www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Okrugli stol "Budućnost hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava.. Radni sastanak "Mladost-ludost: isplati li se u Hrvatskoj baviti poljoprivredom".. >.. Ministarstvo poljoprivrede i Zbor agrarnih novinara Hrvatskog novinarskog društva organizirali su okrugli stol Budu nost hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se održao 21.. ožujka 2014.. s početkom u 10 sati, u prostorijama HND-a, Perkovčeva  ...   poljoprivrednike kao okosnicu budu e europske poljoprivredne politike, na Okruglom stolu je, uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, sudjelovalo 5 mladih poljoprivrednika različitih djelatnosti i iz svih dijelova Hrvatske.. Prezentacija Što je danas obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u RH , Hrvoje Horvat, ravnatelj Savjetodavne službe.. Slika 1.. Slika 2.. Slika 3.. Slika 4.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=10686
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanovi posjetio je 25.. srpnja 2014.. četiri obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i razgovarao s njihovim vlasnicima, mladim poljoprivrednicima i članovima Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika (HUMP)..

  Original link path: /default.aspx?id=11922
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Reforma ZPP-a 2015.. - 2020.. - Izravna plaćanja (poticaji).. Programsko-proračunsko razdoblje EU 2007.. - 2013.. (+2014.. Razvoj Zajedničke poljoprivredne politike EU.. Hrvatski model izravnih plaćanja u programskog razdoblju EU 2015.. Zakonodavni reformski paket ZPP-a sadrži četiri krovne uredbe:.. Uredba Europskog Parlamenta i Vije a.. 1306/2013.. o financiranju, upravljanju i pra enju ZPP-a (bivša Uredba 1290/2005),.. 1307/2013.. koja uspostavlja pravila za program izravnih pla anja u okviru ZPP-a (bivša Uredba 73/2009),.. 1308/2013.. koja uspostavlja zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (bivša Uredba 1234/2007),.. 1305/2013.. o potpori ruralnom razvoju iz EAFRDa (bivša Uredba 1698/2005).. U tijeku je izrada delegiranih i provedbenih propisa koji e propisati detalje provedbe navedenih uredbi.. Reformirana Zajednička poljoprivredna politika EU, odnosno njen novi zakonodavni okvir stupit e na snagu 1.. 2015.. U nastavku se daje pregled glavnih dijelova reforme vezanih uz shemu.. izravnih pla anja.. , uključuju i pitanja na koja Republika Hrvatska treba donijeti odgovore kako bi se uspostavio sustav izravnih pla anja u novom programskom razdoblju 2015.. IZRAVNA PLA ANJA.. U donjoj tablici prikazani su dijelovi.. SHEME IZRAVNIH PLA ANJA.. prema.. Uredbi 1307/2013.. o izravnim pla anjima (uz postotak nacionalne omotnice za pojedini dio).. Izravna pla anja koja može ostvariti aktivni poljoprivrednik sastoje se od.. OSNOVNOG PLA ANJA.. (prava na pla anja vezana uz poljoprivrednu površinu) te ostalih komponenti koje se dodaju na iznos osnovog pla anja:.. DIO IZRAVNIH PLA ANJA.. % NACIONALNE OMOTNICE IZRAVNIH PLA ANJA.. (=373.. 000 EUR godišnje).. OBAVEZNA PRIMJENA.. 1.. Program osnovnog pla anja.. (Basic Payment Scheme, BPS).. Ostatak (od ukupne omotnice) nakon što se oduzmu sheme pod  ...   savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije razmotrila je sve predložene modele koji se u okviru reforme nude svakoj državi članici, te je na temelju raspoloživih podataka napravila potrebne analize i dala prvi prijedlog za donošenje odluka.. S obzirom da na razini EU još uvijek nisu doneseni i objavljeni svi provedbeni dokumenti kojima bi se trebali utvrditi dodatni uvjeti, kriteriji i pravila prilikom izračunavanja vrijednosti pojedinih vrsta pla anja, donošenje odluka za odabir prijedloga hrvatskog modela je bilo prilično otežano.. Rok za donošenje pojedinih ključnih odluka u odabiru nacionalnog modela izravnih pla anja, koje je potrebno prijaviti Europskoj komisiji je 1.. kolovoza 2014.. Za najve i broj odluka Ministarstvo poljoprivrede je utvrdilo prijedlog rješenja prihvatljivih za Republiku Hrvatsku, me utim pojedina su pitanja ostala otvorena.. Krajem travnja i tijekom svibnja provest e se javna rasprava na kojoj očekujemo aktivno uključenje svih zainteresiranih korisnika u donošenje konačnih odluka o preostalim otvrorenim pitanjima.. U konzultacije s poljoprivrednicima, provedbenim, znanstvenim i stručnim insitucijama te širom javnoš u bit e, izme u ostalog, uključene sektorske organizacije, udruge proizvo ača, Hrvatska poljoprivredna komora, Savjetodavna služba, Agencija za pla anja u poljoprivredi, Hrvatska poljoprivredna agencija, znanstevne institucije, stručni zavodi, Ministarstvo zaštite prirode i Državni zavod za zaštitu prirode.. Ministarstvo poljoprivrede e održati regionalne prezentacije i okrugle stolove o reformi sustava izravnih pla anja, na koje e biti pozvani zainteresirani poljoprivrednici i šira javnost, te otvoriti javnu raspravu kako bi se zajednički utvrdio najprihvatljiviji hrvatski model sustava izravnih pla anja u programskom razdoblju 2015.. GLAVNE ODREDNICE SUSTAVA IZRAVNIH PLA ANJA.. ZA RAZDOBLJE 2015..

