www.archive-hr-2014.com » HR » P » PDKRNDIJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 176 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Registracija novog člana. Frazarij.com
  Descriptive info: CCS_RequiredField.. Polja označena zvjezdicom obavezna.. *.. Kad popunite obrazac na vašu email adresu će stići poruka koja vam služi za potvrdu vaše prijave.. Dovoljno je kliknuti na link kojeg ćete dobiti u poruci.. Kad to obavite možete se prijaviti na stranice svojim korisničkim imenom i lozinkom.. Ime i prezime.. Korisičko ime *.. Lozinka *.. Lozinka potvrdi *.. Email *.. Web.. Avatar ili slika.. Prijenos datoteke.. Prepišite kod sa slike *..

  Original link path: /registracija.php?ccsForm=logiranje
  Open archive

 • Title: Registracija novog člana. Frazarij.com
  Descriptive info: GREŠKA: Niste prepisali točno kod sa slike.. Pokušajte ponovo.. GREŠKA: Ime i pezime ne može biti isto kao korisničko ime.. GREŠKA: To korisničko ime već postoji u bazi.. Upišite drugo korisničko ime..

  Original link path: /registracija.php?ccsForm=users
  Open archive

 • Title: Zaboravili ste lozinku?
  Descriptive info: Zato!!!.. Molimo vas upišite Vaše korisničko ime i email.. kako bismo Vam.. mogli poslati novu lozinku.. Unesite korisničko ime i email:.. Korisničko ime:.. Vaš email:..

  Original link path: /zaborav.php?ccsForm=logiranje
  Open archive
 •  

 • Title: O nama Planinarsko društvo Krndija - PD Krndija Našice
  Descriptive info: Planinarsko društvo Krndija Našice je društvo sa bogatom tradicijom.. Godine 2012.. smo proslavili 50 godina Društva i 90 godina organiziranog planinarstva u Našicama.. Trenutno Planinarsko društvo Krndija broji 104 člana.. U pravilu svaki vikend organiziramo jednodnevni ili dvodnevni izlet.. U ljetnim mjesecima pripremamo nekoliko planinarskih tura, od kojih treba izdvojiti već tradiconalni pohod na Velebit za Veliku Gospu.. Na izlete najčešće idemo vlastitim automobilima, a u slučaju velikih izleta s velikim brojem sudionika organiziramo autobusni prijevoz.. Na sastancima utorkom raspravljamo o  ...   izlete.. Učlanjenjem u Planinarsko društvo Krndija postajete dio velike planinarske obitelji, a samo članstvo Vam uz predivne izlete i druženja donosi i niz pogodnosti od koji valja izdvojiti pravo popusta od 50% na punu cijenu noćenja u planinarskim objektima u Republici Hrvatskoj.. (757).. objavio: admin.. Objavi na Facebooku.. Početak organiziranog planinarstva u Našicama.. TIJELA UPRAVLJANJA.. Obavijesti.. Opća planinarska škola.. Biciklijada.. 20.. Našički križni put.. Izborna skupština SPS.. Godišnja izvještajna i izborna skupština.. memorijalni planinarski pohod Fokinom stazom 1991.. Međunarodni dan planina..

  Original link path: /O_nama/
  Open archive

 • Title: Članstvo Planinarskog društva Krndija - PD Krndija Našice
  Descriptive info: TIJELA UPRAVLJANJA.. TIJELA UPRAVLJANJA PD KRNDIJA NAŠICE, 2014-2015.. PREDSJEDNIK DRUŠTVA.. Stjepan Mravlinčić 091 9361702.. UPRAVNI ODBOR.. Predsjednik.. Dopredsjednik.. Branko Grubač 091 5569865.. Tajnica.. Natali Sikora 091 6177288.. Blagajnica.. Milena Škoro 091 2536123.. Ružica Svoren 098 9736193.. Marina Lazar 091 7871287.. Željko Šarić 098 9790251.. NADZORNI ODBOR.. Danijela Puhanić 099 2194258.. Silvija Lučevnjak 091 5429037.. Dragica Kopecki.. SUD ČASTI.. Julkica Kuzminski.. Tomislav Dološić.. Zdravko Blažević.. (967)..

