www.archive-hr-2014.com » HR » Z » ZUP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 61 . Archive date: 2014-03.

 • Title: ZUP
  Descriptive info: .. Zakon o općem upravnom postupku.. Hrvatski.. English.. O ZUP-u.. Vijesti.. O projektu.. Komponenta 1.. Nadzor i praćenje primjene ZUP-a.. Radionice.. Studijsko putovanje.. Komponenta 2.. Analiza potreba za treninzima (TNA).. Treninzi.. E-learning program.. Komponenta 3.. Istraživanje javnog mnijenja.. Konferencije i okrugli stolovi.. Jednodnevni seminari.. Kontakt projekta.. Česta pitanja.. Dokumenti.. Linkovi.. Pojmovnik.. Kontakt.. Kutak za građane.. Informativni materijali.. Info centar za službenike.. Edukacija.. Novi korisnik - upute za registraciju.. Info centar za trenere ZUP-a.. Obavijesti.. Novi Zakon o općem upravnom postupku usmjeren je na zaštitu interesa građana.. Pouzdana, otvorena, transparentna, učinkovita, ekonomična, pravična te građanima orijentirana javna uprava sastavni je dio učinkovitog poslovnog okruženja.. Građani imaju pravo na prigovor- potpuno novi pravni lijek u upravnom postupku.. Arhiva vijesti.. OŽU.. 10.. 2014.. Nastavak izobrazbe o ZUP-u.. Državna škola za javnu upravu preuzela je, po završetku Projekta IPA 2008 "Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku", održavanje dvodnevnih treninga o ZUP-u pod nazivom "Primjena ZUP-a u praksi".. više.. VEL.. 19.. Održan sastanak s trenerima ZUP-a u Državnoj školi za javnu upravu.. Projekt IPA 2008 Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku završio je 31.. siječnja 2014.. godine.. Sukladno Projektnom ugovoru i Odluci o uspostavi Trenerske mreže te  ...   svoju svrhu.. Danas je u prostorijama Ministarstva uprave održana svečanost zatvaranja IPA 2008 projekta Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku čime je dvogodišnji projekt financiran od strane Europske unije uspješno priveden kraju.. Ovaj projekt vrijedan 1.. 601.. 000 eura je za cilj imao pružanje potpore Republici Hrvatskoj u razvoju pouzdane, otvorene i transparentne javne uprave usmjerene prema korisnicima.. Svečanost je otvorio ministar uprave RH, g.. Arsen Bauk, a prisutne su također pozdravile ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, gđa Nataša Mikuš Žigman i voditeljica Odjela za političko izvještavanje i analize Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, gđa Mirella Rašić.. PRO.. 20.. 2013.. Usavršite ZUP i putem e-učenja.. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske pokrenulo je program e-učenja o Zakonu o općem upravnom postupku (ZUP) koji je namijenjen s jedne strane službenicima javnopravnih tijela koji u svakodnevnom radu primjenjuju Zakon, a s druge strane građanima radi bolje informiranosti o ZUP-u.. Ova je publikacija izrađena uz pomoć Europske unije.. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost konzorcija: Lattanzio e Associati, FormezPA, PM Group i Ernst & Young i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.. GAPA © 2012 - Sva prava pridržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: Naslovna.. >.. Općenito o javnoj upravi.. Reforma javne uprave u RH ima tri cilja: razvoj javne uprave po tradicionalnom modelu (stručna, profesionalna, dokumentirana, etična, nepristrana uprava), modernizacija i europeizacija.. Temeljni cilj modernizacije odnosno europeizacije javne uprave je omogućiti učinkovitu provedbu domaćeg prava, bolju zaštita i ostvarivanje prava i interesa građana, poticanje razvoja gospodarstva i društva u cjelini te pružanje kvalitetnih javnih usluga, odnosno omogućiti učinkovitu provedbu europske pravne stečevine.. Glavne zadaće modernizacije:.. a) racionalizacija državne uprave reorganizacijom.. b) decentralizacija i jačanje lokalne i područne (regionalne) samouprave.. c) osuvremenjivanje javnih službi.. Pouzdana, otvorena, transparentna, učinkovita, ekonomična, pravična, pravodobna građanima orijentirana javna uprava sastavni je dio dobrog poslovnog okruženja.. Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008.. -2011.. , koju je Vlada usvojila u ožujku 2008.. godine, kao jedno od pet temeljnih područja reforme ističe pojednostavljenje i modernizaciju upravnog postupanja.. Pritom je pojednostavljenje i lakše ostvarivanje prava stranaka povezano s jačanjem uloge elektroničke uprave u razvoju gospodarstva.. Kao neku vrstu cilja ističe se potrebu za lakšim i bržim ostvarivanjem prava građana u upravnim postupcima te prilagodbu novog zakona standardima i dobrim iskustvima zemalja Europske unije.. Strategija se također zalaže za bolje i primjerenije stručno usavršavanje za vođenje upravnog postupka, veći udio pravnika u vođenju postupaka te uvođenje posebnog stručnog ispita za službenike koji vode upravne postupke.. Kao nužnost se navodi redukciju specijalnih upravnih postupaka (Strategija, 2008: 42-44).. O.. pćenito o zakonu o općem upravnom postupku (ZUP-u).. Zakon o preuzimanju Zakona o općem upravbom postupku, NN 53/91.. - stari zakon uz manje izmjene u primjeni od 1956.. (bio je kvalitetan propis ali danas je neprimjeren društvenim okolnostima i ulozi uprave).. Mijenjan je i dopunjavan četiri puta, 1965.. , 1977.. , 1978.. i 1986.. Predstavljao je supsidijarni zakon - primjenjivao se u onim upravnim postupcima i u onim pitanjima koja nisu bila regulirana posebnim zakonima.. - domaće upravno postupanje opterećeno je velikim brojem posebnih zakona koji uređuju posebne upravne postupke (prema nekim procjenama postoji čak 70 takvih zakona).. -.. razlozi donošenja novog zakona.. :.. veći naglasak na razvojnu i servisnu ulogu uprave prilagodba europskim standardima jednostavnijeg i bržeg upravnog postupka uz što manje troškova (pravo na dobru upravu zajamčeno Poveljom o temeljnim pravima EU, Kodeks dobrog upravnog postupanja europskog ombudsmana, dokumenti Vijeća Europe, djelovanje Europskog suda pravde, SIGME).. prilagodba procesima decentralizacije i privatizacije u sektoru javnih službi.. razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (jedinstveno upravno mjesto, elektronička komunikacija).. vraćanje sustavnog karaktera zakona (derogiran u više desetaka upravnih postupaka).. Kroz primjenu ZUP-a očekuje se unaprjeđenje demokratskih vrijednosti otvorenosti, transparentnosti, odazivnosti, jačanje etičkih načela vladavine prava.. Ciljevi zakona o upravnom postupku:.. Jamčiti građanima mogućnost ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa i jednakost pred javnom upravom.. Jamčiti upravi primjenu zakona i propisa tj.. primorati građane na poštivanje zakona.. Osigurati jasan okvir za učinkovito donošenje odluka (odlučujući čimbenik za privlačenje investitora).. Očekivani učinci izmjena.. Jednostavnija primjena.. Ubrzanje postupka.. Podizanje stručne kvalitete i profesionalizacija rješavanja upravnih stvari.. Širenje prava na upravnu i sudsku zaštitu i kod nezakonitih postupanja javnopravnih tijela.. 3 faze izrade novog ZUP-a.. 1.. faza.. Prva faza počela je 1.. rujna 2006.. Kada Vlada RH donosi dokument Polazišta i načela za modernizaciju ZUP-a a na sjednici održanoj 25.. siječnja 2007.. godine.. Smjernice za izradu novog Zakona o općem upravnom postupku Republike Hrvatske.. Polazišta i Smjernice, te prvi nacrt novog ZUP-a (siječanj 2008.. ) izrađeni su u okviru CARDS 2003 projekta.. Potpora reformi javne uprave i državne službe u Hrvatskoj.. Službeni nacrt prijedloga ZUP-a, kao i verziju za drugo čitanje u Saboru pripremila je radna skupina Središnjeg državnog ureda za upravu (sada Ministarstvo uprave) uz određene intervencije u tako pripremljene verzije iz samog Ureda.. 