www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Upute i obrasci.. Isporučitelji vodnih usluga.. Obavijesti isporučiteljima vodnih usluga.. >.. Prihva anjem pravne stečevine Europske Unije Republika Hrvatska preuzela je i regulative koje utječu na definiranje budu e politike gospodarenja vodama i tarifne politike cijena vodnih usluga.. U odnosu na trenutno stanje identificirano u Strategiji upravljanja vodama, ciljevi nove politike gospodarenje vodama, izme u ostalog, uključuju okrupnjavanje vodnokomunalnog sektora te uvo enje načela ekonomske cijene vode i punog povrata troškova.. Tako er, cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.. Sukladno tome, uloga Vije a za vodne usluge jest kontrola slučajeva podcijenjenih ili precijenjenih tarifnih politika cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga.. U skladu sa smjernicama Strategije upravljanja vodama i odredbama Zakona o vodama (NN 153/09.. ) Vije e za vodne usluge je osnovano kao neovisno tijelo Republike Hrvatske radi osiguranja zakonitosti u području odre ivanja cijene vodnih usluga iz Zakona o vodama, naknade za razvoj i naknade za priključenje iz Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva  ...   je ovlašteno rješenjem u upravnom postupku obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku.. Protiv odluke Vije a nije dopuštena žalba, ali je dopušten upravni spor koji se rješava u hitnom postupku.. Vije e za vodne usluge u provedbi nadzora zakonitosti postupa po službenoj dužnosti.. Zahtjevi, prijedlozi, molbe ili drugi akti korisnika vodnih usluga kojima se traži provedba nadzora tretiraju se kao predstavke, u smislu posebnih zakona kojima se ure uje postupanje po predstavkama.. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je Odlukom od 15.. srpnja 2010.. imenovao 9 članova Vije a za vodne usluge na mandat od 4 godine, objavljenoj u Narodnim novinama 90/2010.. Članovi Vije a su:.. 1.. Elizabeta Kos, dipl.. ing.. , predsjednica.. Ivana Vargaševi , dipl.. oec.. , potpredsjednica.. Zdravko Dijakovi , član.. 4.. Marko Ercegovi , dipl.. pol.. , član.. Drenka Grubiši , dipl.. , članica.. 6.. Tomislav Kezelj, dipl.. stroj.. 7.. Milka Kosanovi , dipl.. iur.. 8.. Irena Miličevi , dipl.. 9.. Vladimir Šimi , dipl.. , član.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=8484
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2014.. godina.. Poziv za dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev.. br.. 30/2014/BV - Nabava usluge održavanja financijsko računovodstvenog informacijskog sustava Konto.. 25/2014/BV - nabava usluga održavanja informacijskog sustava Lysacan i veze sa sustavom za zaprimanje poruka u okviru usluga e-gra ani.. Odluka o provedbi nabave bagatelne vrijednosti ispod 200.. 000,00 kn bez PDV-a za robe i usluge, te ispod 500.. 000,00 kn bez PDV-a za radove.. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o bagatelnoj nabavi ispod 200.. Obrazac BN1 - Zahtjev za narudžbenicu.. Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2014.. godinu.. godinu za predmete nabave iz nadležnosti DUSJN.. 2013.. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013.. Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2013..  ...   ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2012.. Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2012.. Obavijest na temelju odredbe čl.. 13.. st.. t.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).. 2011.. Objava informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011.. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2011.. Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2011.. Objava informacija sukladno Zaključku Vlade RH od 17.. ožujka 2011.. godine, o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama.. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.. Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma..

  Original link path: /default.aspx?id=8621
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Priopćenja za javnost.. Sudjelovanje predstavnika RH u tijelima Europske unije (Vijeća i Europske komisije).. Aktualnosti iz Bruxellesa.. Tjedan EU fondova..

  Original link path: /default.aspx?id=8677
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Procjena učinaka propisa.. Godišnji plan normativni aktivnosti za 2014..

  Original link path: /default.aspx?id=8757
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Službenik za zaštitu osobnih podataka.. Na temelju članka 18.. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-pročiš eni tekst) Ministarstvo poljoprivrede imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka, prema kojem službenik:.. vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i ostalih propisa koji ure uju pitanja obrade osobnih podataka,.. upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,.. upoznaje  ...   14.. i 17.. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11),.. omogu ava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19.. i 20.. sura uje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.. Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.. Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka.. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.. gosp.. Franjo Koren, dipl.. eoc.. tel.. 01/6106-612.. e-mail:.. f.. ranjo.. koren@mps.. hr..

