www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Mladen Fogec, predsjednik Uprave Siemensa Hrvatska - Prati li Hrvatska svjetske trendove u zdravstvenoj tehnologiji?.. Mladen Fogec.. Ključni naglasak predavanja.. Prati li Hrvatska svjetske trendove u zdravstvenoj tehnologiji?.. Svijet u kojem živimo se mijenja.. Očekivani životni vijek 2011.. bio je 69 godina, dok se 2050.. predvi a životni vijek od 76 godina i udvostručenje broj ljudi starijih od 65 godina života u odnosu na danas.. Trendovi u zdravstvenoj tehnologiji prate globalne promjene, proizvode se ure aji koji štede energiju, smanjuju troškove i  ...   uz primjenu male doze zračenja.. U Hrvatskoj još uvijek velika ve ina ure aja za kompjuteriziranu tomografiju ima 16 i manje slojeva.. Predvi a se da e do 2017.. više od polovine volumena svjetskog tržišta predstavljati ure aji za magnetsku rezonanciju snage magnetskog polja 3T, dok Hrvatska ima samo jedan takav ure aj.. Primjer pra enja svjetskih trendova su nedavne nabavke visoko sofisticiranog neuro biplane i PET/CT ure aja predstavljaju i zadnju riječ tehnologije u svojim područjima primjene.. Prezentacija Mladen Fogec.. Nacionalni forum..

  Original link path: /print.aspx?id=143
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: mr.. Darko Gvozdanović, voditelj kompanijskog tima za e-zdravstvo Ericssona Nikole Tesle - Integrirani informacijski sustav zdravstva-danas i sutra".. Darko Gvozdanovi.. Značaj integriranog informacijskog sustava zdravstva.. Starenje populacije je globalni trend, izražen i u Hrvatskoj, koji sa sobom donosi porast broja kroničnih bolesnika, a posljedično troškovi liječenja rastu iznad mogu nosti budžeta zbog čega je Vlada RH donijela stratešku odluku o informatizaciji zdravstva kao jednom od ključeva za rješenje spomenutog problema.. Kvalitetna implementacija ICT-a zdravstvenom i administrativnom osoblju donosi potpunu i pravovremenu informaciju, smanjenje administrativnog dijela posla, podršku aplikacije u svakodnevnom radu te unaprje enje odnosa liječnika i pacijenta.. Istodobno pacijenti dobivaju kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb, kvalitetniju komunikaciju, ve u osobnu mobilnost te bolji osje aj sigurnosti i uključenosti.. Prezentacija pokazuje kako je informatizacija zdravstvenog  ...   Sustava Hrvatske (CEZIH) koji se, iako započet kao podloga informatizaciji primarne zdravstvene zaštite, a sukladno relevantnim svjetskim tehnološko-stručnim kretanjima, razvio u nacionalni informacijski sustav zdravstva.. Budu nosti zdravstvenog sustava temelji se na sveobuhvatnom elektroničkom zapisu medicinskih podataka pacijenta te na povezivanju postoje ih zdravstvenih usluga s bolničkim informacijskim sustavom (BIS) što donosi viši stupanj efikasnosti i organiziranosti te bolju kvalitetu usluge.. Tako er, uskoro možemo očekivati i širenje informacijskog sustava zdravstva preko državnih granica te ostvarenje novih poslovnih prilika, primjerice u zdravstvenom turizmu.. Vizija zdravstvenog sustava kakvim ga vidi Ericsson Nikola Tesla, dugogodišnji partner države i sudionik dosadašnjeg procesa informatizacije, polazi od premise da kvalitetna zdravstvena zaštita treba biti dostupna svima, prema načelu sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti kao temelju poželjne zdravstvene politike.. Prezentacija Darko Gvozdanovi..