2.. Vlada RH u rujnu 2008.. usvaja prijedlog ZUP-a a 24.. listopada iste godine Prijedlog zakona prihvaća Sabor RH.. 3.. u veljači 2009.. Vlada RH usvaja konačni prijedlog ZUP-a koji Sabor usvaja 27.. ožujka 2009.. Novi ZUP je stupio na snagu 1.. siječnja 2010.. a u provedbi je usko povezan s nekoliko drugih zakona i propisa, kao što su:.. Zakon o upravnim sporovima (ZUS).. Novi ZUS donijet je 2010.. a stupio je na snagu 1.. siječnja 2012.. On je funkcionalno čvrsto povezan sa ZUP-om, budući da se njime osigurava sudska zaštita prava i pravnih interesa stranaka povrijeđenih od strane javnopravnih tijela.. Do te zaštite dolazi nakon dovršenja upravnog postupka.. Dok je stari ZUS osigurao zaštitu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske kao sudom koji uglavnom bez rasprave sudi o zakonitosti (upravni spor o zakonitosti), i to u jednom jedinom stupnju, novi ZUS donosi potpuno drugačije uređenje sudskog postupka.. Uvode se dva stupnja upravnih sudova, prvostupanjski sudovi i Visoki upravni sud.. Protiv presude prvostupanjskog upravnog suda moći će se podnijeti žalba Visokom upravnom sudu.. Tako će građani steći mogućnost pune sudske zaštite od nezakonitih odluka javnopravnih tijela koje se donose u okviru općeg upravnog postupka, u dva stupnja suđenja pred upravnim sudovima.. Zakon o sustavu državne uprave (ZSDU).. iz 2011.. godine je sustavni zakon koji uređuje temeljna pitanja državne uprave, među njima poslove i organizaciju državne uprave.. Uz ostalo ZSDU propisuje da su prvostupanjska tijela državne uprave uredi državne uprave, po jedan s mjesnom nadležnošću za područje pojedine županije, osim za Grad Zagreb.. Drugostupanjska su tijela državne uprave ministarstva, državne upravne organizacije i državni uredi.. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ZLRS).. iz 2001.. više puta izmjenjivan (zadnja verzija iz 2011.. ).. Pokriva sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te upravne poslove na tim razinama.. Upravne (pojedinačne) akte u lokalnoj samoupravi u pravilu donose upravni odjeli, a eventualno i upravne službe, uz primjenu ZUP-a.. U financijskim pitanjima ti se akti donose po skraćenom upravnom postupku (neposredno rješavanje po novom ZUP-u).. O žalbama protiv upravnih akata koje su donijela upravna tijela općina i gradova odlučuje nadležno upravno tijelo županije, a o žalbama protiv upravnih akata koje su donijela upravna tijela županija i velikih gradova odlučuju ministarstva, osim ako je drugačije propisano.. Upravne akte mogu donositi i predstavnička tijela te općinski načelnik, gradonačelnik i župan, no protiv njih se ne može podnijeti žalba, nego samo pokrenuti upravni spor.. Značenje ZUP-a.. ZUP uređuje važan dio sustava pravne zaštite građana, premda nije jedini propis o kojem ovisi kvaliteta tog sustava.. Za kvalitetno rješavanje upravnih predmeta potrebno je poznavati i druge propise, kao i niz drugih aspekata javne uprave.. Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru, odnosno upravne tehnologije.. Upravna tehnologija treba biti svrhovita, a uprava koja tu tehnologiju primjenjuje istovremeno racionalna, efikasna i ekonomična.. Krajnju provjeru s gledišta europskih standarda nacionalno opće upravno procesno zakonodavstvo prolazi pred europskim sudovima.. Pritom se mora naglasiti da europski sudovi i tijela ne ulaze u detalje nacionalne pravne regulacije općeg upravnog postupka, koliko prosuđuju ishode i učinke njihove primjene.. Prednosti novog ZUP-a:.. Kraći je od prethodnoga (171 članak, raniji je imao preko 300 članaka).. Posebni naslov svakog članka olakšava snalaženje i daje bolju preglednost.. Definirana je upravna stvar.. Definirana nova načela i instituti: načelo razmjernosti (uključivo u izvršenju), upravni ugovor, jedinstveno upravno mjesto (.. one-stop-shop.. ), elektronička komunikacija i dostava elektroničkim putem, obavještavanje (jednostavnije od dostave), jamstvo ostvarivanja prava stranke, itd.. Regulirano je neposredno rješavanje (bivši skraćeni upravni postupak) te omogućeno uvođenje šutnje administracije u takvim slučajevima.. Rekonstruiran je čitav sustav pravnih lijekova.. Osigurana je pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga..  ...   obrascima.. Usprkos dosadašnjem napretku u ostvarenju standarda otvorenosti, u Hrvatskoj se nerijetko, naročito na lokalnoj razini, sprečava pristup podacima o, na primjer broju i strukturi službenika, njihovoj stručnoj spremi, itd.. , što je nesumnjivo podatak od javnog interesa.. Novim ZUP-om uvode se i novi standardi transparentnosti, otvorenosti i javnosti u rad upravnih organizacija i drugih javnopravnih tijela.. Javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti pristup potrebnim podacima, propisanim obrascima, internetskoj stranici i pružiti im druge obavijesti, savjete i stručnu pomoć.. Upravni ugovor.. Novi ZUP predviđa sklapanje upravnog ugovora između javnopravnog tijela i stranke radi izvršenja prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar (upravni akt).. Takav ugovor može se sklopiti samo ako je to izričito propisano posebnim zakonom, a ne izravno na temelju ZUP-a.. Jedna od ugovornih strana mora biti javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje radi čijeg izvršenja se sklapa upravni ugovor.. Druga ugovorna strana može biti fizička ili pravna osoba, tijelo državne uprave ili drugo tijelo koje nema pravnu osobnost, njihova područna jedinica ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava odnosno obveza o kojima se rješava.. ZUP i jedinice lokalne i regionalne samouprave.. Sustav lokalne samouprave te procesi decentralizacije zahtijevali su modernizaciju ZUP-a, jednako kao i liberalizacija i privatizacija u sektoru javnih službi (telekomunikacije, zdravstvo, obrazovanje i sl.. Povećala su se očekivanja građana i poduzetnika prema javnoj upravi.. Obje skupine smatraju kako je javna uprava u svom djelovanju komplicirana, spora, pretjerano formalizirana, birokratizirana te da postoje elementi korupcije.. Umjesto dosadašnjeg izraza tijela javne vlasti , novi ZUP uvodi izraz javnopravna tijela jer je prikladniji za servisnu ulogu javne uprave i decentralizaciju u kojoj se sve više poslova povjerava jedinicama lokalne i regionalne samouprave.. Šutnja uprave.. Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka može izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor (potonje ako je propust učinilo drugostupanjsko tijelo).. Time je stranci otvoren put daljnje pravne zaštite u slučaju šutnje uprave, s ciljem zaštite prava na donošenje odluke u razumnom roku.. U posebnim upravnim postupcima smatrat će se da je zahtjev stranke usvojen ako javnopravno tijelo u postupku pokrenutom na uredan zahtjev stranke u kojem je ovlašteno neposredno riješiti upravnu stvar, ne donese rješenje u propisanom roku.. Radi se o koraku ka discipliniranju tijela uprave te pridonošenju efikasnosti i ekonomičnosti u postupku.. Pravni lijekovi.. Novi ZUP proširio je krug slučajeva pokrivenih pravnim lijekovima.. Uz žalbu, uveden je i novi redoviti pravni lijek.. prigovor.. , čiji je osnovni cilj zaštita građana od postupanja uprave