  Original link path: /O_nama/Clanstvo/
  Open archive

 • Title: Statut Planinarskog društva Krndija - PD Krndija Našice
  Descriptive info: Statut.. Na temelju čl.. 11.. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02), te čl.. i 15.. Statuta Hrvatskog planinarskog saveza od 24.. svibnja 2003.. godine, Skupština planinarskog društva Krndija iz Našica, donijela je 04.. veljače 2006.. godine, sa izmjenama i dopunama 02.. veljače 2008.. godine i 06.. veljače 2010.. godine.. S T A T U T.. Planinarskog društva Krndija Našice.. (pročišćeni tekst).. I Opće odredbe.. Članak 1.. Planinarsko društvo Krndija Našice (u daljnjem tekstu: Društvo) je kao planinarska udruga građana dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga planinara, ljubitelja planina i prirode te povijesnih znamenitosti u planinama.. Društvo je neprofitna pravna osoba.. Društvo svojim radom i djelovanjima među članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potiče ljubav prema čuvanju ljepota prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.. Članak 2.. Naziv društva je Planinarsko društvo.. Krndija.. sa sjedištem u Našicama.. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a može ga osnovati grupa građana koji ispunjavaju uvjete određene zakonom.. Pravnu osobnost Društvo stiče upisom u odgovarajući registar pri nadležnom tijelu državne uprave.. Rad u društvu je dragovoljan.. Društvo svoju djelatnost ostvaruje za područje grada Našica.. Članak 3.. Društvo ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm u kome su uz obod pečata upisane riječi: Planinarsko društvo Krndija Našice, a u sredini se nalazi znak Hrvatskog planinarskog saveza.. Za financijske i manipulativno-administrativne poslove upotrebljava se pečat istog oblika i sadržaja, ali promjera 20 mm.. Članak 4.. Društvo ima svoj znak koji je plavo-zelene boje sa velikim slovom K bijele boje u sredini.. Iznad slova K u plavoj boji neba je natpis Planinarsko društvo Krndija.. Okomito s lijeve strane je godina osnutka Društva 1962.. U zelenim obrisima planine Krndije ispod slova K je natpis Našice.. Društvo ima svoju zastavu: na plavoj površini otisnut je znak Društva.. Članak 5.. Radi ostvarivanja zajedničkih zadataka, programa i ciljeva, Društvo je član Hrvatskog planinarskog saveza, a može se organizacijski i radno povezivati u planinarski savez županije i druge oblike koordinacijskih tijela i udruga.. II Svrha, ciljevi i zadaće.. Članak 6.. Društvo svoju svrhu, ciljeve i zadaće ostvaruje tako da:.. -.. razvija svestranu planinarsku aktivnost: organizira izlete, pohode, ture i susrete, sletove te druge planinarske akcije, odnosno tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije,.. propagira planinarstvo među mladima,.. kroz planinarske i propagandne aktivnosti razvija među članovima i ostalim građanima ljubav prema prirodnim ljepotama i ljubav prema svojoj domovini,.. kroz razne oblike aktivnosti očuvanja čovjekove okoline sprječava bilo kakve pokušaje otuđenja ili oštećenja planinarskih domova, uništavanje drugih objekata i prirodnih vrijednosti i ljepota u svom kraju i svojoj domovini,.. njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnosti i ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje,.. organizira promidžbene aktivnosti: predavanja, izložbe, prikazivanje filmova i dijapozitiva, unapređivanje planinarske fotografije i sl.. ,.. aktivno sudjeluje s članstvom u pošumljavanju, izgradnji i uređenju te markiranju planinarskih puteva, održavanju planinarskih domova i sl.. nabavlja stručnu literaturu iz navedenih područja, te organizira stručno osposobljavanje članova Društva kroz planinarske škole, seminare i tečajeve,.. ostvaruje sve druge ciljeve i zadaće određene Statutom HPS-a.. Članak 7.. Društvo navedenu svrhu, ciljeve i zadatke ostvaruje na sljedeći način:.. suradnjom s gradskim tijelima i udrugama i zajednicama te sudjelovanjem u aktivnostima tih organizacija, proslavama i manifestacijama koje se organiziraju na području grada Našica i Republike Hrvatske,.. suradnja sa udrugama za športske aktivnosti u Našicama i Savezima za