  Original link path: /print.aspx?id=145
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Krešimir Perica, voditelj prodaje poslovnih rješenja za srednju i istočnu Europu IBM Global Business Services - Kognitivno računalstvo - primjena u medicini.. Krešimir Perica.. Krešo Perica je menadžer u IBM Global Business Services, zadužen za prodaju IBM poslovnih rješenja u Srednjoj i Istočnoj Europi.. Proveo je 20 godina u IBM-u gdje je radio na različitim doma im i me unarodnim rukovode im pozicijama.. Zadnji četiri godine bio je generalni menadžer u IBM-u Hrvatska.. Čest je govornik na poslovnim okupljanjima diljem srednje i istočne Europe, te je član raznih uduga poput Nacionalnog Vije a za Konkuretntnost, Hrvatske udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora.. Ključni naglasak predavanja - Kognitivno računalstvo i  ...   industriju specifičnih analitičkih rješenja koje iskorištava duboke analize sadržaja i dokaze na temelju promišljanja.. Ono može neprekidno uzimati i analizirati Big Data (strukturirane i nestrukturirane) i otkrivati.. nove.. obrasce te uvide u nekoliko sekundi.. IBM Watson posjeduje jedinstvenu kombinaciju od tri mogu nosti koje ga odvajaju od bilo kojeg drugog sustava: obrada prirodnoga jezika, proizvodnja hipoteza i njihova evaluacija, te učenje utemeljeno na dokazima.. IBM je partner u pilot projektu s glavnim američkim zdravstvenim ustanovama i osiguravateljima, kako bi se Watson koristio u bolnicama i osiguravaju im društvima, s ciljem poboljšanja zdravstvenih tretmana i ishoda liječenja pacijenata.. Tako er se očekuje da e poboljšati produktivnost zdravstvenih djelatnika.. Prezentacija Krešimir Perica..

  Original link path: /print.aspx?id=146
  Open archive
 •  

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: prof.. Mario Kovač, Fakultet elektrotehnike i računarstva - Nadzor nad implementacijom IS u zdravstvu i strateški razvoj m-health usluga.. Mario Kovač.. Prof.. Mario Kovač redoviti je profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva.. Izvršni voditelj projekata, konzultant, autor i ekspert na polju arhitektura računala, multimedije, poslovnih modela za računalne sustave i mobilne sustave.. Profesor Kovač obavljao je funkcije Predstojnika Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo kao i Prodekana za poslovanje Fakulteta elektrotehnike i računarstva.. Trenutno je fokusiran na poslovnu suradnju sa industrijskim partnerima.. Dr.. Kovač autor je nekoliko patenata za multimedijske i smart card arhitekture i pripadne tehnologije.. Senior je member IEEE Computer Society, član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i nekoliko drugih Udruga.. Odlikovan je od predsjednika Republike Hrvatske odlikovanjem Reda Danice hrvatske s likom Ru era Boškovi a za osobite zasluge za znanost.. Ključni naglasak predavanja -.. Nadzor nad implementacijom informacijskih  ...   valjalo bi odmah na početku predvidjeti NADZOR.. Nadzor bi trebao biti pozitivno naklonjen prema obje strane (NEOVISNOST).. Isključiva orijentacija je.. uspjeh projekta.. odnosno ukazivanje na sve nedostatke obje strane.. Neutralna pomo u slučajevima neslaganja oko obaveza, tehničkim detaljima, poslovnim procesima, testiranju, primopredaji.. Mobilno zdravstvo.. Inovacije mogu pomo i sustavu zdravstva u postizanju održivosti.. S procjenom od 45 posto porasta broja osoba starijih od 65 godina u sljede ih 20 godina, financiranje rastu ih zdravstvenih troškova i omogu avanje dostojanstvenog i neovisnog života starije populacije, predstavljati e važno moralno, ali i političko pitanje.. Značajnije uvo enje ICT-a u zdravstvo.. MHealth (mobilno zdravstvo).. Ambient Assisted Living, Telemedicine.. Istraživanja pokazuju da:.. 50% pacijenata smatra da e im mHealth osigurati značajno bolju liječničku skrb, smanjiti njihove liječničke troškove.. cca 30% ušteda administrativnog vremena med.. osoblja,poboljšanje ishoda zdravstvene njege,smanjenje troškova njege pacijenata.. Prezentacija Mario Kovač..

