www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: >.. Ministar Jakovina otvara 12.. Tunuaru.. Ministar Tihomir Jakovina otvorit e 12.. Znanstveno-stručni skup o ribarstvu Tunuara, Kualjske ribarske no i.. kolovoza (petak) 2014.. godine u 10:00 sati.. Op inski dom, Trg Marnjiva 23, Kali.. koji se održava u suradnji Ministarstva poljoprivrede, Savjetodavne službe, Upravnog odbora za poljoprivredu Zadarske županije i Instituta za oceanografiju i ribarstvu u Splitu.. U  ...   Zadarske županije.. Uloga organizacije proizvo ača u novoj zajedničkoj organizaciji tržišta EU-a u području ribarstva.. Inicijativa za izradu višegodišnjeg plana upravljanja stokovima male plave ribe u zoni GSA 17.. Trajna i povremena obustava ribolova, Pravilnik o autorizaciji i potporama.. Stanje stoka sitne plave ribe u Jadranskom moru.. Izjave za medije ministra Jakovine održati e se nakon otvaranja Skupa.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=11930
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: OBAVIJEST O UPISU U FITOSANITARNI UPISNIK.. Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede obavještava javnost i poljoprivredne proizvo ače koji su podnijeli zahtjev za upis u Fitosanitarni upisnik i dodjelu FITO broja, kako bi svoje proizvode (konzumni krumpir, citruse i druge proizvode) mogli stavljati na tržište o sljede em:.. Ministarstvo poljoprivrede je u protekla dva tjedna, nakon brojnih kontakata s poljoprivrednim proizvo ačima, izdalo ukupno 242 Rješenja o upisu u Fitosanitarni upisnik i dodijelilo FITO broj proizvo ačima koji su dostavili potpunu i pravilno popunjenu dokumentaciju.. Dio poljoprivrednih proizvo ača koji su podnijeli zahtjev, njih ukupno 52, još uvijek nije dostavio potpunu  ...   zdravstvo u Sektoru fitosanitarne politike, Upravi kvalitete hrane i fitosanitarne politike.. Stoga pozivamo proizvo ače konzumnog krumpira i citrusa, te sve ostale koji su usmenim ili pisanim putem dobili obavijest odnosno Zaključak kojim se pozivaju na dostavu nedostaju e dokumentacije, da istu dostave Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 dana.. Kontakt podaci:.. Ministarstvo poljoprivrede.. Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike.. Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.. Tel: (01) 610 66 92, (01) 610 66 90, (01) 610 93 90, (01) 610 96 74.. Fax: (01) 610 91 89.. E-mail:.. visnja.. ljubetic@mps.. hr.. ivana.. bulajic@mps.. marijana.. kelava@mps.. zeljka.. cegur@mps..

  Original link path: /default.aspx?id=11928
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Analiza tla na poplavljenim područjima Republike Hrvatske.. Rezultati analiza tla napravljenih u laboratoriju Odjela za pra enje stanja poljoprivrednog zemljišta pri Agenciji za poljoprivredno zemljište i u Zavodu za javno zdravstvo Dr.. Andrija Štampar potvr uju da poplavna voda nije uzrokovala onečiš enje tla.. Poplavama u svibnju 2014.. godine pogo ene su Op ine Gunja, Vrbanja i Drenovci.. Pojedinačno po svim mjestima u spomenute tri op ine poplavljene su sljede e površine upisane u ARKOD: Rajevo Selo 1442,56 ha, Gunja 1826,59 ha, uri i 675,89 ha, Strošinci 1280,76 ha, Račinovci 1518,40 ha, Drenovci 211,81 ha, Posavski Podgajci -536,72 ha te Soljani 361,40 ha.. Odjel za pra enje stanja poljoprivrednog zemljišta  ...   ukupnog sadržaja teških metala u tlu su napravljene u laboratoriju Odjela za pra enje stanja poljoprivrednog zemljišta pri Agenciji za poljoprivredno zemljište.. Analize organskog onečiš enja tla su napravljene u Zavodu za javno zdravstvo Dr.. Andrija Štampar.. Rezultati analiza tla potvr uju da poplavna voda nije uzrokovala onečiš enje tla.. Na području županjske Posavine stanje prije poplava utvr en je povišen ukupan sadržaj kroma (Cr), nikla (Ni) i cinka (Zn), što predstavlja prirodno stanje matičnog supstrata na tom području i ne smatra se onečiš enjem tla.. Detaljno izvješ e o provedenim aktivnostima Agencije za poljoprivredno zemljište Odjela za pra enje stanja poljoprivrednog zemljišta na poplavljenom području RH možete preuzeti.. ovdje..