šport županije i drugih područja Republike Hrvatske,.. suradnja s organizacijama za očuvanje čovjekove sredine,.. suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,.. suradnjom s drugim udrugama i športskim savezima,.. surađivanjem sa sredstvima priopćavanja i tiska, te praćenje stručne literature.. Članak 8.. Rad Društva je javan, a javnost se postiže na sljedeći način:.. otvorenim sjednicama svih tijela Društva kojima mogu prisustvovati svi članovi s tim da pravo glasa imaju samo članovi tih tijela, odnosno poslovno sposobni članovi Društva,.. obavještavanjem članstva o radu tijela Društva i zadacima koji se obavljaju putem plakata, sredstava javnog priopćavanja i redovitim sastancima članova Društva.. III Članstvo, prava i dužnosti.. Članak 9.. Članom Društva može postati svaki građanin dragovoljnim prisustvom pod jednakim uvjetima prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.. Članovi se dijele na odrasle i mlade.. Članstvo u društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom i potvrdom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.. Unutar dobnih granica članovi plaćaju različitu članarinu.. Visina članarine i način plaćanja određuje Skupština na na prijedlog Upravnog odbora Društva.. Društvo je dužno voditi popis svojih članova.. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način.. Popis članova sadrži podatke o: imenu i prezimenu, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategorija članstva (odrasli ili mladi), te datum prestanka članstva u udruzi.. Članak 10.. Skupština Društva može pojedince koji imaju posebne zasluge za razvoj planinarstva na području grada Našica i šire, uz njihov pristanak izabrati za počasne članove društva.. Članak 11.. Član društva ima slijedeća prava i dužnosti:.. sudjelovati u radu Društva, odnosno izvršavati program Društva,.. sudjelovati u donošenju odluka, davati prijedloge, birati i imati pravo biti biran u tijela Društva i druga planinarska tijela i udruge,.. koristiti planinarske objekte i druge povlastice vezano za članstvo u Društvu,.. pridržavati se Statuta Društva i HPS-a, te općih i drugih akata Društva i HPS-a,.. propagirati planinarstvo u svrhu i ciljevima kako je određeno Statutom Društva i HPS-a.. čuvati ugled Društva i štititi njegove interese.. redovito plaćati članarinu.. sudjelovati u okviru  ...   Sjednicama Upravnog odbora mogu biti prisutne osobe koje nisu članovi Upravnog odbora i sudjelovati u radu, ali bez prava glasa.. Upravni odbor donosi odluku o broju članova komisija, te imena članova komisija i povjerenika.. Članak 19.. U Društvu djeluje u smislu čl.. 7.. st.. Zakona o udrugama (NN 88/01, 11/02) sekcija Sv.. Bernarda.. Sekcija nema svojstvo pravne osobe, a svoje financijsko poslovanje obavlja preko žiro-računa Društva.. Na čelu sekcije se nalazi voditelj kojega bira Upravni odbor na prijedlog članova sekcije.. Sekcija je obvezna na početku tekuće godine dostaviti plan rada Upravnom odboru, a po završetku godine izvještaj o svom radu.. Članak 20.. Upravni odbor je dužan započeti s radom najkasnije u roku od 8 dana od dana izbora.. Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik Društva.. Članak 21.. Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada Društva.. U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik Društva.. Predsjednik obavlja naročito ove poslove:.. brine o radu Društva i njegovih tijela,.. potpisuje sve akte u ime Društva,.. odgovoran je za financijsko poslovanje Društva,.. saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi radom Upravnog odbora,.. odgovoran je za ostvarivanje javnosti rada u Društvu,.. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i normativnim aktima Društva.. Članak 22.. Skupština bira tajnika između svojih članova.. Tajnik je po funkciji član Upravnog odbora, a svoju dužnost obavlja volonterski.. Samostalan je u svom radu, a naročito je odgovoran za pripremu materijala za sjednice Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora.. Pomaže predsjedniku Društva u izvršenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora, te obavlja i druge poslove u skladu s ovim statutom i odlukama Upravnog odbora i Skupštine.. Tajnik Društva za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Društva.. Članak 23.. Blagajničke poslove Društva vodi blagajnik koji je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Društva.. c) Nadzorni odbor.. Članak 24.. Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koji se bira na sjednici Skupštine s mandatom na 2 godine, s tim da može biti ponovno biran.. Odbor broji 3 člana.. Radom odbora rukovodi predsjednik kojeg bira Skupština na vrijeme od dvije godine.. Zadaci Nadzornog odbora su:.. praćenje realizacije odluka svih tijela Društva,.. praćenje izvršavanja plana prihoda i rashoda za tekuću godinu,.. kontrola materijalno-financijskog poslovanja,.. sazivanje izvanredne skupštine po potrebi,.. predlaganje mjera ostalim tijelima koja su dužna prijedlog i nalaze razmotriti najkasnije 15 dana po primitku obavijesti,.. prisustvovanje sjednicama drugih tijela po potrebi, bez prava glasa,.. podnosi svoj izvještaj o radu Skupštini,.. ako utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti u radu Društva dužan je o tome obavijestiti Upravni odbor i tražiti uklanjanje istih,.. u slučaju da Upravni odbor ne poduzme nikakve mjere u roku od 15 dana od dostave obavijesti, Odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine.. d) Sud časti.. Članak 25.. Skupština Društva bira Sud časti koji se sastoji od tri člana s mandatom od 2 godine.. Oni na tu dužnost mogu biti ponovno birani.. Članovi Suda časti među sobom biraju predsjednika Suda časti.. Sud časti odgovara za svoj rad Skupštini.. Članak 26.. Sud časti pokreće i provodi postupke te donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju Pravila planinarske etike članova Društva na temelju prijave člana Društva i po službenoj dužnosti.. U postupku se okrivljenom mora omogućiti da se izjasni o činu koji mu se stavlja na teret.. Članak 27.. Sud časti može u provedenom postupku izreći:.. za lakše prekršaje kazne: opomenu ili ukor,.. za teže prekršaje, kaznu zabrane djelovanja na planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine ili zabranu obavljanja funkcije u tijelima Skupštine u vremenu od 1-3 godine,.. za najteža djela kaznu privremenog isključenja iz Društva ili trajno isključenje iz Društva.. Protiv odluke Suda časti član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke.. Odluka Skupštine je konačna.. Članak 28.. Imovinu Društva čine:.. pokretna imovina,.. novčana sredstva,.. imovinska i druga prava Društva.. Imovinom raspolažu i upravljaju tijela Društva.. Članak 29.. Sredstva Društva ostvaruju se uplatom:.. članarine članova Društva,.. donacijama iz proračuna lokalne samouprave i uprave,.. donacijama trgovačkih društava,.. dobrovoljni prilozi i darovi,.. ostali prihodi iz dopuštenih djelatnosti.. Članak 30.. Društvo upravlja sredstvima za svoj rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih udruga, a dio koji se odnosi na knjigovodstvene poslove može ustupiti ovlaštenom knjigovodstvenom servisu.. VI Priznanja.. Članak 31.. Članovima Društva mogu se dodijeliti priznanja u vidu pohvale, pisanog priznanja ili plakete za naročite rezultate i dugogodišnji rad u Društvu.. Upravni odbor može dodijeliti ista priznanja i drugim građanima, planinarskim i drugim udrugama za uspješnu suradnju sa Društvom.. Pojedine zaslužne članove može se predložiti i za priznanja HPS-a, prema Pravilniku o dodjeli priznanja HPS-a.. VII Prestanak rada Društva.. Članak 32.. Društvo prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom ili kada Skupština Društva tako odluči.. U tom slučaju sva imovina društva pripada Hrvatskom planinarskom savezu.. Predsjednik društva dužan je o odluci obavijestiti nadležna tijela vlasti i Hrvatski planinarski savez.. Članak 33.. Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine Društva dana 08.. siječnja 1998.. godine.. Članak 34.. Na odnose u radu društva koji nisu uređeni ovim Statutom, primjenjivati će se Statut HPS-a.. Članak 35.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine.. Slavko Čolić.. (471)..

