. Sporazuma o novčanoj potpori radi poticanja i organiziranja nastupa na me unarodnim sajmovima za poduzetnike iz područja djelatnosti MPRRR-a.. , potpisanog u travnju 2008 izme u Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Hrvatske gospodarske komore, svake godine se sukladno prioritetima odabiru sajmovi na kojima e se nastupati i u suradnji s HGK izra uje.. Program zajedničkog nastupa Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Hrvatske gospodarske komore na me unarodnim sajmovima.. Ovaj program se zajednički financira iz sredstava MPRRR-a i HGK, a njime se omogu uje sudjelovanje hrvatskih gospodarstvenika na me unarodnim sajmovima s ciljem promidžbe hrvatskih proizvoda i proizvo ača..

  Original link path: /default.aspx?id=8184
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Sjedinjene Američke Države.. Republika Srbija.. Republika Slovenija.. Savezna Republika Njemačka.. Republika Makedonija.. Republika Mađarska.. Republika Kosovo.. Narodna Republika Kina.. Republika Italija.. Republika Francuska.. Republika Poljska.. Republika Turska.. Republika Ukrajina.. Češka Republika.. Republika Crna Gora.. Bosna i Hercegovina.. Republika Austrija.. Republika Albanija..

  Original link path: /default.aspx?id=7325
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Regionalne inicijative.. Međunarodne organizacije..

  Original link path: /default.aspx?id=7326
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Poticaji.. Uputa o korištenju vaučera.. Kapitalna ulaganja.. Operativni programi.. Upisnik OPG-a.. Državne potpore.. 2010 12:41:00.. Sukladno čl.. 52.. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 83/09, 153/09, 60/10), te čl.. St.. 1.. Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (NN 33/10, 63/10, 106/10), ministar poljoprivrede,  ...   402-01/10-01/354, Ur.. broj: 525-01-10-01, od 15.. listopada 2010.. godine, kojom korisnici koji su ostarili pravo na izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji s dospijećem u lipnju 2011.. godine, ostvaruju pravo na predujam od 60% nominalnog iznosa obračunskog pojedinačnog prava na osnovna plaćanja po poljoprivrednoj površini u protuvrijednosti repromaterijala..

  Original link path: /default.aspx?id=5860
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Potpora kapitalnim ulaganjima podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima Agencija za pla anje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sufinancira vrijednost kapitalnih ulaganja u poljoprivredi.. Tko su korisnici?.. Korisnici sredstava potpore kapitalnim ulaganjima su poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100 % u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. Podnositelj prijave za potporu kapitalnim ulaganjima u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.. Prihvatljivi troškovi.. Troškovi koji su.. prihvatljivi.. za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi:.. a) Kod kupovine uzgojno valjanih grla stoke prihvatljivi su troškovi kupnje stoke (uključuju i troškove transporta) a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;.. b) Kod kupovine novih strojeva i mehanizacije prihvatljivi su troškovi kupnje (uključuju i troškove transporta), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;.. c) Kod opremanja objekata i ugradnje opreme (u objekt ili vozila) prihvatljivi su troškovi kupnje nove opreme (uključuju i troškove transporta i montaže/ugradnje), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;.. d) Kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije gra evinskih objekata prihvatljivi su troškovi:.. nabave novog gra evinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključuju i troškove transporta) sukladno gra evinskom projektu, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača, te troškovi priključaka (električna energija, voda, plin),.. troškovi izvo enja radova sukladno gra evinskom projektu (uključuju  ...   b) nabava rabljene opreme i/ili poljoprivredne mehanizacije;.. c) nabava gra evinskih strojeva i cestovnih vozila (vozila za prijevoz osoba i tereta);.. d) nabava stoke koja nije uzgojno valjana;.. e) troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova;.. f) troškovi poslovanja osoba, uključuju i troškove održavanja i najma;.. g) bankovni troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;.. h) troškovi konverzije; troškovi tečajnih razlika i naknada;.. i) troškovi pristojbi javne uprave (op i upravni troškovi, troškovi najma opreme, strojeva i prostorija, pla e zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvo enja, pra enja i nadzora);.. j) troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu;.. k) pla anje u naturi, troškovi vlastitog rada;.. l) izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi.. Iznosi ulaganja.. Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 150.. 000,00 kuna, a najviši iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 10.. 000.. 000,00 kuna.. Kako se prijaviti?.. Prijave za potporu kapitalnim ulaganjima podnose se.. na temelju javnog natječaja.. kojeg raspisuje Agencija i koji se objavljuje se u Narodnim novinama i na web-stranicama Ministarstva.. Njime se odre uju rokovi, uvjeti za podnošenje prijava i udjeli potpore po pojedinom ulaganju u skladu s Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom.. Više u.. Pravilniku o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (NN 140/09)..

  Original link path: /default.aspx?id=5861
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Trajni nasadi.. Povrćarstvo i cvjećarstvo..