koja nisu usmjerena na donošenje i izvršavanje upravnih akata.. Pravni položaj građana ovim je pravnim lijekom znatno ojačan.. Prigovor posebno značenje dobiva u sljedećim slučajevima zaštite građana:.. - od nezakonite ili nepravilne radnje javnopravnih tijela.. - kod inicijative osobe za pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti.. - zaštita prava korisnika javnih usluga.. - od neispunjavanja ugovornih obveza javnopravnog tijela iz upravnog ugovora.. Do novog ZUP-a Hrvatska je bila jedna od zemalja s najvećim brojem izvanrednih pravnih lijekova.. Sada je znatno smanjen broj izvanrednih pravnih lijekova kojih u novom ZUP-u ima tri:.. obnova postupka.. oglašavanje rješenja ništavnim.. poništavanje i ukidanje rješenja.. Žalba.. Pravo na žalbu protiv prvostupanjskog rješenja jamčeno je Ustavom RH te stoji i u ZUP-u.. Pravo na žalbu protiv drugostupanjskog rješenja u upravnom postupku nije moguće, već se može pokrenuti upravni spor.. Žalba se može predati prvostupanjskom tijelu na sljedeće načine:.. neposredno u pisanom obliku.. poslati poštom.. dostaviti u obliku elektroničke isprave.. usmjeno izjaviti u zapisnik.. Rok za žalbu iznosi 15 dana od dana dostave rješenja, osim ako nije propisan duži rok.. Drugostupanjsko tijelo na žalbu može reagirati na sljedeće načine:.. Može žalbu odbiti.. Poništiti rješenje (u cijelosti ili djelomično).. Izmijeniti rješenje.. Odredbama novog ZUP-a jače je naglašena obveza drugostupanjskih tijela da sama povodom žalbe meritorno rješavaju upravne stvari kako bi javna uprava istinski zaživjela kao servis građana u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.. Prigovor.. Prigovor je novi redovni pravni lijek kojeg uređuje ZUP.. Prigovor se izjavljuje čelniku tijela, osim u slučajevima kad se podnosi nadzornom tijelu.. Čelnik odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora, osim kad nadzorno tijelo odlučuje o prigovoru radi zaštite od postupanja pružatelja javnih usluga.. Protiv rješenja o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.. Razlikuju se četiri podvrste prigovora i propisuju različita pravila.. Riječ je o sljedećim varijantama:.. prigovor protiv obavijesti podnositelju predstavke odnosno obavijesti.. prigovor zbog neispunjavanja obveza javnopravnog tijela iz upravnog ugovora.. prigovor radi zaštite od postupanja javnopravnih tijela.. 4.. prigovor radi zaštite od postupanja pružatelja javnih usluga.. Pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela.. Novim je ZUP-om osigurana pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i to prigovorom kao novouvedenim pravnim lijekom.. Tako je napokon osigurana vrlo široka pravna zaštita građana i svih drugih subjekata od bilo kakvog postupanja iz područja upravnog prava koje ima neposredni učinak na njihova prava, obveze i pravne interese.. Pod postupanja javnopravnih tijela mogu se podvesti postupanja policijskih, carinskih i poreznih službenika, komunalnih redara, ali i svih javnih službenika u svim javnopravnim tijelima u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, predškolskog odgoja, knjižnica, itd.. Pravna zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga.. Pravna je zaštita osigurana od postupanja pružatelja javnih usluga prigovorom kao novouvedenim pravnim lijekom.. Ovaj je institut uveden pod značajnim utjecajem nove europske pravne regulacije.. Europska unija inače umjesto izraza javne službe, koji se uvriježio u Hrvatskoj, uvodi izraz službe od općeg interesa.. One su službe od općeg gospodarskog interesa i negospodarske (nekomercijalne) službe od općeg interesa.. U prvoj skupini su službe koje se pružaju putem velikih sustava ili mrežne industrije (telekomunikacije, poštanska služba, opskrba električnom energijom i plinom, različite vrste prometa) te druge službe od općeg gospodarskog interesa (opskrba vodom, upravljanje otpadom, itd.. U drugoj su skupini službe koje nisu komercijalne, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, itd.. U pružanje usluga u okviru službi od općeg interesa sve se više uključuju privatni pružatelji, trgovačka društva u privatnom vlasništvu čija se temeljna orijentacija svodi na ostvarenje dobiti.. Zato se uz opća pravila zaštite potrošača ustanovljavaju i posebne mjere zaštite koje provode i nadziru posebne, tzv.. nezavisne regulacijske agencije.. Pravna zaštita prigovorom kakvog regulira novi ZUP predstavlja dodatni i nužni iskorak u podvrgavanje svih pružatelja javnih usluga pravu, bez obzira na njihovu vlasničku strukturu.. Pod postupanjem pružatelja javnih usluga po novom se ZUP-u smatra poduzimanje ili propuštanje radnji koje imaju učinak na prava, obveze ili pravne interese fizičkih i pravnih osoba, a o kojima se ne rješava u upravnom postupku.. Situacije koje potpadaju pod ovu odredbu mogu biti raznovrsne: od načina obračuna utroška usluga (npr.. u telekomunikacijama), načina izdavanja računa ili pružanja tehničke usluge, sve do načina otklanjanja kvarova i prijelaza kod drugog pružatelja (npr.. u opskrbi električne energije ili plina).. Završno.. Kako bi novi ZUP zaista bio opći i temeljni zakon koji uređuje upravni postupak, a uzimajući u obzir i postojanje velikog broja posebnih upravnih postupaka uređenih odredbama posebnih zakona, zakonom je propisana dužnost središnjih tijela državne uprave da preispitaju nužnost postojanja tih posebnih odredbi i usklade ih sa novim ZUP-om.. Izvori:.. Koprić, Ivan (2009) Novi Zakon o općem upravnom postupku tradicija ili modernizacija, u: Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj, Suvremena javna uprava, Zagreb, str.. 21-54..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=o-zupu
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: >..

  Original link path: /novosti.php
  Open archive
 •  

 • Title: ZUP
  Descriptive info: Projekt Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku provodi se u sklopu IPA programa pretpristupne pomoći i financira ga Europska unija.. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a započeo je u studenom 2011.. godine i trajat će 2 godine.. Projekt je vrijedan 1.. 000 eura.. Opći cilj projekta jest potpora Republici Hrvatskoj u daljnjem razvijanju pouzdane, otvorene, transparentne i klijentima usmjerene javne uprave kao ključnog čimbenika u postizanju prosperitetnog poslovnog okruženja koje će osigurati bolji standarda građana.. Posebni je cilj projekta osigurati održive institucionalne i profesionalne kapacitete za pravodobnu provedbu i učinkovitu primjenu novog Zakona o općem  ...   su državni službenici u tijelima državne uprave, službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te službenici i drugi zaposlenici u pravnim osobama s javnim ovlastima koji u granicama svojih ovlasti odlučuju o upravnim stvarima.. Nadalje, ciljnu skupinu čini i šira javnost s obzirom da je jedan od ciljeva projekta podizanje razine javne svijesti o prednostima novog ZUP-a.. Projekt će također pomoći boljem upoznavanju navedenih ciljnih skupina s radom Ministarstva uprave.. Projekt provodi konzorcij: Lattanzio e Associati, FormezPA, PM Group te Ecosfera u suradnji s Ministarstvom uprave.. Projekt se sastoji od tri komponente unutar kojih su podijeljene projektne aktivnosti..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=o-projektu
