www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Upute i obrasci.. Isporučitelji vodnih usluga.. Obavijesti isporučiteljima vodnih usluga.. >.. Kod dostave Odluke o cijeni vodnih usluga molimo da nam uz Odluku dostavite i popratnu dokumentaciju kako slijedi:.. cjenik vodnih usluga koji je bio na snazi do stupanja na snagu predmetne Odluke,.. kopiju zahtjeva upu enog gradonačelniku odnosno načelniku koji sadržava obrazloženje za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga.. prethodnu suglasnost gradonačelnika ili načelnika za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,.. podatke o udjeličarima ili dioničarima sa podacima o veličini udjela pojedinih udjeličara/dioničara ukoliko uslugu pružate na području više jedinica lokalne samouprave,.. odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o naknadi za razvoj, ukoliko je odre eno da se  ...   obrazaca:.. Obrazac izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga.. xls.. Primjer Odluke o cijeni vodnih usluga.. doc.. Primjer računa za vodne usluge.. Primjer odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.. Rokovi dostave.. Odluka o cijeni vodnih usluga.. Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vije u u roku od 5 dana po isho enju prethodne suglasnosti gradonačelnika odnosno op inskog načelnika.. Odluka o priključenju.. Odluku o priključenju jedinica lokalne samouprave dužna je dostaviti Vije u za vodne usluge u roku od 5 dana od njezinog donošenja.. Vije e za vodne usluge.. Trg kralja Petra Krešimira IV br.. 1.. 10000 Zagreb.. email:.. sgenzic@voda.. hr.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=8485
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Pojam vodnih usluga podrazumijeva usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.. U tom smislu, isporučitelji vodnih usluga pravne su osobe ovlaštene za obavljanje javne službe vodoopskrbe i odvodnje.. Prema Zakonu o vodama od početka 2012.. svi isporučitelji vodnih usluga moraju biti ustrojeni kao trgovačka društva ili javne ustanove koje se bave samo djelatnostima vodoopskrbe pitkom vodom i/ili odvodnje otpadnih voda.. Osnivači i vlasnici isporučitelja mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave tj.. gradovi i op ine.. Ako isporučitelj  ...   komunalne djelatnosti sukladno tom Zakonu, dužan je iz predmeta svoga poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od 3 godine po stupanju na snagu Zakona o vodama, dakle do početka 2013.. Isporučitelji vodnih usluga djelatnost vodoopskrbe obavljaju na vodoopskrbnom području, a djelatnost odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije.. Područje koje obuhva a jedno ili više vodoopskrbnih područja i aglomeracija zove se uslužno područje.. Do kraja 2011.. godine Vlada Republike Hrvatske uredbom e uspostaviti granice uslužnih područja..

  Original link path: /default.aspx?id=8486
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Obveza revizije sukladno članku 207.. a Zakona o vodama.. Obavijest isporučiteljima vodnih usluga.. Obavijest isporučiteljima.. Obavijest isporučiteljima 2.. Očitovanje Vije a za vodne usluge na Izvješ e o poslovanju Državnog ureda za reviziju za 2013.. godinu - posebna revizijska izvješ a za vodne usluge..

  Original link path: /default.aspx?id=8565
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Priopćenja za javnost.. Sudjelovanje predstavnika RH u tijelima Europske unije (Vijeća i Europske komisije).. Aktualnosti iz Bruxellesa.. Tjedan EU fondova.. Press release.. - link na web stranicu Vije a, prio enja na engleskom jeziku..

