www.archive-hr-2014.com » HR » Z » ZUC-OBZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Uprava za ceste - Osječko-baranjske županije
  Descriptive info: .. www.. zuc-obz.. hr.. Početna.. O nama.. Cestarina.. Suglasnosti i zahtjevi.. Zakoni i pravilnici.. Javna nabava.. Galerija.. Kontakt.. Radovi u tijeku.. Rekonstrukcija lokalne ceste LC 44028, dionica Šag-Nard.. Rekonstrukcija lokalne ceste LC44006, dionica kroz naselje Šumarina.. Više.. Joomla Templates.. and Joomla Extensions by JoomlaVision.. Com.. Radovi na cestama.. Korisni linkovi.. Katalog  ...   mora, prometa i infrastrukture.. Osječko-baranjska županija.. Obavijesti.. Na broj telefona 031/234-500 informacijskog centa tvrtke Cesting mogu se dojaviti sva opažanja vozača na javnim cestama i dobiti informacija o trenutnom stanju javnih cesta, izvođenju radova na njima ili dionicama koje su zatvorene za promet.. Copyright 2014.. Uprava za ceste - Osječko-baranjske županije..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Uprava za ceste - Osječko-baranjske županije
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: O nama
  Descriptive info: Uprava za ceste Osječko baranjske županije osnovana je 1997.. godine na osnovu Odluke o osnivanju koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije 04.. travnja 2007.. godine u skladu sa tada važećim Zakonom o javnim cestama ( Narodne novine broj 100/96 ).. Na osnovu Uredbe o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala temeljem Zakona o javnim cestama ( Narodne novine broj 112/97) Uprava za ceste Osječko-baranjske županije počela je sa radom 01.. 01.. 1998.. godine.. Sjedište Uprave za ceste Osječko-baranjske županije je u Osijeku, Vijenac Ivana Meštrovića 14 e, naš OIB je 41141753016..  ...   km cesta.. Od toga je 665,97 km županijskih i 554,31 km lokalnih cesta.. Naša se djelatnost realizira kroz tri programa radova: kroz program radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta , program radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i program radova rekonstrukcije i izgradnje županijskih i lokalnih cesta.. Sva tri programa radova izvode se sukladno godišnjem Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije.. Kontakt je moguće ostvariti putem telefona na broj 031-251520 ili na broj mobitela: 091-2064226, te faxom na broj: 031-251530.. Ravnatelj:.. Tihomir Glavaš dipl.. ing.. građ..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=53
  Open archive
 •  

 • Title: Cestarina
  Descriptive info: Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu.. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,.. NN 35/11.. ,.. NN 53/11.. Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Osječko-baranjske županije Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarinu) uplaćuje na žiro-račun broj 1001005-1731203202 propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata cestarina za vozilo OS-123-AB.. Ako uplaćujete cestarinu na gore navedeni način odnosno direktno na žiro-račun , UŠTEDJET ĆE TE 20,37 kn.. Pravna, odnosno fizička osoba dužna je uplatiti naknadu za administrativne poslove oko naplate cestarine u iznosu od 20,37 kn ako cestarinu plaća u Stanici za tehnički pregled.. Isto vrijedi i za plaćanje obaveznog osiguranja, koje se može uplatiti direktno svakoj osiguravajućoj kući bez naknade.. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje.. Povrat cestarine.. Izvod iz Pravilnika o visini godišnje naknade za ceste.. Članak 7.. Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.. Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje Županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.. Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano  ...   - Fotokopiju kartice tekućeg računa , žiro-računa za povrat sredstava.. - Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom.. Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.. Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste odnosno povrat ostvaruje se temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade, koje na zahtjev osobe s invaliditetom donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.. Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine.. NN 136/11.. ).. Invalidne osobe uz zahtjev za povrat cestarine prilažu:.. - Rješenje o oslobađanju plaćanja godišnje naknade izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.. - Fotokopiju prometne dozvole i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava.. - Fotokopiju kartice tekućeg računa ili štedne knjižice na koji će se izvršiti povrat sredstava.. Sve gore navedeno, uz zahtjev za povrat cestarine može se poslati poštom na adresu:.. Županijska uprava za ceste OBŽ, 31 000 Osijek, Vijenac I.. Meštrovića 14e.. Prilozi:.. Zahtjev za povrat cestarine..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=69
  Open archive

