www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: >.. Dokumenti.. SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.. Otvorena savjetovanja.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19.. LEADER (CLLD), Podmjere 19.. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. - 2020.. Ovim se Pravilnikom utvr uju način i uvjeti provedbe Mjere 19.. Pripremna pomo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. , a u skladu s člancima 42.. - 44.. Uredbe (EU) br.. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vije a od 17.. prosinca 2013.. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vije a (EZ) br.. 1698/2005 (Službeni  ...   Narodne novine , 80/13 i 41/14).. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 19.. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 22.. kolovoza 2014.. godine do 12 sati.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Nacrta Pravilnika koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na e-mail adrese:.. vlatka.. pavlinic@mps.. hr.. i.. niko.. cubela@mps.. , kako bi se omogu ila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.. Obrazac za dostavu mišljenja.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=11924
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. – 2020.. godine.. Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. 2020.. godine (NSPA).. Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvr enih Strateškom studijom, koja je izra ena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom NSPA, te predložile odgovaraju e mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.. Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš NSPA, Ministarstvo poljoprivrede  ...   uvid i javno izlaganje) o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga NSPA održat e se od 7.. kolovoza do 5.. Obavijest o održavanju javne rasprave te Strateška studija i Nacrt prijedloga NSPA bit e s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i.. na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.. Obavijest o održavanju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. Ne-tehnički sažetak Strateške studije.. Nacrt prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja.. akvakulture za razdoblje 2014..

  Original link path: /default.aspx?id=11923
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda.. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine, broj 56/2013) stupila je na snagu i odredba koja propisuje obvezu uskla ivanja Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (Narodne novine, br.. 89/2010, 46/2012 i 51/2013) s istim.. To se ponajprije odnosi na činjenicu da je predmetnim Zakonom uklonjena mogu nost davanja koncesija za korištenje voda za postavljanje plutaju ih ili plove ih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, korištenje voda za splavarenje, uključuju i i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i sl.. te korištenje voda radi uzgoja riba i drugih  ...   Tako er, stupanjem na snagu Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/2012), izme u ostalog, uvedena je mogu nost davanja koncesija na neposredni zahtjev te je isto trebalo uvrstiti u navedenu Uredbu.. Osim navedenog Uredbu je trebalo i nomotehnički uskladiti s navedenim Zakonima.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do.. 7.. do 12,00 sati.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Nacrta prijedloga Uredbe koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na e-mail adresu:.. epavalic@voda..

  Original link path: /default.aspx?id=11921
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.. „Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Ovim Pravilnikom utvr uju se način i uvjeti provedbe Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu , Podmjere 4.. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. , u skladu s člankom 17..  ...   izvan snage Uredbe Vije a (EZ) br.. 1698/2005, Službeni list Europske unije, L347.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu , Podmjere 4.. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do.. lana.. bacura@mps.. tomislav.. petrovic@mps.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu , Podmjere 4..

  Original link path: /default.aspx?id=11919
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. u skladu s člankom 17.. kolovoza.. 2014..

  Original link path: /default.aspx?id=11918
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOAVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O NEPRETPKIRANOJ HRANI.. Hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena sukladno zahtjevima propisanim Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane ( Narodne novine , br.. 63/2011, 79/2011 i 90/2013) ili Uredbom (EU) br.. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani.. [1].. te drugim posebnim propisima koji se odnose na tu hranu.. prosinca 2014.. godine navedena Uredba postaje obvezuju a za sve države članice EU.. Tako er, s navedenim datumom u RH prestaje važiti Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.. Citirana Uredba propisuje zahtjeve za označavanje pretpakirane (zapakirane) hrane dok je za nepretpakiranu (nezapakiranu) hranu, člankom 44.. , propisana samo obveza navo enja tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili netolerancije iz Priloga II.. iste Uredbe.. Naime, odre eni sastojci ili druge tvari ili proizvodi koji se koriste u proizvodnji hrane i prisutni su u toj hrani, (kao što su pomo ne tvari u procesu proizvodnje) mogu uzrokovati alergije ili netolerancije kod nekih osoba, a neke od tih alergija ili netolerancija predstavljaju opasnost za zdravlje potrošača.. Stoga je važno navesti informacije o prisutnosti prehrambenih aditiva, pomo nih tvari u procesu proizvodnje i drugih tvari ili proizvoda za koje je znanstveno dokazano da uzrokuju alergije ili netolerancije, kako bi se potrošačima osigurala dostupnost jasnih informacija o hrani koju kupuju.. Pokazatelji ukazuju da je, u ve ini slučajeva, alergije na hranu, mogu e povezati s nepretpakiranom hranom.. Stoga bi se potrošaču uvijek trebale pružiti informacije o mogu im alergenima, uključuju i i prodaju hrane sredstvima komunikacije na daljinu.. Me utim, državama članicama je ostavljena mogu nost donošenja.. nacionalnih mjera o načinu kojim se  ...   reklamiranju i prezentiranju hrane.. Pri izradi navedenih odredbi, vodilo se računa o zaštiti interesa i zdravlja potrošača, te je tako er, bitno naglasiti, da je, zanimanje potrošača za takvom vrstom informacija značajno.. Predmet ove rasprave su odredbe članaka 7.. i 8.. Nacrta Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani, budu i da ostale odredbe proizlaze iz obveza koje nam propisuje Uredba (EU) br.. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, koja je u cijelosti obvezuju a za sve države članice Europske unije.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani, davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do.. srpnja 2014.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Prijedloga Pravilnika koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na e-mail adresu:.. marija.. b-sermek@mps.. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit e javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede kao i izvještaj o provedenom savjetovanju.. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri slanju obrasca.. Unaprijed zahvaljujemo na svim prijedlozima i komentarima.. Nacrt Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani.. Uredba (EU) br.. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vije a od 25.. listopada 2011.. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni Uredbi (EZ) br.. 1924/2006 i (EZ) br.. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vije a te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vije a 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vije a, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br.. 608/2004 (SL L 304, 22.. 2011.. ) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br.. 1169/2011)..