  Original link path: /default.aspx?id=8771
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Postupci predstečajne nagodbe – poziv strateškim investitorima.. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja.. Popis svih ugovora i dodataka ugovora u poslovima koje su Ministarstvo poljoprivrede – nadležne Uprave, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Agencija za poljoprivredno zemljište sklopile s fizičkim ili pravnim osobama tijekom 2013.. godine sa stanjem na dan 31.. g.. 2014 16:28:00.. 7.. 2013 14:26:00.. 6.. 2013 14:49:00..

  Original link path: /default.aspx?id=9331
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Okrugli stol "Budućnost hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava.. Radni sastanak "Mladost-ludost: isplati li se u Hrvatskoj baviti poljoprivredom".. Svjetski ruralni forum pokrenuo je inicijativu da 2014.. godina bude Me unarodna godina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te je u njoj dobio potporu više od 360 civilnih društava i poljoprivrednih organizacija.. Na 66.. zasjedanju Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, 2014.. je i službeno proglašena Me  ...   se uključilo u obilježavanje Me unarodne godine obiteljskih gospodarstva te emo tijekom 2014.. kroz niz manifestacija, konferencija, okruglih stolova i posjeta obiteljskim gospodarstava pokušati do i do definicija, rješenja, te preporuka što je danas OPG u Hrvatskoj i kakva obiteljska poljoprivredna gospodarstva želimo.. Plakat.. Linkovi:.. FAO - International Year of Family Farming.. Family Farming Campaign.. 2014 12:32:00.. 3.. 2014 14:27:00..