 • Title: Suglasnosti i zahtjevi
  Descriptive info: Akti koje izdaje ŽUC.. Županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije izdaje slijedeće pojedinačne pismene akte:.. Priključak i prilaz (članak 52.. Zakona o cestama).. Posebne uvjete građenja priključka ili prilaza.. Uz zahtjev se prilaže:.. - Projekt prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07).. - Idejni projekt.. Suglasnost na izvođenje priključka ili prilaza.. - Glavni građevni projekt.. Objekti ili instalacije (članak 58.. Posebne uvjete građenja objekata ili instalacija.. Mišljenje na tehničku dokumentaciju (suglasnost) za građenje objekata ili instalacija.. Obavljanje radova na cestama (članak 57.. Suglasnost na izvođenje radova.. Uz zahtjev se prilaže :.. - Prometni elaborat (članak 61.. - Građevna dozvola ili lokacijska dozvola (ako po Zakonu nije potrebna građevna).. - Glavni građevni projekt (ili Izvedbeni projekt).. Reklame uz ceste (članak 59.. Zakona cestama).. Suglasnost na postavljanje reklame.. - Projekt prema Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02).. - Ugovor o obavljanju prateće djelatnosti (ako se reklama postavlja unutar cestovnog zemljišta).. Zatvaranje ceste radi izvođenja radova (članak 60.. Suglasnost na zatvaranje ceste za promet.. - Prometni elaborat.. Zatvaranje ceste radi održavanja priredbe ili druge manifestacije na cesti (članak 60.. Sportske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen posebnim zakonom (Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)-članak 183.. ).. Prethodna suglasnost na zatvaranje ceste za promet.. - Elaborat privremene regulacije prometa izrađen sukladno "Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste.. (NN 140/13).. ".. Pregled dokumenta.. cije za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta radi osnivanja PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA na županijskim i lokalnim cestama.. 1.. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati: točan naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, E-mail, Registracijski broj, matični broj, OIB, broj žiro-računa.. 2.. Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć za potpis ugovora).. 3.. Točne podatke o lokaciji - naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaža, strana ceste i broj katastarske čestice/čestica na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti ili pravo građenja.. 4.. Planirano vrijeme početka i dovršetka obavljanja radova.. 5.. Kopija katastarskog plana s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste  ...   posjedovnim listom ovjerenog od nadležnog katastarskog ureda (izvornik).. 9.. Izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt.. stvarnog stanja ili situaciju prometnog rješenja (iz projekta) na kojoj je utvrđena.. točna površina zemljišta koja pripada javnoj cesti, ovjerena od ovlaštenog geodeta.. ili ovlaštenog projektanta.. 10.. Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta na županijskim cestama utvrđena je u iznosu od 20,00 kn/m.. 2.. odnosno 15,00 kn/m.. za lokalne ceste mjesečno koji se korigira koeficijentom korištene površine s kumulativnim obračunom.. POVRŠINA KORIŠTENOG.. CESTOVNOG ZEMLJIŠTA.. KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA.. do 50 m².. 1,00.. 51 – 100 m².. 0,83.. 101 – 150 m².. 0,67.. 151 – 200 m².. 0,50.. 201 – 250 m².. 0,40.. 251 – 300 m².. 0,33.. 301 – 350 m².. 0,27.. 351– 400 m².. 0,22.. 401 – 500 m².. 0,20.. preko 500 m².. 0,13.. Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o POSTAVLJANJU REKLAMNIH PLOČA I UREĐAJA uz županijske i lokalne ceste.. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta s točnim nazivom podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, e-mail, OIB, broj žiro-računa.. Točne podatke o lokaciji – naziv dionica, mjesto, ulica i broj, strana ceste i broj katastarske čestice na kojoj se postavlja reklamna ploča ili uređaj.. Rješenje o upisu pravne osobe u sudski registar / obrtni registar.. Idejni projekt ili drugi verificirani dokument iz kojeg je vidljiv tip i i točne.. dimenzije reklamne ploče ili uređaja (npr.. jednostrana / dvostrana / zidna.. Kopiju katastarskog plana s katastarskim česticama na kojima se postavlja reklamna ploča ili uređaj (ucrtati položaj), te pripadajući z.. izvadak.. Visina naknade za postavljanje reklamnih panoa i uređaja utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn/m.. reklamnog prostora mjesečno.. Pregled dokumentacije za postavljanje ljetnih terasa na CESTOVNOM ZEMLJIŠTU uz županijske i lokalne ceste.. Zahtjev korisnika za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta s točnim nazivom podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, e-mail, OIB, broj žiro-računa.. Idejno rješenje (projekt) objekta s dimenzijama.. Vrsta djelatnosti koju će obavljati u objektu – namjena korištenja izgrađenog.. objekta.. Planirano vrijeme obavljanja djelatnosti (od – do).. Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta na županijskim cestama utvrđena je u iznosu od.. 20,00 kn/m.. odnosno.. 15,00 kn/m.. za lokalne ceste mjesečno..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=54
  Open archive