  Original link path: /default.aspx?id=11757
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Osnovni pravni temelj ZPPa u proračunskom razdoblju EU 2007.. -2013.. čini Uredba Vije a 1290/2005, prema kojoj se ZPP sastoji od dva stupa :.. STUP ZPP-a.. Financira se sredstvima Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF), a obuhva a:.. a) izravnu potporu poljoprivrednicima po površini (hektaru) uz prava na pla anja i posebna pla anja i.. b) tržišnu potporu, koju čine mjere zajedničke organizacije tržišta: tržni redovi i trgovinski mehanizmi.. 1 IZRAVNA PLA ANJA.. Pravni temelj za provedbu sheme izravbnih pla anja je Uredba Vije a 73/2009, na osnovi koje su doneseni hrvatski krovni akti o potporama u poljoprivredi (uključuju i Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 80/2013) kojima je u Hrvatskoj započelo uvo enje jedinstvenog izravnog pla anja po gospodarstvu kao potpore dohotku, uz propisane obveze koje svaki poljoprivrednik,korisnik poticaja, mora ispunjavati.. Shema izravnih pla anja prema Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju obuhva a:.. a) prava na pla anja za:.. jedinstveno regionalno pla anje po poljoprivrednoj površini (proizvodno nevezana pla anja) za livade i pašnjake te za ostale vrste korištenja zemljišta (oranice, vo njaci i vinogradi),.. pravo na pla anje iz nacionalne rezerve,.. pravo na pla anje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;.. b) proizvodno vezana pla anja u stočarstvu:.. premije za krave dojilje,.. premije za ovce i koze,.. c) specifična pla anja,.. d) pla anja u iznimno osjetljivim sektorima u razdoblju 2013.. -2015.. Da bi mogli koristiti navedene potpore, poljoprivrednici moraju ispunjavati propisane preduvjete u skladu s Uredbom Vije a 73/2009, Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju te Pravilnikom o provedbi izravnih pla anja i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 145/12 i 29/13): biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), svake godine do 15.. svibnja podnijeti zahtjev za jedinstveno pla anje lokalnim uredima APPRRR (u skladu sa svojim pravima na pla anje), omogu avati kontrolu na terenu na svome gospodarstvu/poduze u i poštivati uvjete višestruke sukladnosti (uvjete vezane uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobit životinja kao obavezne zahtjeve za upravljanje, te uvjete vezane uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu).. S obzirom da se sredstva Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) koriste po principu tzv.. zajedničkog ili podijeljenog upravljanja, zemlje članice moraju imati funkcionalne i akreditirane agencije za pla anja u poljoprivredi, koje vrše isplate krajnjim korisnicima pod točno utvr enim i kontroliranim uvjetima.. To podrazumijeva i uvo enje programskog integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS) koji, izme u ostalog, obuhva a:.. sustav identifikacije zemljišnih čestica (ARKOD), koji se sastoji od orto-foto snimaka svih poljoprivrednih  ...   