  Original link path: /default.aspx?id=10685
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Reforma ZPP-a 2015.. - 2020.. - Izravna plaćanja (poticaji).. Programsko-proračunsko razdoblje EU 2007.. - 2013.. (+2014.. Razvoj Zajedničke poljoprivredne politike EU.. Hrvatski model izravnih plaćanja u programskog razdoblju EU 2015.. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23.. srpnja 2014.. godine, usvojila je Odluku o prihva anju Reforme Zajedničke poljoprivredne politike - Hrvatski model izravnih pla anja u programsko-financijskom razdoblju 2015.. Tekst dokumenta možete preuzeti.. ovdje.. Javna rasprava o prijedlogu hrvatskog modela izravnih pla anja u okviru reforme Zajedničke poljoprivredne politike ZPP 2015.. trajala do 25.. travnja do 26.. lipnja 2014.. Kako bismo našim korisnicima približili novosti koje proizlaze iz Reforme Zajedničke poljoprivredne politike, pripremili smo najčeš a pitanja i odgovore.. Klikom na pitanje otvara se video klip s odgovorom ministra Tihomira Jakovine.. Kada e stupiti na snagu novi model izravnih pla anja za poljoprivrednike?.. - video.. Novi model poticaja stupa na snagu 01.. siječnja 2015.. , za koji e prva isplata biti najkasnije do sredine 2016.. Po čemu se ovaj model razlikuje od dosadašnjeg modela poticaja?.. Novi model poticaja razlikuje se najviše po tome što e se dosadašnja isplata po hektaru od sada dijeliti na dva dijela osnovno pla anje i zeleno pla anje.. Dodatno, uvode se programi za mlade i male poljoprivrednike, pla anja za prve hektare, proizvodno-vezana potpora i konvergencija (izjednačavanje vrijednosti) prava na pla anja.. Koliko je ukupno novca godišnje rezervirano za poljoprivredu?.. Ugovorom o pristupanju odre ena je financijska omotnica od 373 milijuna eura za izravna pla anja (poticaje).. Financiranje iz EU proračuna se postupno pove ava iz godine u godinu, do 2022.. godine, a razliku do punog iznosa snosi Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.. Dodatno smo uspjeli osigurati prebacivanje 15% sredstava iz II.. stupa (ruralni razvoj) za izravna pla anja, što iznosi 50 milijuna eura.. Na taj način, ukupna omotnica za izravna pla anja (poticaje) bi se pove ala na oko 423 milijuna eura.. Dodatno je još osigurano 9,6 milijuna eura za izravna pla anja iz tzv.. minske omotnice (za razminirane poljoprivredne površine koje su ponovno stavljene u funkciju poljoprivredne proizvodnje).. Koliko se novca prebacuje iz II.. stupa (ruralni razvoj) u I.. stup (izravna pla anja) i zašto?.. Ukupno e se iz II.. stupa prebaciti u izravna pla anja 50 milijuna eura godišnje u razdoblju 2015-2020.. čime se pove ava omotnica od 373 na 423 milijuna eura.. Dodatno, u razdoblju 2015-2017 mogu e je prebaciti još ukupno 112 milijuna eura, kako bi se smanjilo učeš e financiranja iz Državnog proračuna.. Na ovaj način više smo novca usmjerili na poticaje, budu i da je to praksa i kod ostalih država članica.. Naime, Ugovorom o pristupanju sredstva namijenjena za izravna pla anja i ruralni razvoj osigurana su u omjeru 54%-46%, dok je kod svih ostalih država članica značajni omjer usmjeren u izravna pla anja (oko 70%).. Kako e se godišnje pove avati iznos koji dolazi iz EU proračuna, a koliko e novca biti iz nacionalnog proračuna?.. Uzimaju i u obzir sve dogovoreno, od 2015.. godine više od 50% sredstava za izravna pla anja dolazi iz EU proračuna.. Ostatak sredstava Republika Hrvatska može pla ati iz Državnog proračuna.. Ove godine, po prvi smo puta povukli više od 700 milijuna kuna iz EU proračuna, dok se ostatak do 2,4 milijarde kuna isplatio iz Državnog proračuna.. Što je to osnovno pla anje i tko ima pravo na njega?.. Osnovno pla anje se dodjeljuje na temelju prava na pla anje koje se aktivira prihvatljivim poljoprivrednim zemljištem upisanim u ARKOD.. Korisnici osnovnog pla anja su poljoprivredni proizvo ači upisani u Upisnik, koji imaju minimalno 1 hektar i podnesu zahtjev od 01.. ožujka do 15.. svibnja 2015.. Za ovaj dio pla anja od ukupno 423 milijuna eura namijenjeno je 41%.. Što je zeleno pla anje i tko ima pravo na njega?.. Zeleno pla anje je novi obvezni oblik poticaja koji se uvodi od 2015.. u obliku godišnjeg pla anja po prihvatljivom hektaru, kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog pla anja.. Ovim se poticajem želi potaknuti održivi razvoj poljoprivrede, a podrazumijeva primjenu raznolikosti usjeva, održavanja trajnih travnjaka i održavanja ekološki značajnih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.. Za zeleno pla anje je od ukupno 423 milijuna eura namijenjeno 30%.. Što je preraspodijeljeno pla anje?.. Kako je Republika Hrvatska osigurala 15% sredstava iz ruralnog razvoja za financiranje izravnih pla anja, automatski se odlučila za primjenu modela preraspodjele pla anja, umjesto smanjenja poticaja velikim korisnicima.. Naime, u slučaju primjene smanjenja poticaja velikim korisnicima prihod smanjenja prebacuje se za financiranje mjera ruralnog razvoja iz II.. stupa.. Nakon provedene javne rasprave odlučeno je da e se 10% ukupnih sredstava iz osnovnog pla  ...   po prvi put osniva gospodarstvo kao nositelj, ili je ve osnovala gospodarstvo unatrag 5 godina prije 2015.. Uvjet za ostvarenje potpore za mladog poljoprivrednika je minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili završena stručna edukacija u trajanju najmanje od 40 sati.. Potpora se prima u razdoblju od 5 godina.. Za potporu mladim poljoprivrednicima predvi eno je 2% omotnice, što iznosi 8,5 milijuna eura.. Poticaj u sklopu ovog programa ispla uje se kao dodatak na osnovno i zeleno pla anje , a iznosi 25% nacionalnog prosječnog pla anja po ha.. Što je to područje s prirodnim ograničenjima i koliko se takvima daje poticaja?.. Područja s prirodnim ograničenjima su područja za koja je do sada RH iz nacionalnog proračuna pla ala poticaje za teže uvjete gospodarenja.. S obzirom na ograničene mogu nosti omotnice za izravna pla anja, za ova područja e se poticaji ispla ivati iz sredstava Programa ruralnog razvoja.. U kojim postocima i kojim iznosima e se ukupni poticaji u RH podijeliti?.. Raspodjela maksimalno mogu e godišnje omotnice za izravna pla anja je:.. DIO IZRAVNIH PLA ANJA.. % ukupne omotnice.. EUR.. Kn.. Osnovno pla anje (OP).. 41.. 173.. 358.. 301.. 317.. 523.. 090.. Nacionalna rezerva u osnovnom pla anju.. 3% OP.. 200.. 749.. 39.. 525.. 693.. Zeleno pla anje.. 126.. 847.. 538.. 964.. 041.. 285.. Proizvodno vezana pla anja.. 63.. 423.. 769.. 482.. 020.. 643.. Preraspodijeljena pla anja.. 42.. 282.. 513.. 321.. 347.. 095.. Mali poljoprivrednici.. 456.. 503.. 64.. 269.. 419.. Mladi poljoprivrednici.. Tko ima prava na izravne potpore?.. Pravo na potpore imaju aktivni poljoprivrednici oni koji podnose zahtjev za poticaje, imaju najmanje 1 ha površine i u okviru proizvodno vezane potpore poticaj po grlu od najmanje 760 kn.. Što su to prava na potpore i kako se ona izračunavaju?.. Prava na potpore se izračunavaju na nacionalnoj i na razini poljoprivrednog gospodarstva.. Prvi korak je izračun prosječne nacionalne vrijednosti prava u 2019.. Drugi korak je usporedba prava gospodarstva s prosječnom nacionalnom vrijednoš u.. Dodatno se kod izračuna prava na razini PG-a u obzir uzimaju njegova povijesna prava (prava iz nacionalne rezerve, premije i specifične potpore).. Ukoliko su prava manja, u odnosu na prosječnu nacionalnu vrijednost, tada mu do 2019.. ista rastu.. Ako su ve a, tada padaju, ali ne za više od 30% od početne vrijednosti osnovnog prava.. Zašto e se u 2015.. dodjeljivati nova prava na pla anje?.. Kako bi se uzela u obzir specifičnost postoje e strukture izravnih pla anja, te potencijalni novi hektari poljoprivrednog zemljišta koji e se pojaviti u funkciji poljoprivredne proizvodnje, dodjeljivati e se nova prava u 2015.. godini, različite vrijednosti koja e se izračunati na temelju vrijednosti pla anja u 2014.. Kada se uvede novi model imat emo prosječno nacionalno osnovno pla anje, koliko e ono iznositi?.. Prema simulaciji izračuna za 2015.. godinu, prosječno nacionalno osnovno pla anje e iznositi oko 200 eura po ha.. Me utim, stvarna vrijednost bit e poznata tek u 2015.. Znači li to da e netko uz osnovno pla anje dobiti i novce za zeleno, proizvodno vezana, mlade.. ?.. Da.. Poljoprivredno gospodarstvo e dobiti uz osnovno pla anje i zeleno pla anje, te pla anje za prvih 20 ha.. Na taj način bi gospodarstvo veličine do 20 ha dobivala oko 3000 kuna po hektaru.. U slučaju da se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima, dobit e i dodatnu proizvodno vezanu potporu (npr.. dodatnih 500 eura/ha za proizvodnju povr a ili 350 eura/ha za vo e ili 290 eura/ha za še ernu repu).. Ho e li svaki proizvo ač mo i sam izračunati svoju financijsku omotnicu prema svim parametrima proizvodnje koju ima?.. Svaki proizvo ač e imati mogu nost u 2015.. godini dobiti svoj okvirni izračun u Agenciji za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.. Nakon administrativne kontrole i izračuna po svim parametrima, dobiti e svoju detaljnu listu nakon isplate sredstava.. Svaki proizvo ač e imati e svoj individualni izračun ovisno o proizvodnji i pravima koje ostvaruje.. Što je to nacionalna rezerva? Kako kroz sustav ulaze novi proizvo ači?.. U 2015.. koristit e se 3% omotnice osnovnog pla anja za nacionalnu rezervu što iznosi oko 5 milijuna eura.. Prioritet za dodjelu prava na pla anje u okviru nacionalne rezerve daje se mladim poljoprivrednicima i onim koji započinju poljoprivrednu djelatnost.. Dodatno se nacionalna rezerva, kao jedini izvor prava na pla anja nakon 2015.. , koristi za dodjelu prava poljoprivrednicima kojima nisu dodijeljena prava uslijed više sile ili iznimnih okolnosti i, ako e biti potrebno, za pokri e pla anja za programe mladih i malih poljoprivrednika.. Cijeli film možete pogledati..