  Original link path: /default.aspx?id=8881
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Stupanjem u punopravno članstvo EU 1.. srpnja 2013.. godine status promatrača Republike Hrvatske u radnim tijelima Vije a Europske unije i Europske komisije promijenjen je u status aktivnog sudionika s pravom sudjelovanja u donošenju odluka.. Time je započela i nova faza u radu Ministarstva poljoprivrede, budu i da zemlje članice EU primjenjuju zajedničke politike poljoprivrede i ribarstva te se i odluke o njima donose na razini EU, odnosno na sastancima radnih tijela Vije a Europske unije i Europske komisije na kojima sudjeluju predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici drugih nadležnih institucija.. Sastanci radnih tijela Vije a Europske unije organiziraju se na tri razine:.. Vije e ministara poljoprivrede i ribarstva.. čine ministri poljoprivrede i ribarstva zemalja članica te povjerenik Europske komisije zadužen za područje poljoprivrede.. Vije e se sastaje u pravilu jednom mjesečno.. U svojoj nadležnosti Vije e je odgovorno za poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja, ribarstvenu politiku, veterinarsku i fitosanitarnu politiku te sigurnost hrane.. Rad Vije a obuhva a nadležnost tri Op e uprave Europske komisije:.. Op e uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI),.. Op e uprave za zdravlje i potrošače (DG SANCO).. i.. Op e uprave za pomorske poslove i ribarstvo (DG MARE).. Vije e raspravlja i usvaja zakonski okvir iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, pomorske i ribarstvene politike, zaštite zdravlja potrošača te sigurnosti hrane, šumarstva i  ...   Luksemburgu (obično travanj, lipanj i listopad).. Priop enje za javnost na hrvatskom jeziku.. Posebni odbor za poljoprivredu (.. SCA - Special Committee on Agriculture).. je uspostavljen odlukom predstavnika vlada država članica 12.. svibnja 1960.. kao posebno tijelo koje priprema odluke Vije a ministara na području tržišta poljoprivrednih proizvoda i ruralnog razvoja, uzimaju i u obzir visoku tehničku razinu tih pitanja.. U radu SCA svaku državu članicu zastupa jedan predstavnik tzv.. glasnogovornik.. Teme o kojima je raspravio SCA izravno se uključuju na dnevni red Vije a ministara za poljoprivredu i ribarstvo.. SCA sastaje se u pravilu svaki tjedan.. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je svojeg predstavnika koji redovno sudjeluje na sastancima SCA.. Radne skupine Vije a.. za poljoprivredu, sigurnost hrane, fitosanitarnu politiku, ribarstvo i šumarstvo (ukupno 28 radnih skupina)pPripremaju materijale koji se upu uju na raspravu u SCA za stručna pitanja iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno COREPER za ostala pitanja iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.. Popis radnih skupina Vije a.. Osim u navedenim tijelima Vije a, predstavnici država članica sudjeluju i u.. odborima.. koje osniva.. Europska komisija.. te na kojima se raspravlja o prijedlozima propisa koje donosi Komisija.. Prema dosadašnjim iskustvima poznato je da se u odborima Europske komisije u područjima iz nadležnosti našeg Ministarstva godišnje održava približno 150 - 200 sastanaka.. Popis odbora Europske komisije iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede..