  Original link path: /print.aspx?id=147
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: sc.. Miroslav Mađarić, savjetnik ravnatelja za informatiku u KBC Zagreb - Informatizacija kao upravljačka poluga za unapređenje i razvoj zdravstva Republike Hrvatske.. Miroslav Ma ari.. Ro en 1951.. godine, završio je Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo, doktorirao na sveučilišnom studiju informatike.. Prošao cijeli ciklus IT iskustva, dovršen rukovo enjem IT pogonima ponajve ih tvrtki u Hrvatskoj poput INA-e i KBC Zagreba.. Radio je u trajanju od 12 godina u najve oj bolničkoj organizaciji u Europi Krankenanstaltenges.. mbH u Garzu, Austrija.. Osim informatičkog usmjerenja, snažno je operativno i edukativno uključen u područje upravljanja inovacijom koje je u nas posve zanemareno, a možda je jedino s potencijalom za prevladavanje sadašnje krize.. Informatizacija kao upravljačka poluga za unapre enje i razvoj zdravstva RH.. U predavanju pod naslovom Informatizacija kao upravljačka poluga za unapre enje i razvoj zdravstva RH autor dr.. Miroslav Ma ari predstavlja izazove i potencijale uporabe informatičke tehnologije u prevladavanju problema zdravstvenog sustava RH.. Informatika u zdravstvenom sustavu (eZdravlje) se smatra najjačom polugom koja može izvu  ...   i omogu iti upravljanje tako velikim i složenim sustavom! KAKO? eZdravlje voditi u središnjoj organizaciji (stručnoj, financiranoj i nezavisnoj)! TKO? Stručnjaci iz zdravstvenih ustanova organizirani središnje! KADA? Za 2 godine koristi u upravljanju, za 4 godine puna integracija eZdravlja! KOLIKO? 2-3% iz zdravstvenog proračuna, pitanje je legitimno kao i pitanje cijene instrumenata u cockpit-u!.. Naglasak je na odgovoru na pitanje KAKO provesti održivu implementaciju eZdravlja? Autor podrobnije elaborira optimalnu opciju Shared Services Organization (SSO) umjesto sadašnjih manjkavih ili nepostoje ih lokalnih implementacija po bolnicama ili pak kroz sporadične projekte na nacionalnoj razini.. Zaključno se iznosi prijedlog, da takvu središnju SSO treba formirati od postoje ih IT - kadrova u zdravstvu, a vodstvo treba povjeriti stranim stručnjacima s referencama.. U 2-4 godine se može očekivati rezultat u kvalitetnijem upravljanju sustavom, uz višestruki povrat uloženog u eZdravlje kroz uštede bez štete za pacijente i zaposlene u zdravstvu te unapre enja na svih 5 strateških pravaca iz Strategije razvoja zdravstvenog sustava RH 2012-2020.. Prezentacija Miroslav Ma ari..