  Original link path: /default.aspx?id=11750
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Smatrate li da je neko pravo gra ana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.. Kontakt za obra anje pučkom pravobranitelju:.. ombudsman@ombudsman.. Za više informacija o radu Pučkog pravobranitelja posjetite.. web stranicu.. Kabinet ministra.. Odnosi s javnoš u.. Protokol.. Tajništvo.. Interaktivna karta.. Ministarstvo poljoprivrede.. Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.. centrala: (01) 6106 111.. faks: (01) 6109 201.. web stranica:.. http://www.. mps.. office@mps.. Pisarnica:.. Sukladno stavku 2.. članka 13.. Uredbe o uredskom poslovanju ( Narodne novine 7/09), pisarnica prihva a elektronički potpisane podneske dostavljene na adresu elektroničke pošte.. pisarnica01-MP@mps.. (Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi.. Radno vrijeme pisarnice je od 09:00-16:00 sati.. Prijave inspekcijama se mogu uputiti putem e-mail adrese.. prijava@mps.. Tihomir Jakovina, ministar.. tel: 01 6106 111; fax: 01 6109 200.. Maja Pitlovi i Inga Vukeli , administrativne tajnice.. ;.. ured.. ministra@mps.. Snježana Španjol, zamjenica ministra.. tel: 01 6106 202; fax: 01 6109 202.. Sanja Bratkovi , tajnica.. sanja.. bratkovic@mps.. Tajnik Kabineta ministra.. Josipa Filakovi.. josipa.. filakovic@mps.. Samostalna.. služba za odnose s javnoš u i protokol.. Miroslav Kuskunovi , glasnogovornik.. tel: 01 6106 066/031.. fax: 01 6109 191.. glasnogovornik@mps.. tel: 01 6106 913/034; fax: 01 6109 191.. protokol@mps.. Upiti  ...   01 6443 899.. Ivana Talan-Raptavi, tajnica.. ivana.. raptavi@mps.. Uprava vodnoga gospodarstva.. Dražen Kureči , pomo nik ministra.. Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.. tel: 01 6307 411; fax: 01 6307 426.. Azra Muleškovi , tajnica.. tajnica.. uvg@voda.. Vodopravna inspekcija.. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i me unarodnu suradnju.. Davorka Hajdukovi , univ.. spec.. , pomo nica ministra.. tel: 01 6106 908; fax: 01 6106 909.. Matija Hajek, tajnik.. matija.. hajek@mps.. Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike.. Božica Rukavina, univ.. techn.. aliment.. tel: 01 6106 692; fax: 01 6109 189.. Ivana Jai Križanac, tajnica.. j-krizanac@mps.. Uprava ribarstva.. mr.. Ante Mišura, pomo nik ministra.. Planinska 2a, 10000 Zagreb.. tel: 01 6443 185; fax: 01 6443 200.. Ivona Musulin, tajnica.. ivona.. musulin@mps.. Samostalna služba za akreditaciju Agencije za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvr ivanje provedbe programa potpore u ribarstvu.. Gordana Para , načelnica.. tel: 01 6106 222.. gordana.. parac@mps.. Samostalna služba za unutarnju reviziju.. sc Zdenka Doko, načelnica.. tel: 01 6109 509; fax: 01 6106 452.. zdenka.. doko@mps.. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije.. Domagoj Križaj, pomo nik ministra.. Martina Mioči , tajnica.. tel: 01 6443 210; fax: 01 6443 291.. martina.. miocic@mps.. Imenik - Sektor šumarstva, Sektor lovstva, Sektor drvne industrije i Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu..