  Original link path: /default.aspx?id=9481
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vije a o izmjeni Uredbe (EU) br.. 1308/2013 i Uredbe (EU) br.. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu vo a i povr a, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama.. Informacija o raspravama vezano za mogu e uvo enje oznake kvalitete proizvod otočne poljoprivrede.. Informacija o prijedlogu direktiva o kloniranju životinja.. Program rada grčkog predsjedništva za razdoblje siječanj - lipanj 2014.. Prijedlog Uredbe o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode.. Novosti iz Europske komisije listopad-prosinac 2013.. -.. Izvor: European Commission, Directorate-General for Communication, Representation in Croatia.. kolovoza 2014.. Suzbijanje prekomjernog izlova Europska komisija najavljuje smanjenje ribolovnih kvota za 2014.. Deset država članica koje su potvrdile prekoračenje svojih ribolovnih kvota za 2013.. suočit e se sa smanjenjem tih kvota za predmetne stokove za 2014.. Europska komisija najavljuje smanjenja na godišnjoj osnovi kako bi se odmah popravila šteta nanesena stokovima prekomjernim izlovom tijekom prethodne godine i osigurala održiva uporaba zajedničkih ribolovnih resursa u državama članicama.. U usporedbi s prošlom godinom broj smanjenja manji je za 22 %.. Smanjenje kvote za ovu godinu primjenuje se na Belgiju, Dansku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Irsku, Nizozemsku, Poljsku, Portugal i Ujedinjenju Kraljevinu te 45 ribljih stokova.. Povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: Ako želimo ozbiljno pristupiti suzbijanju prekomjernog izlova, moramo se striktno pridržavati pravila a to uključuje poštovanje kvota.. Zadovoljstvo mi je što smo 2013.. u tome bili uspješniji nego prijašnjih godina.. S tim u vezi, kako bi naši riblji stokovi diljem Europe bili zdravi, potreban nam je učinkovit sustav kontrole za provedbu pravila.. Dodatne informacije:.. IP/14/919.. Izjava povjerenika za poljoprivredu i ruralni razvoj Daciana Ciolo a o zabrani izvoza poljoprivrednih proizvoda EU-a u Rusku Federaciju.. Razumijem zabrinutost poljoprivrednog sektora EU-a.. Želim naglasiti da u okviru zajedničke poljoprivredne politike raspolažemo novim i unaprije enim alatima za potporu poljoprivrednicima čim bude potrebno, uključuju i našu pričuvu za krize, koja je ve sada na raspolaganju.. Vjerujem da e se naš snažni poljoprivredni sektor brzo preusmjeriti k novim tržištima i prilikama, no kako bi taj prijelaz protekao bezbolno, potrebno je osigurati potporu.. Za to je potreban zajednički europski odgovor.. Razgovarao sam s ministrima poljoprivrede iz cijele Europe, a osobito s talijanskim ministrom za poljoprivredu, prehranu i šumarstvo Mauriziom Martinom.. U trenutačnim je okolnostima, ako bude potrebno, najvažnije reagirati proporcionalno i brzo.. Kao i uvijek kad to nalažu okolnosti, svojim sam službama ve naložio da osnuju radnu skupinu koja e analizirati potencijalne utjecaje prema sektorima i procijeniti mogu nost pružanja učinkovite i smislene potpore ako i gdje bude potrebno.. Osim toga, moje e službe danas sazvati sastanak priznatih stručnjaka za poljoprivredu iz svih država članica koji e se održati sljede eg četvrtka.. IZJAVA/14/252.. 4.. srpnja 2014.. Komisija objavila obe avaju e nalaze drugog kruga testiranja na DNK konjskog mesa u proizvodima od govedine na razini čitavog EU-a: mjere za suzbijanje prijevara s hranom daju rezultate.. U travnju ove godine pokrenut je drugi krug koordiniranih sveeuropskih testiranja na DNK konjskog mesa u proizvodima od govedine.. Najnovijem testiranju prethodio je prvi krug testiranja provedenih 2013.. , neposredno nakon krize s konjskim mesom, u kojem je 4,6 posto nalaza bilo pozitivno.. Drugi krug testiranja zatražila je i sufinancirala Komisija.. Nalazi su ohrabruju i jer pokazuju da se situacija znatno popravila te su rezultati bili pozitivni u svega 0,61 posto uzoraka.. Dodatne informacije:.. IP/14/877.. Europska komisija rješava