  Original link path: /default.aspx?id=11927
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nema donacije GMO sjemena tvrtke Monsanto u RH.. Nastavno na medijske natpise i informacije koje kruže vezane uz donaciju GMO sjemena tvrtke Monsanto proizvo ačima poplavljenih područja ovim putem dajemo sljede e priop enje:.. Ministarstvo poljoprivrede u stalnom je kontaktu sa predstavnicima tvrtke Monsanto, još od trenutka kada su 16.. lipnja 2014.. godine na svom blog-u najavili mogu u donacija odre ene količine konvencionalnog, a ne GMO sjemena različitih kultura za poplavljena područja.. Na osnovu te informacije, Ministarstvo poljoprivrede je odmah stupilo u kontakt sa predstavnicima Monsanta Europa iz Bruxelles-a, te je utvr eno da je Monsanto namjeravao donirati sjeme poplavljenim područjima u RH, me utim takva donacija nije realizirana.. Navedenu informaciju je potvrdio i direktor Monsanta za područje država bivše Jugoslavije i Albanije.. Tako er, iz Monsanta su se očitovali kako nisu namjeravali donirati genetski modificirano  ...   Monsanto po pitanju eventualne donacije, te ukoliko do iste do e, ista e se izvršiti uz pojačan nadzor nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, te uz prethodnu analizu uzoraka sjemena u ovlaštenom laboratoriju.. Ovim putem još jednom pozivamo sve gra ane ukoliko sumnjaju u ispravnost bilo kojeg sjemena bilo koje poljoprivredne kulture koja se trenutno nalazi na tržištu ili je donirana od strane bilo koje tvrtke koja posluje na teritoriju RH, da mogu u bilo kojem trenutku svoju sumnju prijaviti poljoprivrednoj inspekciji pri Ministarstvu poljoprivrede.. Poljoprivredna e inspekcija po izlasku na teren utvrditi o kakvom sjemenu se radi te postupiti sukladno zakonski propisanim odredbama.. U slučaju sumnje na genetski modificirano sjeme, isto e biti upu eno u ovlašteni laboratorij za ispitivanje sjemena koji e utvrditi možebitan sadržaj GMO-a.. Još jednom želimo ponoviti da u Republici Hrvatskoj nema genetski modificiranih usjeva..

  Original link path: /default.aspx?id=11926
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Sastanak proizvođača mlijeka sa predsjednikom European Milk Board-a Romuald Schaber-om.. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i hrvatski proizvo ači mlijeka okupljeni u Hrvatski saveza udruga proizvo ača mlijeka (HSUPM) održat e u srijedu 30.. srpnja 2014.. godine radni sastanak sa predsjednikom European Milk Board-a Romuald Schaber-om.. Predsjednik European Milk Board-a u radnoj je posjeti Republici Hrvatskoj na poziv Hrvatskog saveza udruga proizvo ača mlijeka.. Tom  ...   te prezentacija na temu Perspektive proizvodnje mlijeka u EU i Hrvatskoj nakon ukidanja kvota prikaz švicarskog modela.. Nakon sastanka održat e se izjave za medije.. srpnja (srijeda) 2014.. u 13:30 sati.. Ministarstvo poljoprivrede, dvorana za sastanke u Kabinetu ministra.. Ulica grada Vukovara 78, II.. kat.. Izjave e dati predsjednik EMB-a Romuald Schaber, predsjednik HSUPM-a Davorin Blaži , te pomo nica ministra Zvjezdana Blaži..