  Original link path: /O_nama/Statut/
  Open archive

 • Title: Povijest Planinarskog društva Krndija - PD Krndija Našice
  Descriptive info: Početak organiziranog planinarstva u Našicama.. Prosinac 1922.. godine obilježavamo kao početak organiziranog planinarstva u Našicama, a osnivačka skupština PD Bedemgrad , održana je 4.. siječnja 1923.. Za predsjednika društva izabran je Fran Jurković, a podružnica tada broji oko 50 članova.. Prvi izlet našičkih planinara održan je 10.. lipnja 1923.. godine na Petrov vrh ( Krndija ).. O ovom izletu zabilježen je i publiciran prvi tekst kojim se Našice javljaju u opusu planinarske literature.. U članku F.. Jurkovića, perom planinara i srcem snažnog domoljuba približena je čitateljima Hrvatskog planinara (god.. XX.. , br.. 3-4, 1924.. godina) ne samo djelatnost našičkih ljubitelja prirode, već i zanimljivih detalja iz našičke okolice, Feričanaca, Gazija, Razbitog kola, Petrovog vrha i Duzluka.. Tijekom kasnih 20-ih i 30-ih godina razvija se ponajprije tzv.. obiteljsko planinarstvo , odnosno odlazak cijelih obitelji, najčešće onih s djecom, na obližnja slavonska izletišta, pri čemu su se često koristile usluge razgranate mreže vicinalnih željeznica.. Osim ovih aktivnosti, pojedinci s većim zahtjevima i mogućnostima poduzimaju ambicioznije pothvate.. Tako se poznati našički sportski aktivist Teodor Schwabe pri povratku iz Berlina, gdje je pratio Olimpiske igre 1936.. godine, penje na poznati Zugspitze u bavarskim Alpama (2963 m).. Te iste godine podružnica mijenja ime u Petrov vrh (prema Krndijskom vrhu na koji je organiziran prvi izlet našičkih planinara), a predsjednik joj postaje poznati animator društvenih i kulturnih aktivnosti u Našicama, Petar Rohr.. Zamiranje društvene djelatnosti 1940 godine, nastaje zbog malog broja članova i cjelokupnih društveno-političkih odnosa Kraljevine Jugoslavije.. PLANINARSKO DRUŠTVO KRNDIJA NAŠICE.. Nakon završetka  ...   postojanje Našičkog križnog puta, koji se kontinuirano odvija od 1995.. godine, hodočašća našičkih planinara za blagdan Velike Gospe na Veliko Rujno, te tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu.. U djelatnosti društva ističemo i nekoliko dugogodišnjih predsjednika, koji su požrtvovnim radom dali svoj doprinos uspjehu ove udruge: Josip Waller, Zlatko Marman, Zlatko Žitnjk, Tihomir Kolembus i Tomislav Paradinović.. U društvenoj arhivi i privatnim zbirkama članova postoji nekoliko tisuća fotografija, diapozitiva.. Filmova i drugog materijala, koji tek čeka na sistematiziran popis i obradu.. Članovi društva bili su na svim hrvatskim planinama, posjetili planine u 32 zemlje izvan Hrvatske, stajali na najvišim planinama Europe, Afrike, Azije i Južne Amerike.. Samo na Triglavu bilo je više od 150 naših sugrađana, čime se teško mogu pohvaliti i mnoga slovenska mjesta.. U Našicama su održani susreti s brojnim istaknutim planinarima, alpinistima i svjetskim putnicima (S.. Božić, D.. Berljak, A.. Rukavina, Ž.. Poljak, V.. Grošelj, F.. Jerman, Ž.. Malnar, ).. Više od 70 članova društva primilo je visoka priznanja Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), a mnogi su obnašali značajne funkcije u Slavonskom planinarskom savezu.. Ističemo da je Drago Trošelj, kao zaslužni član društva, bio od 1995.. do 1999.. godine na dužnosti dopredsjednika HPS-a.. Ono što čini najveću vrijednost djelovanja društva njegovi su članovi, planinarke i planinari različitih dobnih skupina i zanimanja, koji su bili članovi velike planinarske zajednice i ovoga društva.. Gotovo je nevjerojatan, ali pouzdano točan podatak, da je kroz društvo od 1962.. godine prošlo, ukupno više od 1500 članova.. Autor teksta: prof.. Silvija Lučevnjak.. (574)..