nepoštene prakse u lancu opskrbe hranom.. Europska komisija danas e donijeti komunikaciju kojom se države članice potiče na traženje načina za bolju zaštitu malih proizvo ača hrane i maloprodajnih trgovaca hranom od nepoštenih praksi njihovih katkad puno jačih trgovinskih partnera.. Prije nego što prehrambeni proizvod stigne do potrošača, njegovoj kvaliteti i vrijednosti pridonesu mnogi različiti sudionici na tržištu (proizvo ači, prera ivači, trgovci itd.. ) koji su dio opskrbnog lanca.. Zbog novih čimbenika, npr.. pove ane koncentracije tržišta, odnose me u sudionicima u opskrbnom lancu karakteriziraju vrlo različite razine pregovaračke mo i.. Iako su razlike u pregovaračkoj mo i u trgovinskim odnosima uobičajene i zakonite, ta neravnoteža u nekim slučajevima može dovesti do nepoštenih trgovinskih praksi.. Materijali za medije (poslije 14 sati):.. IP/14/831.. MEMO/14/485.. Iskorištavanje europskih tradicionalnih znanja: Komisija pokre e javno savjetovanje o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode.. Europska komisija danas e pokrenuti savjetovanje o zelenoj knjizi o mogu em proširenju zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode.. U današnjem globaliziranom svijetu potrošači traže načine za prepoznavanje vjerodostojnih, izvornih proizvoda te očekuju da se reklamirana kvaliteta i posebne karakteristike podudaraju sa stvarnima.. U oznaci zemljopisnog podrijetla navode se zemlja, regija ili mjesto podrijetla proizvoda s kojima je povezana odre ena kvaliteta ili druga karakteristika proizvoda, npr.. bordoško vino, muransko staklo, parmski pršut.. Za poljoprivredne proizvode (npr.. sirevi, vina, meso, vo e i povr e) odre enog zemljopisnog podrijetla koji su odre ene kvalitete ili su proizvedeni tradicionalnim metodama mogu a je zaštita oznake zemljopisnog podrijetla na razini EU-a (npr.. parmezan).. No nepoljoprivredni proizvodi (npr.. keramika, mramor, pribor za jelo, cipele, tapiserije, glazbeni instrumenti) i dalje ne uživaju zajedničku zaštitu na razini EU-a izvan nacionalnih zakona.. IP/14/832.. MEMO/14/486.. Europska komisija i Europska investicijska banka (EIB) potpisale memorandum o razumijevanju o suradnji u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.. Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Ciolo te potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB) Wilhelm Molterer danas su potpisali memorandum o razumijevanju izme u Europske komisije i EIB-a vezan uz suradnju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja za razdoblje od 2014.. do 2020.. Povjerenik Ciolo izjavio je:.. Ovim memorandumom o razumijevanju poljoprivredno-prehrambeni sektor približit e se financijskim instrumentima potrebnima za pove anje konkurentnosti i inovacije.. Predvi eni financijski instrumenti imaju velik potencijal za pružanje podrške kratkim nabavnim lancima te malim poljoprivrednim gospodarstvima i mladim poljoprivrednicima.. Poljoprivrednici e mo i lakše pristupiti financijskim sredstvima potrebnima za provedbu odluka o ulaganju, a države članice i dionici tako er e imati velike koristi od EIB-ove podrške te iskustva u području financijskih instrumenata i strateških ulaganja.. Potpredsjednik Molterer izjavio je:.. EIB ima dugogodišnje iskustvo u financiranju poljoprivrede, ruralnog razvoja i sigurnosti opskrbe hranom.. Dugoročni zajmovi mogu poduzetnike u tim sektorima potaknuti na provedbu poslovnih zamisli koje bi bilo teško financirati iz kratkoročnih novčanih tokova.. Iskustvo nam je pokazalo da su memorandumi o razumijevanju vrlo korisne smjernice u jačanju suradnje i razvoju budu ih djelovanja.. STATEMENT/14/225.. lipnja 2014.. Sigurnost hrane: 35 godina zaštite zdravlja ljudi i životinja.. Europa se više nego ikada oslanja na vlastiti sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) kako bi zajamčila da nam je hrana u skladu s najvišim standardima prehrambene sigurnosti na svijetu.. Još od uspostave sustava prije 35 godina njegova je uloga prije svega zajamčiti sigurnost