  Original link path: /default.aspx?id=11925
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 5.. 2014 10:33:00.. Strateški planovi Ministarstva poljoprivrede.. 3.. 2014 16:36:00.. Fitosanitarna strategija za razdoblje 2013-2016.. Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Fitosanitarnu strategiju za razdoblje od 2013.. do 2016.. 2014 9:17:00.. Godišnji plan rada Ministarstva poljoprivrede za 2014.. godinu.. 7.. 2013 11:23:00.. Nacionalni pčelarski program.. 2013 15:09:00.. Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.. - 2014.. Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske.. 2011 13:20:00.. Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola Republike Hrvatske.. Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola (u daljnjem tekstu: NPSK) Republike Hrvatske izrađen je na temelju članka 76.. Zakona o hrani (NN br.. 46/07, 55/11)1, a u skladu s člankom 41.. do 43.. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (NN br.. 99/07, 74/08)2 i Odlukom Komisije (EZ) br.. 363/007 od 21.. svibnja 2007.. godine o smjernicama za pomoć državama članicama u pripremi jedinstvenog integriranog višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole predviđenog Uredbom (EZ) br.. 882/2004.. 2011 9:21:00.. Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.. - 2016.. Unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ruralnih područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak hrvatskog sela temeljni su ciljevi Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede.. 2010 13:59:00.. Reforma sustava poljoprivredne politike u RH u razdoblju 2010-2013.. Konceptualni okvir za poljoprivrednu politiku u pretpristupnom razdoblju.. 2010.. Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj..  ...   2007.. Studija izvodivosti izgradnje ribarske infrastrukture sukladno pravnoj stečevini EU.. Studija izvodivosti izgradnje ribarske infrastrukture sukladno pravnoj stečevini EU je strateško plansko-programski dokument i sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem ribarstva u RH.. To je uobičajen instrument Europske Komisije, a koje koriste zemlje u predintegracijskim procesima pristupa Europskoj Uniji.. Fitosanitarna strategija za razdoblje 2009-2012.. U okviru planiranja i provedbe poljoprivredne politike države, potrebno je odrediti institucionalni okvir za donošenje i provedbu fitosanitarnih propisa, mjera i standarda.. Prije svega za te potrebe određuje se nacionalna služba nadležna za biljno zdravstvo kao nositelj i koordinator navedenih aktivnosti.. Nacionalni program nadzora klasične svinjske kuge.. Novom strategijom kontrole, koja se provodi od 1.. siječnja 2005.. godine, cijepljenje svinja protiv KSK je zabranjeno, a u slučaju pojave KSK provode se stroge stamping out mjere.. Temelj za provedbu nove politike kontrole KSK je Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje KSK (NN br.. 187/04) i Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za KSK (NN br.. 16/2005).. Strategija ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2008.. – 2013.. Proslov.. Republika Hrvatska je trenutno suočena s novim izazovima u svom sadašnjem stadiju razvoja, u procesu integracije s Europskom unijom.. Republika Hrvatska je učinila važne korake potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u listopadu 2001.. i službenim podnošenjem zahtjeva za članstvo u veljači 2003.. Program nadziranja bolesti plavog jezika na kraju sezone vektora.. Uprava za veterinarstvo izradila je još jedan program koji se odnosi na kontrolu bolesti plavog jezika..

  Original link path: /default.aspx?id=3649
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: TISUP.. SVIS.. FIS.. eInspektor.. EUD.. Podatkovni centar.. TISUP - Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi..

  Original link path: /default.aspx?id=8094
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Opis sustava.. Središnji veterinarski informacijski sustav (SVIS) je objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i provedbi mjera veterinarskog javnog zdravstva, a čija je zada a da pruži učinkovit pristup informacijama i bude potpora pravodobnom donošenju odluka učinkovitom upravljanju u svim segmentima veterinarske službe.. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je pokrenulo Projekt Dizajniranje, razvoj i implementaciju SVIS-a financiranog iz sredstava Svjetske banke.. Projekt je započeo 24.. a očekivani kraj projekta je 4.. 2011.. Zakonom o veterinarstvu (NN 41/07, 21.. ) je definirano u čl.. 145.. da je Središnji veterinarski informacijski sustav objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa,  ...   učinkovitom upravljanju u svim segmentima veterinarske službe.. Sve pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te svi ostali obveznici u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu moraju u elektronskom obliku dostavljati propisane podatke u SVIS i omogu avati besplatan pristup bazama podataka.. Op i cilj razvoja i implantacije sustava je poboljšanje operativne učinkovitosti u području veterinarstva i uspostava ICT-a kao sustava za podršku veterinarstvu.. Op i cilj se može opisati i kao uspostava dijela informacijskog sustava Ministarstva (tj.. sve potrebne aplikacija, registre, baze podataka te uspostavi veza sa ostalim sustavima Ministarstva) potrebnih za podršku svakodnevnim aktivnostima u veterinarstvu i to u skladu sa potrebama korisnika, me unarodnim i nacionalnim zahtjevima, standardima i legislativom.. Shema SVIS-a..

