www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Prvi Nacionalni forum "Ideje i projekti za europsku Hrvatsku".. Drugi Nacionalni forum "Demografija - uvjet hrvatske budućnosti".. Treći Nacionalni forum - Međunarodna zdravstvena konferencija.. Nacionalni forum - "Može se! Esko Aho".. Početna.. Izlagači.. Doc.. Božo Skoko.. Božo Skoko je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi poslijediplomski studij iz odnosa s javnoš u te kolegije s područja komunikacijskog menadžmenta i brendiranja.. Jedan je od vode ih hrvatskih stručnjaka za odnose s javnoš u te upravljanje identitetom i imidžom država.. Doktorirao je i magistrirao politologiju, na problematici imidža država i me unarodnih odnosa s javnoš u.. Usavršavao se u SAD-u na području odnosa s javnoš u.. Suutemeljitelj je vode e hrvatske agencije za odnose s javnoš u Millenium promocije.. Kao konzultant u odnosima s javnoš u vodio je mnogobrojne komunikacijske projekte u Hrvatskoj i inozemstvu te savjetovao vode e menadžere, političare, korporacije i institucije, uključuju i i Delegaciju Europske komisije.. Trenutačno sudjeluje u nizu projekata strateškog komuniciranja za hrvatske i inozemne korporacije i institucije te u brendiranju nekoliko europskih gradova i regija.. Objavio je knjige:.. Hrvatska i susjedi kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i Hercegovini, Crnoj gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.. (AGM, Zagreb, 2010.. ),.. Država kao brend.. (Matica hrvatska, Zagreb, 2009.. Hrvatska identitet, image, promocija.. (Školska knjiga, Zagreb, 2004.. i 2005.. ) i.. Priručnik za razumijevanje odnosa s  ...   mladih u ovom trenutku želi napustiti Hrvatsku, jer ovdje ne može prona i posao, niti riješiti stambeno pitanjem, a i ne vidi ikakvu perspektivu u skoroj budu nosti.. Najve i broj je visokoobrazovanih, u koje je država uložila najviše i koji bi najviše mogli pomo i njezinu razvoju, tako da je taj gubitak za hrvatsku budu nost nemjerljiv.. Hrvatska je na početku 21.. stolje a postala ponovno iseljenička zemlja, kao što je to bila početkom 20.. stolje a, kad su stotine tisu a ljudi otišli u svijet trbuhom za kruhom.. Procjenjuje se da je Hrvatsku ve napustilo oko 70.. 000 ljudi, a trenutačno na vidiku ne postoji nikakav potez ili projekt koji bi u skoro vrijeme zaustavio taj trend.. Mnogi od njih su svjesni prednosti Hrvatske kao zemlje življenja, ali više nemaju ni vremena, ni volje, ni živaca čekati da stvari krenu nabolje.. Jedini način da se taj val iseljavanja zaustavi jest da se hitno izna u načini kako da mladi ljudi što jednostavnije i jeftinije do u do vlastitog stana, da se otvore nova radna mjesta te da im se omogu e dodatne mogu nosti obrazovanja, usavršavanja, kreativnog i poduzetničkog razvoja u njihovoj zemlji.. Ako se ovom problemu žurno ne pristupi na pravi način hrvatske političke elite e ostati trajno odgovorne za gubitak najperspektivnijeg dijela svoje populacije.. Prezentacija Doc.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=62
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Prof.. Dragan Primorac.. Dragan Primorac, pedijatar, genetičar i forenzičar, profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven, medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Osijeku, te suosnivač Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu.. Primorac i njegov tim objasnili su mehanizam nastanka bolesti krhkih kostiju u djece.. Osteogenesis Imperfecta,.. me u prvim znanstvenicima u svijetu primjenjuje analizu DNA u svrhu identifikacije skeletnih ostataka prona enih u masovnim grobnicama.. Jedan je od utemeljitelja forenzičke DNA analize u RH te je autor izvornih rezultata o podrijetlu Europljana, me u njima i Hrvata, koji su po prvi put objavljeni 2001.. godine u vode em znanstvenom časopisu Science.. Me u utemeljiteljima je jednog od najuglednijih me unarodnih znanstvenih društava iz područja forenzičke i kliničke genetike International Society for Applied Biological Sciences.. Od prosinca 2003.. godine do srpnja 2009.. godine obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta, a prema istraživanjima američkog International Republican  ...   odvija stihijski.. Posebno je značajan intelektualni kapacitet naše dijaspore jer gotovo da i nema značajnije obrazovne ili znanstvene institucije u kojoj ne rade osobe direktno ili indirektno vezane za Hrvatsku.. Ozbiljni pomaci u suradnji znanstvene iseljene i domovinske Hrvatske dogodio se pokretanjem dva velika projekta Jedinstvo uz pomo znanja koji je ukupno uključio 557 znanstvenika te projekt From the brain drain to the brain gain ili Povratak mozgova preko koje se realizirao povratak 80 doktora znanosti s vode ih svjetskih institucija u Republiku Hrvatsku.. S druge strane nakon provo enja Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj je izgra eno više od 300.. 000 m.. 2.. prostora na svim sveučilištima, zaposlen je veliki broj nastavnika i znanstvenika, a uz to je pokrenut i odre en broj studijskih programa na engleskom jeziku.. Time smo konačno stvorili atraktivne preduvjete nužne za privlačenje stranih studenata hrvatskih korijena, ali i svih ostalih koji žele studirati u Republici Hrvatskoj.. Prezentacija Prof.. Dragan Primorac..