hrane, no u godišnjem izvješ u RASFF-a za 2013.. stoji da je on i važan alat za sljedivost i povlačenje s tržišta proizvoda za koje su utvr ene prijevare.. Povjerenik za zdravlje Tonio Borg izjavio je:.. RASFF je važan alat kojim se odgovara na rizike po sigurnost hrane u Europi jer se njime brzo razmjenjuju informacije kako bi se zaštitili europski potrošači.. Skandalom s konjskim mesom pokazalo se djelovanje sustava RASFF pomo u kojeg je prona en izvor prehrambenih proizvoda onečiš enih konjskim mesom te su oni povučeni s tržišta.. Povjerenik Borg je zaključio.. : Inovativnim internetskim alatom, novim.. RASFF-ovim portalom za potrošače.. ,.. približili smo se europskim potrošačima daju i im pristup informacijama o obavijestima o opozivu i javnim upozorenjima tijela nadležnih za javno zdravlje i poslovnih subjekata u odre enoj  ...   zajedničku poljoprivrednu politiku, uključuju i njezinu provedbu i nove mjere koje bi se mogle zatražiti od Komisije.. Prijave su otvorene od 1.. do 30.. travnja, a prijaviti se mogu samo nevladine organizacije koje djeluju na razini EU-a i upisane su u Zajednički europski registar transparentnosti.. Članstvo e se odobravati na razdoblje od sedam godina.. Pozivi na podnošenje prijava objavljeni su na internetu.. ožujak 2014.. Globalni ribolovni kapacitet manje je više.. Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki ovog e tjedna u Solunu biti doma ica me unarodnog kongresa o održivom upravljanju ribolovnim kapacitetima.. Kongres se održava u kontekstu nove vanjske dimenzije reformirane zajedničke ribarstvene politike, kojom se jača me unarodna obveza EU-a glede rješavanja problema prekapacitiranosti na globalnoj razini.. Kongres e 13.. ožujka otvoriti Evangelos Venizelos, potpredsjednik grčke Vlade i ministar vanjskih poslova.. Uslijedit e govori povjerenice Damanaki, grčkog ministra ruralnog razvoja i prehrane Athanasiosa Tsaftarisa, britanskog poduzetnika sir Richarda Bransona te ambasadora dobre volje Me unarodne unije za očuvanje Pierre-Yvesa Cousteaua.. Dvodnevni kongres završit e potpisivanjem Zajedničke izjave o upravljanju kapacitetima.. Potpisnici e biti EU i zemlje istomišljenice kao što su SAD, Kolumbija, Indonezija i Japan.. Povjerenica Damanaki izjavila je: Prevelike ribolovne mogu nosti glavni su pokretač prekomjernog izlova.. Jednostavno rečeno, previše brodova naganja premalo riba.. Ovim sastankom u Solunu me unarodna zajednica pokazala je spremnost i odlučnost da riješi problem globalne ribolovne prekapacitiranosti te da uvede kulturu održivog, odgovornog i pametnog ribolova diljem svijeta.. Kongres e biti mogu e pratiti putem.. web-strujanja.. , a dodatne informacije.. dostupne su na internetu.. Reforma ZPP-a: Europska komisija donijela delegirane akte.. Europska komisija jučer je donijela prvi paket delegiranih akata za reformu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), kojom se ZPP želi učiniti pravednijim, ekološki prihvatljivijim i usmjerenijim.. Ti su tekstovi dopuna četiriju temeljnih aktova koje su 13.. prosinca 2013.. donijeli Europski parlament i Vije e u cilju reforme ZPP-a.. Pročitajte i.. MEMO/14/180.. IP/14/234.. ožujka 2014.. Olakšavanje trgovine prera enim poljoprivrednim proizvodima.. Europska komisija pozdravila je današnje glasovanje u Europskom parlamentu o Komisijinu prijedlogu o ažuriranju trgovinskog režima za prera ene poljoprivredne proizvode.. Prera eni poljoprivredni proizvodi su proizvodi koji se dobivaju preradom osnovnih poljoprivrednih proizvoda, npr.. slatkiši, čokolade, tjestenine, pekarski proizvodi, keksi, alkoholna pi a, bezalkoholna pi a itd.. EU je najve i svjetski izvoznik prera enih poljoprivrednih proizvoda ukupna vrijednost izvoza iznosi 41,7 milijardi eura.. Novom uredbom olakšat e se trgovanje prera enim poljoprivrednim proizvodima izme u EU-a i tre ih zemalja.. Cilj je ažurirati pravni okvir za provedbu EU-ovih povlaštenih trgovinskih sporazuma sklopljenih sa zemljama izvan EU-a.. Uredbom se predvi a i odobravanje