  Original link path: /print.aspx?id=148
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Adil Džubur, General Manager at VAMStec - Patient Centered IS.. Adil Džubur.. Adil Džubur ro en je 1949.. u Skopju.. Nakon završenog studija fizike u Zagrebu, 1975.. godine započinje rad na Brodarskom institutu, gdje se u početku bavi problemima hidrodinamike, hidroakustike, obrade signala, koherentne i nekoherentne optike te holografije.. Ranih 1980-ih primarni interes mu postaje digitalna obrada slike, te je na ovim prostorima me u prvima koji se bave tim područjem u primijenjenoj znanosti.. Godine 1990.. pokre e tvrtku sa ciljem komercijalizacije stečenog znanja, te se bavi razvojem softverskih rješenja za analizu i obradu slika s primjenom prvenstveno u medicini.. Najprije u mikroskopiji (citologija i patologija) sa sustavima za morfometrijsku kvantitativnu analizu slika, zatim primjene u radiologiji, čime je začetnik ideje digitalizacije radiologije u Hrvatskoj i telemedicine.. S vremenom razvija aplikacije za sve slikovno intenzivne djelatnosti u medicinskom okruženju (endoskopija, ginekologija, kardiologija itd.. ).. Danas je razvojni pokretač i direktor tvrtke VAMS Tec s 10 zaposlenih djelatnika, a čija se rješenja izvoze u više zemalja svijeta (USA, Kanada, Indija, Španjolska, Slovenija itd.. ), dok je tvrtka nositelj ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, CE certifikata i FDA 510K.. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja kavitacije, holografske interferometrije, digitalne obrade slike i njene primjene i telemedicine.. ZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV U SLUŽBI BOLESNIKA.. Informatizacija sustava zdravstvene skrbi je ve dulji niz godina proces koji je relativno visoko pozicioniran na prioritetnoj listi reformi i unapre enja cjelokupnog zdravstvenog sustava.. Ostvareni rezultati ovog procesa u značajnoj mjeri unaprijedili su pojedine segmente sustava zdravstvene skrbi.. Informatizirana je primarna zdravstvena zaštita.. Uvedeni su e-recepti što je u značajnoj mjeri skratilo vrijeme koje su bolesnici ranije trošili na pribavljanje lijekova.. Uvedeno je e-naručivanje što je značajno skratilo liste čekanja.. Ve ina bolnica je informatizirana.. Očekuje se uvo enje e-uputnice što e biti još jedna poveznica primarne  ...   čini drugu stranu medalje; cilj informatizacije nije samo izliječiti zdravstveni sustav od svih problema koje je imao, nego u fokus zdravstvenog informacijskog sustava postaviti bolesnika.. Bolnice i druge ustanove sustava zdravstvene skrbi zajedno s njihovim djelatnicima su tu kako bi liječile, a informatizacija bi im u tome trebala pomo i.. Zašto podatke o procedurama kojima smo podvrgli bolesnika pohranjujemo, dok istovremeno, na primjer, podatak o lijekovima koje bolesnik redovito uzima, a taj podatak ve sada postoji u informacijskom sustavu zdravstva, nije mogu e dohvatiti u nekom trenutku susreta liječnik bolesnik? Tako er, zašto na primjer ne vodimo evidenciju, ako ne o dozi ionizacijskog zračenja koju je bolesnik primio za vrijeme pretraga/terapija, onda barem o broju i vrsti pretraga tijekom kojih je bolesnik bio izložen ionizacijskom zračenju? Ovaj bi podatak zasigurno utjecao na smanjenje, odnosno racionalizaciju upu ivanja na ove pretrage.. Dozvoljavamo li bolesnicima da nehotice dodatno narušavaju svoje zdravlje potencijalnim nepotrebnim pretragama zato što ne znamo da su one negdje unutar sustava ve izvršene?.. Prijedlog koji dajemo je jednostavan.. Izmijenimo paradigmu zdravstva.. Iskoristimo informatiku i njezine potencijale kako bi od zdravstva koje se inače smatra uslužnom djelatnoš u koja troši teško zara eni novac, stvorili proizvo ača i zdravlja i novca.. Fokusirajmo se na bolesnike, i optimizirajmo sustav tako da ih što brže i efikasnije izliječimo.. Skratimo li vrijeme liječenja, naši bolesnici e se brže vratiti svojem normalnom životu i svojom produktivnoš u nadoknaditi ono što je potrošeno na njih.. Informatika je zapravo u svim ovim našim raspravama disciplina koja se bavi obradom podataka, tako da zapravo čudi da u sustavu zdravstva više podataka imamo o bolnicama nego o pacijentima.. Pridružite nam se u prezentaciji koncepta EMR, strukturiranog skupa podataka o pacijentima, koncepta koji osigurava potpuno novi pristup liječenju, a samim time i znatno optimalniji zdravstveni sustav.. Prezentacija Adil Džubur..

  Original link path: /print.aspx?id=149
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Josipa Majić, Ana Burica, iDerma / BabyWatch - Rethinking Dermatology - BabyWatch Home Monitoring.. Josipa Maji.. Ana Burica.. Ana Burica, 23 godine, studentica me unarodnog diplomskog studija Master In Managerial Informatics na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.. Tijekom studija u Beču, te nakon nebrojeno mnogo posjeta privatnim dermatološkim poliklinikama, razvila je snažan interes za me unarodno poslovanje i razvoj softwerskih rješenja za medicinske niše, a čime se danas unutar INU firme trenutno bavi.. Uz iskustvo u implemetaciji sličnih rješenja u kompanijama intenzivno radi na konceptu Big Data in Medicine kroz diplomski rad.. CRM alat za privatne dermatološke poliklinike.. IDerma predstavlja gamechanging CRM alat prožet ERP elementima koji za cilj  ...   dermatolozima tj.. privatnim dermatološkim poliklinikama omogu ava direktan uvid u stanje pacijenta u realnom vremenu putem interaktivnih profila, prikupljanje velikih količina informacija o svakom pacijentu te kreiranje personaliziranog plana terapije kao i prognostike na osnovi tih informacija, umjesto uobičajenog one-size-fits-all pristupa koji se oslanja na isti plan terapije s ponekim varijacijama.. Na taj način rješavamo problem neadekvatnog sustava pra enja stanja pacijenata kako na polju dermatologije tako i u srodnim nišama i po prvi puta omogu avamo sustavne analize reakcija na OTC terapije i preparate te samim time kreiramo platformu na kojoj e doktori izgraditi kvalitetan, dugoročan i profitabilan odnos sa svojim pacijentima.. Prezentacija Josipa Maji i Ana Burica..