  Original link path: /default.aspx?id=8095
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) je objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja bilja i provedbi mjera biljnog zdravstva, a čija je zada a pružiti učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka učinkovitom upravljanju u svim segmentima fitosanitarne službe.. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je pokrenulo Projekt Dizajniranje, razvoj i implementaciju FIS-a financiranog iz sredstava Svjetske banke.. Projekt je započeo 8.. srpnja 2010.. a očekivani kraj projekta je početkom srpnja 2011.. Člankom 71.. Zakona o biljnom  ...   unarodnim informacijskim sustavima iz područja biljnoga zdravstva.. Provoditelji zdravstvene zaštite bilja obvezni su voditi i redovito dopunjavati propisane upisnike, evidencije i zbirke podataka, koji se povezuju u informacijski sustav.. Op i cilj razvoja i implementacije sustava je poboljšanje operativne učinkovitosti u području biljnog zdravstva i uspostava ICT-a kao sustava za podršku svim korisnicima u fitosanitarnom području.. sve potrebne aplikacija, registre, baze podataka te uspostavi veza sa ostalim sustavima Ministarstva) potrebnih za podršku svakodnevnim aktivnostima u biljnom zdravstvu i to u skladu sa potrebama korisnika, me unarodnim i nacionalnim zahtjevima, standardima i legislativom.. Shema FIS-a..

  Original link path: /default.aspx?id=8096
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske jest jačanje pozicije i funkcija inspekcijskih službi za kontrolu primjene propisa.. Sukladno tome Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje je odgovorno za provo enje poljoprivredne politike, ujedno je i odgovorno za osiguranje učinkovitog nadzora i kontrole u područjima poljoprivrede, veterinarstva i ribarstva.. Ministarstvo je 2008.. godine započelo sa izgradnjom.. ekspertnog informacijskog sustava.. za upravljanje inspekcijskim nadzorima, koji za rezultat ima pove anje op e učinkovitosti inspekcijskih službi Ministarstva, te smanjenje broja kršenja propisa, a time se izravno utječe i na održivost i unapre enje poljoprivredne politike.. Prva faza informatizacije se odnosila na inspekcije u poljoprivredi (poljoprivredna inspekcija, inspekcija kakvo e hrane, stočarska inspekcija, vinarska inspekcija) u nadležnosti Uprave za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju, te se sastojala slijede ih aktivnosti:.. uspostave.. ekspertnog sustava za upravljanje inspekcijskim nadzorom.. na temelju licence doma eg softverskog produkta e-Inspektor;.. standardizacije poslovnih procesa rada inspektora;.. izgradnje baze znanja koja se sastoji od: propisa (od zakonskih preko svih razina podzakonskih akata), nedostataka (u smislu tipičnih slučajeva koji se uočavaju u inspekcijskim nadzorima) te prijedloga donošenja inspekcijskih mjera (sukladno propisima iz područja poljoprivrede i Zakonu o op em upravnom postupku);.. nabavke tehničke opreme (prijenosnih računala, osobnih računala, perifirerne opreme skeneri i barcode čitača).. uspostave ICT infrastrukture i povezivanja 65 područnih jedinica u jedinstvenu VPN/LAN mrežu Ministarstva.. Za potrebe inspekcija u poljoprivredi izgra en je.. ekspertni informacijski sustav.. koji obuhva a nadzor provedbe 17 op ih zakona te slijede a područja rada navedene inspekcije:.. Državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.. Gnojiva i poboljšiva i tla.. Duhan.. Ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.. Sjeme, sadni materijal i priznavanje sorti prehrambenih proizvoda.. Sredstva za zaštitu bilja.. Oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.. Genetski modificirani organizmi.. Suzbijanje zlouporabe opojnih droga.. Vino.. Zaštita životinja.. Ure enje tržišta.. Druga faza informatizacije inspekcijskih službi Ministarstva se odnosila na veterinarsku inspekciju u nadležnosti Uprave za veterinarske inspekcije i obuhvatila je izgradnju baze znanja za slijede e područja:.. Reprodukcija životinja.. Promet životinjama.. Zarazne i nametničke bolesti.. Promet VMP, Hrana za životinje.. Hrana životinjskog podrijetla.. Nusproizvodi životinjskog podrijetla i kože.. Certificirani veterinarski pregledi.. Sustav provedbe veterinarske djelatnosti.. Držanje i uzgoj životinja.. Generalno gledano, na nacionalnoj razini ekspertni sustav e-Inspektor doprinosi unapre enju inspekcijskih službi Ministarstva; na organizacijskog razini sustav osigurava rad inspektora u skladu sa pravnom regulativom, dok na osobnoj razini sustav osigurava urednost rada inspektora.. U sklopu izgradnje baza znanja napravljeno je:.. 75 kontrolnih lista (checklista) za veterinarsku inspekciju.. 40 kontrolnih lista (checklista) za poljoprivrednu inspekciju.. Definirano 7500 pitanja u svim kontrolnim listama pomo u kojih se statistički prati i kontrolira kontrola primjene propisa.. Definirano 6000 nedostataka (u smislu tipičnih slučajeva koji se uočavaju u inspekcijskim nadzorima).. Definirano 250 inspekcijskih mjera (sukladno propisima iz područja poljoprivrede, veterine i Zakonu o op em upravnom postupku).. Definirao 23500 pravila u bazi znanja (inspekcijske mjere za vrstu nedostatka).. Izgra eno 120 standardiziranih inspekcijskih predložaka (koji obuhva aju inspekcijske zapisnike, rješenja, optužnih prijedloga, dopisa, i slično.. U puni produkcijski rad sustavi su pušteni 2010.. U sklopu održavanja sustava u produkcijskom radu, ra ena je statistička analiza usporedbe rada inspekcijskih službi u 2009.. godini  ...   procesa rada inspekcijskih službi.. Omogu ivanje preventivnih i korektivnih funkcija države.. Osobnoj razini.. Pove avanje urednosti i sustavnosti inspektora.. Sustavno pra enje vlastite efikasnosti.. Potpora za vlastito organiziranje.. Prednosti u korištenju ovakvoga sustava tj.. rezultati uspostave ovakvog sustava.. su:.. Sustav omogu uje provo enje inspekcijskog nadzora na terenu uz ispis zapisnika sa svim potrebnim podacima na terenu (sukladno novom ZUP-u).. Primjena standardiziranih predložaka pismena iz sustava (npr.. rješenja), koja su dijelom automatski popunjena podacima, pridonosi ujednačavanju inspekcijske prakse i rada inspektora, te smanjuje broj formalnih pogrešaka.. Svakom ovlaštenom inspektoru omogu en je online pregled povijesnosti nadzora subjekata i objekata što olakšava i ubrzava planiranje inspekcije, vo enje postupka i izdavanje primjerenih inspekcijskih mjera, obzirom na prethodno izdane mjere vezano za isti subjekt/objekt.. Primjena baze znanja što dovodi do ujednačavanja inspekcijske prakse sukladno propisima.. Mogu nost automatske izrade potrebnih mjesečnih, godišnjih i drugih izvješ a dovodi do značajne uštede vremena i troškova te pove ane preciznosti.. Nadležni rukovoditelji te druge ovlaštene osobe (Kabinet ministra, glasnogovornik) imaju uvid u rad inspekcijske službe u stvarnom vremenu, neovisno o lokaciji i uredovnom vremenu.. Kompatibilnost sustava eInspektor sa sustavom Elektroničkog upravaljanja dokumentima (EUD), na način da bi se podaci upisani u sustavu eInspektor vidjeli i sustavu EUD i obratno, što za inspektora znači uštedu vremena.. Sustav omogu ava rezerviranje i generiranje klase putem SMS poruke, ukoliko je žurno potrebno donijeti rješenje, a inspektor nema prethodno otvoren predmet.. Zakonska osnova.. Za potrebe inspekcije u poljoprivredi izgra ena je baza znanja na temelju slijede e pravne regulative:.. Zakon o poljoprivredi (NN 149/09).. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 83/09 i 153/09).. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ribarstvu (NN 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06, 85/08 i 4/09),.. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/2010).. Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN 163/03 i 40/07).. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05).. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivr.. bilja (NN 140/05 i 35/08 ).. Zakon o duhanu (NN 69/99).. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01, 14/01 i 79/07).. Zakon o hrani 46/07 i 155/08,.. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 84/08, 75/09).. Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05 i 137/09).. Zakon o suzbijanju zloporabe opojnih droga (NN 107/01, 87/02 i 163/03).. Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06).. Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06).. Zakon o vinu (NN 96/03).. Zakon o hrani (NN 46/07 i 155/08).. Zakon o ure enju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN149/09).. Za potrebe veterinarske inspekcije izgra ena je baza znanja na temelju slijede e pravne regulative:.. Zakon o veterinarstvu (NN 41/07).. Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko medicinskim proizvodima (NN 79/98).. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05).. Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmr ivanju (NN 39/08).. Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (NN 7/07).. Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (NN 99/07).. Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07).. Pravilnik o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 89/07)..

  Original link path: /default.aspx?id=8098
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Od 1.. siječnja 2009.. god.. u Ministarstvu poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja (Ministarstvu), uvodi se elektroničko upravljanje dokumentima (EUD).. Projektom elektroničkog upravljanja dokumentima omogu uje se upravljanje dokumentima u Ministarstvu u skladu sa zahtjevima suvremenog informatičkog društva te u skladu sa potrebama Ministarstva, a u okvirima propisane legislative.. Sustav elektroničkog upravljanja dokumentima je razvijan 2008.. i ostvaren kao temelj za uspostavu elektroničkog poslovanja Ministarstva, te kao okosnica ostalih informacijskih sustava ministarstva kao što su: e-Inspektor, Fitosanitarni informacijski sustav, Središnji veterinarski informacijski sustav, Geoinformacijski sustav ribarstva, a sve u skladu sa:.. Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj.. u razdoblju 2007.. 2010.. , prihva enoj Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 650-01/07-02/02; Urbroj: 5030105-07-1 od 7.. prosinca 2007.. ,.. Planom provedbe Programa e-Hrvatska za 2008.. prihva enim Zaključkom Vlade RH, Klase: 650-05/06-01/03; Urbroj: 5030104-08-4 od 5.. lipnja 2008.. STRATEGIJOM REFORME DRŽAVNE UPRAVE za razdoblje 2008.. 2011.. Propisanim sustavom normi za ostvarivanje interoperabilnosti aplikacijskih sustava u državnoj upravi Republike Hrvatske.. prihva enih Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 023-03/01-02/05; Urbroj: 50429-01-11 od 23.. svibnja 2001.. , gdje se posebno navodi.. da u državnoj upravi svi dokumenti trebaju biti u elektroničkom obliku, a arhiva skenirana u skladu s propisanim standardima za arhiviranje.. Zakonima i provedbenim propisima.. :.. Zakon o sustavu državne uprave (NN 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03, 79/07),.. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03,30/04,136/04, 22/05, 46/06, 5/08, 27/08, 77/09),.. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09).. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88),.. Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).. Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02 i 80/08).. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09).. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07),.. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),.. Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/08),.. Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava.. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08).. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04).. potrebama Ministarstva koje su iskazane u Strategiji razvoja Republike Hrvatske Poljoprivreda i ribarstvo ,.. potrebama povezivanja postoje ih informacijskih sustava s bazom dokumenata u elektroničkom obliku.. Za uvo enje sustava EUD uredsko poslovanje nužna je bilo definiranje standardiziranih postupaka i aktivnosti u poslovnom procesu te njihovo preslikavanje (pridruživanje) u informatizirani poslovni proces pri čemu su se morala poštivati sljede a načela:.. načelo ažurnosti i točnosti.. - svi podaci koji se unose u sustav EUD  ...   razdoblje čuvanja bez obzira na promjene ustroja Ministarstva ili promjene poslovnih procesa.. CILJ USPOSTAVE SUSTAVA I REZULTATI.. Cilj Sustava Elektroničkog upravljanja dokumenta je sustavno poboljšanje efikasnosti i transparentnosti rada MPRRR.. i to na više razina.. Primjenom ovoga sustava ostvarene su vidna poboljšanja rada MPRRR kroz postignute rezultate:.. 1.. 1 Temeljne vrijednosti.. Smanjenje troškova rada i pove anje produktivnosti;.. Ubrzanje izvršenja poslovnih procesa i ve a kvaliteta pružanja usluga gra anima;.. Smanjenje broja grešaka, reklamacija i pritužbi;.. Pra enje i detaljan uvid rada s predmetima;.. 2 Vrijednosti koje utječu na pove anje sposobnosti organizacije.. Sustavno upravljanje znanjem i kvalitetnije upravljanje radnim vremenom službenika;.. Prihva anje dokumenta iz različitih komunikacijskih kanala ;.. Različiti automatski kanali dostave izvještaja;.. Pra enje rada na predmetima (uvid u stanje i rokove rješavanja);.. Ubrzanje odlučivanja inicirano poslovnim doga ajima na temelju dostupnih informacija;.. Kvalitetna podrška za reustroj, integraciju i novoimenovane menadžerske pozicije;.. 3 Vrijednosti koje utječu na pove anje produktivnosti organizacije.. Ubrzanje odvijanja poslovnih procesa, koje izravno rezultiraju:.. Pove anjem kvalitete izvršenih poslova.. Pove anjem zadovoljstva korisnika i sudionika tih procesa.. Smanjenjem broja pogrešaka i pritužbi.. Jednostavnije izvješ ivanje i poslovne analize.. Smanjenje prosječnog vremena rješavanja predmeta.. Integracija podataka s drugim internim sustavima i drugim organizacijama;.. Velika brzina obrade i fleksibilnost u radu;.. Bolja koordinacija složenih radnih aktivnosti u kojima sudjeluju više organizacijskih dijelova kompanije i vanjski resursi;.. Konzistentno, jednostavno i informativno korisničko sučelje;.. 4 Vrijednosti koje utječu na bolju iskoristivost resursa organizacije.. Pove ana kontrolabilnost i mjerljivost učinaka od pojedinca do organizacije u cjelini;.. Rastere enje i manji angažman radne snage kroz kvalitetnije korištenje sustava.. Osloba anje ljudskih resursa i angažman istih na drugim kritičnim poslovima.. Pove anje produktivnosti zaposlenika;.. Kvalitetnije upravljanje znanjem svih zaposlenika i njegovanje kulture znanja kao značajnog organizacijskog sredstva za pove anje kvalitete rada.. 5 Vrijednosti koje utječu na reduciranje troškova organizacije.. Smanjenje fiksnih troškova postoje ih poslovnih procesa:.. Smanjenjem troškova potrošnog materijala,.. smanjenje troškova nabave.. smanjenje troškova održavanja dokumentacijskih ure aja.. Ubrzanje rješavanja predmeta i smanjenje potrebe za novih ljudskih kapacitetima.. Smanjenje potrebe za uključivanjem vanjskih partnera za izradu poslovnih izvještaja.. Manji troškovi radne snage, potrošnog materijala, nabave i održavanja ure aja;.. Jednostavno korištenje i brzo uključenje novih korisnika;.. 6 Vrijednosti koje utječu na smanjenje rizika organizacije.. Sigurnost informacija, kroz upravljanje i nadzor pristupu spisima i dokumentima,.. Zaštita osobnih podataka gra ana.. Smanjenje različitih tipova rizika.. Osiguranje poslovnog kontinuiteta.. Sukladnost poslovnih procesa sa pravnim regulativama.. Udovoljenje zahtjevima i preporukama u okviru predpristupnih procesa Europske Unije.. Operativne.. koristi..

  Original link path: /default.aspx?id=8099
  Open archive •  


  Archived pages: 993