izvoznih subvencija za neke prera ene poljoprivredne proizvode u slučaju poreme aja na tržištu (npr.. pada cijena na svjetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda zbog izrazito dobra uroda).. IP/14/240.. Eurobarometar: raširena podrška gra ana EU-a novim smjernicama ZPP-a.. Više od tri četvrtine Europljana (77 posto) smatra da svi gra ani EU-a imaju koristi od zajedničke poljoprivredne politike.. Njih više od devedeset posto podržava glavne smjernice novog ZPP-a, npr.. pravedniju i usmjereniju pomo (92 posto) te koncept pove anja ekološke prihvatljivosti, kojim se uspostavlja veza izme u financijske pomo i poljoprivrednicima i poštovanja poljoprivrednih praksi kojima se čuva okoliš (91 posto).. To su glavni rezultati novog istraživanja Eurobarometra o ZPP-u koje je danas objavila Europska komisija.. IP/14/227.. veljače 2014.. Nacrt novih pravila o državnim potporama u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima dostupan informativno i radi prikupljanja komentara.. Nacrt novih pravila o državnim potporama u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima (uredba o skupnom izuze u i smjernice) objavljen je na internetu na svim službenim jezicima EU-a.. Nova pravila još nisu službeno donesena.. Nacrt pravila objavljen je radi informiranja institucija, tijela javne vlasti, organizacija, poduze a i gra ana, a svi oni svoje komentare mogu poslati do 24.. Cilj je revizije modernizirati državne potpore i prilagoditi ih novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici.. Dokumentima je mogu e pristupiti i komentare poslati putem stranice.. http://ec.. europa.. eu/agriculture/stateaid/policy/index_en.. htm.. IP/14/185.. Konjsko meso: Komisija iznijela preporuku za početak drugog kruga testiranja DNK u čitavom EU-u.. Preporuka Komisije o uskla enom planu nadzora kojim e se u državama članicama EU-a provesti niz testiranja DNK jučer su podržali stručnjaci koji su se sastali u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac.. To je drugi put da Komisija koordinira takav plan nadzora kako bi utvrdila dodaje li se u proizvode označene kao govedina još uvijek prijevarom konjsko meso.. Prvim krugom testiranja provedenim 2013.. otkriveno je da približno 4,6 posto uzorkovanih proizvoda sadrži nedeklarirano konjsko meso.. Iako u vezi s tom prehrambenom prijevarom nisu zabilježene nikakve posljedice po javno zdravlje, potrošači su na taj skandal reagirali vrlo jasnim traženjem pojačanih kontrola.. Svakoj državi članici bit e prepušteno odre ivanje vlastitog rasporeda testiranja.. Testiranje e se provesti tijekom prolje a, a Komisija e prikupiti i objaviti rezultate tih testiranja na razini čitavog EU-a do kraja srpnja 2014.. Zasjedanje Vije a za poljoprivredu i ribarstvo 17.. Sastanak Vije a za poljoprivredu i ribarstvo za veljaču 2014.. održat e se u Bruxellesu 17.. Komisiju e predstavljati povjerenik za zdravstvo Tonio Borg te povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Ciolo.. Na dnevnom redu Vije a nema točaka vezanih uz ribarstvo.. Po dovršetku sastanka, oko 19.. 30, održat e se konferencija za medije.. Javne rasprave i konferenciju za medije mogu e je pratiti putem videostrujanja:.. http://video.. consilium.. eu/.. MEMO/14/109.. siječnja 2014.. Povjerenica Damanaki pokre e novu kampanju za promicanje održivog ribolova.. U ponedjeljak, 27.. siječnja, u Me unarodnom pomorskom muzeju u Hamburgu, uz hamburškog gradonačelnika Olafa Scholza kao supredsjedatelja, povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki pokrenut e Neodvojivu kampanju Europske komisije za promicanje održivog ribolova diljem Europe.. Kampanja je dio zahuktale reforme zajedničke ribarstvene politike koja je stupila na snagu u siječnju 2014.. Op i je cilj nove zajedničke ribarstvene politike (ZRP) održivo ribarstvo.. Ta je poruka uzeta kao glavno načelo Neodvojive kampanje u kojoj se europskim potrošačima i ostalim tržišnim dionicima daju praktične informacije o tome kako na održiv način mogu jesti, kupovati