  Original link path: /default.aspx?id=3655
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Izaslanstvo Ministarstva poljoprivrede, predvo eno ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom sudjelovalo je danas, petak, 5.. godine na Vije u ministara poljoprivrede i ribarstva EU koje je raspravljalo o ruskoj zabrani uvoza poljoprivrednih proizvoda iz EU.. Ministri poljoprivrede EU na Vije u ministara su procijenili učinak i posljedice zabrane uvoza pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Rusku Federaciju, a Europska Komisija je predstavila i dokument o učinku ruske zabrane i mjere koje su poduzete do sada.. Pozdravljamo mjere koje je poduzela Europska komisija i smatramo da idu u dobrom smjeru, ali ih je potrebno doraditi kako bi se osigurala jednaka razina potpore za sve pogo ene proizvo ače u zemljama članicama.. Potrebno je proširiti obuhvat proizvoda za koje e se odobriti potpora te uključiti agrume u okvir interventnih mjera , izjavio je u raspravi ministar Tihomir Jakovina.. Stajališta smo da je razina potpora za mjere neubiranja i zelene berbe za nečlanove proizvo ačkih organizacija niska - na razini 50%, i u zemljama koje nemaju razvijene sustave proizvo ačkih organizacija upitno je koliko e te mjere uop e biti učinkovite, stoga bi EK trebala i u tom dijelu ujednačiti položaj članova i nečlanova.. Smatramo da e poduzete mjere pokriti samo dio štete proizvo ačima u EU, te da je potrebno što prije aktivirati sve mehanizme za sve sektore i osigurati izvozne subvencije za pogo ene proizvode i sektore, odnosno mišljenja smo da primjereni odgovor na nastali poreme aj treba tražiti u poticanju izvoza,  ...   iznosi 1,35 mil.. U 2012.. godini izvoz vo a iznosio je 5,6 milijuna EUR-a, pretežno mandarina.. U 2014.. godini otpočeo je i izvoz jabuka.. Ministarstvo poljoprivrede je Europskoj uniji skrenulo pažnju na problem izvoza vo a (jabuka i citrusa) u Rusiju.. Me utim, još je ve e optere enje problem indirektnih učinaka zabrane zbog zadržavanja robe na tržištu EU.. Ovi proizvodi mogu uvjetovati značajno pove anje viškova na hrvatsko tržište i izvršiti pritisak na doma e cijene , izjavio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.. Prvi znakovi poreme aja ve su vidljivi na hrvatskom tržištu gdje su proizvo ači izloženi pritisku trgovaca da smanje cijene, te dolazi do poreme aja u redovitim trgovinskim odnosima, odnosno ustezanje trgovaca u preuzimanju proizvoda u očekivanju pada cijena.. Ovo e posebno negativno utjecati na sektor vo a s obzirom na sezonski karakter proizvoda i nemogu nost duljeg skladištenja.. Do sada donesene mjere EK pokazuju da je Europska unija reagirala na proizvode kod kojih je u tijeku berba i kod kojih je udio izvoza u Rusiju ukupnom izvozu EU značajan, kao što su - rajčice 67 %, mrkve 63 %, jabuke 52 %, odnosno nije odmah uvrstila citruse kod kojih je izvoz manje značajan (19 %).. Obzirom da visina nadoknade koje Europska komisija ovim mjerama predvi a vjerojatno ne e biti dovoljno visoka za nadoknadu ukupne štete, preporuka hrvatskim proizvo ačima mandarina je da se maksimalno angažiraju na traženju tržišta izvan i unutar EU..