2007.. Uredba Vije a 1698/2005.. Ove mjere funkcioniraju na principu sufinanciranja projekata u ruralnim sredinama: jedan dio iznosa projekta financira se sredstvima fonda EPFRR, jedan dio sredstvima nacionalnog proračuna države članice, a jedan dio financira sam korisnik potpore.. Zemlje članice bile su obavezne pripremiti Program ruralnog razvoja (jedan ili više regionalnih programa), koji odobrava Europska komisija.. Programom se definiraju mjere ruralnog razvoja, kriteriji za odobravanje projekata i drugi značajni provedbeni detalji.. Sukladno podacima iz EU Rural Review , br.. 13, u Programskom razdoblju 2007.. ukupno je u provedbi 88 programa ruralnog razvoja u 27 država članica.. Proračun EPFRR za te programe u navedenom razdoblju iznosi 96,2 milijarde eura (po cijenama iz 2011.. Mjere Drugog stupa e se u RH primjenjivati od 2014.. (u novom Financijskom razdoblju EU), sukladno nacionalnom Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014.. Preteča Drugog stupa ZPP-a u RH je V.. komponenta pred-pristupne financijske pomo i IPA, odnosno IPARD (.. Instrument for Pre-accession Assistance in Rural Development.. ), koji se provodi na temelju Plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.. 2013.. , pri čemu je ukupan iznos na raspolaganju RH u proteklom sedmogodišnjem razdoblju iznosio 130 milijuna eura.. FINANCIJSKE OMOTNICE RH U OKVIRU ZPPa.. U ovkiru pregovora o pristupanju RH EU, raspravljalo se, izme u ostalog, i o tzv.. nacionalnoj omotnici, koja sadrži ukupna predvi ena sredstva za proizvodno nevezana i vezana pla anja iz fonda EAGF (sektorske omotnice) I.. stup, te sredstva za ruralni razvoj iz fonda EAFRD II.. stup.. Okvirni iznos sredstava fondova EAGF i EAFRD i njihovo postepeno uvo enje utvr eni su, izme u ostalog i Ugovorom o pristupanju RH EU.. Tako je za izravna pla anja iz Prvog stupa predvi ena ukupna omotnica od 373 milijuna eura godišnje, uz postupno pove anje udjela sredstava EAGF kroz 10 godina: u 1.. godini (=2013.. ) 25% sredstava za izravna pla anja ispla uje se iz fonda EAGF, uz mogu nost nadopune do 100% iz državnog proračuna RH, u 2.. god.. 30%; 3.. 35%; 4.. 40%; zatim po 10% pove anja sve do 2022.. Pored toga, RH je dobila mogu nost korištenja omotnice za prava na pla anje za razminirane površine koja iznosi 9,6 milijuna eura godišnje.. Po istom principu, kao kod osnovne omotnice za izravna pla anja, utvr ena je dinamika postepenog uvo enja sufinanciranja iz EAGF kroz 10 godina, pri čemu je za kampanju izravne potpore u 2013.. godini predvi ena maksimalna omotnica od 2,4 milijuna eura.. Za provedbe mjera Drugog stupa (ruralni razvoj) predvi ena su sredstva u iznosu od 320 milijuna eura godišnje iz fonda EAFRD (u novom financijskom razdoblju od 2014.. godine)..