  Original link path: /default.aspx?id=11914
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Ovim se Pravilnikom utvr uju način i uvjeti provedbe Mjere M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za  ...   putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 30.. marijana.. zivkovic@mps..

  Original link path: /default.aspx?id=11910
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Pravilnik o provedbi mjere 2.. „Proizvodne investicije u akvakulturi“.. Ovim se Pravilnikom utvr uju uvjeti vezani uz provedbu mjere 2.. Proizvodne investicije u akvakulturi.. u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.. -2013.. (u daljnjem tekstu: Operativni program), dokumenta kojeg je Republika Hrvatska izradila kako bi mogla koristiti sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo.. Potpora u okviru ove mjere, točnije temeljem ovog Pravilnika, podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi s ciljem pove anja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture.. Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela (3.. 757.. 500 EUR), a Republika Hrvatska s 25% udjela (1.. 252.. 500 EUR).. Temeljem ovog Pravilnika prihvatljiva su ulaganja koja se provode na postoje im uzgajalištima/mrjestilištima i koja podupiru posebice poboljšanje radnih uvjeta, higijene, zdravlja ljudi  ...   sektoru akvakulture;.. potpora tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša;.. potpora za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora;.. poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi.. Ovaj Pravilnik se izra uje vode i računa o primjenjivim pravilima Europske unije, nacionalnim pravilima i Operativnom programu kojim je odre ena mjera 2.. te uzimaju i u obzir konzultacije s relevantnim dionicima.. Slijedom navedenog, Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi mjere.. najkasnije do 25.. godine, do 12:00 sati.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga Pravilnika koriste isključivo obrazac iz priloga i dostave ga na e-mail adrese:.. irena.. jahutka@mps.. jelena.. jerbic@mps.. kako bi se omogu ila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.. Proizvodne investicije u akvakulturi..

  Original link path: /default.aspx?id=11907
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M05.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M05 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim doga ajima te uvo enje odgovaraju ih preventivnih aktivnosti , Podmjere M05.. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim doga ajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Ovim se Pravilnikom utvr uju način i  ...   ajima te uvo enje odgovaraju ih preventivnih aktivnosti , Podmjere M05.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere M05 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim doga ajima te uvo enje odgovaraju ih preventivnih aktivnosti , Podmjere M05.. 22.. do 12 sati.. darina.. malekin@mps.. Obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga..

  Original link path: /default.aspx?id=11904
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Prijedlog Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa.. Pravilnikom o obračunu i naplati vodnoga doprinosa propisuju se obveznik, način utvr ivanja osnovice, obračun, korekcijski koeficijenti, način i rokovi pla anja vodnoga doprinosa, te vo enje očevidnika vodnoga doprinosa radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i naplatom vodnoga doprinosa.. Pravilnik se donosi temeljem članka 76.. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( Narodne novine br.. 153/2009 i  ...   javnost da se uključe u izradu Prijedloga Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 18.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Prijedloga Pravilnika koriste isključivo predvi eni obrazac i dostave ga na e-mail adrese:.. visnja.. gregicbiondic@voda.. dino.. malbasa@mps.. Tekst Prijedloga Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa.. Prilog Obrazac IM..

  Original link path: /default.aspx?id=11897
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Pravilnik o provedbi modela državne potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.. Ovim se Pravilnikom omogu ava dodjela potpore kroz sufinanciranje kupnje ribolovnih alata, opreme i strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima.. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava koja su osigurana na posebnom računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o prihva anju Modela financiranja u prilagodbu ribolovne flote i investicije u ribarska plovila (KLASA: 022-03/14-07/164, URBROJ: 50301-05/25-14-20 od 8.. svibnja 2014..  ...   su izvršeni od 1.. siječnja 2014.. zaključno do 1.. listopada 2014.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi modela državne potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru najkasnije do 14.. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga Pravilnika koriste isključivo obrazac iz priloga i dostave ga na e-mail adresu:.. i ivana.. furac@mps.. hr kako bi se omogu ila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara..

  Original link path: /default.aspx?id=11878
  Open archive •  


  Archived pages: 993