  Original link path: /default.aspx?id=5862
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je registar hrvatskih poljoprivrednika uveden 2002.. godine, s ciljem uspostave reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda.. On propisuje.. način i uvjete.. vezane uz upis u Upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi.. Upis u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u.. Uredima državne uprave u županijama tj.. upravnom tijelu Grada  ...   Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike te za potrebe vo enja statistike.. Upis je prvi korak za ostvarivanje državne potpore, a zahtjev za upis ili za prijavu promjena podnosi se Uredu državne uprave na propisanom obrascu uz upravnu pristojbu i potrebnu dokumentaciju.. Za dodatne informacije možete se obratiti.. Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu..

  Original link path: /default.aspx?id=5892
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Osigurate li svoju poljoprivrednu proizvodnju od mogu ih šteta, imate pravo na povrat 25 posto iznosa ve upla ene premije, do najviše 500.. 000 kuna.. Ako ste svoju poljoprivrednu proizvodnju osigurali od mogu ih šteta od vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda (tuče, mraza, poplave) možete od države dobiti povrat 25 posto iznosa upla ene premije.. Ovaj oblik potpore ispla uje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a ona se odnosi na sve vrste poljoprivredne proizvodnje - (konvencionalnu i ekološku) biljnu i stočarsku proizvodnju, uzgoj riba i uzgoj pernate divljači.. Pravo na potporu imate ako ste kao pravna ili fizička osoba ugovorili policu osiguranja u kojoj se navodite kao osiguranik i ako ste upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Za ostale vrste  ...   trebate priložiti:.. policu osiguranja (original ili ovjerenu presliku).. potvrdu iz koje vidljivo da ste tijekom protekle godine uplatili premiju osiguranja.. presliku povlastice za akvakulturu (za osiguranje proizvodnje u uzgoju riba i drugih vodenih organizama).. uvjerenje Ministarstva da ste korisnik poticaja za pernatu divljač (za osiguranje pernate divljači).. Jedna pravna ili fizička osoba ne može dobiti više od 500.. 000 kuna potpore godišnje.. Razdoblje podnošenja zahtjeva je u pravilu od početka do kraja siječnja za proteklu godinu.. Obrasce zahtjeva i potvrde, kao i popis podataka koje treba sadržavati polica osiguranja na i ete u Pravilniku o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogu ih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu koji možete preuzeti sa stranica Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja..

  Original link path: /default.aspx?id=5893
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva od 09.. 2010.. godine dio je sustavnog i kontinuiranog pristupa upravljanju kreditnim portfeljom koji ovo Ministarstva ima još od 2004.. Ve je i dosadašnjim Odlukama Vlade RH o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.. ( Narodne novine , broj 105/04 i 98/05).. , koje su na prijedlog resornog ministarstva donesene na sjednicama održanim 22.. srpnja 2004.. i 04.. kolovoza 2005.. godine, omogu eno dužnicima sklopiti reprogram kredita na razdoblje do 10 godina uključuju i 1 godinu počeka, uz otpis obračunate zatezne kamate i kamate po dospije u, a ukoliko se dužnik odluči na jednokratnu uplatu imao je pravo na 40% popusta na ukupni dug (po glavnici, redovnoj kamati, kamati po dospije u i zateznoj kamati), dok je korisnicima kredita iz programa kreditiranja kupnje traktora Torpedo odobreno i 60% popusta na dug umanjen za zateznu kamatu.. Tako da posljednja i aktualna Odluka iz rujna 2010.. godine nije donijela neku potpunu novinu, mogli bismo ustvrditi da je zapravo omogu ila proširenje jednakih kriterija naplate kredita prema svim kreditnim dužnicima ovoga Ministarstva i nagodbe pod istim uvjetima.. Naravno da je reprogram mogu.. samo po zahtjevu duž.. nika.. , koji može samostalno odabrati duljinu reprograma i dinamiku povrata kredita.. Ovom se Odlukom omogu uje korisnicima kredita koji su iz različitih razloga došli u teško e povrata kredita,  ...   od Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt i Bayerische Landesbank, München za korisnike uro akovi Poljoprivredni strojevi i ure aji d.. d.. , Županja, uro akovi Specijalna vozila Slavonski Brod, uro akovi Holding i Poljoopskrba vanjska trgovina, realizirane putem Županjske banke; kredite plasmana traktora s priključnim ure ajima iz proizvodnog programa Tvornice traktora d.. , Bjelovar, putem Privredne banke Zagreb d.. , Zagreb, odobreni u ime i za račun Poljoopskrbe-vanjske trgovine; kredite za kupnju traktora Torpedo sredstvima proračuna putem Privredne banke Zagreb d.. , Zagreb; te kredite iz Programa kreditiranja poljoprivredne mehanizacije (traktori Torpedo) u 1998.. godini, odobrene od Hypoleasing, Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt, u korist Virovitičko-podravske županije).. Dužnici kojima je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate, ukoliko prihvate nove uvjete reprograma kredita,.. dužni su podnijeti zahtjev.. banci koja obavlja mandatni posao u ime i za račun Ministarstva i s bankom zaključiti dodatak ugovora o kreditu.. Na taj način se smanjuje pritisak na sudove radi provedbi ovrha, a poslovnim se bankama omogu uje obnova sredstava osiguranja povrata kredita.. Ukoliko je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate reprogram se može zaključiti, naravno uz jedan uvjet, a to je da korisnik kredita podmiri nastale troškove postupka naplate kredita (sudske troškove).. Zahtjev za nagodbu po kreditu odobrenom od strane MP za PRAVNE OSOBE.. Zahtjev za nagodbu po kreditu odobrenom od strane MP za FIZIČKE OSOBE..