i prodavati ribu.. Me u govornicima na predstavljanju kampanju bit e Ulrike Rodust, koja je tijekom rasprava o reformi ZRP-a vodila pregovore u ime Europskog parlamenta, te Maria Flachsbarth, državna tajnica iz parlamenta u njemačkom Saveznom ministarstvu hrane i poljoprivrede.. Prisustovat e i predstavnici industrije, nevladine organizacije, skupine potrošača, akademici, kuhari i ostali ključni dionici.. Središte aktivnosti kampanje bit e na internetu na posebno kreiranoj stranici -.. eu/fisheries/inseparable/en.. te na društvenim medijima uključuju i Twitter (@inseparableeu) i Facebook.. Srednjoročni izgledi za poljoprivredna tržišta i prihode: sveukupno pozitivni za razdoblje od 2013.. do 2023.. Prema najnovijim.. srednjoročnim izgledima.. koje je objavila Europska komisija, izgledi za tržišta robe u EU-u za razdoblje od 2013.. povoljni su.. Srednjoročna prognoza za ratarske kulture relativno je pozitivna zahvaljuju i stalnoj potražnji na svjetskoj razini i stabilnim cijenama.. Očekuje se da e tržište mesa u EU-u podupirati snažna potražnja na svjetskoj razini, dok bi izgledi za gospodarski oporavak trebali omogu iti i ve u potrošnju u Europi.. Meso peradi i dalje e biti najdinamičniji sektor, a svinjetina omiljeno meso u Europi, dok se predvi a daljnji pad potrošnje govedine i ovčetine.. Prognoze za mlijeko i mliječne proizvode povoljni su i za svjetsko i za doma e tržište, dok se na tržištu sira očekuje rast potaknut dinamičnim svjetskim tržištem i stabilnim pove anjem doma e potražnje.. Očekuje se da e prihodi od poljoprivrede u EU-u rasti, iako više zbog kontinuiranog smanjenja potrebe za radnom snagom nego zbog ukupnog rasta prihoda..

  Original link path: /default.aspx?id=9594
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ulaganje u budu nost.. Informativno-edukativni doga aj.. Tjedan EU fondova.. , održati e se od.. - 14.. godine, u Zagrebu, hotel International, Miramarska cesta 24 s početkom u 10,00 sati.. , sa svrhom razmjene iskustva Republike Hrvatske i zemalja EU članica odnosno predstavljanje mogu nosti korištenja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u sljede em financijskom razdoblju 2014.. 2020.. , prema pojedinim tematskim područjima.. Tjedan EU fondova zajednički organiziraju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, institucije uključene u sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata, Hrvatska gospodarska komora te veleposlanstva pojedinih zemalja članica Europske unije.. Cilj ovog petodnevnog doga aja je da se u okviru pojedinog dana, kojim se pokriva odre eno tematsko područje kao što su: inovacije, energetska učinkovitost, vodno gospodarstvo, prometne investicije i urbani razvoj te ruralni razvoj, predstave prioriteti ulaganja RH u idu em financijskom razdoblju, prikažu primjeri dobre prakse zemalja članica te razmjene iskustva kroz panel diskusije  ...   Republika Njemačka, u suradnji s Njemačko hrvatskom industrijskom i trgovinskom komorom.. Srijeda, 12.. Tema: Vodno gospodarstvo i EU fondovi.. Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode.. Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Kraljevina Nizozemska.. Četvrtak, 13.. Tema: Prometne investicije u kontekstu održivog urbanog razvoja i EU fondovi.. Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.. Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.. Petak, 14.. Tema: Ruralni razvoj i EU fondovi.. Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo poljoprivrede.. Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Republika Ma arska.. Prvi dan Tjedna , 10.. veljače, otvoriti e potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije, Branko Grči.. Tako er, očekuje se dolazak i drugih visokih predstavnika hrvatskih institucija te veleposlanstava zemalja članica.. Za ostale dane, tijela zadužena za organizaciju, uputiti e pozive te program za pojedini dan odre enim ciljnim skupinama da prisustvuju doga aju, a s obzirom na relevantnost teme koja e u tom danu biti obra ena..