  Original link path: /O_nama/Povijest/
  Open archive

 • Title: Pristupnica - Planinarsko društvo Krndija
  Descriptive info: Pristupnica.. PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U PD «KRNDIJA» U 2013.. GODINI.. OIB.. Datum rođenja:.. Mjesto rođenja:.. Adresa prebivališta:.. Broje telefona kod kuće:.. Broj telefona na poslu:.. Broj mobitela:.. Email:.. Godišnja članarina po kategorijama:.. Dijete, učenik ili redovan student.. 20 kn.. Nezaposlen/a.. 50 kn.. Zaposlen/a.. 100 kn.. Umirovljenik/ca.. Izaberite kategoriju:.. izaberite kategoriju.. Nezaposlen/a.. Antispam:.. Podnositelj pristupnice potvrđuje da prihvaća opće uvjete za članstvo u..  ...   suglasnost i ovlašćuje PD «Krndiju» da njegove osobne podatke,.. uključivši OIB, koristi kao jedan od načina njegove identifikacije.. Podnositelj pristupnice daje suglasnost i ovlašćuje PD «Krndiju» da.. obrađuje njegove osobne podatke u svrhu ostvarivanja članskih prava.. i pogodnosti.. Podnositelj pristupnice potvrđuje da je suglasan da mu.. PD «Krndija» do opoziva, može slati promotivne materijale, obavijesti i sl.. na adresu navedenu na ovoj pristupnici..

  Original link path: /add_pristupnica.php?ccsForm=logiranje
  Open archive

 • Title: Plan izleta Planinarsko društvo Krndija Našice - PD Krndija Našice
  Descriptive info: PLAN IZLETA U 2014.. GODINI.. SIJEČANJ.. 06.. Rozmajerovac Borovik.. 12.. Lapovac.. Vincevo u Kutjevu.. 19.. Vincekov pohod Mursko Središće.. 22.. Vincevo kod Milene.. 26.. Zadnji prvoga Gazije.. VELJAČA.. 01.. Skupština Društva.. 02.. Staklana.. 09.. ZIMBA.. Prijevoj - Kapavac - Stari grad.. 23.. I dionica SPP - Petrov vrh-Veliki Javornik-Španovica.. OŽUJAK.. Velika - Lapjak.. 08.. Dan žena na Srednjaku, Feričanci.. Jankovac - Ivačka Glava.. II dionica SPP - Španovica-Čaklovačka kula-Pl.. dom Omanovac.. Papučki jaglaci, Velika.. 30.. Bilogora.. TRAVANJ.. 05.. Našički planinarski križni put.. Izlet Kempny ili III dionica SPP - Pl.. dom Omanovac-Široki brijeg-Brezovo polje.. Rusov pohod na Medvednicu.. 13.. Od Ivane do Tadije ili Pleternički križni put.. 21.. Uskrs na Bedemgradu.. 27.. PPP Aljmaš-Erdut.. SVIBANJ.. 04.. Našice - Granice - Rozmajerovac.. NPP ili IV dionica SPP - Brezovo polje-Pl.. kuća Strmac-Baćin Dol.. 17.. i 18.. pohod Slavonskim planinama - Borovik-Jankovac.. 24.. Belišćanski PPP.. 25.. Susret planinara, Sovsko jezero.. 31.. 5.. -1.. Susret štovatelja sv..  ...   -27.. Kampiranje na Jankovcu.. KOLOVOZ.. Dinara, HPS.. 03.. Sedam kapelica Požeškog kraja.. 10.. Orahovica - Ružica grad - Jezero.. Velebit - Veliko Rujno.. -24.. Hodočašće u Mariju Bistricu.. Gospa od suza, Pleternica.. RUJAN.. Dani Slavonske šume.. 07.. Ivine vode - Paulinovac - Bedemgrad.. 14.. 39.. slet planinara Slavonije, Sl.. Brod.. VI dionica SPP - Piljana-Maksimov hrast-Klikun-Požeška Koprivnica.. -28.. Dan Krndije, Zbor markacista, Kroz šume i vinograde Feričanci.. LISTOPAD.. Villany Mađarska ili Kestenijada Koprivnica.. Hodočašće na Trsat.. TPI + Krndijom do zdravlja.. VII dionica SPP - Požeška Koprivnica-Lovčić-Sv.. Martin-Grgurovići.. Kutjevo - Rogin kamen -Mlaka.. STUDENI.. Groblje, Crni potok ili Strmac - Brezovo polje.. -09.. Planinarski tjedan.. Kutjevačko martinje, Kutjevo.. VIII dionica SPP - Grgurovići-Pljuskara-jezero Petnja.. Našice - ž.. p.. Londžica - Našice.. PROSINAC.. Prvi zadnjega, Gazije.. memorijalni pohod Fokinom stazom, Pakrac.. Nepoznati Papuk.. Jankovac, jaslice.. Napomena: Ovaj plan izleta podložan je promjenama.. (1518).. Obilaznice.. Tragom prvog izleta (TPI).. NAŠIČKA GEOLOŠKA STAZA (NGS).. NAŠIČKI PLANINARSKI PUT (NPP)..