  Original link path: /default.aspx?id=7690
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina EU postala je pravno obvezuju a u Republici Hrvatskoj.. EU pravila o državnoj potpori temelje se na člancima 107.. , 108.. i 109.. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).. Prema članku 107.. državna potpora definira se kao stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljaju i u povoljniji položaj odre enog korisnika.. Europska komisija, u suradnji s državama članicama, nagleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora kompatibilan s unutarnjim tržištem, sukladno članku 108.. UFEU.. Državne potpore u poljoprivrednom sektoru su potpore dodijeljene za djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u područje primjene Priloga I.. UFEU (.. http://www.. mvep.. hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.. pdf.. ).. Nadležno tijelo.. Nadležno tijelo za pra enje državnih potpora u sektoru poljoprivrede u RH je Ministarstvo poljoprivrede sukladno članku 35.. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/2013).. Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 101/2013).. propisuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o uskla enosti s odgovaraju im uredbama EU-a, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka od strane davatelja državnih potpora, sadržaj i način vo enja Registra državnih potpora i druga pitanja vezana uz državnu potporu.. U procesu prijave mjera državne potpore izuzetno je važno utvrditi predstavlja li prijedlog programa/projekta ili politike državnu potporu.. Ukoliko se radi o državnoj potpori, važno ju je provesti u skladu s propisima o državnoj potpori.. Pritom pojedine potpore podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji, dok se druge uklapaju u dopuštene postoje e programe državne potpore ili izuze a.. Davatelji državne potpore (čl.. 36.. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju) dužni su dostaviti prijedlog programa i/ili pojedinačne državne potpore Ministarstvu poljoprivrede u skladu s odredbama Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju u slučaju:.. prijave postoje ih mjera državne potpore,.. uvo enje  ...   koja to objavljuje na svojim internetskim stranicama (.. http://ec.. europa.. eu/agriculture/stateaid/exemption/info_en.. htm.. Obrasci prijave.. Prijava postoje e državne potpore.. Obrazac prijave državne potpore.. Obrazac prijave o izuzetoj državnoj potpori.. Obrazac prijave potpore male vrijednosti.. Izvješ ivanje.. Obrazac izvješ a o postoje im državnim potporama.. Zahtjev - Provjera podataka o dodijeljenim potporama.. Evidencija.. Evidencija odobrene potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.. Zakonodavstvo.. Zbog posebne prirode sektora poljoprivrede, Europska komisija usvojila je niz zakonskih odredbi koje se primjenjuju samo na taj sektor.. Uskla enost predloženih mjera državne potpore u sektoru poljoprivrede s unutarnjem tržištem, ure ena je:.. Smjernicama Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014.. (SL L 204, 01.. srpnja 2014.. (.. http://eur-lex.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_204_R_0001 from=HR.. Uredbom Komisije (EU) br.. 702/2014.. od 25.. lipnja 2014.. o proglašenju odre enih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107.. i108.. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 01.. ),.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_193_R_0001 from=HR.. - Uredbom Komisije (EU) br.. 1408/2013 od 18.. prosinca 2013.. o primjeni članaka 107.. i 108.. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.. prosinac 2013.. eu/LexUriServ/LexUriServ.. do?uri=OJ:L:2013:352:FULL:HR:PDF.. Uredbom Komisije (EZ) br.. 794/2004 od 21.. travnja 2004.. o provedbi Uredbe Vije a (EZ) br.. 659/1999 o utvr ivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93.. Ugovora o EZ-u (.. http://ccvista.. taiex.. be/show.. asp?link=/Fulcrum/CCVista/HR/32004R0794-HR.. doc.. , propisuju se obrasci, sadržaj i druge pojedinosti prijave i izvještavanja u vezi državnih potpora.. Važe i propisi Europske unije o državnim potporama u poljoprivredi mogu se i na i na internetskim stranicama Europske komisije, Op e uprave za poljoprivredu,.. eu/dgs/agriculture/index_en.. Op e informacije koje se odnose na državnu potporu u ostalim sektorima (osim ribarstva koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede,) za koju su u RH nadležni, Ministarstvo financija te Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 72/2013), mogu se na i na internetskim stranicama:.. mfin.. hr/.. i.. aztn..

  Original link path: /default.aspx?id=9007
  Open archive •  


  Archived pages: 993