  Original link path: /default.aspx?id=9613
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Procjena učinaka propisa.. Procjena učinaka propisa.. Dana 1.. siječnja 2012.. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa (NN br.. 90/11) koji uvodi metodu procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak.. U lipnju 2012.. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN br.. 66/12) kojom je pobliže reguliran sam postupak provedbe procjene učinaka propisa.. Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji e poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.. Op i cilj procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogu ih nenormativnih rješenja i stvaranje ve eg broja mogu ih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa, a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najve i stupanj ekonomičnosti i svrhovitosti.. Posebni ciljevi procjene učinaka propisa su:.. poticanje suradnje i me uresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva,.. jačanje transparentnosti predlaganja propisa uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti pri odlučivanju o potrebi donošenja propisa,.. doprinos razvoju savjetovanja s javnoš u i zainteresiranom javnoš u u postupcima izrade i predlaganja propisa,.. doprinos učinkovitom korištenju sredstava državnog proračuna.. Slijedom obveza koje proizilaze iz Zakona  ...   o potvr ivanju Sporazuma izme u EK u ime EU i Vlade RH kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji Sporazum o financiranju 2007.. Prethodna procjena za Zakon.. o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu.. Teze o sadržaju propisa za Zakon o izmjenama i dopopunama Zakona o lovstvu.. Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani.. Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi EU o zaštiti životinja.. Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.. Prethodna procjena za Zakon o duhanu.. Teze o sadržaju propisa za Zakon o duhanu.. Prethodna procjena za Zakon o slatkovodnom ribarstvu.. Teze o sadržaju propisa za Zakon o slatkovodnom ribarstvu.. Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.. Prethodna procjena za Zakon o preradi i uporabi drva i proizvodima od drva i namještaju.. Teze o sadržaju propisa za Zakon o preradi i uporabi drva, proizvodima od drva i namještaju.. Prethodna procjena za Zakon o potvr ivanju me unarodnog sporazuma o tropskom drvu, 2006..

  Original link path: /default.aspx?id=9593
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Postupci predstečajne nagodbe – poziv strateškim investitorima.. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja.. Popis svih ugovora i dodataka ugovora u poslovima koje su Ministarstvo poljoprivrede – nadležne Uprave, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Agencija za poljoprivredno zemljište sklopile s fizičkim ili pravnim osobama tijekom 2013.. godine sa stanjem na dan 31.. 2013.. g.. Postupci predstečajne nagodbe poziv strateškim investitorima..

  Original link path: /default.aspx?id=9332
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovaraju im ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog pla anja..

  Original link path: /default.aspx?id=9393
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Tablica 1.. Tablica 2.. Tablica 3.. Tablica 4.. Tablica 5.. Tablica 6.. Tablica 7.. Tablica 8.. Tablica 9.. Tablica 10..

  Original link path: /default.aspx?id=9487
  Open archive •  


  Archived pages: 993