  Original link path: /Plan_izleta/
  Open archive

 • Title: Obilaznice - PD Krndija Našice
  Descriptive info: Obilaznica je planinarski put koji povezuje niz odabranih ciljeva neke planine ili regije.. Većina obilaznica ima svoj vodič u kojem su opisane staze i ciljevi koji pripadaju obilaznici te dnevnik koji se ispunjava žigovima kontrolnih točaka (KT).. Planinarsko društvo Krndija u svojoj nadležnosti ima dvije registrirane obilaznice: Našički planinarski put (NPP) i Tragom prvog izleta (TPI).. Tu je još i Našička geološka staza (NGS) koja nije čista planinarska obilaznica već staza poučnog karaktera, ali zbog aktivnog sudjelovanja našeg Društva u njenom stvaranju i njenom preklapanju s NPP-om, smatramo ju svojom obilaznicom.. (633)..

  Original link path: /Obilaznice/
  Open archive

 • Title: Našički planinarski put (NPP) - PD Krndija Našice
  Descriptive info: NAŠIČKI PLANINARSKI PUT (NPP).. Put u organizaciji našičkog planinarskog društva otvoren je 30.. srpnja 1968.. godine, kao jedanaesta planinarska transverzala u Hrvatskoj (podatak prema knjizi Hrvatsko planinarstvo autora dr.. Željka Poljaka i Vlade Blaškovića, izd.. 1975.. god.. ).. Staza prolazi predjelima Krndije, a oni koji dolaze vlakom započinju put kod željezničke stanice Našice Grad i nastavljaju Ulicom Vladimira Nazora (tzv.. Matanovci) prema sjeverozapadu i selu Zoljani.. Put prelazi cestu Našice Požega i u selu Zoljani na predjelu Vranović, kod objekta Lovački dom , dolazi se do KT 1.. Dalje trasa vodi prema izvoru našičkog vodovoda (otvoren 1905.. godine) iza sela Seona i ovdje je KT 2.. Dalje put nastavlja šumskom cestom uz potok Lanište, prolazi  ...   put vodi šumskom cestom koja je položena grebenom Krndije u smjeru istoka i djelomice prati trasu rimske ceste , odnosno puta koji je još u antici povezivao prostor današnje Požeške kotline i našički kraj.. Put dolazi do ruševina srednjovjekovnog grada koji se u narodu naziva Bedemgrad ili Gradina, gdje se nalazi KT 4.. Odavde se put blago spušta do KT 5 koja se nalazi na lokaciji Doma odmora Gradac (objekt pokraj ceste Našice Požega).. Odavde do Našica ima 2 sata hoda.. Dužina je trase oko 20 kilometara, a može se proći za jedan dan (5 7 sati hoda).. Za obilazak se treba prijaviti u PD Krndija.. Skupine mogu dobiti vodiča, jer na stazi nema žigova.. (991)..

  Original link path: /NPP/
  Open archive •  


  Archived pages: 176