  Original link path: /default.aspx?id=11956
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ministarstvo poljoprivrede objavljuje.. Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.. radi provedbe izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje odgovaraju eg znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012).. Priručnik je u najve oj mjeri namijenjen ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe i ovlaštenim predavačima s ciljem postizanja harmoniziranog sustava izobrazbe kako bi se izbjeglo da ovlaštene institucije i predavači različito tumače područja koja trebaju biti obuhva ena izobrazbom.. Priručnik je pisan na jednostavan i razumljiv način.. Objedinjuje nastavno gradivo koje treba biti obuhva eno izobrazbom profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika  ...   okoliš te se što je više mogu e upoznaju s primjerenim mjerama za smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliš.. Krajnji rok za države članice Europske unije da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovaraju u izobrazbu za sigurno rukovanje i primjenu pesticida je 26.. 2015.. Od ovlaštenih institucija očekuje se da svoje publikacije i nastavne materijale prilagode ciljanoj skupini, a od ovlaštenih predavača da odrede važnost pojedinih tematskih cjelina i prilagode svoje prezentacije i predavanja ciljanoj skupini obveznika izobrazbe.. S namjerom da sustav izobrazbe započne što prije, ova verzija Priručnika nije recenzirana, niti lektorirana.. Nakon što recenzija i lektura budu obavljene, Ministarstvo e objaviti novu verziju Priručnika..

  Original link path: /default.aspx?id=11953
  Open archive •  


  Archived pages: 993