  Original link path: /default.aspx?id=63
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Edvin Jurin, dipl.. oec.. Direktor Weber Shandwicka, podružnice jedne od najve ih agencija za PR i upravljanje komunikacijama i ugledom u svijetu u okviru grupacije McCann Erickson u Hrvatskoj.. Posebna specijalnost mu je krizni i reputacijski management, komuniciranje u turizmu i brandiranje destinacija, gradova i regija.. Autor je brojnih članaka i komentara o oglašavanju, komunikacijskom te brand i destinacijskom managementu u nizu hrvatskih i regionalnih tjednika i dnevnih izdanja.. Karijeru započeo kao mladi ekonomista u marketingu poduze a ISTRAVINO, Rijeka.. Svoj prvi me unarodni uspjeh doživljava kao dugogodišnji direktor marketinga i član Poslovodnog odbora ACI-a, lanca marina uzduž Jadranske obale.. Tu se bavi osmišljavanjem, implementiranjem i launchingom branda ACI-a kao i prodajom u vrijeme kad je ACI slovio kao jedan od najpropulzivnijih turističkih brandova na Mediteranu.. Poslije nastavlja sa promocijom i prodajom u trgovini, duhanskoj industriji, lancima maloprodaje i medijima.. Za McCann Erickson i Momentum koordinira osmišljavanje i realizaciju najzahtjevnijih mega projekata poput nastupa Hrvatske i postavljanja Hrvatskog paviljona na Svjetskoj izložbi EXPO 2000 u Hannoveru te kandidature Grada Rijeke za doma instvo XVI.. mediteranskih igara 2009 godine.. Dugogodišnji direktor i programski direktor Festivala oglašavanja FESTO, Hrvatskog oglasnog zbora - krovne organizacije hrvatske industrije.. Jedan je od inicijatora i koautor grand PR-ixa, godišnje nagrade za dostignu a u odnosima s javnoš u u  ...   korjeniti iskorak.. Bujicu riječi i žalopojki valja zamijeniti novim gospodarskim i sociološkim modelima sa konkretnim agentima promjena.. Preporučljivo je da se trenutačni agenti promjena ODMAH ZA ODMAH karaktera fokusiraju na pojedinačno ciljnu i mjerljivu stimuliraju u natalitetnu politiku, proaktivne mjere do-upošljavanja generacije tre e dobi kao i sustavno i projektirano naseljavanje za Hrvatsku deficitarnim specijalističkim i djelatničkim ljudskim resursima zemalja s nama kompatibilnom kulturom života i rada.. Za to je nužna propulzivna i učinkovita platforma projekata oslonjenih na komplekse proizvodnje brendova zdrave hrane, turizma zdravog života te industrije zdravlja uz nov i interaktivan pristup znanosti i obrazovanju na svim razinama.. Time se otvara korak po korak prostor za srednjoročne promjene ODMAH ZA SUTRA, tj.. za novo društvo temeljeno na masovnoj inovaciji, a ne masovnoj produkciji te ekonomiji solidarnosti, koja počiva na održivim i uzajamno potpomažu im konkretnim modelima iznalaženja prirodnih i industrijskih resursa i viškova, kreaciji i inovativnoj proizvodnji i razmjeni kao i etičkoj potrošnji kako dobara i usluga tako i životnog prostora za stanovanje i rad.. I sve to u realnom, a ne nekom drugom - odloženom vremenu.. Jer, vrijeme danas, obzirom na dinamiku i diskontinuirane promjene, postaje kako dominiraju i tako i nedostaju i resurs poput energije i pitke vode.. Vrijeme sigurno više nije saveznik demografije Hrvatske.. Prezentacija Edvin Jurin, dipl..