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: Unapređivanje upravnih kapaciteta Ministarstva uprave u svezi s provedbom novog Zakona o općem upravnom postupku.. Glavna svrha ove komponente jačanje je upravnih kapaciteta ciljanim usavršavanjem Jedinice za provedbu ZUP-a Ministarstva uprave vezano uz provedbu novog Zakona.. Kao značajni dio Operativnog plana za provedbu ZUP-a predviđena je izrada sveobuhvatne metodologije o primjeni ZUP-a koja ima za cilj postizanje cjelovitog uvida u provođenje upravnog postupka od strane različitih tijela..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=komponenta-1
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: U okviru Projekta IPA 2008 Potpora provedbi ZUP-a razvijen je sustav praćenja primjene i nadzora nad provedbom ZUP-a.. Sustav praćenja utemeljen je na Zaključku Vlade Republike Hrvatske kojim je Ministarstvo uprave obvezano utvrditi jedinstvenu metodologiju o prikupljanju podataka od svih javnopravnih tijela o načinu primjene i provedbe ZUP-a.. Podaci koji će se prikupljati te njihova obrada i praćenje koristit će se za pripremu i izradu izvješća javnopravnih tijela o rješavanju upravnih stvari.. Na temelju dobivenih izvješća javnopravnih tijela, Ministarstvo uprave i druga središnja tijela državne uprave svako u okviru svojeg djelokruga, izrađivat će izvješća sukladno zakonskim odredbama o nadzoru  ...   upravne stvari, a istodobno utvrđuje i način izvješćivanja o rješavanju upravnih stvari, učinkovitosti, nadzoru i zaštiti od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga, sukladno odredbama koje kao nove institute zaštite prava utvrđuje Zakona o općem upravnom postupku.. Prikupljanje podataka i izvješćivanje o uočenim promjenama obavljat će se informatičkom tehnologijom, stalno i u tijeku rješavanja upravnih stvari, a uvid u podatke mora biti dostupan javnopravnim tijelima koja rješavaju konkretne upravne stvari u okviru njihovog djelokruga rada, središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima ovlaštenim za nadzor nad primjenom ZUP-a kao i Ministarstvu uprave nadležnom za izvješćivanje Vlade Republike Hrvatske.. Metodologija..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=nadzor-i-pracenje-primjene-zup-a
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: U sklopu Projekta provest će se četiri trodnevne radionice za 10 službenika javne uprave iz Ministarstva uprave.. Cilj ovih radionica je da se raspravi predloženi Operativni plan te da se službenici Ministarstva uprave zaduženi za nadzor provedbe ZUP-a upoznaju s europskom praksom provođenja upravnog postupka..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=radionice
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: U sklopu Projekta planirano je provesti dva petodnevna studijska putovanja u zemlje Europske unije za 10 službenika javne uprave iz Ministarstva uprave po svakom putovanju.. Cilj ovih studijskih putovanja je upoznavanje s europskom praksom rješavanja administrativnih postupaka.. Prvo studijsko putovanje provedeno je u Rimu u razdoblju od 19.. do 23.. studenog 2012.. godine, dok je drugo provedeno od 11.. do 15.. ožujka 2013.. godine u Beču..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=studijsko-putovanje
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: Razvijanje i provedba programa izobrazbe o novom Zakonu o općem upravnom postupku.. Aktivnosti koje su predviđene u ovoj komponenti usmjerene su razvijanju sveobuhvatnog programa izobrazbe o ZUP-u uključujući standardizirani program za e-učenje, uspostavljanju mreže institucija za izobrazbu (Mreža za izobrazbu o ZUP-u), izradi materijala za izobrazbu te planiranju budućih aktivnosti izobrazbe.. Ove aktivnosti uključit će sudionike iz svih relevantnih ciljnih skupina kako bi se postigao sveobuhvatni učinak projekta na sva tijela koja postupaju u upravnim stvarima..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=komponenta-2