  Original link path: /print.aspx?id=150
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Dominik Tomičević, PeThe - Udaljena fizikalna terapija.. Dominik Tomičevi.. Dominik Tomičevi je vrlo ambiciozni student računarske znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.. Posebno je zainteresiran za principe obrade signala, umjetne inteligencije i strojnog učenja te njihovu primjenu u medicini.. Sudjeluje na nekoliko istraživačkih projekata iz područja računalne dijagnostike te obrade medicinskih slika, a tako er je i voditelj tima koji stoji iza rješenja PeThe usmjerenog na pružanje udaljene fizikalne terapije na potpuno nov i inovativan način.. Ključni naglasak predavanja Udaljena fizikalna terapija.. PeThe je računalni sustav za udaljenu fizikalnu terapiju koji rješava probleme ruralne fizikalne terapije te smanjuje cijenu i štedi vrijeme..  ...   slobodu i mogu nost prilagodbe svakom pacijentu posebno.. Kreirani treninzi se šalju u oblak koji se brine o sinkronizaciji tih treninga na računalo pacijenta.. Pacijent vježbe može izvoditi kod ku e, a statistika i snimke šalju se natrag terapeutu kako bi mogao pratiti napredak i modificirati vježbe ako je to potrebno.. Snimanje vježbi i validaciju odra enosti prati prostorni senzor pokreta Microsoft Kinect.. Sustav je razvio multidisciplinarni tim mladih studenata, a potencijal projekta prepoznao je i osnivač Microsofta, Bill Gates, dodijelivši timu bespovratnu stipendiju za daljnji razvoj projekta.. Sustav se ve koristi u nekoliko bolnica u Hrvatskoj i Europi.. Prezentacija Dominik Tomičevi..

  Original link path: /print.aspx?id=151
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Ivor Ković, Ivor Medical - Kako spasiti život osobi u srčanom zastoju uz pomoć mobilnog telefona.. Ivor Kovi dr.. med.. , liječnik zaposlen u Hitnoj medicinskoj službi Pazin.. Inovator je, dobitnik brojnih me unarodnih nagrada za inovacije iz područja reanimacije te vlasnik obrta Ivor Medical za razvoj inovativnih medicinskih ure aja.. Aktivno je sudjelovao na najuglednijim me unarodnim skupovima i objavio ve i broj radova iz reanimatologije.. Sudjelovao je u organizaciji edukacije i opremanja prve vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj s automatskim vanjskim defibrilatorom.. Kako spasiti život osobi u srčanom zastoju uz pomo mobilnog telefona.. U Hrvatskoj svakih sat vremena jedna osoba doživi srčani  ...   standardizirani postupci pri oživljavanju, koji se nazivaju lanac preživljavanja.. Ovaj zamišljeni lanac predstavlja uzastopne postupke koji uključuju - rano prepoznavanje simptoma koji upozoravaju na mogu i nastanak srčanog zastoja, brzo aktiviranje hitne medicinske službe, ranu kardiopulmonalnu reanimaciju, ranu defibrilaciju i kvalitetnu postreanimacijsku skrb.. Karakteristike i univerzalna rasprostranjenost mobilnih telefona mogu osnažiti svaku od navedenih karika lanca preživljavanja kroz edukaciju spasioca, uključuju i laike i profesionalce, ali i aktivnu pomo tijekom hitnih stanja.. Mobilni telefoni omogu uju brže i kvalitetnije obavještavanje hitnih službi, kvalitetniju reanimaciju, brži pronalazak i primjenu automatskih defibrilatora te adekvatniju postreanimacijsku skrb, pa se mogu smatrati medicinskim ure ajima.. Prezentacija Ivor Kovi..

  Original link path: /print.aspx?id=152
  Open archive •  


  Archived pages: 317