  Original link path: /default.aspx?id=64
  Open archive
 •  

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Akademik Ivan Cifrić.. Akademik Ivan Cifri ro en je 1946.. u Petrijevcima.. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1969.. sociologiju i filozofiju, magistrirao 1973.. i doktorirao 1980.. iz ruralne sociologije.. Godine 1997.. izabran je za profesora sociologije u trajnom zvanju.. Bio je stipendist Zaklade.. Alexander von Humboldt-Stiftung.. (1984.. /85.. ).. Objavio je više od 100 znanstvenih radova, me u kojima 13 knjiga, pedesetak stručnih radova, 120 recenzija i prikaza doma ih i inozemnih knjiga u časopisima, zbornicima i knjigama.. Osnovao je i vodio.. Sociološku ljetnu školu.. (Crikvenica, 1987.. 1990.. ) i organizirao nekoliko doma ih interdisciplinarnih znanstvenih skupova:.. Uloga znanosti u održivom razvoju.. (1993.. zajedno s HAZU Z.. Devide);.. Bioetika.. Iskušenja znanosti i društvu.. (1997.. Tijekovi i mijene mišljenja, svijeta i čovjeka.. (2009.. ) te njemačko-hrvatski skup.. Ekološki izazovi modernom društvu.. (1996.. , u suradnji s Goethe-Institutom iz Zagreba).. Objavio je brojne znanstvene i stručne radove u časopisima i zbornicima, te autorske knjige:.. Revolucija i seljaštvo.. (1981.. Klasno društvo i obrazovanje.. Ekološka svijest mladih.. (1987.. , koautor B.. Čulig),.. Ekološka adaptacija i socijalna pobuna.. (1990.. Ogledi iz sociologija obrazovanja.. Napredak i opstanak.. (1994.. Bioetika.. (2000.. Moderno društvo i svjetski etos.. Okoliš i  ...   Instituta za društvene znanosti.. Ivo Pilar.. za razvoj sociologije u Hrvatskoj (2005.. Ključni naglasak predavanja Socijalna struktura, sustav vrijednosti i demografska budu nost Hrvatske.. U svom izlaganju autor analizira socijalne promjene i promjene sustava vrijednosti kao pretpostavke demografske budu nosti hrvatskog društva.. Pitanje demografske budu nosti problematizira se u kontekstu socijalne strukture društva i sustava vrijednosti.. Današnja socijalna struktura nastala je tijekom tranzicije u kojoj su rastočeni srednji slojevi.. Njih ne obilježava samo ekonomski aspekt nego i kulturni.. Formiran je latinoamerički model slojne strukture s malobrojnim slojem bogatih i najve im brojem osiromašenih gra ana.. To utječe i na percepciju obitelji i njenu ulogu u demografskoj budu nosti hrvatskog društva.. Polazi se od teze da slojna struktura društva utječe na formiranje sustava vrijednosti a u tome su presudni srednji slojevi.. Budu i su nestali srednji slojevi a nisu formirani novi, nestala je sociokulturna osnova koherentnog sustava vrednota i nastupila društvena anomija tj.. nepostojanje stabilnog sustava vrednota pa nastaje moralno samoposluživanje.. Demografska budu nost ovisi o stabilnoj i ve inskoj slojnoj strukturi društva koja može jamčiti vrijednost obitelji i djece.. Demografska politika ne može biti uspješna bez ekonomske snage srednjih slojeva.. Prezentacija Akademik Ivan Cifri..