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: U sklopu Projekta provedena je opsežna Analiza potreba za treninzima, koja je za cilj imala jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta za učinkovitu provedbu novog Zakona o općem upravnom postupku na svim razinama javne uprave.. Prije same Analize potreba za treninzima, provedeno je istraživanje putem kojeg su identificirane ciljne skupine, i to: 1) javnopravna tijela središnje državne vlasti, 2) javnopravna tijela lokalne i regionalne vlasti i 3) ostala javnopravna tijela.. Analiza potreba za treninzima provedena je putem kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, a cilj joj je bio obuhvatiti minimalno 200 službenika javne uprave koji u svom radu provode ZUP.. Kvalitativna istraživanja su provedena putem fokus grupa i face-to-face intervjua i obuhvatila su sveukupno 147 službenika javne uprave iz različitih dijelova Hrvatske (od toga 55 u face-to-face  ...   primjenjuje u različitim administrativnim područjima.. identificirati točke u kojima se ZUP i posebnim materijalnim zakoni križaju;.. procijeniti razlike između tri ciljne skupine u odnosu na njihove potrebe i želje za obukom o ZUP-u.. procijeniti specifične potrebe za izobrazbom i željene metode treninga.. Kvantitativno istraživanje provedeno je putem online ankete, na uzorku od 214 ispitanika, službenika javne uprave iz cijele Hrvatske, a cilj mu je bio:.. proučiti primjenu ZUP-a i percepciju o ZUP-u.. analizirati konvencionalne stavove prema ZUP-u.. procijeniti razumijevanje koncepta i načela novog ZUP-a.. identificirati specifične teme obuke.. Rezultati dobivenim Analizom potreba za treninzima poslužili su kao temelj za razvoj koncepta 3 pilot-treninga i 30 dvodnevnih treninga o ZUP-u koji su planirani u sklopu Projekta, te kao temelj za razvoj platforme za program za e-učenje..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=analiza-potreba-za-treninzima-tna
  Open archive

 • Title: ZUP
  Descriptive info: Tijekom trajanja Projekta provest će se opsežne edukacijske aktivnosti, koje za cilj imaju jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta te educiranje službenika javne uprave u Hrvatskoj o primjeni novoga ZUP-a.. Sve edukacijske aktivnosti osmišljene su tako da budu održive i nakon završetka trajanja Projekta.. Trening trenera.. U sklopu Projekta odabrano je je osposobljeno 60 trenera javne uprave iz različitih dijelova Hrvatske, koji se u svom svakodnevnom poslu bave provedbom ZUP-a, koji su prošli tzv.. Trening trenera da bi postali educirani i certificirani predavači ZUP-a u Hrvatskoj.. Trening trenera je održan u tri grupe krajem 2012.. Pilot-treninzi.. Svi certificirani predavači ZUP-a  ...   (2 pilot-treninga) i u Puli (1 pilot-trening).. Dvodnevni treninzi.. Nakon pilot-treninga, svaki će certificirani predavač ZUP-a imati priliku sudjelovati u 30 dvodnevnih treninga o ZUP-u, koji će se u razdoblju od travnja do listopada održavati diljem Hrvatske.. Na tim će dvodnevnim treninzima certificirani predavači ZUP-a provoditi edukaciju u trajanju od dva dana svojim kolegama iz javne uprave.. Dvodnevni treninzi će se održavati u sljedećim gradovima:.. - Zagreb.. - Zabok.. - Karlovac.. - Sisak.. - Rijeka.. - Opatija.. - Pazin.. - Varaždin.. - Vinkovci.. - Osijek.. - Slavonski Brod.. - Požega.. - Split.. - Drniš.. - Šibenik.. - Zadar.. - Dubrovnik..

  Original link path: /prikaziStranicu.php?seo=treninzi
  Open archive •  


  Archived pages: 61