 • Title: Zakoni i pravilnici
  Descriptive info: Ustrojstvo.. Zakon.. o ustanovama NN.. 76/93.. NN 29/97.. NN 47/99.. Odluka.. o osnivanju Uprave za ceste.. Statut.. uprave za ceste.. Osječko-baranjske županije.. Računovodstvo.. Zakon.. o proračunu.. NN 87/08.. Uredba.. o računovodstvu proračuna.. NN 96/94.. NN 108/96.. NN 119/01.. NN 74/02.. Pravilnik.. o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva.. NN 32/11.. o proračunskom računovodstvu i računskom planu.. NN 114/10.. NN 31/11.. Javne ceste.. o cestama.. NN.. 84/11.. Uredba.. o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama.. NN 112/97,.. Sigurnost prometa na cestama.. o sigurnosti prometa na cestama.. NN 67/08.. o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.. NN 110/01.. o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu.. NN 119/07.. o autobusnim stajalištima.. NN119/07.. Ograničenje prometa na cestama.. Naredba.. o ograničenju prometa na cestama.. NN 68/07.. Inspekcija cestovnog prometa.. o inspekciji cestovnog prometa i cesta.. NN 77/99.. NN 55/11.. Prometni znakovi i signalizacija.. Odluka.. o donošenju smjernica za prometnu  ...   motornih i priključnih vozila.. o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu javnih cesta i cestarine.. Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta.. o održavanju i zaštiti javnih cesta.. NN 25/98,.. NN 162/98.. o gradnji.. NN 153/13.. o prostornom uređenju.. o građevinskoj inspekciji.. o jednostavnim građevinama i radovima.. NN 21/09.. NN 48/11.. Razvrstavanje javnih cesta.. o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta.. NN 57/07.. o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.. NN 44/12.. o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.. Cestovno zemljište.. o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti.. NN 39/11.. o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti.. o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.. NN 52/11.. Izvanredni prijevoz.. o izvanrednom prijevozu.. NN 52/08.. o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz.. NN 68/10.. Zatvaranje cesta.. o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN.. 119/07..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=55
  Open archive

 • Title: Javna nabava
  Descriptive info: Uprava za ceste Osječko-baranjske županije.. Vijenac Ivana Meštrovića 14e.. 31000 Osijek.. Broj.. 2158/3-01/2012- 312.. Osijek, 06.. 02.. 2012.. Radi sprječavanja sukoba interesa, sukladno odredbama članka 13.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.. ) dajemo.. IZJAVU.. Predstavnici naručitelja u smislu članka 13.. st.. ZJN: ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, članovi upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i ovlašteni predstavnici u pojedinim postupcima javne nabave prema čl.. 24.. ZJN, ne obavljaju upravljačke poslove u bilo kojem gospodarskom subjektu i nisu vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na  ...   subjekata s kojima Uprava za ceste Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13.. Zakona.. Tihomir Glavaš, dipl.. II Izmjenu Plana javne nabave za 2014.. godinu.. Izmjena Plana javne nabave za 2014.. Plan javne nabave za 2014.. godinu (pdf).. Zahtjev za prikupljanje ponuda (pdf).. Rebalans Plana javne nabave (pdf).. Prva izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2013.. Plan javne nabave za 2013.. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi iz 2013.. (pdf).. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi iz 2012..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=63
  Open archive

 • Title: Galerije
  Descriptive info: Rekonstruirane ceste i mostovi.. Ljetno i zimsko održavanje cesta.. most Čarna.. Svetoblažje-Dragotin.. Subotički Lug - Branimirovac.. Stipanovci.. Paljevine-Drenje.. Ostrošinci-Podgorje Bračevačko.. Novi Perkovci-Dragotin.. most u Ordanji.. Marjanci-Veliškovci.. Makloševac-Ceremošnjak.. kružni tok u Đakovu.. kružni tok u Čemincu.. Kotlina - Podolje.. Ivanovci-Tomašanci.. Hrkanovci-Trnava.. Gorjani-Punitovci.. ceste u zimskom održavanju.. cesta  ...   Ćelije.. cesta za Bučje.. cesta za Bijelu lozu.. cesta Vinogradci - Bocanjevci-Tiborjanci.. cesta u Potnjanima.. cesta u Karancu.. cesta Kućanci-Preslatinci.. cesta kroz Preslatince.. cesta kroz Ordanju.. cesta kroz Kućance.. cesta kroz Krunoslavlje.. cesta kroz Čeminac.. cesta kroz Ceremošnjak.. cesta Karanac-Kamenac.. cesta Čeminac-Grabovac.. Budrovci - Piškurevci.. Aljmaš..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=68
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Vijenac I.. PP87.. telefon: 031 251 520.. telefax: 031 251 530.. mobitel: 091 206 4226.. email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. web:.. http://www.. MB: 1281127.. OIB: 41141753016.. Korisnik.. Email adresa.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. Ivica Bilandžić.. Ivan Erdeljić.. Tomislav Farkaš.. Tihomir Glavaš.. Vesna Jukić.. Vesna Katavić.. Štefica Privšek.. Iris Ravlić.. Franjo Sušec..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=56
  Open archive

 • Title: Radovi u tijeku
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=77:odravanje-3&catid=36:odravanje
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Katalog informacija
  Descriptive info: Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe  ...   odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.. Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.. Pisani zahtjev se podnosi na adresu:.. Županijska uprava za ceste OBŽ, 31000 Osijek, Vijenac I.. Usmeni zahtjev prima se na zapisnik.. u Tajništvu Županijske uprave za ceste OBŽ tijekom radnog vremena od 7 do 15 sati.. Službenik za informiranje Županijske uprave za ceste OBŽ: Ime i Prezime Tel: 031 251 520.. - Zahtjev za pristup informacijama.. - Katalog informacija..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=69
  Open archive •  


  Archived pages: 12