  Original link path: /default.aspx?id=65
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Uvodno izlaganje prof.. Nikica Gabri.. Akademkinja Alica Wertheimer-Baleti.. Smiljana Leinert Novosel.. Mons.. Franjo Komarica, Banjalučki biskup, Predsjednik Biskupske konferencije BiH.. Stipe Oreškovi.. Akademik Ivan Cifri.. Nacionalni forum..

  Original link path: /print.aspx?id=57
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Galerija..

  Original link path: /print.aspx?id=67
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Međunarodna zdravstvena konferencija.. Potaknuti uspjehom dosadašnjeg djelovanja Udruge Nacionalni forum te potporom brojnih gra ana za promišljanjem o aktualnim problemima u Hrvatskoj, ekspertni timovi Udruge Nacionalni forum pripremili su novi stručni skup.. Riječ je o velikoj zdravstvenoj me unarodnoj konferenciji u okviru koje su se ovoga tjedna održala dva stručna skupa -.. me unarodna konferencija Investing for a Healthy Future.. te tre i Nacionalni forum pod nazivom.. Health.. in.. West.. Oba skupa organizira Udruga Nacionalni forum u suradnji sa svojim partnerima.. Na konferenciji se raspravljalo o potencijalima hrvatskog zdravstva, odnosno da li može zara ivati, a ne samo trošiti te da li je spremno za kvalitetan ulazak u EU.. U okviru stručnih predavanja ponudio se odgovor na pitanja kako pri tom racionalno i učinkovito primijeniti najnovija upravljačka  ...   stanovništva.. Naime, očuvanje zdravlja u svijetu posljednjih godina postaje tako pokretač jedne od najunosnijih industrija.. Hrvatska ima sve preduvjete uhvatiti korak s najnaprednijim europskim praksama.. Potrebno nam je samo osvijestiti vlastite potencijale, kreirati jasnu strategiju, posti i dobru koordinaciju me u svim subjektima o kojima ovisi razvoj zdravstvenog sektora u cjelini te iskoristiti snagu da naše prednosti pretvorimo u konkurentan tržišni adut.. U tom smislu želja nam je bila predstaviti snagu i potencijal sektora zdravstva u Hrvatskoj kroz ljude, tvrtke, procese i tehnologije vode i se globalnim iskustvima i trendovima.. Tako er, namjera nam je bila ukazati na nužne sistematske promjene i otvaranje zdravstvenog tržišta prema zemljama Europske unije.. Stoga, naš konačni cilj je ponuditi konkretne razvojne projekte u zdravstvu te povezati strateške i financijske investitore i poduzetnike..