  Original link path: /default.aspx?id=11755
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) je jedna od najstarijih zajedničkih politika EU, te pravno i financijski najzahtjevnija.. Uvedena je1962.. g.. kako bi se pove ala proizvodnja hrane u Europi koja je pretrpjela godine gladi i razaranja za vrijeme Drugog svjetskog rata.. Rimskim ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice (1957) postavljeni su op i okviri ZPP-a, i utvr eni su sljede i ciljevi:.. podizanje poljoprivredne produktivnosti promicanjem tehničkog napretka, racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje i optimalnog iskorištenja proizvodnih činitelja, posebno radne snage,.. osiguravanje životnog standarda poljoprivredne populacije, osobito podizanje prihoda osoba koje se osobno bave poljoprivredom,.. stabilizacija tržišta,.. sigurnost opskrbe tržišta,.. osiguranje poljoprivrednih proizvoda za potrošače po razumnim cijenama.. Radi ostvarenja navedenih ciljeva osmišljen je početkom šezdesetih godina dvadesetog stolje a sustav potpora poljoprivrednicima vezan uz proizvodnju (po litri mlijeka, po kilogramu mesa i sl.. Me utim, ovakav sustav proizvodno vezanih potpora postupno je doveo do stvaranja neželjenih viškova poljoprivrednih proizvoda i time vezanog pada cijena za proizvo ače, što je prouzročilo nezadovoljstvo na europskoj ali i svjetskoj razini (unutar Svjetske trgovinske organizacije).. Zbog toga je ZPP krajem 20.. i početkom 21.. st.. doživjela nekoliko važnih reformi.. Nakon tzv.. Zdravstvenog pregleda ZPP-a (Helath check) tijekom Programskog razdoblja 2007.. -2013 nastavljen je proces.. odvajanja potpora od proizvodnje.. ,  ...   ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA DANAS.. Poljoprivreda i ruralni razvoj zauzimaju središnje mjesto me u zajedničkim politikama država članica EU.. Zajednička poljoprivredna politika je izuzetno važna jer mora osigurati okolišno-održivu proizvodnju koja može opskrbiti više od 500 milijuna potrošača u EU zdravstveno ispravnom i sigurnom hranom.. Osim toga, ona brine o očuvanju ruralnih krajeva i unapre enju životnog standarda ljudi koji u tim područjima žive.. Prema zajedničkom popisu poljoprivrede država članica EU iz 2010.. , EU-27 je (u 2010.. ) imala ukupno 12 milijuna poljoprivrednih gospodarstva, koja su pokrivala oko 170 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno više od 40% EU-27 teritorija.. Na tim gospodarstvima u 2010.. radilo je 25 milijuna ljudi, od čega otprilike 9,7 milijuna stalno zaposlenih, čija je vrijednost proizvodnje iznosila 270 milijarde EUR.. Glavna poljoprivredna ratarska kultura - pšenica, proizvedena je 2010.. u količini od 140 milijuna tona, za razliku od 1962.. godine (uspostavljanje Zajedničke poljoprivredne politike) kad je zabilježena proizvodnja od svega 30 milijuna tona.. Za financiranje ZPP-a u 2012.. godini iz proračuna EU izdvojeno je gotovo 56 milijardi eura (od čega 40,5 milijarde za izravna pla anja; 3,2 milijarde za mjere zajedničke organizacije tržišta i 12,0 milijarde za mjere ruralnog razvoja) što je činilo 43% ukupnih izdataka proračuna EU u toj godini..