  Original link path: /print.aspx?id=85
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Konferencija "Investing for a Healthy Future".. Prvi stručni skup, me unarodna konferencija.. Investing for a Healthy Future.. održao se 28.. veljače 2013.. godine u hotelu Esplanade u organizaciji Health Finance Investment Forum-a i Udruge Nacionalni forum, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof.. Ive Josipovi a.. Primarni fokus konferencije bio je razvoj suradnje financijskog i zdravstvenog sektora te stvaranje javno-privatnog dijaloga u cilju stvaranja ekonomičnije, djelotvornije i učinkovitije zdravstvene skrbi.. Naime, kvalitetna suradnja financijskog i zdravstvenog sektora u pojedinim zemljama omogu uje stvaranje uvjeta za razvoj i unapre enje zdravstvenog sustava.. Iako je takva suradnja u posljednjih  ...   dobre prakse u svijetu koji se mogu implementirati u postoje i sustav u Hrvatskoj.. Konferencija Investing for a Healthy Future obuhvatila je tri tematske cjeline (1) Potencijali zdravstvenog sektora: Gdje su mogu nosti?, (2) Zatvaranje praznina izme u zdravstva i financija, (3) Interdisciplinarni dijalog: Osloba anje punog potencijala zdravstvenog sektora, nakon kojih su slijedile diskusije.. Na konferenciji se uvodnim govorom sudionicima obratitio prof.. Nikica Gabri , koji je održao izlaganje u okviru tre e tematske jedinice Interdisciplinarni dijalog: Osloba anje punog potencijala zdravstvenog sektora na temu Case Study Stanje u privatnoj zdravstvenoj skrbi u Hrvatskoj Problemi i perspektiva..

  Original link path: /print.aspx?id=86
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Treći Nacionalni forum - konferencija "Health inWest".. Drugi stručni skup, odnosno tre i Nacionalni forum pod nazivom konferencija Health.. West održao se u subotu, 2.. godine u Hypo Expo XXI, Slavonska avenija 6 u Zagrebu.. Primarni cilj konferencije bio je unapre enje kvalitete postoje eg zdravstvenog sustava radi stvaranja platforme za sklapanje strateških partnerstva svih sudionika konferencije, odnosno svih subjekata zdravstvenog sustava udruga, veledrogerija, osiguravaju ih društva, zdravstvenih ustanova te različitih kompanija.. Konferencija Health.. West konceptualno je obuhvatila 8 različitih modula Dobrovoljna zdravstvena osiguranja u Republici Hrvatskoj - jučer, danas i sutra, Privatno  ...   zdrave komunikacije i Poslodavci, poduzetnici, projekti.. Svaki modul pokrio je različite segmente zdravstvenog sektora.. Unutar svakog modula konferencije istaknuli su se aktualni trendovi, prezentirali novi projekti, razmjenjivale ideje o procesima u sustavu radi održanja kvalitetne sinergije svakog segmenta zdravstvenog sektora i sustava u cjelini.. Konferencija se održala pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovi a u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca te u suradnji s Američkom gospodarskom komorom i Infoarenom.. Tako er, gradonačelnik Milan Bandi je sudjelovao u sklopu svečanog otvorenja konferencije.. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi obratio se okupljenima putem video poruke..

  Original link path: /print.aspx?id=87
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Moduli trećeg Nacionalnog foruma – "Health inWest".. Plenarni dio.. Uvodni govor prof.. sc.. Nikice Gabri a.. Obra anje Maše Smokrovi , dipl.. iur.. u ime partnera konferencije HUP-a..

  Original link path: /default.aspx?id=89
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Plenar.. Eliaz Omer, Amethyst Radiotherapy, CFO - Investing in CEE Region.. prof.. Dragan Primorac Da li je znanost rezervirana samo za javno zdravstvo?.. Ljubo Jurči , Ekonomski fakultet Zagreb - Makroekonomski efekti zdravstvenog turizma.. Norman Sartorius - Mentalno zdravlje kao najve i zdravstveni izazov 21.. stolje a.. mr.. Alenka Šik, predsjednica Odbora za zdravstvena osiguranja Udruženja osiguravatelja Slovenije - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje: slovensko iskustvo.. Igor Švab, predstojnik Katedre za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet u Ljubljani - Novi modeli primarne zaštite.. Mario Harapin, v.. d.. urednika Informativnog programa Hrvatskog radija - Utjecaj i uloga medija u medicini i zdravstvu..

  Original link path: /default.aspx?id=90
  Open archive •  


  Archived pages: 317