  Original link path: /default.aspx?id=11754
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Hrvatski model izravnih pla anja u programskog razdoblju EU 2015..

  Original link path: /default.aspx?id=11939
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Vinogradarstvo i vinarstvo.. Voćarstvo.. Povrćarstvo.. Sjemenarstvo i rasadničarstvo.. Biljno zdravstvo.. Izvješća.. Integrirana.. Ekološka.. Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo.. Šećer.. Ovlašteni skladištari.. Posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište.. Uputa za fizičke osobe – proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe.. Štete od elementarnih nepogoda.. PRIRUČNIK ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA..

  Original link path: /default.aspx?id=11952
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Dokumenti.. SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.. Otvorena savjetovanja.. Prijedlog Pravilnika o popisu trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva.. Pravilnikom o popisu trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva, Republika Hrvatska ispunjava obvezu da e donijeti popis hrvatskih trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva sukladno Uredbi (EU) br.. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vije a od 11.. prosinca 2013.. o zajedničkom ure enju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne  ...   naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 19.. godine, do 12:00 sati.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni prijedlog Pravilnika koriste isključivo obrazac i dostave ga na e-mail adresu:.. mirta.. novak@mps.. hr.. ili.. valentina.. sebalj@mps.. , kako bi se omogu ila što kvalitetnija obrada.. Prijedlog Popisa trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva.. Obrazac za dostavu mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara..

  Original link path: /default.aspx?id=11955
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje.. Druge izmjene i dopune Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gra evinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gra evinama za navodnjavanje ( Narodne novine , broj 83/10 i 126/12) vo ene su sljede im zahtjevima:.. op eg olakšanja uvjeta certificiranja poslovnih subjekata za poslove iz članka 220.. točke 1.. , 2.. i 3.. Zakona o vodama kako bi se postigla 3 posebna cilja:.. da se omogu i pristup certificiranju a time i javnoj nabavi za predmetne poslove širem krugu poslovnih subjekata nego što to omogu ava važe i Pravilnik,.. da se ne pogoršaju uvjeti certificiranja u odnosu  ...   skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gra evinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gra evinama za navodnjavanje davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 10.. do 12,00 sati.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Nacrta prijedloga Pravilnika koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na e-mail adresu:.. ana.. mesaric@voda.. , kako bi se omogu ila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.. Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gra evinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gra evinama za navodnjavanje.. Obrazac za dostavu mišljenja..

  Original link path: /default.aspx?id=11943
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.. 4.. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Ovim Pravilnikom utvr uju se način i uvjeti provedbe Mjere M6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja , Podmjere 6.. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. ), u skladu s člankom 19.. Uredbe (EU) br.. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vije a od 17.. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  ...   potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( Narodne novine , 80/13 i 41/14).. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja , Podmjere 6.. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 2.. godine do 17 sati.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Nacrta Pravilnika koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na e-mail adrese:.. marijana.. zivkovic@mps.. i.. niko.. cubela@mps.. Nacrt Pravilnika.. Obrazac za sudjelovanje u raspravi..

  Original link path: /default.aspx?id=11934
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp.. nov.. U tijeku je savjetovanje s dionicima, znanstvenim i stručnim institucijama, udrugama, interesnim skupinama i pojedincima te zainteresiranom javnoš u povodom izrade nacrta prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma.. Phytophthora ramorum.. Werres, De Cock Man in t Veld sp.. Ovim se nacrtom prijedloga Pravilnika utvr uje provedba Odluke Komisije 2002/757/EZ od 19.. rujna 2002.. o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja.. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice (SL L 252, 20.. 2002.. ), kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom odlukom Komisije d 18.. o izmjeni  ...   spp.. L.. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 346, 20.. 2013.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma.. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 27.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma.. koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na.. e-mail.. adrese:.. ivana.. bulajic@mps.. vanja.. kavsek@mps.. Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock Man in t Veld sp..

  Original link path: /default.aspx?id=11933
  Open archive •  


  Archived pages: 993